REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dostaniesz do 9 tys. zł albo do 5 tys. zł gdy kupisz nowy rower elektryczny lub wózek rowerowy. Już od 2025 roku. Program „Mój rower elektryczny”

rower elektryczny, dotacja, dofinansowanie
Do 9000 zł dotacji od państwa na zakup roweru elektrycznego lub wózka rowerowego. Już od 2025 roku. NFOŚiGW konsultuje projekt programu „Mój rower elektryczny”
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej chce przeznaczyć od 2025 roku 300 mln zł ze środków pochodzących z Funduszu Modernizacyjnego na dopłaty (refundacje) do zakupu elektrycznych rowerów (w tym rowerów cargo) i wózków rowerowych. Taką dopłatę może dostać zarówno zwykły Kowalski (osoby fizyczne) ale także niektórzy przedsiębiorcy oraz samorządy. Dofinansowaniem ma być objętych przynajmniej 46 667 sztuk takich rowerów. Obecnie trwają (od 4 do 18 lipca 2024 r.) konsultacje projektu programu priorytetowego „Mój rower elektryczny”.

Dotacja (refundacja) na zakup nowego roweru elektrycznego – dla kogo i ile. Co to jest rower elektryczny, rower elektryczny cargo i wózek rowerowy?

NFOŚiGW wyjaśnia, że projekt programu „Mój rower elektryczny” przewiduje dotacje do zakupu nowych rowerów elektrycznych, w tym także cargo i wózków rowerowych. Program ten ma być realizowany w latach 2025-2029. 

REKLAMA

Ważne

Dotacja wyniesie do 50 proc. kosztów zakupu ale nie więcej niż:
5 tys. zł w przypadku rowerów elektrycznych i 
9 tys. zł w przypadku elektrycznych rowerów cargo i wózków rowerowych. 

Dofinansowaniu w formie dotacji będzie podlegał zakup nowego roweru elektrycznego, nowego roweru transportowego (cargo) w rozumieniu art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602), nowego wózka rowerowego w rozumieniu 47a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602). W ramach programu kwalifikowane są pojazdy nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed datą zakupu.

Przez rower elektryczny będzie rozumiany nowy pojazd o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem, wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km. Definicja wskazana jest w art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602).

Przez rower elektryczny transportowy (cargo) będzie rozumiany nowy pojazd zbudowany lub przystosowany do przewozu towarów lub osób o szerokości nieprzekraczającej 0,9 m poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; rower transportowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h.

Przez wózek rowerowy będzie rozumiany nowy pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek rowerowy musi być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd elektryczny zasilany prądem o napięciu nie wyższym niż 48 V o znamionowej mocy ciągłej nie większej niż 250 W, którego moc wyjściowa zmniejsza się stopniowo i spada do zera po przekroczeniu prędkości 25 km/h. Definicja wskazana jest w art. 2 pkt 47a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602).

Wymogi techniczne odnośnie do roweru lub wózka rowerowego, którego zakup podlegać ma dofinansowaniu:

1) każdy pojazd i jego wyposażenie powinny być wykonane z materiałów odpornych na zniszczenie oraz powinny spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.);
2) pojazd musi być wyposażony w akumulator w technologii litowo-jonowej lub podobnej, o pojemności minimum 10Ah, umieszczony w sposób utrudniający jego wyciągnięcie osobom postronnym;
3) pojazd kwalifikuje się do dofinansowania w przypadku wyprodukowania go przez producenta pochodzącego z kraju UE;
4) uruchomienie wspomagającego napędu elektrycznego następuje automatycznie po rozpoczęciu pedałowania tzn. istnieje możliwość jazdy bez wspomagania elektrycznego. Ponadto po zaprzestaniu pedałowania silnik elektryczny przestaje wspomagać napęd i nie ma możliwości jazdy wyłącznie z użyciem silnika elektrycznego, bez pedałowania np.  możliwość jazdy przy rozładowanej baterii,
5) minimalny zasięg jazdy ze wspomaganiem musi wynosić 50 km,
6) możliwość ładowania baterii przy pomocy domowego gniazdka elektrycznego,
7) zestaw elementów niezbędnych do ładowania akumulatora (np. kable, adapter, ładowarka) powinny być w komplecie z pojazdem.

Ważne

Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby indywidualne (osoby fizyczne), jednostki samorządu terytorialnego oraz niektórzy przedsiębiorcy. Chodzi o przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą oznaczoną PKD: 
49.41.Z - transport drogowy towarów;
53.10.Z - działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego);
53.20.Z - pozostała działalność pocztowa i kurierska;
77.21.Z - wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.

Warunki przyznania dotacji

REKLAMA

1) Zakupiony pojazd (rower elektryczny lub wózek rowerowy) musi być nowy.

2) Zakupiony pojazd musi być oznakowany (naklejka) w okresie trwałości. Okres trwałości wynosi 2 lata liczony od daty zakończenia realizacji inwestycji (zakupu pojazdu). Nie podlega dofinansowaniu pojazd, dla którego w dniu złożenia wniosku minął okres trwałości, tj. upłynęło więcej niż 2 lata od dnia zakupu pojazdu;

3) Dofinansowanie nie zostanie udzielone na pojazd sfinansowany z wykorzystaniem leasingu;

4) Dofinansowanie nie zostanie udzielone na zakup elementów (wyposażenia), które stanowią wymaganą część pojazdu natomiast zostały wybrane/skonfigurowane jako opcja „zamienna” w stosunku do wersji standardowej pojazdu, oferowanej przez producenta/sprzedawcę; 
W przypadku zakupu pojazdu, w którym zostało zamontowane wyposażenie zamienne w stosunku do wersji standardowej pojazdu należy we wniosku o dofinansowanie wskazać koszt zakupu wersji podstawowej pojazdu oraz na fakturze zakupu muszą być wyszczególnione pozycje dot. wersji podstawowej pojazdu i wyposażenia zamiennego.

5) Pojazd objęty dofinansowaniem musi zostać zarejestrowany na Policji oraz oznakowany specjalnym numerem umieszczonym na ramie pojazdu; 
Rejestracja polega na wygrawerowaniu specjalnym przyrządem, oznaczenia składającego się z 4 liter i 6 cyfr oraz wydaniu właścicielowi tzw. dowodu rejestracyjnego jako poświadczenia rejestracji pojazdu w bazie danych Policji.

6) Beneficjent jest obowiązany do niezwłocznego zwrotu całości albo części dofinansowania, jeżeli wykorzystał je niezgodnie z warunkami określonymi we wniosku o dofinansowanie lub w umowie o dofinansowanie, w tym pobranych przez niego nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

7) Dofinansowanie będzie wypłacone tylko w formie refundacji po zakupie pojazdu;

8) W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną dla Beneficjentów wskazanych w ust. 7.4 pkt. 2 i 3, będzie udzielane na podstawie rozporządzenia Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

9) Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie więcej niż jednego pojazdu przy czym zakup każdego pojazdu traktowane jest jako osobne przedsięwzięcie. W przypadku złożenia wniosku o dofinansowanie przez osobę fizyczną, na więcej niż jeden pojazd wymagane będzie wskazanie we wniosku o dofinasowanie współwłaścicieli pojazdów ze wskazaniem ich numerów PESEL tj. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, może otrzymać jedno dofinansowanie obejmujące jeden pojazd. 
W przypadku kradzieży lub szkody całkowitej dofinansowanego pojazdu, dopuszcza się ponowne ubieganie się o dofinansowanie kolejnego pojazdu przez tego samego beneficjenta.

10) dofinansowanie nie będzie udzielane na koszty przedsięwzięcia, które zostały dofinansowane z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Warunkiem przyznania dotacji będzie też złożenie przez wnioskodawcę oświadczeń:
- że w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy umowy o dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy,
- że wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów,
- że wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nabór wniosków, kwalifikowalność kosztów i realizacja dotacji

REKLAMA

Nabór wniosków o ww. dotacje odbywać się będzie w trybie ciągłym w latach 2025-2029 lub do wyczerpania puli 300 mln zł. Sposób składania i rozpatrywania wniosków określony zostanie w dokumentach naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW (Operatora Funduszu Modernizacyjnego).

Program „Mój rower elektryczny” realizowany będzie w latach 2025-2029, w tym:
- umowy z beneficjentami będą zawierane do 30 czerwca 2029 r.
- dotacje będą wypłacane do końca 2029 r.

Kwalifikowalność kosztów w tym programie będzie ustalana zgodnie z obowiązującymi w NFOŚiGW Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że:

1) wydatki związane z zakupem nowego roweru elektrycznego, nowego roweru elektrycznego transportowego (cargo), nowego wózka rowerowego rozumiane są jako cena nabycia pojazdu przez Beneficjenta, wyszczególniona na fakturze VAT lub paragonie imiennym potwierdzające zakup nowego pojazdu,

2) podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym wyłącznie w przypadku, jeżeli zakupiony pojazd nie będzie wykorzystywany do jakichkolwiek czynności opodatkowanych podatkiem VAT,

3) okres kwalifikowalności wydatków trwa od 30.06.2024 r. do 30.05.2029 r. przy czym dotacja udzielana będzie na zakończenie realizacji przedsięwzięcia rozumiana jako data zakupu pojazdu. Przez datę zakupu pojazdu należy rozumieć datę zapłaty za pojazd lub datę ostatniej raty/części zapłaty za pojazd.

Inne zasady dofinansowania rowerów elektrycznych i wózków rowerowych

Udostępnienie środków w ramach dotacji następuje zgodnie z art. 411 ust. 10-10e ustawy – Prawo ochrony środowiska.

NFOŚiGW może dokonać kontroli inwestycji u wnioskodawcy/beneficjenta - samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne – w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu jej trwałości.

Do programu priorytetowego „Mój rower elektryczny”mają zastosowanie „Zasady udzielania dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” oraz „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Ważne

Udzielone dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku kradzieży roweru elektrycznego lub wózka rowerowego, na który przyznano dotację wymagane jest zgłoszenie tego faktu na Policję oraz przedłożenie do NFOŚiGW protokołu policyjnego.

W przypadku uszkodzenia roweru lub wózka, na który przyznano dotację, uniemożliwiające użytkowanie pojazdu należy przedłożyć do NFOŚGW dokumentację fotograficzną uszkodzonego pojazdu (min. 5 zdjęć) wraz informacją w jakim terminie (dokładna data) nastąpiło uszkodzenie oraz z jakiego powodu. Na fotografii musi być widoczny pojazd wraz z numerem ramy. Ponadto parametry i wymagania dotyczące zdjęć określone zostaną we wniosku o dofinansowanie lub umowie o dofinansowanie.

Źródło: Projekt programu priorytetowego: Wsparcie zakupu elektrycznych rowerów i wózków rowerowych (Mój rower elektryczny).

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Bon senioralny w tym kwartale. Taki jest plan, czekamy na realizację

Projekt ustawy o bonie senioralnym ma zostać przyjęty przez rząd w tym kwartale. Tak wynika z planu legislacyjnego Rady Ministrów. Wysokość bonu senioralnego ma wynosić maksymalnie 2150 zł. Osobą uprawnioną do korzystania z usług świadczonych w ramach bonu senioralnego będzie osoba, która ukończyła 75. rok życia.

e-Doręczenia w kancelariach komorniczych. System ma przynieść oszczędności finansowe

Komornicy sądowi jako pierwsi wprowadzają system e-Doręczeń. Docelowo dostęp do wszystkich postępowań komorniczych ma być cyfrowy. System e-Doręczeń ma przynieść kancelariom komorniczym znaczne oszczędności finansowe.

Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym

Znamy przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Rynkowi pracy nie grozi nic złego. Zatrudnienie co prawda spadło, ale za nami kolejny miesiąc wzrostu wynagrodzenia w tempie dwucyfrowym.

Jedna lekcja religii w szkole, dodatkowe w salkach katechetycznych. MEN: zmiany od 1 września 2025 roku

Ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka poinformowała 18 lipca 2024 r., że jedną lekcję religii tygodniowo w szkołach zamierza wprowadzić za pomocą rozporządzenia. Dodatkowe godziny mogą być realizowane w ramach zajęć w salkach katechetycznych - dodała.

REKLAMA

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo w tej sprawie.

500 zł dodatku do wynagrodzenia dla tych pracowników. Od kiedy? Sprawdź, co już wiadomo. Wysokość wynagrodzenia nauczyciela to nie tylko wynagrodzenie zasadnicze. To również dodatki do niego, w tym dodatek za wychowawstwo.

Odszkodowanie za opóźniony lot. Ile wynosi? Jak się o nie ubiegać?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE 261/2004 ujednolica prawo lotnicze na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie to określa zasady pomocy oraz odszkodowania dla podróżnych m.in. w przypadku opóźnionego lotu.

W listopadzie i grudniu 2024 r. wypłaty 1500 zł + dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia. Wnioski można składać od 1 października 2024 r.

Wnioski do programu Aktywny Rodzic będzie można składać od 1 października. Wiceministra rodziny Aleksandra Gajewska zapewniła, że pieniądze zostaną wypłacone do końca roku. Prezes ZUS Zbigniew Derdziuk dodał, że Zakład będzie gotowy do obsługi tego zadania.

Przedawnienie długów w 2024 r. Kiedy kończy się możliwość dochodzenia swoich roszczeń?

28 lipca 2018 r. zmianie uległy terminy przedawnień. Podstawowy termin przedawnienia długu został skrócony z 10 lat do 6. Część roszczeń jednak ulega przedawnieniu dużo wcześniej. Czym jest przedawnienie długu? Jakie warunki trzeba spełniać by dług się przedawnił? Jak liczyć przedawnienie długu?

REKLAMA

W roku szkolnym 2024/2025 pojawią się nie tylko mydło i papier toaletowy. Barbara Nowacka mówi o nowym programie pilotażowym.

Od września 2024 r. nie tylko mydło i papier toaletowy w szkołach. Barbara Nowacka mówi o programie pilotażowym. Zdaniem RPO problem ubóstwa menstruacyjnego godzi w konstytucyjne prawo do nauki. MEN chce to sprawdzić.

Pomoc finansowa przy zakupie samochodu osobowego – nowego lub używanego. Od 1 sierpnia można składać wnioski

Zbliża się kolejna tura naboru wniosków o pomoc finansową przy zakupie samochodu osobowego. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2024 r. Nabór potrwa do 31 sierpnia 2024 r.

REKLAMA