| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o obsługę prawną firmy - WZÓR UMOWY

Umowa o obsługę prawną firmy - WZÓR UMOWY

Umowa zawierana z kancelarią prawną, adwokatem lub radcą prawną, której przedmiotem jest świadczenie usług prawnych na rzecz przedsiębiorcy. W umowie strony określają swoje prawa i obowiązki.

§5

Zleceniodawca w razie konieczności będzie ponosił koszty związane z wynagrodzeniem osób trzecich ilekroć ich udziału wymagać będą przepisy (np. biegły rewident, biegły sądowy). Zleceniobiorca każdorazowo uzgodni ze zleceniodawcą potrzebę korzystania z takiej pomocy oraz warunki wynagrodzenia.

§6

1.Zleceniodawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentów źródłowych związanych z aktualnie prowadzoną sprawą

2.Zleceniobiorca w miarę potrzeby może żądać innych dokumentów od zleceniodawcy.To samo dotyczy dokumentów potrzebnych do sporządzenia opinii lub aktu prawnego.

3.Zleceniodawca odpowiada za prawdziwość i rzetelność oraz terminowość przekazanych zleceniobiorcy dokumentów.

4.Zleceniodawca w przypadku zlecenia Zleceniobiorcy prowadzenia sprawy przed sądem o zapłatę zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić zleceniobiorcę o każdej wpłacie dokonanej przez dłużnika lub komornika, który egzekwuje od dłużnika należność. W przypadku zaniechania tego obowiązku zobowiązany będzie do zwrotu już poniesionych przez zleceniobiorcę kosztów.

§7

Strony ustalają następujące warunki wynagrodzenia zleceniobiorcy:

  1. Zleceniodawca za opisane w §1 umowy czynności lub też za gotowość do ich świadczenia będzie płacił kwotę ……………zł ( ………….) brutto miesięcznie.
  2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy zleceniobiorcy w terminie do 10 dnia każdego miesiąca, na podstawie wystawionej przez zleceniobiorcę faktury VAT.
  3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Faktura będąca podstawą zapłaty może być również przesłana pocztą – listem poleconym na adres siedziby zleceniodawcy, co uznane będzie za skuteczne doręczenie.
  4. Zleceniodawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.

§8

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego

§9

1.Zleceniodawca zobowiązuje się przekazać zleceniobiorcy wszelkie informacje dotyczące dłużników i mające wpływ na możliwość prowadzenia przeciw niemu egzekucji.

2.Zleceniobiorca będzie informował Zleceniodawcę o stanie spraw w toku sporządzając na życzenie Zleceniodawcy okresowe raporty o stanie spraw sądowych i egzekucyjnych.

§10

Po zakończeniu umowy zleceniobiorca zwróci zleceniodawcy wszelkie dokumenty związane z jej wykonywaniem.

§11

 Strony zobowiązują się ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać w drodze polubownej.

§12

Zmiana umowy wymaga dla swej ważności aneksu w formie pisemnej. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.ZLECENIODAWCA                                                                       ZLECENIOBIORCA

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o obsługę prawną firmy

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Grabowska

CFO - Omega Code

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK