REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C z 2011 roku

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6111 - Huaneng/OTPPB/Intergen) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej 

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Nota do czytelnika(patrz: wewnętrzna tylna strona okładki)

Strony s003 - s003 Pobierz pdf

REKLAMA

Ostatnia publikacja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-137/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság - Republika Węgierska) - VB Pénzügyi Lízing Zrt. przeciwko Ferencowi Schneiderowi (Dyrektywa 93/13/EWG - Nieuczciwe postanowienia w umowach konsumenckich - Kryteria oceny - Badanie z urzędu przez sąd krajowy nieuczciwego charakteru postanowienia umownego ustalającego właściwość sądu - Artykuł 23 statutu Trybunału)

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-458/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 listopada 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Naruszenie art. 49 WE - Sektor budownictwa - Wymóg uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w tym sektorze - Względy uzasadniające)

Strony 2 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-540/08: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) - Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG przeciwko „Österreich”-Zeitungsverlag GmbH (Dyrektywa 2005/29/WE - Nieuczciwe praktyki handlowe - Przepisy krajowe z zasady zakazujące praktyk handlowych uzależniających oferowanie dodatków konsumentom od nabycia towarów lub usług)

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-543/08: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 listopada 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Portugalskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Artykuły 56 WE i 43 WE - Swobodny przepływ kapitału - Akcje uprzywilejowane („golden shares”) państwa portugalskiego w EDP - Energias de Portugal - Ograniczenia w nabywaniu akcji sprywatyzowanej spółki i udział w zarządzaniu tą spółką)

Strony 3 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-36/09 P: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 11 listopada 2010 r. - Transportes Evaristo Molina, SA przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie - Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki - Hiszpański rynek stacji paliw - Długoterminowe umowy o wyłączną dostawę paliw - Decyzja Komisji - Prawo odkupu przyznane niektórym stacjom paliw - Warunki dostaw realizowanych przez Repsol - Wykaz właściwych stacji paliw - Skarga o stwierdzenie nieważności - Termin do wniesienia skargi - Rozpoczęcie biegu terminu)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-57/09 i C-101/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesverwaltungsgericht - Niemcy) - Bundesrepublik Deutschland przeciwko B (C-57/09), D (C-101/09) (Dyrektywa 2004/83/WE - Minimalne normy dotyczące warunków nadania statusu uchodźcy lub statusu ochrony uzupełniającej - Artykuł 12 - Wyłączenie z możliwości uznania za uchodźcę - Artykuł 12 ust. 2 lit. b) i c) - Pojęcie poważnego przestępstwa o charakterze innym niż polityczne - Pojęcie działań sprzecznych z celami i zasadami Organizacji Narodów Zjednoczonych - Przynależność do organizacji zaangażowanej w akty terrorystyczne - Późniejsze umieszczenie tej organizacji w wykazie osób, grup i podmiotów stanowiącym załącznik do wspólnego stanowiska 2001/931/WPZiB - Indywidualna odpowiedzialność za część aktów popełnionych przez tę organizację - Przesłanki - Prawo azylu na podstawie krajowego prawa konstytucyjnego - Zgodność z dyrektywą 2004/83/WE)

Strony 4 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-84/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Regeringsrätten - Szwecja) - X przeciwko Skatteverket (VAT - Dyrektywa 2006/112/WE - Artykuł 2, art. 20 akapit pierwszy i art. 138 ust. 1 - Wewnątrzwspólnotowe nabycie nowej łodzi żaglowej - Natychmiastowe użycie towaru w państwie pochodzenia lub w innym państwie członkowskim przed przewiezieniem go do miejsca ostatecznego przeznaczenia - Termin rozpoczęcia transportu towaru do miejsca przeznaczenia - Maksymalny czas trwania transportu - Moment właściwy dla ustalenia, czy dany środek transportu jest nowy, w celu jego opodatkowania)

Strony 5 - 6 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-92/09 i C-93/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 9 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Wiesbaden - Niemcy) - Volker und Markus Schecke GbR (C-92/09), Hartmut Eifert (C-93/09) przeciwko Land Hessen (Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych - Publikacja informacji na temat beneficjentów dopłat rolnych - Ważność przepisów prawa Unii przewidujących taką publikację i jej formę - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuły 7 i 8 - Dyrektywa 95/46/WE - Wykładnia art. 18 i 20)

Strony 6 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-142/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde - Belgia) - postępowanie karne przeciwko V.W. Lahousse’owi, Lavichy BVBA (Dyrektywy 92/61/EWG i 2002/24/WE - Homologacja typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych - Pojazdy przeznaczone do używania w zawodach sportowych na drogach i poza nimi - Przepis krajowy zakazujący produkcji, sprzedaży i używania sprzętu przeznaczonego do zwiększenia mocy silnika lub prędkości motorowerów)

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-152/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 11 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Schwerin - Niemcy) - André Grootes przeciwko Amt für Landwirtschaft Parchim (Wspólna polityka rolna - Zintegrowany system zarządzania i kontroli niektórych systemów pomocy - System płatności jednolitych - Rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 - Obliczanie uprawnień do płatności - Artykuł 40 ust. 5 - Rolnicy podlegający zobowiązaniom rolno-środowiskowym w okresie referencyjnym - Artykuł 59 ust. 3 - Regionalne wdrażanie systemu płatności jednolitych - Artykuł 61 - Różne wartości jednostkowe dla hektarów trwałych użytków zielonych i innych kwalifikujących się hektarów)

Strony 7 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-156/09: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof - Niemcy) - Finanzamt Leverkusen przeciwko Verigen Transplantation Service International AG (Szósta dyrektywa VAT - Artykuł 13 część A ust. 1 lit. c) - Zwolnienia działalności w interesie publicznym - Świadczenia opieki medycznej - Oddzielanie i pomnażanie komórek chrząstkowych w celu ich ponownego wszczepienia pacjentowi)

Strony 8 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-159/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de commerce de Bourges - Francja) - Lidl SNC przeciwko Vierzon Distribution SA (Dyrektywy 84/450/EWG i 97/55/WE - Warunki dopuszczalności reklamy porównawczej - Porównanie cen zbioru produktów spożywczych sprzedawanych przez dwie konkurujące sieci sklepów - Towary zaspokajające te same potrzeby lub mające ten sam cel - Reklama wprowadzająca w błąd - Porównanie dotyczące cechy możliwej do zweryfikowania)

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-164/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 11 listopada 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Republice Włoskiej (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Ochrona dzikiego ptactwa - Dyrektywa 79/409/EWG - Odstępstwa od systemu ochrony dzikiego ptactwa - Polowanie)

Strony 9 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-226/09: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 18 listopada 2010 r. - Komisja Europejska przeciwko Irlandii (Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego - Dyrektywa 2004/18/WE - Procedury udzielania zamówień publicznych - Udzielenie zamówienia na usługi tłumaczeń konferencyjnych i tłumaczeń pisemnych - Usługi objęte załącznikiem II B rzeczonej dyrektywy - Usługi niepodlegające wszystkim wymogom tej dyrektywy - Przyznanie wagi kryteriom udzielenia określonego zamówienia po przedłożeniu ofert - Przestrzeganie zasady równego traktowania i obowiązku przejrzystości)

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-229/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundespatentgericht - Niemcy) - Hogan Lovells International LLP przeciwko Bayer CropScience AG (Prawo patentowe - Środki ochrony roślin - Rozporządzenie (WE) nr 1610/96 - Dyrektywa 91/414/EWG - Dodatkowe świadectwo ochronne dla środków ochrony roślin - Wydanie świadectwa dla produktu, dla którego zostało wydane tymczasowe zezwolenie na wprowadzenie do obrotu)

Strony 10 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-232/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 11 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākās tiesas Senāts - Republika Łotewska) - Dita Danosa przeciwko LKB LÄŤzings SIA (Polityka społeczna - Dyrektywa 92/85/EWG - Środki służące wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa i zdrowia pracownic w ciąży, pracownic, które niedawno rodziły, i pracownic karmiących piersią - Artykuł 2 lit. a) i art. 10 - Pojęcie pracownicy w ciąży - Zakaz dokonywania zwolnień pracownic w okresie od początku ciąży do końca urlopu macierzyńskiego - Dyrektywa 76/207/EWG - Równość mężczyzn i kobiet - Członek zarządu spółki kapitałowej - Przepisy krajowe zezwalające na zwolnienie takiego członka bez żadnych ograniczeń)

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-247/09: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Baden-Württemberg - Niemcy) - Alketa Xhymshiti przeciwko Bundesagentur für Arbeit - Familienkasse Lörrach (Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób - Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i nr 574/72 oraz (WE) nr 859/2003 - Zabezpieczenie społeczne pracowników migrujących - Świadczenia rodzinne - Obywatel państwa trzeciego pracujący w Szwajcarii i zamieszkujący wraz z małżonką i dziećmi w państwie członkowskim, którego obywatelstwo mają te dzieci)

Strony 11 - 12 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-250/09 i C-268/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rajonen syd Płowdiw) - Wasił Iwanow Georgiew przeciwko Techniczeski uniwersitet - Sofija, filiał Płowdiw (Dyrektywa 2000/78/WE - Artykuł 6 ust. 1 - Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek - Profesorowie uniwersyteccy - Przepis krajowy, stanowiący, że po ukończeniu 65. roku życia przez pracownika można zawrzeć z nim jedynie umowę o pracę na czas określony - Obowiązkowe przejście na emeryturę w wieku 68 lat - Uzasadnienie różnic traktowania ze względu na wiek)

Strony 12 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-261/09: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 16 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgericht Stuttgart - Niemcy) - Wykonanie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przeciwko Gaetano Mantellowi (Odesłanie prejudycjalne - Współpraca sądowa w sprawach karnych - Europejski nakaz aresztowania - Decyzja ramowa 2002/584/WSiSW - Artykuł 3 pkt 2 - Ne bis in idem - Pojęcie „tych samych czynów” - Możliwość odmowy wykonania europejskiego nakazu aresztowania przez organ sądowy wykonujący nakaz - Prawomocne orzeczenie w państwie członkowskim wydania nakazu - Posiadanie środków odurzających - Handel środkami odurzającymi - Organizacja przestępcza)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-317/09 P: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 18 listopada 2010 r. - Architecture, microclimat, énergies douces - Europe et Sud SARL (ArchiMEDES) przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie - Potrącenie wierzytelności podlegających odrębnym porządkom prawnym - Żądanie zwrotu kwot wypłaconych tytułem zaliczki - Zasada litis denuntiatio - Prawo do obrony i prawo do rzetelnego procesu)

Strony 13 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-322/09 P: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 18 listopada 2010 r. - NDSHT Nya Destination Stockholm Hotell & Teaterpaket AB przeciwko Komisji Europejskiej (Odwołanie - Pomoc państwa - Skarga konkurenta - Dopuszczalność - Rozporządzenie (WE) nr 659/1999 - Artykuły 4, 10, 13 i 20 - Decyzja Komisji o niewszczynaniu dochodzenia w przedmiocie skargi do Komisji - Kwalifikacja przez Komisję środków w części jako niestanowiących pomocy państwa, a w części jako istniejącej pomocy zgodnej ze wspólnym rynkiem - Artykuł 230 WE - Pojęcie „aktu zaskarżalnego”)

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-356/09: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 18 listopada 2010 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof - Austria) - Pensionsverischerungsanstalt przeciwko Christine Kleist (Polityka społeczna - Równe traktowanie kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy - Dyrektywa 76/207/EWG - Artykuł 3 ust. 1 lit. c) - Przepisy krajowe wprowadzające ułatwienia w zwalnianiu pracowników, którzy nabyli prawa emerytalne - Cel polegający na promowaniu zatrudniania osób młodszych - Przepisy krajowe ustalające, że wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat)

Strony 14 - 15 Pobierz pdf

REKLAMA