Kategorie

Taksa notarialna 2019 – akty notarialne

Bartłomiej Ceglarski
Taksa notarialna 2019 – akty notarialne / fot. Fotolia
Do zachowania ważności czynności prawnej przepisy często wymagają jej dokonania w określonej prawem formie, a więc np. w formie aktu notarialnego. Za sporządzenie aktu notarialnego notariusze pobierają opłaty, jednak nie mają tutaj pełnej dowolności ponieważ są ograniczeni określonymi w rozporządzeniu maksymalnymi stawkami taksy notarialnej. Ile zapłacisz za akt notarialny w 2019 r.?

Maksymalne stawki taksy notarialnej zostały ustalone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. W celu ułatwienia poruszania się po zestawieniu maksymalnych stawek taksy notarialnej zapraszamy do skorzystania z interaktywnego spisu treści:

 1. Podstawa określenia maksymalnej stawki i maksymalne stawki od wartości przedmiotu czynności notarialnej;
 2. 1/2, 1/4 i 1/10 stawki;
 3. Czynności dotyczące testamentów, intercyza, zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 4. Czynności spółek, spółdzielni, innych jednostek organizacyjnych;
 5. Protokoły, czynności dotyczące dziedziczenia (akt poświadczenia dziedziczenia, zaświadczenie o powołaniu wykonawcy testamentu);
 6. Czynności dotyczące zarządu sukcesyjnego i maksymalne opłaty za czynności dokonywane poza kancelarią notarialną.

Zasadą jest, że maksymalna stawka taksy notarialnej zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Podstawą określenia maksymalnej stawki jest:

 • przy umowie zamiany - najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
 • przy działach - ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
 • przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku - skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
 • przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wartość tych rzeczy lub praw;
 • przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
 • przy losowaniach nagród - wartość wylosowanych nagród;
 • przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) - wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony - wartość świadczeń za okres 10 lat;
 • przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego - wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa - według tej niższej sumy.

Maksymalne stawki od wartości prezentuje poniższa tabela. Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

Wartość przedmiotu czynności notarialnej

Maksymalna stawka taksy notarialnej

powyżej

do

3000 zł

100 zł

3000 zł

10 000 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł

10 000 zł

30 000 zł

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

30 000 zł

60 000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

60 000 zł

1 000 000 zł

1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

2 000 000 zł

6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo ojczym, macocha i teściowie) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł


Zasadą jest, że za sporządzenie aktu notarialnego pobiera się pełną opłatę wg zasad wskazanych w powyższej tabeli. Od tej zasady istnieją wyjątki tj. sytuacje, w których pobiera się odpowiednio 1/2, 1/4 lub 1/10 stawki.

1/2 stawki pobiera się od:

 1. umów zobowiązujących zawartych pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu;
 2. umów przenoszących własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej;
 3. umowy sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 4. umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny;
 5. umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 6. umowy zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka);
 7. umowy zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego;
 8. umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu;
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
 10. umowy przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowe
 11. ustanowienia hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
 12. przebiegu licytacji lub przetargu,
 13. przyjęcia na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 14. umowy zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
 15. umowy darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi;
 16. umowy deweloperskiej,
 17. umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 18. umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną
 19. umowy przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 20. umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Wartość przedmiotu czynności notarialnej

1/2 maksymalnej stawki taksy notarialnej

powyżej

do

3000 zł

50 zł

3000 zł

10 000 zł

50 zł + 1,5% od nadwyżki powyżej 3000 zł

10 000 zł

30 000 zł

155 zł + 1% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

30 000 zł

60 000 zł

355 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

60 000 zł

1 000 000 zł

505 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

2385 zł + 0,1% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

2 000 000 zł

3385 zł + 0,125% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 5000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 3750 zł

1/4 stawki – za:

 • ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą;
 • losowanie nagrody;
 • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym;

1/10 stawki – za:

 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 • oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

Wartość przedmiotu czynności notarialnej

1/4 maksymalnej stawki taksy notarialnej

1/10 maksymalnej stawki taksy notarialnej

powyżej

do

3000 zł

25 zł

10 zł

3000 zł

10 000 zł

25 zł + 0,75% od nadwyżki powyżej 3000 zł

10 zł + 0,3% od nadwyżki powyżej 3000 zł

10 000 zł

30 000 zł

77,50 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

31 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

30 000 zł

60 000 zł

177,50 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

71 zł + 0,1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

60 000 zł

1 000 000 zł

252,50 zł + 0,1% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

101 zł + 0,04% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

1192,50 zł + 0,05% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

477 zł + 0,02% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

2 000 000 zł

1692,50 zł + 0,0625% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej nie więcej niż 1875 zł

677 zł + 0,025% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 1000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy nie więcej niż 750 zł


Maksymalne stawki wyrażone kwoto za inne czynności prawne:

 • umowa zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600 zł;
 • umowa majątkową małżeńską - 400 zł;
 • testament - 50 zł;
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł;
 • testament zawierający zapis windykacyjny - 200 zł;
 • odwołanie testamentu - 30 zł;
 • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł;
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł;
 • pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł;
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.

Czynności spółek, spółdzielni, innych jednostek organizacyjnych:

 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł;
 • sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1100 zł;
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500 zł;
 • sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł;
 • sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1000 zł.

Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w pierwszej tabeli przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego


Sporządzenie protokołu:

 • niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród - 100 zł;
 • przyjęcia dokumentu na przechowanie - 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc - 20 zł;
 • za sporządzenie innego protokołu - 200 zł.

Czynności dotyczące dziedziczenia:

 • akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne - 50 zł.
 • akt poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym - 100 zł.
 • protokół dziedziczenia - 100 zł.
 • czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego 400 zł.
 • projekt protokołu dziedziczenia 100 zł.
 • protokół obejmujący oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem - 50 zł.
 • protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu - 50 zł.
 • zaświadczenie o powołaniu wykonawcy testamentu - 30 zł.

Czynności dotyczące zarządu sukcesyjnego:

 • Za sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego - 50 zł.
 • Za sporządzenie oświadczenia o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oświadczenia o zgodzie na odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub oświadczenia osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej - 50 zł.
 • Za sporządzenie protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego lub protokołu odwołania zarządcy sukcesyjnego - 100 zł.
 • Za sporządzenie protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego - 50 zł

Maksymalne opłaty za czynności dokonywane poza kancelarią notarialną

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

- za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.

Opracowano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm.)

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  24 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kwarantanna dla osób przybywających spoza strefy Schengen - zmiany

  Zmienią się zasady 10-dniowej kwarantanny dla przyjeżdżających do Polski spoza strefy Schengen. Od kiedy?

  Rodzina wielodzietna – ile dzieci?

  Ile dzieci liczy rodzina wielodzietna? W jakich przepisach można znaleźć definicje i formy wsparcia rodzin wielodzietnych?

  Rosną długi Polaków wobec wymiaru sprawiedliwości

  Z danych BIG InfoMonitor wynika, iż długi wobec wymiaru sprawiedliwości najczęściej dotyczą grzywien i kosztów sądowych.

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym

  Przedawnienie, wyzysk, odpowiedzialność najemców - zmiany w Kodeksie cywilnym. 22 czerwca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Celem tej nowelizacji jest usprawnienie i doprecyzowanie przepisów Kodeku cywilnego dotyczących przerwania i zawieszenia biegu przedawnienia oraz wymagania aktu notarialnego w przypadku gruntów rolnych, mających wchodzić w skład rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Zmiany dotyczyć będą także przepisów zawiązanych z instytucją wyzysku oraz odpowiedzialnością pełnoletnich dzieci najemców za zobowiązania rodziców wynikające z tytułu umowy najmu.

  Wniosek o "Dobry start" - pomoc w wybranych placówkach

  Wniosek o "Dobry start" od 1 lipca 2021 r. będzie można złożyć tylko elektronicznie. Rodzice otrzymają pomoc w niektórych placówkach ZUS, KRUS i Poczty Polskiej.

  Ojciec na macierzyńskim to wciąż rzadkość [AUDIO]

  Przepisy dopuszczają, by część okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego przejmowali mężczyźni. Okazuje się, że ojcowie niechętnie korzystają z tej możliwości.

  Uznanie ojcostwa przed porodem w 2021 r.

  Uznanie ojcostwa przed porodem wywołuje ważne skutki dla rodziców i dziecka. Jakie zasady obowiązują w 2021 r.?

  Prawa autorskie - odpowiedzialność operatorów platform internetowych

  Prawa autorskie. W obecnym stanie prawa UE operatorzy platform internetowych, co do zasady, sami nie dokonują publicznego udostępniania treści chronionych prawem autorskim, bezprawnie zamieszczanych na tych platformach przez ich użytkowników. Niemniej jednak owi operatorzy dokonują tej czynności z naruszeniem prawa autorskiego, jeżeli przyczyniają się – w inny sposób niż samo udostępnienie tych platform – do publicznego udostępniania takich treści. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 22 czerwca 2021 r. w sprawach połączonych C-682/18, YouTube i C-683/18, Cyando.

  Nowelizacja procedur karnych w okresie pandemii

  22 czerwca 2021 r. weszła w życie nowelizacja dotycząca procedur karnych w okresie pandemii. Zmiany dotyczą m.in. liczebności składów orzekających.

  Spis powszechny 2021- wywiady bezpośrednie od 23 czerwca

  Wywiady bezpośrednie w spisie powszechnym rachmistrzowie rozpoczną 23 czerwca 2021 r. Jak można sprawdzić tożsamość rachmistrza?

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r.

  Podróże po Europie w wakacje 2021 r. rodzą wiele pytań m.in. o testy czy świadectwa szczepień. Jakie są aktualne zasady w poszczególnych krajach?

  Uznanie ojcostwa w 2021 r. – jak i kiedy?

  Zasady dotyczące uznania ojcostwa w 2021 r. nie zmieniły się. Na czym polega uznanie ojcostwa i jak tego dokonać?

  Kto ponosi odpowiedzialność za wypadek na basenie?

  Czy i od kogo można żądać odszkodowania za wypadek na basenie? Kwestię odpowiedzialności należy wywodzić z Kodeksu cywilnego.

  26.07.2021 wojewodowie ogłoszą termin kwalifikacji wojskowej

  26.07.2021 ogłoszony zostanie termin drugiej w tym roku kwalifikacji wojskowej. Kwalifikacja potrwa do 19.11.2021 i przeprowadzona zostanie przez powiatowe komisje lekarskie. Za powołanie tych komisji odpowiedzialni są wojewodowie.

  Upadłość konsumencka - koszty

  Upadłość konsumencka wiąże się z kilkoma kosztami, które dłużnik zobowiązany jest pokryć. Jak przygotować się do złożenia wniosku?

  RDOŚ powoła nowe strefy ochronne

  Nowe strefy ochronne dla rzadkich gatunków ptaków. Leśnicy z Nadleśnictwa Połczyn (RDLP w Szczecinku) znaleźli aż trzy nowe stanowiska ptaków chronionych, które wymagają ustalenia stref ochrony. Dwa gniazda są zajęte przez bociana czarnego (Ciconia nigra), a jedno przez orlika krzykliwego (Clanga pomarina).

  Delegowanie funkcjonariuszy SW do ośrodka w Gostyninie

  20.06.2021 weszła w życie ustawa mająca zapewnić środki na stworzenie tymczasowej placówki dla pacjentów ośrodka w Gostyninie, w którym przebywają najgroźniejsi przestępcy już po odbyciu kary. Przepisy pozwolą też na czasowe delegowanie tam funkcjonariuszy Służby Więziennej.

  Loty przeciwpożarowe i gaśnicze 2021 r.

  W 2021 r. zmieniły się przepisy ustawy – Prawo lotnicze. Umożliwiono Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydanie – na wniosek zainteresowanego podmiotu – zezwolenia na wykonywanie zarobkowych operacji specjalistycznych wysokiego ryzyka statkami powietrznymi pozostającymi pod nadzorem krajowym, a także na wykonywanie zarobkowych operacji polegających na wykonywaniu lotów przeciwpożarowych i gaśniczych.

  500 plus – czerwiec 2021 r.

  Dla świadczeń „500 plus” czerwiec 2021 r. jest ważnym miesiącem. O jakim terminie warto pamiętać?

  Zmiany w zawiadamianiu wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej od 29.06.2021

  Od 29.06.2021 obowiązywać będą nowe wzory zawiadomień wojskowych komendantów uzupełnień o osobach podlegających obowiązkowi czynnej służby wojskowej oraz wydawania przez pracodawców, szkoły i inne jednostki organizacyjne zaświadczeń w sprawach powszechnego obowiązku obrony.

  Nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej w Służbie Więziennej od 29.06.2021

  29.06.2021 r. w Służbie Więziennej obowiązywać będzie nowy formularz skierowania do komisji lekarskiej. Skierowane dotyczy kandydata, funkcjonariusza, funkcjonariusza zwolnionego, emeryta oraz rencisty.

  Czy Policja nie będzie musiała już badać stanu trzeźwości pracownika?

  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowało przepisy, które umożliwią pracodawcom - pod pewnymi warunkami - wprowadzenie prewencyjnego badania pracowników na obecność alkoholu lub podobnie działających środków, a także zasady jego przeprowadzania.

  30.06.2021 r. upływa termin na dokonanie zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

  Od 1 lipca 2021 r. podmioty, które nie zostały zarejestrowane w CRPA nie będą mogły prowadzić działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych. Z kolei podmioty zużywające wyroby akcyzowe nieprowadzące działalności gospodarczej i niebędące osobami fizycznymi (takie jak jednostki samorządu terytorialnego, wojsko, policja, straż graniczna) nie będą mogły nabywać zwolnionych od akcyzy - ze względu na ich przeznaczenie - paliw lotniczych, paliw żeglugowych i gazu LPG.

  NIK o resocjalizacji więźniów poprzez aktywizację zawodową

  Nastąpił wzrost aktywności pracowniczej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Przyczynił się do tego specjalny program szkoleń, które w ramach resocjalizacji prowadziła Służba Więzienna. Choć praca osadzonych po zakończonych szkoleniach była istotą projektu, to jednak jego założenia nie gwarantowały utrwalania zdobytych umiejętności. W konsekwencji większość uczestników projektu wykonywało nieodpłatne prace porządkowe i pomocnicze na rzecz zakładów karnych. W wielu przypadkach prace te pozostawały bez związku z tematem ukończonego szkolenia a wykonywane były przez krótkie okresy. Ograniczało to skuteczność wejścia na rynek pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

  Podsumowanie operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021

  Od 31 maja do 6 czerwca 2021r. polska Policja uczestniczyła w międzynarodowej operacji Labour Exploitation Empact Action Days 2021 mającej na celu zwalczanie handlu ludźmi wykorzystywanymi do pracy przymusowej. Wydział dw. z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, jako krajowy koordynator platformy EMPACT THB, koordynował działania podjęte przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji i Komendę Stołeczną Policji. W operacji wzięli udział również funkcjonariusze Straży Granicznej, pracownicy Okręgowych Inspekcji Pracy oraz Sanepidu. Całość działań koordynowana była przez Europol.