REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Renta socjalna 2024 (brutto-netto) - kwota, dla kogo. Kiedy podwyżka do minimalnego wynagrodzenia?

Renta socjalna 2024 - kwota, podwyżka (jaka, od kiedy), dla kogo. Jakie warunki trzeba spełnić?
Renta socjalna 2024 - kwota, podwyżka (jaka, od kiedy), dla kogo. Jakie warunki trzeba spełnić?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Renta socjalna to świadczenie z ZUS dla osób pełnoletnich, które z powodu naruszenia sprawności organizmu są całkowicie niezdolne do pracy. Do przyznania tej renty nie liczy się staż pracy, ale żeby ją uzyskać trzeba spełnić pewne warunki. ZUS wyjaśnia jakie to warunki. Ile wynosi renta socjalna w 2024 roku? Czy (i od kiedy) wzrośnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia?
rozwiń >

Renta socjalna 2024 - ile wynosi aktualnie (brutto - netto)

ZUS informuje, że aktualnie w całej Polsce rentę socjalną z ZUS-u pobiera prawie 300 tys. osób.  Świadczenie finansowane jest z budżetu państwa i podlega co roku waloryzacji. Do 29 lutego br. wysokość świadczenia wynosiła 1588,44 zł brutto (1217,98 zł netto). Od 1 marca 2024 r. renta socjalna - wskutek waloryzacji -  wzrosła do kwoty 1780,96 zł. 

REKLAMA

Będzie podwyżka do wysokości minimalnego wynagrodzenia? Od kiedy? Ile na rękę (netto)?

Najprawdopodobniej w 2024 roku renta socjalna ma być podwyższona do wysokości minimalnego wynagrodzenia (aktualnie 4242 zł brutto - 3 221,98 zł netto, a od 1 lipca 2024 r. - 4300 zł brutto - 3261,53 zł netto). W dniu 25 stycznia 2024 r. odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie obywatelskiego projektu zmiany ustawy o rencie socjalnej. Projekt ten przewiduje, że renta socjalna będzie wynosić 100% aktualnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującej w danym roku.

Ponadto projekt zakłada, że przy zbiegu uprawnień do renty socjalnej i renty rodzinnej, kwota renty socjalnej będzie obniżona tak, by łączna wysokość obu świadczeń nie przekraczała 300% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Przy czym kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Ta nowelizacja ma wejść w życie w ciągu 14 dni od dnia publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw. Jej uchwalenie w Sejmie i Senacie jest pewne, bo projekt ten ma pełne poparcie rządu i całej aktualnej koalicji rządowej. Zatem można przypuszczać, że (najprawdopodobniej) już w 2024 roku renta rodzinna będzie wypłacana w wysokości równej minimalnemu wynagrodzeniu. Premier Donald Tusk z mównicy sejmowej w dniu 25 stycznia br. mówił do niepełnosprawnych: (…) będziemy ciężko i pilnie pracować nad tym, żeby ta ustawa, na którą czekaliście, jak najszybciej stała się faktem.

A może dodatek zamiast stałej podwyżki do płacy minimalnej?

Jednak ostatnio (9 maja 2024 r.), w trakcie prac w Sejmie nad ww. obywatelskim projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej - na posiedzeniu sejmowej podkomisji przyjęto poprawkę, zgodnie z którą uprawnionym do renty socjalnej będzie przysługiwał dodatek w kwocie stanowiącej różnicę między tym świadczeniem a wysokością minimalnego wynagrodzenia. Zmiany mają obowiązywać dopiero od 2025 roku.
Więcej na ten temat: Ponad 2500 zł dla niepełnosprawnych w 2025 roku? Plan nowego dodatku do renty socjalnej zamiast stałej podwyżki do najniższej krajowej 

Dla kogo renta socjalna? Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać rentę socjalną, trzeba spełniać określone warunki. Komu przysługuje renta socjalna?

ZUS informuje, że renta socjalna przysługuje osobie, która jest: pełnoletnia oraz całkowicie niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:
- przed ukończeniem 18. roku życia albo
- w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej − przed ukończeniem 25. roku życia, albo
- w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Ważne

Kto jest osobą pełnoletnią? Osobą pełnoletnią jest nie tylko osoba, która ukończyła 18 lat. Jest nią również kobieta, która nie osiągnęła jeszcze 18 lat, ale zawarła związek małżeński po ukończeniu 16. roku życia.       

- Całkowitą niezdolność do pracy i przewidywany okres jej trwania ustala lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS. Za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Przy ocenie prawa do renty  bierzemy pod uwagę czy niezdolność ta była skutkiem naruszenia sprawności organizmu, które powstało, zanim osoba ubiegająca się o świadczenie osiągnęła pełnoletność lub w trakcie nauki - informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Renta socjalna może być przyznana na stałe, jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała, lub na wskazany okres – jeśli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Przyznanie i pobieranie renty socjalnej nie jest uzależnione od spełnienia warunku przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Renta przysługuje m.in. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, które przebywają czasowo za granicą na przykład w celu nauki lub odwiedzin rodziny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W jakich sytuacjach renta socjalna nie przysługuje?

Renta socjalna nie należy się osobie, która ma ustalone prawo między innymi do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy pobiera świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych. 

Tej renty nie może otrzymać także osobie, która jest właścicielem lub posiadaczem nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczających 5 ha przeliczeniowych. Renta  nie należy się również w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności. 

Jeżeli wnioskodawca ubiega się o rentę socjalną i jednocześnie jest uprawniony do renty rodzinnej, której wysokość nie przekracza 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, to przysługuje mu prawo do obydwu tych świadczeń. 

- Łączna wysokość renty rodzinnej i renty socjalnej nie może przekroczyć 200 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jest to aktualnie kwota 3176,88 zł brutto (do 29 lutego br.). Jeśli łączna kwota obu świadczeń przekroczy 3176,88 zł brutto, ZUS obniży rentę socjalną.  Obniżona renta socjalna nie może być jednak niższa niż 10 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, czyli 158,84 zł brutto. Jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200 proc. najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, renta socjalna nie będzie przysługiwać - wyjaśnia Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wniosek o rentę socjalną

Aby uzyskać prawo do renty socjalnej trzeba złożyć do ZUS-u:
- wniosek o rentę socjalną
- zaświadczenie ze szkoły lub uczelni, które potwierdzi okres nauki wnioskodawcy;
- zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie OL-9)  wypełnione przez lekarza, pod którego opieką znajduje się wnioskodawca. Lekarz powinien to zaświadczenie wystawić nie wcześniej niż miesiąc przed datą złożenia wniosku o ustalenie prawa do renty;
- inną dokumentację medyczną, która może potwierdzić stan zdrowia wnioskodawcy (np. wyniki badań albo karty z leczenia szpitalnego) – można dołączyć informacje na ZUS-owskim druku OL-9A,
- dokumenty przygotowane przez pracodawcę wnioskodawcy (jeżeli jest zatrudniony),
- zaświadczenie o terminie zawartej z wnioskodawcą umowy i kwocie osiąganego przez niego przychodu,
- wywiad zawodowy (na ZUS-owskim druku OL-10), 
- oświadczenie czy wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów.

Cudzoziemiec, który ubiega się o rentę socjalną w Polsce musi:
1) mieć kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy", albo 
2) mieszkać w Polsce i mieć:
- zezwolenie na pobyt stały,
- status uchodźcy albo ochrony uzupełniającej,
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego w Unii Europejskiej,
- prawo pobytu lub prawo do stałego pobytu i być obywatelem albo należeć do rodziny obywatela Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii.

Wniosek o rentę socjalną wraz z ww. dokumentami może złożyć sam wnioskodawca lub w jego imieniu:
- przedstawiciel ustawowy (np. rodzic w imieniu dziecka);
- opiekun prawny;
- kierownik ośrodka pomocy społecznej, jeśli zostanie o to poproszony przez wnioskodawcę;
- opiekun faktyczny (gdy złoży oświadczenie o sprawowaniu faktycznej opieki nad wnioskodawcą i potwierdzi je wójt, burmistrz lub prezydent miasta albo osoba przez nich upoważniona);
- inna osoba, jeśli wnioskodawca da jej pisemne pełnomocnictwo (warto w nim podać dane tej osoby, aby urzędnik mógł sprawdzić jej tożsamość, np. imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego) – wnioskodawca i pełnomocnik muszą się na tym dokumencie podpisać.

W sytuacji, gdy lekarz uzna, że z powodu złego stanu zdrowia wnioskodawca nie może podróżować, wtedy lekarz orzecznik ZUS przebada wnioskodawcę w miejscu jego zamieszkania. 

Ważne

Wniosek o rentę socjalną można złożyć w miesiącu, w którym wnioskodawca osiągnął pełnoletność.- W przypadku pełnoletnich wnioskodawców - w każdym czasie.

Renta rodzinna a renta socjalna

Aktualnie (jeszcze przed anonsowanymi na początku artykułu zmianami), jeżeli jedna osoba ma prawo do renty socjalnej i renty rodzinnej, to łączna kwota renty rodzinnej i socjalnej nie może przekraczać 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeżeli ta kwota zostanie przekroczona, to ZUS obniża wysokość renty socjalnej. Ale kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. 

Ważne

Renta socjalna nie przysługuje, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty  najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W takim przypadku ZUS wypłaca tylko rentę rodzinną. 

Przychody a renta socjalna

Jeżeli niepełnosprawny ma prawo do renty socjalnej i osiąga przychód z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych (np. praca, zlecenie, działalność gospodarcza, służba w Policji, czy Wojsku Polskim.) - prawo do tej renty podlega zawieszeniu lub zmniejszeniu na takich samych zasadach jak renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.
Na ew. zawieszenie lub zmniejszenie renty socjalnej ma także wpływ przychód osoby niepełnosprawnej osiągany z zasiłków (chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego), wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Gdy przychód osiągany przez niepełnosprawnego z ww. tytułów jest:
- niższy niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy – to rentę socjalną ZUS wypłaci w pełnej wysokości,
- wyższy od 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy i nie przekroczy 130% tego wynagrodzenia – to ZUS zmniejszy rentę socjalną o kwotę przekroczenia, ale nie wyższą niż kwota maksymalnego zmniejszenia (obowiązującą dla renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy),
- wyższy niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy – to ZUS zawiesi rentę socjalną.

ZUS informuje także, że przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne nie mają aktualnie wpływu na zmniejszenie lub zawieszenie renty socjalnej.

Ważne

Z tych powodów osoba pobierająca rentę socjalną ma obowiązek niezwłocznie powiadomić ZUS o podjęciu pracy zarobkowej i osiąganych przychodach.

A po zakończeniu roku kalendarzowego, ale nie później niż do końca lutego następnego roku osoba pobierająca rentę socjalną, która osiąga też inne przychody ma obowiązek dostarczyć do ZUS:
- zaświadczenie o wysokości przychodu za ubiegły rok od pracodawcy, zleceniodawcy lub innego płatnika składek, a w przypadku gdy osoba ta pełni służbę – od właściwej jednostki organizacyjnej,
- oświadczenie o podstawie wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, jeśli ta osoba prowadzi pozarolniczą działalność.

Do oświadczenia o przychodach trzeba dołączyć zaświadczenie płatnika składek, określające kwotę przychodu, a jeśli dana osoba opłaca składki sama za siebie - musi dołączyć własne oświadczenie.

Podstawa prawna:
- ustawa z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej,
- art. 104-106 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rząd: wzrost wynagrodzeń w budżetówce o 4,1% w 2025 roku. Związkowcy są zbulwersowani – żądają przynajmniej 15% więcej

Rząd Donalda Tuska prognozuje, że inflacja w 2025 roku wyniesie średnio 4,1%. O tyle samo mają wzrosnąć wynagrodzenia w budżetówce. Nie podoba się to związkowcom, którzy proponują w przyszłym roku przynajmniej 15% podwyżki dla pracowników sfery budżetowej, a niektórzy nawet 20%.

ZUS: Od czerwca 2024 r. uczniowie i studenci mogą więcej dorobić do renty rodzinnej bez obniżenia świadczenia

Od 1 czerwca 2024 r. uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do 31 sierpnia br.

Każdy dorosły dostanie pieniądze na szkolenia. Na razie 111,5 mln zł na pilotaż. Indywidualne Konta Rozwojowe

Indywidualne Konta Rozwojowe to mechanizm unijny finansowania uczenia się osób dorosłych, gdzie w założeniu każda osoba otrzymuje fundusze, z których według własnego wyboru może sfinansować udział w szkoleniach. IKR mają wspierać osoby dorosłe w dostępie do szkoleń, niezależnie od ich statusu na rynku pracy oraz zwiększać zachęty i motywację poszczególnych osób do korzystania ze szkoleń.

Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w górę o 15%. Więcej pieniędzy z PFRON

Ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wzrosną o 15 procent. Wzrośnie też poziom dotacji dla PFRON. Takie zmiany szykuje rząd w nowym projekcie zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

REKLAMA

Bezpłatne mleko, owoce i warzywa dla dzieci z klas I-V w roku szkolnym 2024/2025 [projekt rozporządzenia]

Rząd chce przeznaczyć 138 mln zł w roku szkolnym 2024/2025 na realizację unijnego programu dla szkół. W ramach tego progamu dzieci z klas I-V będą bezpłatnie otrzymywały owoce i mleko, będą też prowadzone działania edukacyjne. Projekt rozporządzenia trafił właśnie na Komitet Stały Rady Ministrów.

Te zmiany wejdą w życie jeszcze przed wakacjami. Pracownicy będą lepiej chronieni, a pracodawcom przybędzie obowiązków.

Te zmiany wejdą w życie jeszcze przed wakacjami. Pracownicy będą lepiej chronieni, a pracodawcom przybędzie obowiązków. Już od 29 czerwca 2024 r. zwiększy się bezpieczeństwo pracy we wszystkich dziedzinach krajowej gospodarki.

Dłużnik może wskazać kto przejmie dług. Sąd Najwyższy uznał zgodę blankietową

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię dopuszczalności zgody blankietowej, tj. zgody wierzyciela na przejęcie długu przez nieskonkretyzowaną osobę. Problem dotyczył swobody dłużnika w wyborze podmiotu przejmującego jego dług. Orzeczenie SN ma znaczenie dla branży nieruchomości, gdzie często stosuje się takie klauzule przejęcia zobowiązań.

Ile zarabia sygnalista?

Ile zarabia sygnalista? Takie pytania ostatnio często się pojawiają, bo o sygnalistach mówi się coraz więcej i coraz śmielej. Trzeba zapamiętać jedno, to nie jest zawód, to czyn na rzecz dobra ogółu. Sygnalista nie dostaje pieniędzy za zgłoszenie, to nie jest USA gdzie otrzymuje się za to miliony. W Polsce sygnalista to ktoś, kto alarmuje o naruszeniach prawa i ma do tego uzasadnioną podstawę. Jeśli jest zatrudniony w danym miejscu, to sygnalista otrzymuje standardowo swoje wynagrodzenie, które jest chronione. Sprawa jest jednak otwarta i pracodawcy mogą wprowadzać dodatkowe gratyfikacje finansowe.

REKLAMA

Odwołanie darowizny, z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego

Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek go wspierać. Darczyńca ma również zagwarantowane prawo, które pozwala na odwołanie darowizny już wykonanej, z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego.

300 zł na wyprawkę szkolną. Od kiedy można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start?

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. Program ten umożliwia rodzicom i opiekunom składanie wniosków o dofinansowanie na wyprawkę szkolną dla uczących się dzieci.

REKLAMA