REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wakacyjne podróże - jak nie stracić pieniędzy?

Wakacyjne podróże - jak nie stracić pieniędzy?
Wakacyjne podróże - jak nie stracić pieniędzy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jak sprawdzić czy biuro podróży działa legalnie? Na co zwrócić uwagę w umowie? Turystyczny Fundusz Gwarancyjny przypomina jak nie stracić swoich pieniędzy.

REKLAMA

Każdy podróżny, korzystający ze zorganizowanych wyjazdów turystycznych, powinien sprawdzić, czy w razie problemów organizatora, będzie mógł liczyć na zwrot pieniędzy. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy przedsiębiorca turystyczny spełnił wymogi ustawowe, czyli uzyskał wpis do specjalnej ewidencji (dostępnej publicznie na portalu TFG) i widnieje w niej jako aktywny podmiot oraz posiada zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności. Tylko to gwarantuje turystom bezpieczeństwo wpłaconych przez nich środków. Turystyczny Fundusz Gwarancyjny przestrzega przed korzystaniem z usług firm czy osób organizujących imprezy turystyczne bez wymaganego wpisu do rejestru i odpowiednich zabezpieczeń finansowych – w razie kłopotów może to oznaczać utratę wpłaconych pieniędzy i konieczność dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

REKLAMA

Podróżni korzystający ze zorganizowanych wyjazdów turystycznych dla własnego bezpieczeństwa powinni sprawdzić informacje o organizatorze w ewidencji przedsiębiorców turystycznych dostępnej pod adresem tfg.ufg.pl. Są tam dane o legalnie działających biurach podróży i gwarancjach chroniących ich klientów, a także wskazówki, co zrobić, gdy organizator ogłosi niewypłacalność. Jeszcze przed wyjazdem podróżni powinni pamiętać o ubezpieczeniu turystycznym. Warto też sprawdzić, co robić w razie kłopotów organizatora imprezy, a konkretnie, z jakimi instytucjami należy się wówczas skontaktować.

Polskie prawo dokładnie określa warunki oferowania, sprzedaży i realizacji imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, a także nakłada na przedsiębiorców turystycznych szereg obowiązków mających na celu ochronę praw klientów, w tym zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności przedsiębiorcy.

1. Jak sprawdzić, czy biuro podróży działa legalnie?

REKLAMA

Organizatorzy turystyki oraz przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych mają obowiązek posiadania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo innego wskazanego w ustawie zabezpieczenia. Celem takiego zabezpieczenia jest ochrona interesów podróżnych. W przypadku niewypłacalności legalnie działającego przedsiębiorcy turystycznego ze środków pochodzących z tego zabezpieczenia pokrywane są koszty kontynuacji imprezy, koszty powrotu do kraju albo zwroty pieniędzy wpłaconych na poczet wyjazdu. Jest to tzw. I filar systemu ochrony podróżnych. Jeśli te zabezpieczenia okażą się niewystarczające, klienci otrzymują zwrot ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (tzw. II filar systemu).

Trzeba pamiętać, że zabezpieczenie I filarem i ochrona TFG obejmują wyłącznie podróżnych korzystających z usług przedsiębiorców, o których informacje można znaleźć w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Dlatego przed zawarciem umowy należy upewnić się, że biuro podróży w niej figuruje. Informację taką można uzyskać bezpłatnie i bez pozostawiania danych osobowych na stronie tfg.ufg.pl po skorzystaniu z wyszukiwarki w zakładce „Ewidencja”. Wystarczy wpisać tam nazwę biura podróży, którą zwykle można znaleźć na jego stronie internetowej lub we wzorze umowy. W przypadku podobnych nazw upewnijmy się, które z widniejących w ewidencji biur jest tym właściwym.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W ewidencji dostępnej na portalu TFG podróżny znajdzie takie informacje jak:

 • status przedsiębiorcy (czy nie zgłosił niewypłacalności, czy nie toczy się w jego sprawie postępowanie o wykreślenie z rejestru itp.),
 • wysokość i okres obowiązywania posiadanego zabezpieczenia, 
 • terytorialny zakres działalności.

Są one o tyle ważne, że gwarancje obu filarów dotyczą tylko imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych objętych takim zabezpieczeniem oraz zgodnych z zakresem i rodzajem działalności wpisanej do ewidencji. Jeżeli impreza wykracza np. poza terytorialny zakres działalności touroperatora, gwarant odmówi zwrotu środków niedoszłym podróżnym.

W ewidencji można uzyskać też informacje o przedsiębiorcach turystycznych, którzy złożyli oświadczenie o niewypłacalności lub wobec których marszałek województwa wystąpił o wypłatę środków z zabezpieczeń finansowych bez uzyskania takiego oświadczenia, a także tych, wobec których wszczęto postępowanie w sprawie wykreślenia z rejestru oraz tych, którzy zostali z niego wykreśleni. W ewidencji znajdzie się także stosowna informacja, jeśli wobec danego przedsiębiorcy stwierdzono wykonywanie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru i został on objęty zakazem wykonywania działalności.

2. Na co zwrócić uwagę w umowie?

Organizator turystyki lub agent, za którego pośrednictwem jest sprzedawana impreza, jeszcze przed zawarciem umowy ma obowiązek w sposób jasny i zrozumiały udzielić klientowi najważniejszych informacji o szczegółach wyjazdu, m.in. jego cenie, łącznie ze wszystkim opłatami i kosztami (w tym składce na TFG), zasadach dotyczących przedpłat, prawie do rozwiązania umowy w każdym momencie przed rozpoczęciem imprezy (za stosowną opłatą), o wymaganych lub zalecanych ubezpieczeniach oraz obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych.  Wszystkie powyższe informacje muszą być także zawarte w umowie. Musi znaleźć się w niej również informacja o o nazwie podmiotu zapewniającego ochronę na wypadek niewypłacalności biura podróży (I filar ochrony) wraz z jego danymi kontaktowymi.

Przy zawieraniu umowy z touroperatorem podróżni powinni upewnić się, że dotyczy ona imprezy turystycznej lub powiązanych usług turystycznych i że w jej cenę wliczona jest składka na TFG. Ochrona funduszu obejmuje bowiem wyłącznie imprezy turystyczne (zgodnie z ustawą jest to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, np. przelotu i noclegu) oraz powiązane usługi turystyczne, z którymi mamy do czynienia wówczas, gdy przedsiębiorca turystyczny ułatwia podróżnym nabywanie dodatkowych usług przy okazji jednego kontaktu z jego punktem sprzedaży lub kieruje ich do innego przedsiębiorcy oferującego takie usługi (np. gdy przy zakupie biletów lotniczych u danego przedsiębiorcy, proponuje on klientowi także wynajem auta lub rezerwację noclegów). W ofercie wielu biur podróży znajdują się natomiast pojedyncze usługi (np. pobyty w zagranicznych hotelach, do których trzeba dotrzeć we własnym zakresie) i jeżeli w umowie lub w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa nie określono wyraźnie, że dotyczy ona imprezy turystycznej  lub powiązanych usług turystycznych w rozumieniu ustawy, to w razie zgłoszenia niewypłacalności klienci nie będą objęci ochroną funduszu.

Kolejnym istotnym punktem umowy jest informacja o prawie do przeniesienia przez podróżnego uprawnień i przejęcia wynikających z niej obowiązków. Oznacza to, że jeśli klient chce zrezygnować z udziału w imprezie, to może wskazać inną osobę, która przejmie jego uprawnienia oraz obowiązki. O takim zdarzeniu należy powiadomić organizatora co najmniej na 7 dni przed wyjazdem. Jeżeli zmiana będzie wiązała się z dodatkowymi kosztami po stronie organizatora, może on zażądać ich pokrycia pod warunkiem, że dokładnie je wykaże oraz będą one zasadne.

3. Ubezpieczenia podróżne

Należy również pamiętać, że w przypadku imprez turystycznych za granicą organizatorzy turystyki mają obowiązek zawarcia na rzecz podróżnych ubezpieczenia kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Przy podpisywaniu umowy należy sprawdzić sumę ubezpieczenia, ceny usług medycznych w miejscu pobytu i w razie potrzeby wybrać polisę o szerszym zakresie odpowiedzialności i wyższej sumie ubezpieczenia. Biura podróży często oferują kilka wariantów ubezpieczenia, więc możemy dokonać wyboru już na etapie zawierania umowy.

W przypadku zagranicznych wyjazdów organizowanych w pełni samodzielnie zalecane jest wykupienie tzw. ubezpieczenia turystycznego. Pokryje ono wydatki poniesione na leczenie w razie choroby lub wypadku oraz koszty transportu chorego do kraju, do wysokości sumy ubezpieczenia. Takie produkty znajdują się w ofercie wielu zakładów ubezpieczeń.

4. Jak postępować w przypadku niewypłacalności organizatora wyjazdu?

W sytuacji, gdy organizator stanie się niewypłacalny, podróżni będący w trakcie organizowanej przez niego imprezy w pierwszej kolejności powinni skontaktować się z jego przedstawicielem. Można skontaktować się także z przedstawicielami marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę biura podróży. Marszałek województwa jest ustawowo zobowiązany do prowadzenia działań związanych z organizacją powrotu podróżnych do kraju w sytuacji, gdy wbrew obowiązkowi biuro podróży tego powrotu nie zapewnia. Linki do stron internetowych Urzędów Marszałkowskich oraz inne przydatne odnośniki można znaleźć w portalu TFG: https://tfg.ufg.pl/tresc/80/Przydatne_linki.

Przebywając za granicą, można również zgłosić się po pomoc do ambasady lub konsulatu RP w danym państwie. Szczegóły dot. przedstawicielstw dostępną są na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie.

W przypadku, gdy podróżny poniesie uzasadnione wydatki związane z organizacją podróży powrotnej, powinien je odpowiednio udokumentować (kopie rachunków/faktur) w celu dochodzenia ich zwrotu. Wszystkie roszczenia należy składać do podmiotu udzielającego zabezpieczenia finansowego w I filarze.

Jeżeli do niewypłacalności przedsiębiorcy turystycznego dojdzie przed rozpoczęciem imprezy, podróżnym należy się zwrot całości wpłaconych środków. W takiej sytuacji również należy zwrócić się do podmiotu udzielającego zabezpieczenia w I filarze, który zweryfikuje zgłoszenie podróżnego w ciągu 30 dni (w szczególnych przypadkach 90 dni) i przekaże informację o szczegółowym wyliczeniu należnych kwot, a następnie będzie miał kolejne 30 dni na wypłatę środków. środków.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie przyjmuje wniosków o zwrot pieniędzy. Jeżeli zabezpieczenia z I filaru okażą się niewystarczające, podmiot, który ich udzielił przekazuje wyliczenie należnych kwot do zwrotu wraz z dokumentacją funduszowi i dopiero na ich podstawie dokonywane są wypłaty z TFG. Status tego typu roszczenia – wynikającego z II filaru – można sprawdzić na stronie TFG: https://tfg.ufg.pl/obywatelniezalogowany/modul/roszczenia/weryfikacjaStatusuRoszczenia.xhtml.

TFG przypomina również, że przed podjęciem decyzji o zakupie imprezy turystycznej warto sprawdzić, jaka sytuacja panuje w danym kraju. Można to zrobić, wchodząc na stronę internetową Ministerstwa Spraw Zagranicznych, które publikuje ewentualne ostrzeżenia przed podróżą do danego państwa: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych.

Źródło: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Reklamacja konsumencka 2024 - termin, zasady. Kiedy reklamacja jest złożona? Co powinien zrobić sprzedawca?

  Reklamacja konsumencka zakupionego towaru to ważna kwestia dla każdego sprzedawcy. Ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację konsumenta w terminie 14 dni, a brak reakcji może być dla niego bardzo bolesny. A zatem jak sprzedawca powinien zareagować?

  Zwiększy się liczba osób uprawnionych do świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

  Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobom pełniącym tę funkcję co najmniej przez dwie kadencje i nie mniej niż przez 8 lat. W Sejmie na rozpatrzenie czeka projekt ustawy zmieniającej sposób ustalania okresu pełnienia tej funkcji. Dzięki temu więcej osób będzie uprawnionych do świadczenia.

  Netto od 3676 zł (początkujący) do 4363 zł (dyplomowany). Min. B. Nowacka zatwierdziła podwyżki 30% i 33% na 2024 r. dla nauczycieli [rozporządzenie]

  Rozporządzenie o podwyżkach 33% i 30% podpisane. Nauczycielom pozostaje czekać na opóźnione wypłaty (z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.). Nauczyciel dyplomowany po podwyżce o 30% zarabia pensji zasadniczej  4363 zł. Dla nauczycieli ze stażem pensję zwiększy dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy, maksymalnie 20%). 

  Ustawa przedłużająca legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych podpisana przez Prezydenta

  Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przedłuża legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca 2024 r.

  REKLAMA

  Zdolność kredytowa 2024 . Ile można pożyczyć na mieszkanie w II. połowie lutego?

  Aktualnie (II połowa lutego 2024 r.) trzyosobowa rodzina z dochodem na poziomie dwóch średnich krających może dziś pożyczyć na zakup mieszkania 687 tysięcy złotych. Okazuje się, że to jedynie kilkanaście tysięcy złotych mniej niż tuż przed serią podwyżek stóp procentowych zapoczątkowanych w październiku 2021 roku. To przede wszystkim skutek niemal 30-proc. wzrostu średniej pensji. 

  Trwa nabór wniosków o świadczenie wychowawcze. Sprawdź, jakie dokumenty należy złożyć do ZUS w celu uzyskania 800+

  ZUS przyjmuje wnioski o 800+ na okres świadczeniowy 2024/2025. Przepisy wymagają też złożenia odpowiednich załączników do wniosku. Jakie zatem dokumenty są wymagane w celu uzyskania świadczenia wychowawczego? Sprawdźmy!

  Waloryzacja emerytur, rent i dodatków 2024. Pierwsze wyższe wypłaty od marca. Jakie kwoty po waloryzacji? Jak czytać decyzję ZUS?

  ZUS informuje, że od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. ZUS przeprowadzi ją z urzędu, a zatem nie trzeba składać żadnego wniosku. Emerytury i renty wzrosną o 12,12 procent. 

   

  Czy i co można zrobić, żeby nie męczyć się ze zbyt głośnym sąsiadem?

  Mieszkanie/dom jest tym miejscem, w którym ludzie odpoczywają. Z pewnością wiele osób bardzo lubi, a nawet potrzebuje posiedzieć w ciszy po ciężkim dniu albo tygodniu pracy. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Czasami może być głośno w domu z powodu hałasu od sąsiadów. Może to być spowodowane wieloma przyczynami np. remontem, głośnymi zabawami.

  REKLAMA

  Czy twoje dziecko dostanie się do wybranego przedszkola? Sprawdź, jakie kryteria będą obowiązywały w roku szkolnym 2024/2025.

  Lada moment rozpoczną się rekrutacje do przedszkoli publicznych. Choć na terenie gminy miejsc zwykle wystarcza dla wszystkich dzieci, to nie każdy ma szansę na to, by jego dziecko mogło uczęszczać do wybranej placówki, np. znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania. Jakie kryteria decydują o przyjęciu do przedszkola w pierwszej kolejności?

  Wynajmujesz prywatne mieszkanie? Dziś jest ostatni dzień na złożenie ważnego oświadczenia. Sprawdź, czy dopełniłeś obowiązków.

  Małżonkowie objęci wspólnością majątkową małżeńską, którzy wynajmują należące do nich nieruchomości w ramach najmu prywatnego, mogą złożyć oświadczenie o tym, że uzyskane z tego tytułu przychody rozliczy tylko jedno z nich. To jednak pociąga za sobą określone konsekwencje.

  REKLAMA