| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy urzędowe > Powiat > Pozwolenia > Pozwolenie na rozbiórkę

Pozwolenie na rozbiórkę

W przypadku pozwolenia na rozbiórkę, roboty (zabezpieczające i rozbiórkowe) można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Należy jednak pamiętać, że rozpoczęcie takich robót nie zwalnia nas od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Kiedy pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

1) budynków i budowli niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych opieką konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa, wymaga jednak uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania tych robót

Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia rozbiórki. Do wykonywania rozbiórki można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

2) obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytków.

Wyjątek:

Pozwolenie jest wymagane, w przypadku kiedy rozbiórka obiektów wymienionych w punkcie pierwszym:
- może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
- wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

Zobacz: Co to jest pozwolenie na budowę?

Kiedy pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane:

- po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wymaganego przepisami o ochronie środowiska;

- uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów.

Uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii, o których mowa, powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań

Jakie dokumenty należy złożyć aby otrzymać pozwolenie na rozbiórkę:
- wniosek o pozwolenie na rozbiórkę, oraz
- zgodę właściciela obiektu,
- szkic usytuowania obiektu budowlanego,
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi;

- w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu,

- upoważnienie udzielone osobie działającej w naszym imieniu,

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej ( opłata wynosi 36zł).

Wydanie pozwolenia na rozbiórkę:
Pozwolenie na rozbiórkę wydaje starosta powiatowy, w formie decyzji administracyjnej. Starosta może także przekazać te uprawnienia gminom (wówczas wydaje je wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Wniosek należy złożyć we właściwym urzędzie, na formularzu urzędowym.

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Tak jak w przypadku pozwolenia na budowę, inwestor po otrzymaniu pozwolenia na rozbiórkę zobowiązany jest prowadzić tzw. dziennik budowy oraz umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną.
Tak jak w przypadku pozwolenia na budowę, inwestor po otrzymaniu pozwolenia na rozbiórkę zobowiązany jest prowadzić tzw. dziennik budowy oraz umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną.

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r.89.00 zł

Narzędzia

POLECANE

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marta Olewińska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »