| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Konsument - dom > Umowa o zarządzanie nieruchomością - WZÓR UMOWY

Umowa o zarządzanie nieruchomością - WZÓR UMOWY

W umowie Zleceniodawca zleca Zarządzającemu podjęcie czynności zwykłego zarządu nieruchomością. Pobierz bezpłatny wzór umowy o zarządzanie nieruchomością.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o zarządzanie nieruchomością


UMOWA O ZARZĄDZANIE

zawarta w dniu ...................................... w ……………………….. pomiędzy :

Wspólnotą Mieszkaniową nieruchomości przy ul. ......................... w ……………., w imieniu i na rzecz której działa Zarząd, w składzie:

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

a............................................................................................................................................

............................................................................................................................................


§ 1

Strony stwierdzają, że przedmiotowa nieruchomość wspólna składa się z działki nr ……………...

położonej w obrębie miasta/wsi*…………....………….... oraz z  budynku jednorodzinnego/wielorodzinnego* położonego w ……………………. przy ul. .............................., dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla …………………….. Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr........................................................................... .


§ 2

Zarząd zleca Zarządzającemu wykonywanie w sposób samodzielny czynności zwykłego

zarządu nieruchomością wspólną, a Zarządzający powyższy obowiązek przyjmuje.


§ 3

Czynności zwykłego zarządu nieruchomością wspólną obejmują w szczególności:

1. ustalenie aktualnego stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, oraz wyodrębnionych

lokali, prowadzenie wykazu lokali i właścicieli lokali,

2. prowadzenie księgi obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości

wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,

3. przeprowadzanie za pośrednictwem wyspecjalizowanych jednostek kontroli technicznej, okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie

techniczne zgodnie z wymogami prawa budowlanego,

4. Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących

do wspólnego użytku właścicieli lokali, terenu nieruchomości, chodnika przed nieruchomością oraz innych terenów, poprzez nadzór nad realizacja zawartych w tym zakresie umów,

5. zapewnienie dla nieruchomości wspólnej dostawy energii elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków i wywozu śmieci , poprzez nadzór nad realizacja zawartych w tym zakresie umów,

6. zapewnienie dla nieruchomości wspólnej usług kominiarskich i innych usług związanych z funkcjonowaniem urządzeń technicznych nieruchomości wspólnej,

7. wykonanie bieżącej konserwacji i bieżących napraw nieruchomości wspólnej, a w szczególności dokonywania napraw budynku i jego pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokali, ciepłej i zimnej wody i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej, poprzez nadzór nad realizacja zawartych w tym zakresie umów,

8. usuwanie awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej, w tym na warunkach określonych w § 6 pkt. 2 umowy,

9. ubezpieczenie budynków położonych na nieruchomości wspólnej,

10. opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych przypadających od nieruchomości wspólnej, chyba że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali,

11. zawieranie umów o dostawy , roboty i usługi, związane z realizacja zadań wymienionych w pkt. 3-9 umowy, kontrola prawidłowości wykonania tych umów oraz ich rozwiązanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych,

12. Otwarcie rachunku bankowego dla wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez rachunek

bankowy, w tym otwarcie osobnego rachunku bankowego dla gromadzenia środków na fundusz remontowy,

13. prowadzenie odpowiedniej księgowości dla nieruchomości wspólnej, w tym odrębnej ewidencji kosztów i przychodów oraz ewidencji wpłat na fundusz remontowy, a także ewidencji wnoszonych przez właścicieli opłat i zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólna ( koszty eksploatacyjne). Rachunkowość Wspólnoty prowadzona będzie w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14. sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego najpóźniej na 15 dni przez terminem zebrania sprawozdawczego,

15. prowadzenie korespondencji z członkami Wspólnoty Mieszkaniowej,

16. przygotowanie dokumentów umożliwiających sadowa windykacje należności Wspólnoty

17. rozliczenie rocznego planu gospodarczego, w tym funduszu remontowego,

18. windykacje opłat należnych od właścicieli lokali odrębnych.

19. Zarządca zobowiązuje się do przygotowania i podpisania umów dotyczących obsługi nieruchomości, do czego niniejszym otrzymuje pełnomocnictwo Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.


§ 4

Z zaliczki i opłat wnoszonych przez właścicieli pokrywane będą:

1. koszty zarządzania nieruchomością wspólna, w skład których w szczególności wchodzą:

a) wydatki na bieżące remonty i konserwacje,

b) opłaty za dostawę gazu do centralnego ogrzewania, energii elektrycznej i wody - w części

dotyczącej nieruchomości wspólnej,

c) opłaty z tytułu wywozu śmieci i odprowadzenia ścieków z nieruchomości wspólnej,

d) wydatki na utrzymanie czystości i porządku,

e) ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, chyba że są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli lokali,

f) koszty eksploatacji i konserwacji urządzeń technicznych w nieruchomości wspólnej,

g) koszty napraw, usuwania awarii i ich skutków oraz koszty remontów

h) wynagrodzenie dla Zarządzającego i ryczałt dla członków Zarządu,

Powyższe koszty rozlicza się zgodnie z obowiązującymi uchwałami.

2. Zarządzający jest upoważniony do rozliczania i ustalania zaliczkowych opłat za czynsz

oraz świadczenia obejmujące dostawy do poszczególnych lokali centralnego ogrzewania (c.o.), ciepłej wody (c.w.) i zimnej wody (z.w.) oraz wywóz śmieci i odprowadzanie ścieków z lokalu. Opłata stała za c.o. jest rozliczana w stosunku do 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, opłata zmienna jest rozliczana w stosunku do 1 m2 powierzchni użytkowej lub według wskazania licznika (LEC).

Opłata za c.w. i z.w. rozliczana jest według wskazań licznika. Opłata za wywóz śmieci rozliczana jest do 1 m2 lokalu mieszkalnego.

3. W przypadku podwyższenia lub obniżenia cen za gaz, c.w., z.w. i energie elektryczna, wywóz śmieci i odprowadzenie ścieków z lokalu oraz za inne usługi wpływające na wysokość opłat, opłata zostanie przez Zarządzającego proporcjonalnie podwyższona lub obniżona od dnia zmiany cen. Zarządzający ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia właścicieli lokali o dokonanej podwyżce lub obniżce.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »