REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Europejska strategia w dziedzinie opieki

Strony 28 - 28 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Odpowiedni dochód minimalny zapewniający aktywne włączenie: perspektywa lokalna i regionalna

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Unijny akt prawny o odbudowie zasobów przyrodniczych

Strony 38 - 38 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Regionalne strategie adaptacyjne na rzecz osiągnięcia rolnictwa regeneratywnego

Strony 58 - 58 Pobierz pdf

REKLAMA

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Europejska przestrzeń danych dotyczących zdrowia

Strony 64 - 64 Pobierz pdf

Opinia Europejskiego Komitetu Regionów – Instrument nadzwyczajny jednolitego rynku

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Zalecenie Europejskiego Banku Centralnego z dnia 24 kwietnia 2023 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (EBC/2023/12)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

STATUT ACTRIS ERIC

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Stopa procentowa stosowana przez Europejski Bank Centralny do podstawowych operacji refinansujących: 3,50 % na dzień 1 maja 2023 r. – Kursy walutowe euro

Strony 22 - 22 Pobierz pdf

Publikacja wniosku zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008

Strony 23 - 23 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o rejestrację nazwy zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o zatwierdzenie zmiany w specyfikacji produktu, która nie jest zmianą nieznaczną, zgodnie z art. 50 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych

Strony 45 - 45 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-682/20 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2023 r. – Les Mousquetaires, ITM Entreprises SAS/Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Decyzja Komisji Europejskiej nakazująca przeprowadzenie kontroli – Środki zaskarżenia przebiegu kontroli – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Prawo do skutecznego środka prawnego – Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 – Artykuł 19 – Rozporządzenie (WE) nr 773/2004 – Artykuł 3 – Rejestrowanie przesłuchań przeprowadzonych przez Komisję w ramach prowadzonych przez nią dochodzeń – Początek dochodzenia prowadzonego przez Komisję]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-690/20 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2023 r. – Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino SAS (AMC)/Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Decyzja Komisji Europejskiej nakazująca przeprowadzenie kontroli – Środki zaskarżenia przebiegu kontroli – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Prawo do skutecznego środka prawnego – Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 – Artykuł 19 – Rozporządzenie (WE) nr 773/2004 – Artykuł 3 – Rejestrowanie przesłuchań przeprowadzonych przez Komisję w ramach prowadzonych przez nią dochodzeń – Początek dochodzenia prowadzonego przez Komisję]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-693/20 P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 9 marca 2023 r. – Intermarché Casino Achats/Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Konkurencja – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Decyzja Komisji Europejskiej nakazująca przeprowadzenie kontroli – Środki zaskarżenia przebiegu kontroli – Artykuł 47 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej – Prawo do skutecznego środka prawnego – Rozporządzenie (WE) nr 1/2003 – Artykuł 19 – Rozporządzenie (WE) nr 773/2004 – Artykuł 3 – Rejestrowanie przesłuchań przeprowadzonych przez Komisję w ramach prowadzonych przez nią dochodzeń – Początek dochodzenia prowadzonego przez Komisję]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-695/20, Fenix International: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 28 lutego 2023 r. [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez First-tier Tribunal (Tax Chamber) – Zjednoczone Królestwo] – Fenix International Limited/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs [Odesłanie prejudycjalne – Uprawnienia wykonawcze Rady Unii Europejskiej – Artykuł 291 ust. 2 TFUE – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły 28 i 397 – Podatnik działający we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej – Dostawca usług świadczonych drogą elektroniczną – Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 – Artykuł 9a – Domniemanie – Ważność]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-31/21, Eurocostruzioni: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione – Włochy) – Eurocostruzioni Srl/Regione Calabria [Odesłanie prejudycjalne – Fundusze strukturalne – Rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 – Kwalifikowalny charakter wydatków – Obowiązek przedstawienia dowodu płatności – Opłacone faktury – Dokumenty rachunkowe o równoważnej wartości dowodowej – Budowa zrealizowana bezpośrednio przez beneficjenta końcowego]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-46/21 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 9 marca 2023 r. – Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki/Aquind Ltd [Odwołanie – Energia – Rozporządzenie (WE) nr 714/2009 – Artykuł 17 – Wniosek o zwolnienie dotyczące elektroenergetycznego połączenia międzysystemowego – Decyzji odmowna Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) – Rozporządzenie (WE) nr 713/2009 – Artykuł 19 – Decyzja komisji odwoławczej ACER – Dogłębność kontroli]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-78/21, PrivatBank i in.: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 2 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administratīvā apgabaltiesa – Łotwa) – AS „PrivatBank”, A, B, Unimain Holdings Limited/Finanšu un kapitāla tirgus komisija [Odesłanie prejudycjalne – Artykuły 56 i 63 TFUE – Swoboda świadczenia usług – Swobodny przepływ kapitału – Środek krajowy zobowiązujący instytucję kredytową do zakończenia stosunków gospodarczych lub nienawiązywania takich stosunków z osobami niebędącymi obywatelami – Ograniczenie – Artykuł 65 ust. 1 lit. b) TFUE – Względy uzasadniające – Dyrektywa (UE) 2015/849 – Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu – Proporcjonalność]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-119/21 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 marca 2023 r. – PlasticsEurope/Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA), Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska, ClientEarth [Odwołanie – Sporządzenie listy substancji wymagających uzyskania zezwolenia – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 – Załącznik XIV – Lista substancji zidentyfikowanych w celu ich ewentualnego włączenia do załącznika XIV – Aktualizacja wpisu substancji bisfenol A jako „substancji wzbudzającej szczególnie duże obawy”]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-268/21, Norra Stockholm Bygg: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 2 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Högsta domstolen – Szwecja) – Norra Stockholm Bygg AB/Per Nycander AB [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuł 6 ust. 3 i 4 – Zgodność przetwarzania z prawem – Przedstawienie dokumentu zawierającego dane osobowe w ramach cywilnego postępowania sądowego – Artykuł 23 ust. 1 lit. f) i j) – Ochrona niezależności sądów i postępowania sądowego – Egzekucja roszczeń cywilnoprawnych – Wymogi, które muszą być spełnione – Uwzględnienie interesu osób, których dane dotyczą – Wyważenie przeciwstawnych interesów – Artykuł 5 – Minimalizacja danych osobowych – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 7 – Prawo do poszanowania życia prywatnego – Artykuł 8 – Prawo do ochrony danych osobowych – Artykuł 47 – Prawo do skutecznej ochrony sądowej – Zasada proporcjonalności]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-270/21, A (Nauczyciel wychowania przedszkolnego): Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 2 marca 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus –Finlandia) – A [Odesłanie prejudycjalne – Swobodny przepływ pracowników – Uznawanie kwalifikacji zawodowych w państwie członkowskim – Dyrektywa 2005/36/WE – Prawo wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego – Zawód regulowany – Prawo dostępu do zawodu na podstawie dyplomu wydanego w państwie członkowskim pochodzenia – Kwalifikacje zawodowe uzyskane w państwie trzecim]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

REKLAMA