Kategorie

Poradnik: Jak otrzymać dodatek mieszkaniowy w Irlandii?

Polonia Extra
Gazeta dla Polaków w Irlandii
Dodatek mieszkaniowy w Irlandii przyznaje się tylko w przypadku, gdy lokal jest odpowiedni do potrzeb, a wysokość czynszu jest niższa od maksymalnego poziomu ustalonego dla danego hrabstwa./Fot. Fotolia
Dodatek mieszkaniowy w Irlandii przyznaje się tylko w przypadku, gdy lokal jest odpowiedni do potrzeb, a wysokość czynszu jest niższa od maksymalnego poziomu ustalonego dla danego hrabstwa./Fot. Fotolia
O dodatek mogą ubiegać się prywatni najemcy, którzy nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania mieszkania. Świadczenie jest przyznawane tylko wówczas, gdy lokal jest odpowiedni do potrzeb.
Reklama

Ogólnie rzecz biorąc, zakwalifikujecie się do dodatku czynszowego, jeśli jedyne źródło waszego utrzymania stanowi zasiłek z opieki społecznej, a ponadto spełniacie pozostałe warunki. Kwota dodatku czynszowego zostanie skalkulowana przez urzędnika Gminnej Opieki Społecznej i ogólnie rzecz biorąc, stanowić będzie zabezpieczenie, aby po opłacie czynszu, wasz dochód nie spadł poniżej minimalnego poziomu.

Dodatek mieszkaniowy przyznaje się tylko w przypadku, gdy lokal jest odpowiedni do potrzeb, a wysokość czynszu jest niższa od maksymalnego poziomu ustalonego dla danego hrabstwa. Dodatek mieszkaniowy może być przyznany osobom, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez 6 miesięcy (183 dni) mieszkały w jednym lub kilku spośród następujących obiektów: w ośrodku dla bezdomnych; mieszkanie wynajmowane prywatnie. Aby uzyskać 6 miesięcy (183 dni), możecie połączyć okresy zamieszkiwania w więcej niż jednym miejscu. Musicie być w stanie wykazać, że na początku wynajmu dawaliście sobie radę z czynszem i że kontynuowalibyście dalsze opłacanie, ale obecnie nie macie takiej możliwości, ze względu na zmienione okoliczności, jakie miały miejsce po rozpoczęciu wynajmu; w instytucji takiej jak szpital, dom opieki lub areszt lub zostały zakwalifikowane w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez lokalny urząd jako osoba potrzebująca mieszkania socjalnego. Osoby, które nie dysponują oceną potrzeb mieszkaniowych, powinny zwrócić się do lokalnego urzędu z wnioskiem o jej przeprowadzenie. Urząd lokalny musi być urzędem właściwym dla zamierzonego miejsca zamieszkania, w którym osoba ta będzie ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. Wniosek o jego przyznanie można złożyć po przeprowadzeniu oceny i uznaniu jej za osobę potrzebującą mieszkania. Dodatek mieszkaniowy nie jest wypłacany podczas przeprowadzania przez lokalny urząd oceny potrzeb mieszkaniowych. Ponadto należy: przejść pozytywnie test stałego zamieszkania, przejść ocenę dochodów.

Zatrudnienie a dodatek mieszkaniowy

Osoba nie kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, jeśli jest zatrudniona na pełny etat. Rozumie się przez to zatrudnienie w wymiarze 30 lub więcej godzin tygodniowo. (W przypadku małżeństw, jeśli jedno z małżonków jest zatrudnione na pełny etat, obojgu nie przysługuje prawo do starania się o dodatek mieszkaniowy). Od 5 czerwca 2007 r., jeśli zostało się zakwalifikowanym jako osoba potrzebująca zakwaterowania w świetle Programu Mieszkalnictwa Socjalnego przez rejonową administrację mieszkaniową i pozostawało się bezrobotnym lub nie pracowało się na pełny etat przez co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem pracy, można być uprawnionym do zachowania dodatku mieszkaniowego. Można również być upoważnionym do zachowania dodatku mieszkaniowego , jeśli uczestniczyło się w Społecznym Programie Zatrudnienia, Area Allowance Enterprise Scheme lub otrzymywało się dodatek w ramach programu “Powrót do pracy” tuż przed rozpoczęciem pracy. Stosowane będzie ponowne oszacowanie kwalifikowania się do dodatku mieszkaniowego i będą brane pod uwagę niektóre z dodatkowych dochodów, włączając w to dochód z zatrudnienia. W rezultacie ponownego oszacowania będzie można lub nie będzie można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy. W razie zakwalifikowania się do uzyskania dodatku mieszkaniowego jest możliwe otrzymanie innej wysokości dodatku.

Alimenty a dodatek mieszkaniowy

Alimenty ocenia się jako dodatkowy dochód gospodarstwa domowego, a pominięcie dochodu gospodarstwa domowego stosuje się w celu określenia części alimentów branej pod uwagę jako dochód. Wszelkie świadczenia alimentacyjne do wysokości 95,23 € tygodniowo są wliczane w całości. Alimenty w wysokości pomiędzy 95,23 € i 170,23 € nie są brane pod uwagę. 25% kwoty wszystkich alimentów powyżej 170,23 € również nie jest brane pod uwagę.

Zobacz również: Jaką pomoc może otrzymać samotny rodzic w Irlandii?

Wkład własny do czynszu

Gdy pracownik opieki społecznej oblicza wysokość dodatku mieszkaniowego, pomniejsza go o 24 €, ponieważ co najmniej 24 € należy przeznaczyć na czynsz. Dana osoba może płacić więcej niż 24 €, ponieważ wymaga się od niej, ze względu na pominięcia dochodu, przeznaczania dodatkowych dochodów podlegających opodatkowaniu, jakie posiada ponad właściwą podstawową stawkę SWA, na opłacenie czynszu. Nawet przy samodzielnym płaceniu części czynszu dodatek mieszkaniowy jest zawsze pomniejszony o 24 €. Małżeństwo powyżej 65 lat z dochodem równym lub mniejszym od emerytury krajowej (składkowej) w ich sytuacji będzie przeznaczać jedyne 24 € na czynsz. Małżeństwo, w którym oboje partnerzy posiadają emeryturę państwową (składkową) i nie posiadają innego dochodu, będzie również przeznaczać tylko 24 € na czynsz.

Obliczenie dodatku mieszkaniowego

Obliczenie przysługującego dodatku mieszkaniowego może okazać się trudne. Pracownik opieki społecznej w rejonowym ośrodku zdrowia decyduje o zakwalifikowaniu do przyznania dodatku mieszkaniowego i oblicza jego wysokość. Więcej informacji o zasadach obliczania dodatku mieszkaniowego.

Odwołanie od decyzji pracownika opieki społecznej (CWO)

Reklama

Jeśli nie jest się zadowolonym z decyzji odnośnie dodatku mieszkaniowego, należy najpierw spytać pracownika opieki społecznej, dlaczego taka decyzja została podjęta. Jeśli jest się w posiadaniu dokumentów, które mogą wesprzeć rozważany przypadek, należy przekazać je pracownikowi opieki społecznej. Jeśli nadal nie uzyskano satysfakcjonującego wyniku, można przedyskutować tą decyzję z kierownikiem opieki społecznej. Może on zmienić decyzję, jeśli dany przypadek na to zasługuje. Jeśli decyzja nie została zmieniona, można wystąpić o wniosek odwołania. W odwołaniu trzeba umieścić możliwie najwięcej szczegółów oraz należy zachować kserokopie całości wniosku. Jeśli odwołanie nie odniosło skutku, jest się uprawnionym do złożenia odwołania do Biura ds. Odwołań w sprawie Świadczeń Społecznych (CWO). Można żądać osobistego spotkania i jest się uprawnionym do przyprowadzenia ze sobą przedstawiciela, który będzie argumentować w tej sprawie.
Stawki

Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest tygodniowo bądź miesięcznie czekiem, przelewem elektronicznym lub przekazem pocztowym, zwykle z dołu. Kwota dodatku czynszowego zostanie skalkulowana przez urzędnika Gminnej Opieki Społecznej i ogólnie rzecz biorąc, stanowić będzie zabezpieczenie, aby po opłacie czynszu, wasz dochód nie spadł poniżej minimalnego poziomu.

Poziom ten to podstawowa dla waszej sytuacji stawka dodatkowego zasiłku z Opieki Społecznej minus 24€. Musicie zawsze dopłacić 24€ do czynszu. Czynsz płacony wynajmującemu (czyli wasz wkład plus dodatek czynszowy) nie może przekraczać maksymalnego poziomu ustalonego dla hrabstwa bądź regionu. Maksymalny poziom czynszu dla hrabstwa ustalany jest przez Departament Opieki Socjalnej. Niemniej, Gminne Biuro Opieki Społecznej może ustalić w podanych granicach niższe stawki. Dla każdego regionu ustalony jest maksymalny poziom czynszu. Jeśli wasz aktualny czynsz jest wyższy od lokalnego maksimum, możecie otrzymać odmowę udzielenia dodatku czynszowego w całości.

Zobacz również: Dla kogo zapomoga społeczna w Irlandii?


Oto maksymalne poziomy czynszu, obowiązujące od 16 stycznia 2010 r. (Biuro Gminnej Opieki Społecznej może dla regionów w każdym hrabstwie ustalić niższe stawki:

Maximum rent per month
County Single person in shared accomodation Couple in shared accommodation Single person Couple with no children Couple with 1 child or one-parent with 1 child Couple with 2 children or one-parent with 2 children Couple with 3 children or one-parent with 3 children
Carlow €260 €300 €468 €500 €600 €650 €660
Cavan €195 €200 €368 €400 €450 €500 €510
Clare €220 €260 €407 €450 €550 €600 €650
Cork €285 €290 €468 €610 €705 €765 €800
Donegal €235 €240 €368 €455 €500 €550 €560
Dublin – Fingal €350 €390 €529 €770 €930 €1,000 €1,050
Dublin – other local authorities €390 €400 €529 €800 €930 €1,050 €1,100
Galway €255 €260 €468 €550 €700 €750 €760
Kerry €235 €240 €407 €500 €550 €640 €650
Kildare €320 €325 €485 €600 €750 €850 €900
Kilkenny €260 €300 €468 €520 €600 €650 €665
Leitrim €190 €200 €368 €390 €400 €450 €500
Limerick €255 €260 €446 €500 €605 €650 €700
Laois €235 €240 €407 €485 €550 €590 €600
Longford €195 €200 €345 €350 €400 €450 €500
Louth €285 €286 €468 €529 €600 €685 €700
Mayo €220 €225 €450 €455 €550 €600 €610
Meath €260 €265 €468 €550 €650 €700 €750
Monaghan €195 €200 €368 €390 €500 €540 €550
Offaly €220 €240 €407 €485 €550 €590 €600
Roscommon €190 €195 €370 €375 €450 €500 €520
Sligo €220 €240 €407 €485 €540 €550 €600
Tipperary North €260 €265 €407 €450 €550 €640 €655
Tipperary South €250 €255 €468 €455 €555 €645 €650
Waterford €270 €280 €468 €470 €550 €650 €660
Westmeath €220 €260 €407 €450 €550 €590 €600
Wexford €260 €300 €468 €520 €600 €650 €660
Wicklow €315 €325 €529 €710 €850 €900 €910

SI 221/07 ustala maksymalne kwoty wypłacanego dodatku mieszkaniowego na 55 € dla osoby samotnej oraz 60 € dla małżeństw w przypadku mieszkańców komunalnych osiedli mieszkaniowych (finansowany przez Program Wsparcia Kapitałowego).

SI 221/07 ustala maksymalne kwoty wypłacanego dodatku mieszkaniowego na 55 € dla osoby samotnej oraz 60 € dla małżeństw w przypadku mieszkańców komunalnych osiedli mieszkaniowych (finansowany przez Program Wsparcia Kapitałowego).

Zobacz również: Dla kogo zapomoga społeczna w Irlandii?


Jak się ubiegać

Należy wypełnić formularz wniosku o dodatek mieszkaniowy. Część wniosku musi być wypełniona przez właściciela nieruchomości lub jego pośrednika. Może także zaistnieć konieczność wypełnienia części wniosku przez lokalny urząd w celu potwierdzenia, że wnioskodawca jest osobą mającą potrzeby mieszkaniowe, a jego nazwisko znajduje się na liście osób oczekujących na mieszkanie komunalne, chyba że w przypadku wnioskodawcy zasada ta nie obowiązuje. Należy także wypełnić oddzielny formularz wniosku o dodatkowe świadczenia socjalne; wniosek ten zawiera dodatkowe informacje, uzupełniające wniosek o dodatek mieszkaniowy. O pomoc w wypełnieniu formularza można zwrócić się do pracownika opieki społecznej lub służby informacji dla obywateli.

Należy także załączyć następujące dokumenty:

 • Własny dokument tożsamości oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób pozostających na utrzymaniu, takie jak pełny akt urodzenia, paszport, prawo jazdy, pozwolenie na pracę, imigracyjny certyfikat rejestracji (GNIB) itp.
 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów i sytuację finansową, takie jak odcinek wypłaty, formularz P45, P35, P60, wyciągi bankowe itp.
 • Dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania, takie jak rachunki za prąd, gaz lub rachunki telefoniczne itp.
 • Dokumenty związane z najmem, takie jak książeczka opłat czynszowych, umowa najmu lub dzierżawy itp.

Pracownik opieki społecznej zwykle odwiedza wnioskodawcę w celu potwierdzenia jego warunków mieszkaniowych. Ubiegający się o dodatek mieszkaniowy powinni skontaktować się z pracownikiem opieki społecznej w w rejonowym ośrodku zdrowia.

Zobacz również serwis: Zasiłki zagraniczne

Dodatkowe informacje

Pewna część dochodu nie jest brana pod uwagę w oszacowaniu dla potrzeb dodatku mieszkaniowego. Dochód. który nie jest brany pod uwagę, nazywany jest “pominięciem dochodowym”. Obecne pominięcia dochodowe obowiązują od 5 czerwca 2007 r. Wszystkie istniejące wnioski o dodatki mieszkaniowe wypłacane od 5 czerwca 2007 r. będą podlegały rewizji i szacowaniu wykorzystując obecne pominięcia dochodowe i stare pominięcia dochodowe. Jeżeli osoba uzyska wyższy dodatek mieszkaniowy przy użyciu starych pominięć dochodowych, będzie podlegała szacowaniu za pomocą starych pominięć dochodowych dopóki:

 • nie będzie się kwalifikować do otrzymania dodatku mieszkaniowego lub;
 • przerwała wnioskowanie na okres dłuższy niż 13 tygodni lub;
 • nastąpiła zmiana w jej sytuacji życiowej. Na przykład nastąpiła zmiana adresu, dochodu gospodarstwa domowego, zwiększenie lub zmniejszenie czynszu lub zmieniła się wysokość świadczeń socjalnych.

Od 5 czerwca 2007 r. nowe wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie muszą spełniać szczegółowych ustaleń dotyczących zachowania prawa do dodatku mieszkaniowego. Przed 5 czerwca 2007 r. można było nadal otrzymywać zasiłek mieszkaniowy, jeśli było się zatrudnionym na mocy szczegółowych ustaleń dotyczących zachowania prawa do dodatku mieszkaniowego, np. jeśli uczestniczyło się w Społecznym Programie Zatrudnienia. Na mocy szczegółowych ustaleń dotyczących zachowania prawa do dodatku mieszkaniowego można było nadal otrzymywać 75% dodatku mieszkaniowego podczas pierwszego roku zatrudnienia, 50% podczas drugiego roku i 25% podczas trzeciego i czwartego roku.

Po upływie czterech lat traciło się prawo do otrzymywania dodatku mieszkaniowego w przypadku zatrudnienia.Jeśli obecnie otrzymuje się dodatek mieszkaniowy na mocy szczegółowych ustaleń dotyczących zachowania prawa do dodatku mieszkaniowego, wniosek taki będzie regularnie rewidowany w celu porównania efektu wcześniejszych oszacowań i nowych pominięć dochodowych. Nowe pominięcia dochodowe będą stosowane do danego wniosku, jeśli będzie to oznaczać uzyskanie większej wysokości dodatku mieszkaniowego.

Osoba nie kwalifikuje się do otrzymania dodatku mieszkaniowego, jeśli:

 • jest zatrudniona na pełny etat. Jednak jeśli spełnia kryteria osoby potrzebującej zakwaterowania w świetle Programu Mieszkalnictwa Socjalnego i nie pracowała na pełny etat przez ostatnie 12 miesięcy lub dłużej, może być uprawniona do otrzymania dodatku.
 • odrzuciła drugą ofertę mieszkania komunalnego w okresie 12 miesięcy. W tym przypadku dana osoba nie może starać się o dodatek mieszkaniowy przez 12 miesięcy
 • opuściła mieszkanie komunalne bez uzasadnionego powodu;
 • uczy się w systemie dziennym. Jednak jeśli otrzymuje zasiłek “Powrót do edukacji” lub jest uczestnikiem programu “Powrót do edukacji”, może starać się o otrzymanie dodatku.

Dochód brany pod uwagę dla celów dodatku mieszkaniowego

 • Dochód netto z zatrudnienia (tj. dochód brutto minus składki PRSI i uzasadnione koszty dojazdu. Dochód z zatrudnienia osiągany przez pozostające na utrzymaniu dziecko w wieku do 17 lat, które uczy się w pełnym wymiarze godzin, nie jest brany pod uwagę dla celów dodatku mieszkaniowego.)
 • Świadczenia socjalne (wyjątki – zob. „Dochód niebrany pod uwagę” poniżej)
 • Dodatek rodzinny dla rodzin o niskich dochodach
 • Dochody pieniężne (np. alimenty)
 • Łączne dochody i wartość własności, które ubiegający się o świadczenie utracił, aby móc kwalifikować się na dodatkowe świadczenie socjalne (SWA)
 • Kapitał (np. nieruchomości, z wyjątkiem zajmowanego własnego lokalu mieszkalnego, oszczędności i inwestycje).

Zobacz również serwis: Sprawy rodzinne


Wartość kapitałową nieruchomości (z wyjątkiem zajmowanego własnego lokalu mieszkalnego), oszczędności i inwestycji ocenia się co tydzień w następujący sposób:

Kapitał Szacowany budżet tygodniowy
Pierwsze 5 000 euro Zero
Kolejne 10 000 euro 1 euro na 1 000 euro
Kolejne 25 000 euro 2 euro na 1 000 euro
Kapitał powyżej 40 000 euro 4 euro na 1 000 euro

Od 5 czerwca 2007 r. dochód z poniższych źródeł jest odrzucany lub nie jest brany pod uwagę przez pracownika opieki społecznej (CWO) przy obliczaniu wysokości dodatku mieszkaniowego:

 • dodatkowe świadczenia socjalne (SWA) na potrzeby gospodarstwa domowego;
 • zasiłek na dziecko;
 • dodatek na koszty relokacji;
 • dopłaty dla rodzin zastępczych wypłacane przez Zarząd Służby Zdrowia;
 • dopłaty na zakwaterowanie dzieci na mocy Ustawy o opiece nad dziećmi;
 • dochód uczniów z obszaru Gaeltacht;
 • stypendia i dodatki z programów poprawiających sytuację ludzi niewidomych;
 • pieniądze otrzymane od organizacji charytatywnych, np. St Vincent de Paul;
 • odszkodowanie przyznane przez Trybunał ds. Odszkodowań ze względu na zakażenie żółtaczką typu C przez pewne produkty krwiopochodne, dla osób, których inwalidztwo spowodował Talidomid oraz otrzymujących odszkodowanie od Izby ds. Ofiar Nadużyć Seksualnych;
 • stypendia socjalne wypłacane przez VEC lub lokalne władze na cele edukacyjne;
 • dodatek z tytułu opieki domowej nad chorym;
 • dochód z zatrudnienia przez HSE w charakterze pomocy domowej;
 • jeśli osoba ma 65 lub więcej lat (lub gdy jedno z małżonków jest w wieku emerytalnym) i posiada łączny dochód gospodarstwa domowego większy niż wysokość SWA dla swojej sytuacji domowej, może pominąć kwotę równą różnicy pomiędzy maksymalną stawką emerytury krajowej (składkowej) odpowiednią dla jej sytuacji, a stawką SWA odpowiednią dla jej sytuacji;
 • nowa połowa stawki zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych;
 • jeśli osoba otrzymuje standardowy zasiłek dla opiekunów osób niepełnosprawnych na opiekę nad dwójką osób, kwota zasiłku powyżej SWA właściwego dla jej sytuacji (stawka SWA dla osób utrzymujących osobę pełnoletnią bądź osobista stawka SWA) nie jest brana pod uwagę;
 • od kwietnia 2008 r. każda kwota zasiłku dla opiekunów osób niepełnosprawnych przekraczająca podstawową stawkę SWA właściwą dla danej osoby (stawka SWA dla osób utrzymujących osobę pełnoletnią bądź osobista stawka SWA) nie jest brana pod uwagę;
 • dotacja na opiekę zastępczą;
 • dodatek dla opiekuna prawnego sieroty (składkowy) oraz dodatek dla opiekuna prawnego sieroty (nieskładkowy);
 • pominięcie zarobków rehabilitacyjnych to pewna kwota dochodu z pracy rehabilitacyjnej, która nie jest brana pod uwagę. Jeżeli osoba otrzymuje dodatek z tytułu niepełnosprawności lub rentę dla niewidomych, 120 € z zajęć rehabilitacyjnych lub zatrudnienia nie jest brane pod uwagę przy szacowaniu dodatku mieszkaniowego.  Jakiekolwiek zarobki powyżej 120 € z zajęć rehabilitacyjnych lub zatrudnienia będą wpływać na dodatek mieszkaniowy. Jeśli zarobki wynoszą powyżej 120 € można szacować dochody albo przez pominięcie zarobków rehabilitacyjnych, bądź przez pominięcie dochodu gospodarstwa domowego (lecz nie obu naraz), w zależności, która z opcji jest korzystniejsza;
 • pominięcie dochodu gospodarstwa domowego to pewna kwota dochodu gospodarstwa domowego, która nie jest brana pod uwagę. 75 € z każdego dodatkowego dochodu gospodarstwa domowego nie jest brane pod uwagę. Ponadto 25% dodatkowych dochodów gospodarstwa domowego powyżej 75 € nie jest brane pod uwagę. Nie istnieje górna granica kwoty, jaka może być pominięta.

„Dodatkowy dochód gospodarstwa domowego” zawiera dochód z zatrudnienia, opłat alimentacyjnych przekraczających 95,23 € dodatku rodzinnego dla rodzin o niskich dochodach, zatrudnienia społecznego (CE), dodatku w ramach programu „Powrót do pracy”, Back to Enterprise Allowance lub kursów FAS.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  29 lip 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Konfiskata pojazdu w projekcie Kodeksu karnego

  Rozwiązania dotyczące m.in. konfiskaty pojazdu mają się znaleźć w w osobnym projekcie Kodeksu karnego.

  Wysokie kary za zaśmiecanie m.in. plaż

  Rząd zapowiada zaostrzenie kar za zaśmiecanie m.in. plaż i lasów. Grzywna miałaby wzrosnąć z 500 zł do nawet 5 tys. zł.

  Recepta farmaceutyczna w 2021 r.

  Czym jest recepta farmaceutyczna? Kto w 2021 r. może skorzystać z takiej recepty? Kiedy można ją wystawić?

  Dziecko cudzoziemca urodzone w Polsce

  Narodziny i związane z tym procedury dotyczą również dzieci obcokrajowców. Jaka jest sytuacja prawna urodzonych w Polsce dzieci cudzoziemców?

  Fundusz Kompensacyjny Szczepień - projekt przyjęty przez rząd

  Projekt ustawy powołującej Fundusz Kompensacyjny Szczepień Ochronnych został przyjęty przez rząd. Kto będzie mógł otrzymać świadczenie?

  Jak zamówić e-receptę przez Internet?

  Jak zamówić e-receptę przez Internet? Można to zrobić na Internetowym Koncie Pacjenta.

  Co wie o nas Internet?

  Dane osobowe w Internecie rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Co wie o nas Internet? Czy dane można wykorzystać przeciwko nam?

  Mój wizerunek - czy to tylko zdjęcie?

  Każdy ma swoje wyobrażenie czym jest wizerunek albo co potocznie uznawane jest za wizerunek.

  Koszty sądowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym

  Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych przesądza, że w w elektronicznym postępowaniu upominawczym wydatki ponosi Skarb Państwa.

  Wyprzedaże - jakie prawa ma konsument?

  Letnie wyprzedaże trwają nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Czy konsument może zwrócić towar? Co z reklamacją?

  24 lipca przypada Święto Policji

  24 lipca obchodzone jest Święto Policji. Urząd Statystyczny w Warszawie przygotował najważniejsze dane dla województwa mazowieckiego.

  Rodzinny kapitał opiekuńczy - projekt ustawy

  Projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym został skierowany do konsultacji społecznych. Komu będzie przysługiwało świadczenie?

  ETPCz: o powoływaniu sędziów do Izby Dyscyplinarnej SN

  Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

  12 tys. zł na dziecko w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego

  12 tys. zł na dziecko to maksymalna kwota nowego świadczenia dla rodziców. Komu będzie przysługiwał rodzinny kapitał opiekuńczy? W jakich częściach?

  Rzecznik Finansowy ostrzega przed oszustwami inwestycyjnymi

  Rzecznik Finansowy apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Jak weryfikować wiarygodność platform?

  Kontakty z dzieckiem a kwarantanna – MS chce zmiany przepisów

  Ministerstwo Sprawiedliwości uznało za zasadny postulat zwolnienia z kwarantanny osób realizujących kontakty z dziećmi poza granicami kraju.

  Overbooking z powodu pandemii?

  Czy pandemia usprawiedliwia overbooking?Jakie prawa przysługują pasażerom linii lotniczych?

  Nowe dowody osobiste w innym terminie - ustawa w Senacie

  Senacka komisja poparła nowelizację, która przesunie termin wdrożenia nowych dowodów osobistych (z odciskami palców).

  Wakacje 2021 - jak spędzamy urlop? [BADANIE]

  W tegoroczne wakacje wspieramy polską branżę turystyczną, chcemy czas spędzać z bliskimi oraz bardziej aktywnie. Tak wynika z badania „Zwyczaje urlopowe Polaków - lato 2021".

  Sankcje za ewentualne niewykonanie wyroku TSUE?

  Komisja Europejska grozi Polsce sankcjami finansowymi za ewentualne niewykonanie wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczącego Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

  Raport KE o stanie praworządności w UE

  Komisja Europejska opublikowała raport o stanie praworządności w Unii Europejskiej.

  Wniosek o 300 plus przez bank

  Wniosek o 300 plus przez bank to jeden ze sposobów, jaki mogą wybrać rodzice, ubiegający się o świadczenie.

  Wzrost liczby zapytań spadkobierców o konta osób zmarłych

  Jak wynika z danych, jakie KIR przesłała do PAP, w tym roku wyraźnie wzrosła liczba zapytań, kierowanych przez osoby fizyczne.

  Technologia rozpoznawania twarzy a RODO

  Technologia rozpoznawania twarzy a RODO. Jakie zasady należy stosować podczas używania technologii rozpoznawania twarzy, aby zapewnić zgodność m.in. z prawem ochrony danych osobowych? Odpowiedź na to pytanie zawierają „Wytyczne dotyczące rozpoznawania twarzy”.

  Jak sprawdzić stan konta w ZUS? [AUDIO]

  Jak sprawdzić stan konta w ZUS? Co zawiera tegoroczna Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU)?