| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Gmina > Działalność gospodarcza > Podpis na ofercie przetargowej i specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Podpis na ofercie przetargowej i specyfikacja istotnych warunków zamówienia

W rozumieniu kodeksu cywilnego złożenie oferty stanowi sytuację, gdy jedna ze stron wyraża chęć zawarcia umowy. Oferta przetargowa musi zawierać podpis oferenta oraz istotne postanowienia przyszłej umowy zgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Obecnie złożenie oferty jest jedną z najpopularniejszych form zawarcia umowy. Zazwyczaj jest składana ustnie bądź pisemnie. W przypadku ofert dotyczących zamówień publicznych dokument powinien spełniać określone wymogi formalne m. in. zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy prawo zamówień publicznych treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Koniecznym warunkiem jest również własnoręczny podpis oferenta (osoby składającej ofertę) na dokumencie.

Zobacz: Sprawy urzędowe

Podpis na ofercie przetargowej

Złożenie oferty przetargowej jest czynnością prawną wyrażoną przez oświadczenie woli zawarcia umowy.

Zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej.

Tak rozumiane oświadczenie woli stanowi dowolny gest (według reguł społecznych uznany za potwierdzenie lub zaprzeczenie) bądź pisemne potwierdzenie poprzez złożenie podpisu. W związku z wymogiem pisemności ofert przetargowych ich koniecznym elementem jest własnoręczny podpis.

Zgodnie z art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli.

W wyroku SN z dnia 27 kwietnia 2016 r., II CSK 518/15 zostały przedstawione wymagania konieczne do uznania znaku pisarskiego za podpis. Zgodnie z tym orzeczeniem „podpis może być skrócony, nie musi być czytelny, zatem pominięcie w nim pewnych liter nie musi świadczyć o podpisaniu się innym nazwiskiem, a jedynie o skorzystaniu z dopuszczalnej i stosowanej praktyki złożenia własnoręcznego podpisu w sposób skrócony, za pomocą techniki oddającej indywidualne cechy piszącego. Pomijanie pewnych liter, zwłaszcza samej końcówki nazwiska jest, w praktyce obrotu prawnego powszechne”.

Prawo nie wymaga również, aby na ofercie była widoczna pieczęć oferenta.

Polecamy: Kodeks pracy 2017 – Praktyczny komentarz z przykładami

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Przedstawiona przez zamawiającego specyfikacja stanowi wymogi formalne jakie musi spełnić oferta przetargowa. Zgodnie z art. 36 ustawy prawo zamówień publicznych specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera co najmniej:

 1. nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
 2. tryb udzielenia zamówienia;
 3. opis przedmiotu zamówienia i termin wykonania zamówienia;
 4. warunki udziału w postępowaniu;
 5. podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 np. oferent jest w trakcie likwidacji;
 6. wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;
 7. informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami;
 8. wymagania dotyczące wadium;
 9. termin związania ofertą;
 10. opis sposobu przygotowywania ofert;
 11. miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;
 12. opis sposobu obliczenia ceny;
 13. opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty;
 14. informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 15. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zobacz również: Konsument - usługi

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380)
 2. Ustawa z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015, poz. 2164)
 3. Wyrok SN z dnia 27 kwietnia 2016 r., II CSK 518/15 

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »