Kategorie

Jakie zmiany w prawie budowlanym od 19 września 2020 r.?

Magdalena Hajduk
Magdalena Hajduk
Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.
Ekspert we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
Ważne zmiany w prawie budowlanym – już od 19 września/Fot. Shutterstock
shutterstock
Największa część tegorocznej nowelizacji Prawa budowlanego wejdzie w życie już 19 września 2020 r. Co się zmieni?

Zmiany w prawie budowlanym – już od 19 września!

To największa od lat nowelizacja Prawa budowlanego. Wprowadzona została w drodze ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471). Służyć ma uprawieniu procesu inwestycyjnego. Największa część zmian wejdzie w życie już 19 września, lecz w przypadku najbardziej rozległej zmiany dotyczącej projektowania, ustawodawca wydłużył możliwość sporządzania projektu budowlanego na starych zasadach aż do 19 września 2021 roku.

Polecamy: Seria 5 książek. Poznaj swoje prawa!

Trzyczęściowy projekt budowlany

Zgodnie z nową treścią przepisu art. 34 ustawy Prawo budowlane, jaka zacznie obowiązywać w dniu 19 września 2020 r., projekt budowlany zawierać będzie:

1) projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący:

 • określenie granic działki lub terenu;
 • usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,
 • sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków;
 • układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich;
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu.

2) projekt architektoniczno-budowlany obejmujący:

 • układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów budowlanych;
 • zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych;
 • charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych;
 • opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,
 • projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym środowisko;
 • charakterystykę ekologiczną;
 • informację o wyposażeniu technicznym budynku, w tym projektowanym źródle lub źródłach ciepła do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 • opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych – w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4;
 • informację o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a – w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych;
 • postanowienie udzielające zgody na odstępstwo, o którym mowa w art. 9, jeżeli zostało wydane;

3) projekt techniczny obejmujący:

 • projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych;
 • charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków;
 • projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe;
 • w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • inne opracowania projektowe.

Razem z projektem budowlanym, złożone powinny być wymagane odrębnymi przepisami prawa opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty.

Co jednak szczególnie ważne dla wszystkich projektantów, zgodnie z przepisem art. 26 ustawy nowelizującej, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie nowych przepisów, a zatem od dnia 19 września 2020 r., inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych.

Ułatwienia w uzyskiwaniu odstępstw

Reklama

Pierwotne założenia nowelizacji przewidywały możliwość wydawania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych przez organ administracji architektoniczno budowlanej (wójt/burmistrz/prezydent miasta) z jednoczesną rezygnacją z obowiązku uzyskania upoważnienia ministra. Tak daleko idąca zmiana nie została jednak wprowadzona.

Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu art. 9 ust. 2 ustawy Prawo budowlane - zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Do tej pory organ wyrażał zgodę na odstępstwo w związku z wydawaną decyzją o pozwoleniu na budowę. Od września organ będzie mógł wydać stosowną zgodę jeszcze przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub zmianą decyzji pozwolenia na budowę.

Nowością jest również wprowadzenie zakazu udzielania zgody na odstępstwo podczas trwania procedury legalizacji samowoli budowlanej.

Nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę

Reklama

Zgodnie z obecnie obowiązującymi ogólnymi przepisami postępowania administracyjnego, nieważność decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego oraz decyzję o pozwoleniu na budowę można stwierdzić w określonych okoliczność przed upływem 10 lat od dnia ich wydania , a w pewnych przypadkach z pominięciem nawet tej cezury.

Od września nie będzie możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, jeżeli upłynęło 5 lat od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się ostateczna, natomiast decyzja o pozwoleniu na budowę nie będzie mogła zostać unieważniona, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 5 lat.

Katalog decyzji bez pozwolenia

Obecnie obowiązująca ustawa zawiera bardzo zawiły i nieczytelny katalog inwestycji, które można przeprowadzić na zgłoszenie. Liczne odwołania do innych przepisów utrudniają właściwe odczytanie jej treści. Inwestorzy oraz projektanci często mieli spory problem z określeniem, kiedy jest wymagane pozwolenie, a kiedy zgłoszenie, a kiedy możliwe jest pominięcie ustawy.

Nowa redakcja przepisów art. 29 oraz art. 30 ustawy prawo budowlane porządkuje te kwestie. W przepisach tych zostały wymienione wszystkie przypadki, kiedy pozwolenie na budowę nie jest wymagane i możliwa jest budowa na zgłoszenie.

Uproszczona legalizacja samowoli

Zmiany zostaną również wprowadzone w obszarze postępowania legalizacyjnego samowoli budowlanych.

Uproszczone postępowanie legalizacyjne dla samowoli budowlanych dotyczy obiektów, w przypadku których zakończono budowę co najmniej 20 lat temu. Zgodnie z nowym art. 49f, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, organ nadzoru budowlanego wszczyna uproszczone postępowanie legalizacyjne w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części:

 • bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę, albo
 • bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia.

W ramach uproszczonego postępowania legalizacyjnego organ nadzoru budowlanego nakłada, w drodze postanowienia, obowiązek przedłożenia dokumentów legalizacyjnych w terminie nie krótszym niż 60 dni od dnia jego doręczenia. Właściciel może zatem uniknąć wysokiej opłaty legalizacyjnej, jeśli zgłosi do nadzoru budowlanego samowolę budowlaną (minimum 20-letnią) i przedstawi:

a)      oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

b)      geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektu budowlanego,

c)   ekspertyzę techniczną, sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, wskazująca, czy stan techniczny obiektu budowlanego:

 • nie stwarza zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi, oraz
 • pozwala na bezpieczne użytkowanie obiektu budowlanego zgodne z dotychczasowym lub zamierzonym sposobem użytkowania.

Ochrona przeciwpożarowa

Przy okazji wprowadzono również nowy wyjątek. Jako, że inwestycje w instalacje fotowoltaiczne cieszą się coraz większą popularnością, to należy mieć na uwadze, że od 19 września obowiązywał będzie obowiązek uzgodnienia projektu instalacji urządzeń fotowoltaicznych o mocy większej niż 6,5 kW z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Nowością będzie również wymóg przedstawienia ekspertyz przeciwpożarowych w przypadku zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na ochronę przeciwpożarową (to z pewnością dotyczy wszelkich miejsc typu escape room).

Powyżej opisałam tylko niektóre ze zmian, jakie zaczną obowiązywać już od 19 września. Tegoroczna nowelizacja jest jedną z najszerszych, jeżeli nie najszerszą, spośród wszystkich nowelizacji przepisów obowiązującej od 1994 roku ustawy Prawo budowlane.

Polecamy serwis: Nieruchomości

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  6 maja 2021
  Zakres dat:

  Rzecznik TSUE o polskim systemie odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów

  Według opinii rzecznika generalnego TSUE trybunał powinien orzec, iż polskie prawo w sprawie systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów jest sprzeczne z prawem unijnym.

  Bezpieczne hasło - czyli jakie?

  Bezpieczne hasło jest pierwszą linią obrony przed cyberprzestępcami. Jak skutecznie tworzyć hasło i nie dać się hakerom?

  Szczepienia w zakładach karnych - projekt

  Szczepienia w zakładach karnych zakłada projekt rozporządzenia, który przygotowało Ministerstwo Zdrowia. To nie jedyne miejsce, o które zostanie rozszerzony katalog miejsc, w których będą wykonywane szczepienia.

  SMS-y z pytaniem o alimenty nękaniem? SN uchylił wyrok

  SMS-y z pytaniem o alimenty zostały przez męża uznane za nękanie. Zdaniem Sądu Najwyższego nie można bez wątpliwości uznać, iż doszło do popełnienia występku.

  Zadłużeni emeryci. Co mogą zrobić w ciężkiej sytuacji finansowej?

  Emeryci znajdują się w coraz gorszych sytuacjach finansowych. Według danych Krajowego Rejestru Długów, zadłużonych w tej grupie przybywa.

  Po roku większa liczba bezrobotnych – porównanie [TABELA]

  Liczba bezrobotnych w Polsce w 2021 r. wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego. Jak wygląda porównanie w poszczególnych województwach?

  Z jakich wydatków zrezygnują konsumenci w II kwartale 2021 r.?

  Wydatki zakupowe planuje ograniczyć 40% Polaków. Z deklaracji konsumentów wynika, że głównym powodem ograniczeń są rosnące ceny.

  Rejestracja na szczepienie COVID - 4 sposoby

  Rejestracja na szczepienie COVID może odbyć się na 4 sposoby - infolinia, online, SMS i kontakt z konkretnym punktem szczepień. Jak zapisać się na szczepienie?

  Od osób starszych łatwiej wyłudzić dane osobowe

  Osoby po 45. roku życia są bardziej podatne na wyłudzenie danych osobowych. Tak wynika z raportu przeprowadzonego pod patronatem UODO.

  Karta EKUZ z dłuższym terminem ważności

  Karta EKUZ ma dłuższy termin ważności. Nowe zasady obowiązują od 28 kwietnia 2021 r. Co się zmieniło?

  Fałszywe e-sklepy w pandemii częstym problemem

  Na fałszywy e-sklep w pandemii nietrudno się natknąć. Czy potrafimy je rozpoznawać?

  Jak nocować w lesie w 2021 r.?

  Jak nocować w lesie? Od 1 maja 2021 r. można wybrać jedno z ponad czterystu nadleśnictw, realizujących program „Zanocuj w lesie”.

  Skrócenie izolacji dla chorych z COVID-19 – projekt zmian

  Skrócenie izolacji dla chorych z COVID-19 zakłada aktualnie rozpatrywany projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. Co to może oznaczać dla pacjentów?

  Wyrok TSUE w sprawie kredytów frankowych

  TSUE wydał wyrok w sprawie kredytów we frankach szwajcarskich. Jakie stanowisko zajął trybunał?

  Majówka - czego unikać? [ranking szkód]

  Majówka wyróżnia się większą ilością zgłaszanych szkód. Co może się przytrafić podczas długiego weekendu?

  Na co emeryci wydadzą trzynastki?

  Z danych GUS wynika, że comiesięczne wydatki emeryta pochłaniają średnio ¾ dochodów. Na co warto przeznaczyć trzynastą emeryturę, by zadbać o swoje bezpieczeństwo finansowe?

  Zasady kwarantanny granicznej po majówce

  Zasady kwarantanny granicznej po majówce nie zmienią się . Nadal obejmowani nią będą wszyscy przekraczający granicę Polski - przybywający zarówno z państw Strefy Schengen, jak i pozostałych.

  Spis powszechny – loteria

  Spis powszechny i loteria? To możliwe w przypadku samospisu. Podpowiadamy co i jak można wygrać.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnych - co się zmieni?

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnych ma być łatwiejsze do uzyskania. Czy nowe przepisy rozwieją dotychczasowe wątpliwości?

  Obostrzenia maj 2021

  Obostrzenia na maj 2021 r. zostały przedstawione podczas środowej konferencji prasowej. Które branże zostaną otwarte?

  Problematyka żołnierza OT na gruncie Kodeksu karnego

  Czy żołnierze OT są funkcjonariuszami publicznymi w rozumieniu ustawy karnej? Co ze szczególną ochroną przewidzianą dla służb mundurowych?

  Przetwarzanie danych biometrycznych w dowodach osobistych

  Kwestie przetwarzania danych biometrycznych w nowych dowodach osobistych ureguluje rozporządzenie Ministra Cyfryzacji, które zostało skierowane do opiniowania.

  Opłaty za wstęp do parków narodowych

  Opłaty za wstęp do parków narodowych nie muszą uiszczać określone grupy osób. Komu przysługuje bilet ulgowy?

  Minimalna emerytura nie dla każdego

  Minimalna emerytura dla każdego bez względu na posiadany okres składkowy? Obecnie ministerstwo rodziny nie pracuje nad takimi rozwiązaniem.

  Ograniczenia w działalności hoteli a obowiązki likwidacyjne

  Ograniczenia w działalności hoteli mogą utrudnić ubezpieczycielom wykonywanie obowiązków likwidacyjnych. Dlaczego?