| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa faktoringu - WZÓR UMOWY

Umowa faktoringu - WZÓR UMOWY

Faktoring to usługa finansowa. Polega ona na wykupieniu przez faktora, czyli bank, wierzytelności przedsiębiorcy, które nieprzeterminowane i mają odroczony termin płatności.

§ 6

1. Faktor zapłaci Sprzedawcy kwotę stanowiącą 80% wartości nominalnej przelanej wierzytelności, a w odniesieniu do wierzytelności, o których mowa w § 2 ust. 2 – płacił będzie kwotę stanowiącą 90% wartości nominalnej wierzytelności.

2. Zapłata za przelaną wierzytelność nastąpi w terminie 7 dni od zawarcia umowy, a w odniesieniu do wierzytelności przyszłych – w terminie 7 dni od doręczenia Faktorowi potwierdzonej przez Dłużnika faktury.

3. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek faktoringowy Sprzedawcy nr ........................................ prowadzony w oddziale Faktora. Datą zapłaty jest data księgowania polecenia obciążenia rachunku Faktora.

§ 7

Z chwilą zawarcia niniejszej umowy ryzyko wypłacalności Dłużnika przechodzi na Faktora.

§ 8

Jeżeli jakiekolwiek świadczenie wynikające z umowy sprzedaży zostanie spełnione do rąk Sprzedawcy, to zobowiązany jest on do niezwłocznego zwrotu pobranych kwot Faktorowi. W przypadku niewykonania tego obowiązku Faktor może od umowy odstąpić lub żądać zapłaty kary umownej w wysokości .......... zł (............................................).

§ 9

Faktor świadczył będzie na rzecz Sprzedawcy usługi w zakresie doradztwa ekonomicznego oraz prawnego w zakresie prowadzonej przez Sprzedawcę działalności, a ponadto prowadził będzie sprawdzanie stanu wypłacalności następujących podmiotów: ......................................., ........................................, .............................................

§ 10

Sprzedawca ponosi wobec Dłużnika odpowiedzialność z tytułu rękojmi oraz udzielonej gwarancji.

§ 11

1. Umowa zostaje zawarta na okres 2 lat i obowiązuje od dnia podpisania. W przypadku nie zgłoszenia przez którąkolwiek ze stron umowy woli ustania umowy wskutek upływu dwuletniego terminu okres obowiązywania umowy zostanie przedłużony o kolejne 2 lata.

2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 1-miesięcznego wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności.

§ 12

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 14

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Faktora.

§ 15

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
                Sprzedawca                          Faktor

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa faktoringu

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Szypniewski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK