Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Taksa notarialna 2019 – akty notarialne

Bartłomiej Ceglarski
Taksa notarialna 2019 – akty notarialne / fot. Fotolia
Taksa notarialna 2019 – akty notarialne / fot. Fotolia
Do zachowania ważności czynności prawnej przepisy często wymagają jej dokonania w określonej prawem formie, a więc np. w formie aktu notarialnego. Za sporządzenie aktu notarialnego notariusze pobierają opłaty, jednak nie mają tutaj pełnej dowolności ponieważ są ograniczeni określonymi w rozporządzeniu maksymalnymi stawkami taksy notarialnej. Ile zapłacisz za akt notarialny w 2019 r.?

Maksymalne stawki taksy notarialnej zostały ustalone w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. W celu ułatwienia poruszania się po zestawieniu maksymalnych stawek taksy notarialnej zapraszamy do skorzystania z interaktywnego spisu treści:

 1. Podstawa określenia maksymalnej stawki i maksymalne stawki od wartości przedmiotu czynności notarialnej;
 2. 1/2, 1/4 i 1/10 stawki;
 3. Czynności dotyczące testamentów, intercyza, zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego, zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego;
 4. Czynności spółek, spółdzielni, innych jednostek organizacyjnych;
 5. Protokoły, czynności dotyczące dziedziczenia (akt poświadczenia dziedziczenia, zaświadczenie o powołaniu wykonawcy testamentu);
 6. Czynności dotyczące zarządu sukcesyjnego i maksymalne opłaty za czynności dokonywane poza kancelarią notarialną.

Zasadą jest, że maksymalna stawka taksy notarialnej zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Podstawą określenia maksymalnej stawki jest:

 • przy umowie zamiany - najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
 • przy działach - ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
 • przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku - skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
 • przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wartość tych rzeczy lub praw;
 • przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
 • przy losowaniach nagród - wartość wylosowanych nagród;
 • przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) - wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony - wartość świadczeń za okres 10 lat;
 • przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego - wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa - według tej niższej sumy.

Maksymalne stawki od wartości prezentuje poniższa tabela. Przy obliczaniu wartości przedmiotu czynności notarialnej nie odlicza się obciążeń i bonifikat.

Wartość przedmiotu czynności notarialnej

Maksymalna stawka taksy notarialnej

powyżej

do

3000 zł

100 zł

3000 zł

10 000 zł

100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł

10 000 zł

30 000 zł

310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

30 000 zł

60 000 zł

710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

60 000 zł

1 000 000 zł

1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

2 000 000 zł

6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej (małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo ojczym, macocha i teściowie) w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł


Zasadą jest, że za sporządzenie aktu notarialnego pobiera się pełną opłatę wg zasad wskazanych w powyższej tabeli. Od tej zasady istnieją wyjątki tj. sytuacje, w których pobiera się odpowiednio 1/2, 1/4 lub 1/10 stawki.

1/2 stawki pobiera się od:

 1. umów zobowiązujących zawartych pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu;
 2. umów przenoszących własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej;
 3. umowy sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 4. umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny;
 5. umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 6. umowy zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka);
 7. umowy zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego;
 8. umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu;
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, przez spółdzielnię mieszkaniową,
 10. umowy przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowe
 11. ustanowienia hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
 12. przebiegu licytacji lub przetargu,
 13. przyjęcia na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej,
 14. umowy zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali;
 15. umowy darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi;
 16. umowy deweloperskiej,
 17. umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 18. umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną
 19. umowy przeniesienia na nabywcę własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej,
 20. umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Wartość przedmiotu czynności notarialnej

1/2 maksymalnej stawki taksy notarialnej

powyżej

do

3000 zł

50 zł

3000 zł

10 000 zł

50 zł + 1,5% od nadwyżki powyżej 3000 zł

10 000 zł

30 000 zł

155 zł + 1% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

30 000 zł

60 000 zł

355 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

60 000 zł

1 000 000 zł

505 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

2385 zł + 0,1% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

2 000 000 zł

3385 zł + 0,125% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 5000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 3750 zł

1/4 stawki – za:

 • ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą;
 • losowanie nagrody;
 • potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym;

1/10 stawki – za:

 • oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 • oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut

Wartość przedmiotu czynności notarialnej

1/4 maksymalnej stawki taksy notarialnej

1/10 maksymalnej stawki taksy notarialnej

powyżej

do

3000 zł

25 zł

10 zł

3000 zł

10 000 zł

25 zł + 0,75% od nadwyżki powyżej 3000 zł

10 zł + 0,3% od nadwyżki powyżej 3000 zł

10 000 zł

30 000 zł

77,50 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

31 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

30 000 zł

60 000 zł

177,50 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

71 zł + 0,1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

60 000 zł

1 000 000 zł

252,50 zł + 0,1% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

101 zł + 0,04% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

1 000 000 zł

2 000 000 zł

1192,50 zł + 0,05% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

477 zł + 0,02% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

2 000 000 zł

1692,50 zł + 0,0625% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej nie więcej niż 1875 zł

677 zł + 0,025% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 1000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy nie więcej niż 750 zł


Maksymalne stawki wyrażone kwoto za inne czynności prawne:

 • umowa zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej - 600 zł;
 • umowa majątkową małżeńską - 400 zł;
 • testament - 50 zł;
 • testament zawierający zapis zwykły, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku - 150 zł;
 • testament zawierający zapis windykacyjny - 200 zł;
 • odwołanie testamentu - 30 zł;
 • zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić - 60 zł;
 • zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego - 80 zł;
 • pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł;
 • oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.

Czynności spółek, spółdzielni, innych jednostek organizacyjnych:

 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni - 750 zł;
 • sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy - 1100 zł;
 • sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego - 500 zł;
 • sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej - 300 zł;
 • sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego - 1000 zł.

Za sporządzenie protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w pierwszej tabeli przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego


Sporządzenie protokołu:

 • niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród - 100 zł;
 • przyjęcia dokumentu na przechowanie - 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc - 20 zł;
 • za sporządzenie innego protokołu - 200 zł.

Czynności dotyczące dziedziczenia:

 • akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne - 50 zł.
 • akt poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym - 100 zł.
 • protokół dziedziczenia - 100 zł.
 • czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego 400 zł.
 • projekt protokołu dziedziczenia 100 zł.
 • protokół obejmujący oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem - 50 zł.
 • protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu - 50 zł.
 • zaświadczenie o powołaniu wykonawcy testamentu - 30 zł.

Czynności dotyczące zarządu sukcesyjnego:

 • Za sporządzenie aktu powołania zarządcy sukcesyjnego lub aktu odwołania zarządcy sukcesyjnego - 50 zł.
 • Za sporządzenie oświadczenia o zgodzie na powołanie zarządcy sukcesyjnego, oświadczenia o zgodzie na odwołanie zarządcy sukcesyjnego lub oświadczenia osoby powołanej na zarządcę sukcesyjnego o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji oraz braku prawomocnie orzeczonych wobec niej zakazów, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej - 50 zł.
 • Za sporządzenie protokołu powołania zarządcy sukcesyjnego lub protokołu odwołania zarządcy sukcesyjnego - 100 zł.
 • Za sporządzenie protokołu rezygnacji zarządcy sukcesyjnego - 50 zł

Maksymalne opłaty za czynności dokonywane poza kancelarią notarialną

Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi:

- za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8 a 20.

Opracowano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 272 z późn. zm.)

Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(3)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Natan
  2022-03-29 16:28:12
  Ja po akt notarialny zwróciłem się do notariusz Cejrowskiej z Tczewa i bardzo szybko mi pomogła załatwić sprawę, więc było warto.
  0
 • eca
  2022-04-28 13:41:02
  W tczewie na słowackeigo jest dobra kancelaria notarialna, przynajmniej ja bardzo sobie chwalę.
  0
  pokażodpowiedzi (1)
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Inwentaryzacja
Inwentaryzacja to jedno z podstawowych pojęć w rachunkowości. Ustawa o rachunkowości określa zasady, metody i terminy inwentaryzacji ale nie wskazuje jej legalnej definicji. W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, w ślad za piśmiennictwem z zakresu rachunkowości można przyjąć, że inwentaryzacja to zespół działań podejmowanych w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów danej jednostki (tj. podmiotu stosującego przepisy ustawy o rachunkowości) na określony dzień (co do zasady na ostatni dzień roku obrotowego).
Rok obrotowy
Rok obrotowy, to jedno z podstawowych pojęć w rachunkowości.
Błędy medyczne - odpowiedzialność karna pozostaje
Resort zdrowia ustąpił Ministerstwu Sprawiedliwości w sprawie błędów medycznych – dowiedział się DGP. Będzie możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary zamiast zniesienia odpowiedzialności.
Podlaskie: Od 1 lipca zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od granicy z Białorusią
Od 1 lipca do 15 września będzie obowiązywać w Podlaskiem zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od linii granicy polsko-białoruskiej. SG apeluje o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do poleceń służb. Za złamanie zakazu grozi mandat.
Nie będzie podwyżki 500+
Podwyżka świadczenia 500+ była tematem rozważeń w ostatnich tygodniach. Przedstawiciele Rządu nie zajmowali jednak ostatecznego stanowiska w tej kwestii. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zabrała w końcu głos i zaprzeczyła, aby miłałoby ono zwiększone w tym, bądź przyszłym roku.
Jak nie wydać fortuny podczas urlopu?
Jak jednak podejść do planowania wczasów, aby nie okazały się one „zabójcze” dla naszego budżetu? Oto wakacyjny poradnik Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF).
Ziobro: przedstawimy projekt cofający likwidację polskiego górnictwa
Przedstawimy projekt dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Polski, który będzie miał na celu odwrócenie decyzji związanych z likwidacją polskiego górnictwa - poinformował w środę lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Zawarto porozumienie z kontrolerami ruchu lotniczego
Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i PAŻP poinformowali o porozumieniu między agencją a kontrolerami ruchu lotniczego. "Nie grozi nam paraliż polskiego nieba. Wszystkie operacje lotnicze będą miały zapewnioną obstawę ze strony kontrolerów ruchu lotniczego" - zapewnił szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Tomasz Tomala.
Kto otrzyma czternastą emeryturę i rentę w 2022 r.?
Prezydent 27 czerwca podpisał ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Kto otrzyma czternastkę i w jakiej wysokości?
Wakacje kredytowe 2022 coraz bliżej przyjęcia – w środę zajmie się nimi Senat
Wakacje kredytowe, będące przedmiotem zainteresowania wielu Polaków, trafią w środę pod obrady Senatu. Jaki będzie kolejny etap zmierzający do ich przyjęcia?
Dobry start 2022/2023 w pytaniach i odpowiedziach
Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start? Kiedy otrzymam wsparcie? Czy od świadczenia dobry start jest odprowadzany podatek? Prezentujemy pytania i odpowiedzi przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Klauzule waloryzacyjne do umów - rząd pracuje nad warunkami renegocjacji zamówień publicznych
Klauzule waloryzacyjne do umów mają umożliwić przedsiębiorcom waloryzację zamówień publicznych. Chodzi m.in. o wzrost cen materiałów i surowców.
Ugoda kredytobiorcy (frankowicza) z bankiem - opłacalność
Liczni kredytobiorcy, którzy mają tzw. kredyt frankowy, kredyt odnoszony do euro czy dolara amerykańskiego - obawiają się postępowania sądowego przeciwko bankowi. W związku z tym liczą na propozycje ugodowe ze strony banków. Czy słuszne są te obawy i czy warto zawierać ugodę z bankiem w sprawie kredytu frankowego?
Oskarżenia o molestowanie seksualne nieletniego a sprawa o rozwód
Oskarżenia o molestowanie seksualne małoletnich dzieci są oskarżeniami o ogromnym ciężarze gatunkowym, które mają bezpośredni wpływ na toczące się postępowanie rozwodowe i podejmowane w nim decyzje procesowe.
Kiedy składać wniosek o "Dobry Start” w 2022 r.?
Wnioski o "Dobry Start" na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od piątku 1 lipca 2022 r. Świadczenie przyznaje ZUS.
Alimenty. Rząd szykuje nowelizację KRO. Co się dokładnie zmieni?
Coraz częściej pojawiają się informacje, że w polskim systemie prawnym dojdzie do zmian dotyczących uproszczania alimentów, w tym wprowadzenia instytucji tzw. alimentów natychmiastowych.
Wniosek o "Dobry start" od 1 lipca 2022 r.
Od 1 lipca 2022 r. rodzic będzie mógł złożyć wniosek o "Dobry start". Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, iż każdego roku z programu korzysta ok. 4,4 mln dzieci.
We Włoszech będzie obowiązek przyjmowania płatności kartą
Od 30 czerwca 2022 r. we Włoszech odmowa przyjęcia płatności kartą będzie naruszeniem przepisów, karanym grzywną.
Dom bez formalności do 70 m2 – GUNB udostępnił 70 darmowych projektów
Gotowe projekty domów do 70 m2 umożliwiają zminimalizowanie kosztów budowy domu w ramach programu Dom bez formalności. Został on wprowadzony jako element Polskiego Ładu. Ma ograniczyć formalności i koszty budowy.
Whistleblowing. Dyrektywa nie została wdrożona w terminie. Jakie przepisy dot. sygnalistów obowiązują w Polsce?
Polski rząd nie zdążył wdrożyć ustawy o sygnalistach zgodnie z terminem narzuconym przez UE. Co to oznacza dla podmiotów komercyjnych? Jakie rozwiązania można obecnie stosować w firmach i jakie będą ich konsekwencje prawne? Jakie uprawnienia przysługują sygnalistom?
Milion złotych odszkodowań za naruszenia praw pacjenta
Odszkodowania za naruszenie praw pacjenta Zakończone w ostatnich tygodniach sprawy z udziałem RPP przyniosły pacjentom, na mocy zawartych ugód sądowych i pozasądowych, odszkodowania w łącznej kwocie blisko miliona złotych – przybliża Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Rzecznik Praw Pacjenta działa przez sądem na prawach przysługujących prokuratorowi.
Ustawa o franczyzie - trwają nad nią prace Ministerstwa Sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawowymi zmianami dla rynku franczyzy, ponieważ próby samoregulacji pracy branży się nie powiodły.
Przywóz z Ukrainy zwierząt zagrożonych wyginięciem - zmiany
Od 24 czerwca 2022 r. zmieniają się procedury przywozu z Ukrainy do Polski zwierząt zagrożonych wyginięciem.
27 czerwca 2022 r. ostatni etap przejścia na DVB-T2/HEVC
Czwarty ostatni etap przejścia na standard DVB-T2/HEVC naziemnej telewizji cyfrowej nastąpi 27 czerwca 2022 r. Jakie województwa obejmie?
W roku szkolnym 2021/2022 rozkwitł rynek korepetycji [BADANIE]
Z badania przeprowadzonego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż co czwarty uczeń zapracował na oceny na świadectwie pobierając korepetycje.