Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ile kosztuje rozwód?

dr Daniela Wybrańczyk
prawnik, mediator
Ile kosztuje rozwód?
Ile kosztuje rozwód?
Chcąc udzielić odpowiedzi na postawione wyżej pytanie należy wyjść od tego, czy rozwodzący się małżonkowie posiadają małoletnie dziecko. Jeśli bowiem rozwód dotyczy małżeństw z dzieckiem, sąd zobligowany jest do uregulowania jego sytuacji na czas po orzeczeniu rozwodu, a koszty postępowania rozwodowego wzrastają. W związku z tym, że w postępowaniu rozwodowym część kosztów związana jest z samą obecnością dziecka, w artykule przedstawione zostanie postępowanie rozwodowe małżonków posiadających małoletnie dzieci, jako takie, które lepiej oddaje szacunkowy koszt rozwodu.

Koszty procesu – wprowadzenie

Koszty postępowania to wszelkie nakłady finansowe czynione na potrzeby prowadzonej sprawy cywilnej. Ogólne regulacje dotyczące kosztów zawarte są w art. 98-110 Kodeksu postępowania cywilnego (KPC).

Podstawowa zasada dotycząca rozliczenia kosztów procesu uregulowana została w art. 98 § 1 KPC, który stanowi, że strona przegrywająca sprawę obowiązana jest zwrócić przeciwnikowi na jego żądanie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (koszty procesu). Zgodnie z art. 98 § 2 KPC do niezbędnych kosztów procesu prowadzonego przez stronę osobiście, zalicza się:

- poniesione przez nią koszty sądowe (opłaty i wydatki),
- koszty przejazdów do sądu strony oraz
- równowartość zarobku utraconego wskutek stawiennictwa w sądzie.

Suma kosztów przejazdów i równowartość utraconego zarobku nie może przekraczać wynagrodzenia jednego adwokata wykonującego zawód w siedzibie sądu procesowego.

Do niezbędnych kosztów procesu strony reprezentowanej przez adwokata zalicza się jego wynagrodzenie, jednak nie wyższe niż stawki opłat określone w odrębnych przepisach i wydatki jednego adwokata, koszty sądowe oraz koszty nakazanego przez sąd osobistego stawiennictwa strony (§ 3).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stawka minimalna wynagrodzenia adwokata w sprawach o rozwód wynosi 720 zł (zob. § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MS z 22.10.2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie, Dz.U. 2015 r. poz. 1800).

Opłata od pozwu

Stosownie do treści art. 1262 § 1 KPC sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Artykuł 2 ust. 2 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (u.k.s.c.) stanowi, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zgodnie z art. 10 u.k.s.c. opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.

Z art. 26 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c. wynika, że opłata stała od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Trzeba jednak pamiętać, że w sprawach o rozwód w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego do alimentów opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie (art. 26. ust. 2 u.k.s.c).

Zgłoszenie przez stronę pozwaną w sprawie o rozwód żądania orzeczenia rozwodu lub separacji nie podlega opłacie.

Małżonek dochodzący środków na zaspokojenie potrzeb rodziny w trakcie postępowania rozwodowego nie ma obowiązku uiszczania kosztów sądowych.

Koszty postępowania mediacyjnego

Koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd, czyli wynagrodzenie mediatora oraz poniesione przez niego wydatki, stanowią wydatki w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 11 u.k.s.c.

Zgodnie z art. 981 § 1 KPC do niezbędnych kosztów procesu zalicza się koszty mediacji prowadzonej na skutek skierowania przez sąd, a przysługujące mediatorowi wynagrodzenie i zwrot wydatków związane z prowadzeniem mediacji nie mogą być wyższe niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 981 § 4 KPC. Jeżeli postępowanie cywilne zostało wszczęte w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia mediacji, która nie została zakończona ugodą albo w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o odmowie zatwierdzenia ugody przez sąd, do niezbędnych kosztów procesu zalicza się także koszty mediacji w wysokości nieprzekraczającej czwartej części opłaty (art. 981 § 2 KPC), przepis ten dotyczy rozliczenia kosztów mediacji prowadzonej na podstawie umowy stron.

Przed przystąpieniem do mediacji na podstawie umowy o mediację, należy umownie określić wysokość wynagrodzenia mediatora i podlegające zwrotowi wydatki poniesione przez mediatora w związku z mediacją. Można to uczynić poprzez odesłanie do rozporządzenia MS z 20.6.2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym (Dz.U. 2016 r. poz. 921), zawierającego regulacje dotyczące rodzaju i wysokości należności zaliczanych do kosztów mediacji.

W sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 zł, a za każde kolejne – 100 zł, łącznie nie więcej niż 450 zł (§ 2 ust. 2). Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie określonych kosztów (§ 3). Wynagrodzenie mediatora oraz wydatki mediatora podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług (§ 4).

Koszty postępowania zabezpieczającego

Zgodnie z art. 745 § 1 KPC o kosztach postępowania zabezpieczającego sąd rozstrzyga w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie, a o kosztach postępowania zabezpieczającego później powstałych rozstrzyga na wniosek strony sąd, który udzielił zabezpieczenia. Stanowi to konsekwencję założenia, że koszty te wchodzą w skład kosztów postępowania. W toku postępowania koszty te są tymczasowo ponoszone przez stronę albo częściowo przez Skarb Państwa, jeśli strona korzysta ze zwolnienia.

Rozstrzygnięcie o kosztach zabezpieczenia wydaje się na podstawie zasad obowiązujących w sprawie głównej, a zatem nadrzędny charakter ma zasada wynikająca z art. 98 KPC.

Koszty postępowania zabezpieczającego, jako postępowania o znacznej samodzielności, obejmują ponoszone w jego toku opłaty i wydatki, a także koszty działania strony oraz koszty zastępstwa procesowego.

Jeśli wniosek o zabezpieczenie nie jest składany w piśmie wszczynającym postępowanie, to podlega on odrębnej opłacie (zob. art. 95 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c.). Inaczej ujmując, nie pobiera się odrębnej opłaty od wniosku o udzielenie zabezpieczenia, jeżeli został on złożony w piśmie rozpoczynającym postępowanie (pozwie o rozwód). Odnosi się to także do osobnego pisma o udzielenie zabezpieczenia, ale złożonego wraz z pismem wszczynającym postępowanie. Jeżeli uprawniony domaga się udzielenia zabezpieczenia dodatkowego obok już udzielonego, należy pobrać od takiego wniosku opłatę stałą.

Zgodnie z art. 68 pkt 1 u.k.s.c. od wniosku o udzielenie, zmianę lub uchylenie zabezpieczenia roszczenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł.

Inną opłatą, która może pojawić się w postępowaniu zabezpieczającym, jest opłata od zażalenia na postanowienie dotyczące zabezpieczenia. Opłata ta wynosi 30 zł (zob. art. 19 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 20 ust. 1 u.k.s.c.).

Koszt wywiadu środowiskowego

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 9 u.k.s.c. ryczałty należne kuratorom sądowym za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w sprawach o rozwód, a także za uczestniczenie przy ustalonych przez sąd kontaktach rodziców z dzieckiem zalicza się do wydatków. Kwotę należną za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oblicza się zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 2 ustawy z 27.7.2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 167, dalej u.k.s.). Ryczałt wynosi 4-proc. kwoty bazowej, o której mowa w art. 90 ust. 2 u.k.s., co w przeliczeniu wynosi aktualnie 81,28 zł (0,04 x 2 031,96 zł).

Za obecność w czasie spotkania rodzica z dzieckiem w ramach kontaktów ustalonych przez sąd kuratorowi lub kilku kuratorom biorącym udział w tym spotkaniu przysługuje jeden ryczałt w wysokości określonej w art. 91 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 u.k.s. (10-proc. kwoty bazowej, co daje 203,20 zł). Jest to ryczałt za każdorazową czynność, w powołanym przepisie użyto bowiem liczby pojedynczej w przeciwieństwie do art. 90 ust. 1 u.k.s., w którym wprost mowa o ryczałcie za okres miesiąca.

W art. 91 u.k.s. nie przewidziano ryczałtu za czynności związane z przymusowym odebraniem osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką (zob. art. 5986 KPC). Zwraca się jednak uwagę, że w orzeczeniu o odebraniu dziecka sąd orzeka równocześnie o zakresie jego kontaktów z rodzicami, z istoty bowiem tego postępowania wynika, że w obecności kuratora dziecko zostaje odebrane jednemu z rodziców i przekazane drugiemu rodzicowi, a zatem kuratorowi zawodowemu przysługuje ryczałt określony w art. 91 ust. 1 pkt 3 i art. 91 ust. 2 w zw. z art. 91 ust. 3 u.k.s.

Koszt opinii biegłych sądowych

Do wydatków zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a u.k.s.c. należą również zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów (dalej OZSS). Przepis ten nie stanowi wprost, że OZSS przysługuje prawo do wynagrodzenia za wykonaną pracę i stawiennictwo swoich przedstawicieli w sądzie. Z powołanego przepisu wynika jednak pośrednio, że zespołowi należy się zwrot zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii, co także znajduje potwierdzenie w art. 9 pkt 4 u.k.s.c., w którym upoważniono MS do określenia w drodze rozporządzenia wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii OZSS, mając na względzie zakres przeprowadzanych przez zespół badań, wymagania dotyczące kwalifikacji specjalistów zespołu oraz nakład pracy niezbędny do wydania opinii. Wysokość kosztów przeprowadzenia opinii określa rozporządzenie MS z 15.12.2015 r. w sprawie wysokości zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów (Dz.U. 2015 r. poz. 2190).

Paragraf 2 powołanego wyżej rozporządzenia stanowi, że zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii OZSS sporządzonej na podstawie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich przeprowadzonych przez nie więcej niż dwóch specjalistów wynoszą, za każdą opiniowaną osobę, 15-proc. kwoty bazowej dla zawodowych kuratorów sądowych, której wysokość określa ustawa budżetowa (304,79 zł). W przypadku, gdy w wydawaniu opinii OZSS brało udział więcej niż dwóch specjalistów, zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów zwiększa się o 5-proc. kwoty bazowej (§ 3). Łączne zryczałtowane koszty przeprowadzenia dowodu z opinii OZSS sporządzonej na podstawie badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich nie mogą przekraczać 60-proc. kwoty bazowej (§ 5).

Koszty postępowania apelacyjnego

Zgodnie z art. 18 ust. 2 u.k.s.c. przepisy ustawy dotyczące pobrania opłaty od pozwu stosuje się również do opłaty od apelacji.

Jeśli strona zaskarży wyrok w części obejmującej rozstrzygnięcie o rozwiązaniu małżeństwa lub winie za rozpad pożycia małżeńskiego, opłata od apelacji wynosi 600 zł (art. 26 ust. 1 pkt 1 u.k.s.c. w zw. z art. 18 ust. 2 u.k.s.c.).

Jeśli strona zobowiązana do alimentów zaskarży wyrok w części obejmującej wyłącznie rozstrzygnięcie o kosztach utrzymania małoletniego dziecka stron, od apelacji pobiera się opłatę stosunkową obliczaną od wartości przedmiotu zaskarżenia (art. 13 u.k.s.c. w zw. z art. 18 ust. 2 u.k.s.c.).

Małżonek, który wnosi apelację od wyroku rozwodowego jedynie w części rozstrzygającej o kosztach utrzymania dziecka, domagając się podwyższenia zasądzonej kwoty, nie ma obowiązku uiszczania opłaty od apelacji (art. 96 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c.).

W praktyce sądowej, w razie zaskarżenia tylko orzeczenia o władzy rodzicielskiej (lub o kontaktach), zazwyczaj przyjmuje się, że opłata od apelacji wynosi tyle, ile opłata od pozwu w sprawie o rozwód, tj. 600 zł. Powyższe opiera się na założeniu, że władza rodzicielska (kontakty) nie są wyjęte spod obowiązywania zasady integralności wyroku rozwodowego. Jest to jednak kwestia kontrowersyjna (zob. art. 37 pkt 2 u.k.s.c. w zw. z art. 18 ust. 2 u.k.s.c. oraz art. 23 pkt 1 u.k.s.c. w zw. z art. 18 ust. 2 u.k.s.c.).

Od apelacji dotyczącej orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania należna jest opłata stała w wysokości 100 zł, przewidziana w sprawie o ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej (art. 39 ust. 2 pkt 1 u.k.s.c. w zw. z art. 18 ust. 2 u.k.s.c.).

Od apelacji w zakresie orzeczenia o eksmisji opłata stała wynosi 200 zł (art. 27 pkt 11 u.k.s.c. w zw. z art. 18 ust. 2 u.k.s.c.).

W zakresie orzeczenia o podziale majątku wspólnego opłata od apelacji wynosi 1 000 zł (art. 38 u.k.s.c. w zw. z art. 18 ust. 2 u.k.s.c.).

Opłata od uzasadnienia

Odrębną kwestią wymagającą zaakcentowania jest to, że po zmianach wprowadzonych nowelizacją KPC z 2019 r. niedopuszczalne jest złożenie apelacji bez uprzedniego złożenia wniosku o uzasadnienie zaskarżonego orzeczenia (art. 369 § 1 KPC w zw. z art. 328 § 1 KPC). Zgodnie z dodanym art. 25b ust. 1 u.k.s.c. od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zgłoszonego w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia albo doręczenia tego orzeczenia albo zarządzenia pobiera się opłatę stałą w kwocie 100 zł. W przypadku wniesienia środka zaskarżenia opłatę uiszczoną od wniosku o doręczenie orzeczenia albo zarządzenia z uzasadnieniem zalicza się na poczet opłaty od środka zaskarżenia. Ewentualna nadwyżka nie podlega zwrotowi (ust. 2).

dr Daniela Wybrańczyk, prawnik, mediator

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Tella
    2022-11-27 14:58:31
    W sprawie rozowdowej pomógł mi adwokat Cejrowski z Gdańska. Doświadczony, profesjonalny,
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy dziecko może samo robić zakupy? Kiedy możliwy zwrot?

Osoba przed osiągnięciem pełnoletności nie ma zdolności do czynności prawnych, co wyklucza swobodę w zakupach. Prawo zakłada jednak wyjątki. W pewnych przypadkach można prawnie podważyć zakup dokonany przez niepełnoletniego.

Ostatnie dni na płatności bonem turystycznym. Co z terminem wyjazdu?

Polska Organizacja Turystyczna przypomina, iż tylko do 31 marca przedsiębiorcy mogą przyjmować płatności bonem turystycznym. Jest to jednak ostateczny termin na opłacenie usługi turystycznej. Wyjazd może się odbyć później.

Rząd dopłaci do transportu zboża do nadbałtyckich portów

Rząd chce dofinansować transport pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich; stawki będą uzależnione od odległości od portów; najwięcej do tony zboża dopłaci się we wschodnich i południowych województwach - wynika z projektu, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnym rządu.

Rewolucja w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym?

Reforma planowania przestrzennego wpłynie na dostępność i ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe, a co za tym idzie na ceny mieszkań - podkreślił w piątek w TVP1 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mieszkańcy chcą mieć dostępne mieszkania, cena może spaść nawet o 15 proc. 

Oszuści próbują podszyć się pod ZUS

Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. 

Czy będzie rewolucja w leczeniu stwardnienia rozsianego?

Stwardnienie rozsiane. Lekarze wskazują, że zmiany w leczeniu stwardnienia rozsianego (SM) są jednym z największych osiągnięć medycyny w ostatnich latach. Wraz z pojawianiem się kolejnych leków i włączaniem ich do refundacji neurolodzy mają możliwość coraz lepszej personalizacji leczenia uwzględniającej styl i plany życiowe pacjenta. 

Pielęgniarka rodzinna. Jak nią zostać? Ile zarabia?

Pielęgniarka rodzinna – kto to jest? Ścieżek rozwoju dla pielęgniarek jest wiele, jedną z nich to pielęgniarstwo rodzinne. Jakie kwalifikacje są niezbędne, aby móc pracować, jako pielęgniarka rodzinna? Czy jest to opłacalne zajęcie? 

Kawalerzyści dostaną w tym roku śmigłowce ze Świdnika

Pierwsze dwa śmigłowce AW149 produkowane w PZL Świdnik trafią do końca roku do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W 2024 r. kawalerzyści otrzymają kolejnych sześć. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza; posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

Najwięcej prób samobójczych jest w poniedziałki

Próba samobójcza. Z danych KGP wynika, że w 2022 roku było o ponad 5% więcej prób samobójczych niż rok wcześniej. Powód wciąż najczęściej pozostaje nieustalony. W ub.r. tak stwierdzono w 5,7 tys. przypadków, a rok wcześniej – w 5,5 tys. Z kolei wśród znanych przyczyn przeważnie wskazuje się chorobę psychiczną i zaburzenia psychiczne. Miejscem popełnienia takiego czynu zwykle jest mieszkanie lub dom. Najwięcej osób próbuje odebrać sobie życie w poniedziałki. Eksperci komentujący dane podnoszą alarm, że wciąż zbyt mało wiadomo o przyczynach takich dramatów. Przypominają też o pogarszającym się zdrowiu psychicznym Polaków i o braku wystarczających nakładów budżetowych w celu zminimalizowania tego zjawiska.

Nakaz noszenia maseczek będzie przedłużony. Jak długo jeszcze?

Nakaz noszenia maseczek ma zostać przedłużony o kolejny miesiąc – do końca kwietnia 2023 r. Gdzie wciąż należy nosić maseczki? Kto podlega temu obowiązkowi? Czy są jakieś wyjątki od obowiązku noszenia maseczek?

Cyfryzacja. mObywatel do aktualizacji

Aktualizacja aplikacji mObywatel ma pojawić się na przełomie czerwca i lipca. Zmieni się interfejs aplikacji, pojawią się w niej nowe funkcjonalności. Aktualizacja ma być powiązana w czasie z planowanym wejściem w życie nowych przepisów o uznawaniu elektronicznych dokumentów.

Babciowe - jest pomysł na nowe świadczenie. Dla kogo 1500 zł?

Babciowe - to pomysł na nowe świadczenie. Ma wynosić 1500 zł miesięcznie. Jego wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie.

Pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą

Tradycyjnie 13. są wypłacane razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać aż skończą się święta gdyż 13. trafi do nich jeszcze przed Wielkanocą. 

500 tys. podpisów pod projektem ustawy ws. refundacji procedury in vitro

Refundacja in vitro. Posłanki KO poinformowały, że zebrano pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro, który złożyły w czwartek w Sejmie. Podkreślały, że projekt stanowi test dla PiS, czy faktycznie chce walczyć z bezpłodnością w Polsce.

Przedterminowe wybory w Michałowie. Mieszkańcy wybiorą wójta według znowelizowanego Kodeksu wyborczego

Przedterminowe wybory wójta Michałowa zostaną przeprowadzone 7 maja – tak postanowił premier. Kandydaci mogą zgłaszać się do 12 kwietnia. Wybory zostaną przeprowadzane po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

Opiekun medyczny. Kto może nim zostać? Ile zarabia?

Opiekun medyczny – kto może nim zostać? Zawód opiekuna medycznego został stworzony w 2007 z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. To odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą – w szpitalach brakowało i brakuje pielęgniarzy, i pielęgniarek, a ludzi chorych i niesamodzielnych było i jest coraz więcej. Czym zajmuje się opiekun medyczny? Jakie kryteria należy spełnić, by nim zostać? 

Wydziedziczenie. Kiedy spadkobierca nie dostanie nic

Wydziedziczenie polega na pozbawieniu uprawnionych spadkobierców prawa do zachowku. Spadkodawca może to zrobić, ale jego swoboda w tym zakresie jest ograniczona przepisami Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę? Jak dokonuje się wydziedziczenia? Jakie są skutki wydziedziczenia?

Ubrania w sklepach coraz gorszej jakości? Polacy narzekają

Polacy narzekają na jakość ubrań. Prawie połowa badanych konsumentów skarży się, że ubrania, kupowane w sklepach w ostatnich 6-12 miesiącach, są produkowane z coraz to gorszych materiałów. Według znawców tematu, problemy zaczęły się już podczas pandemii, gdy zostały zaburzone łańcuchy dostaw. Do tego doszła wysoka inflacja. Widać również, że gorszą jakość wymusza polityka klimatyczna. Jak dodają eksperci, powrót do wysokogatunkowych towarów może być dość trudny i trwać długo, bo producentom cała ta sytuacja jest raczej na rękę.

Wybory parlamentarne. Pierwsze propozycje daty

Termin 15 października jest bardzo dobry – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwą datę wyborów parlamentarnych. 

Nowelizacja Prawa o notariacie. Minister zaprowadzi dyscyplinę wśród notariuszy

Kolejna nowelizacja Prawa o notariacie niebawem trafi do Sejmu. Resort sprawiedliwości chce zwiększyć kontrolę nad notariatem. Twierdzi jednak, że w porównaniu z projektem nowelizacji odrzuconej przez Sejm w grudniu złagodzono propozycje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszania notariuszy. 

Ile można dorobić do emerytury lub renty od 1 marca 2023 r.? Kogo dotyczą limity?

Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

Czy spotkania w pracy to strata czasu? BADANIE

Spotkania w pracy. Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Nie znaczy to jednak, że wyjątkowo nie cierpią spotkań — 62% przyznaje, że je lubi. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

WIRON. Czy wiązać z nim nadzieje?

O tym, że wskaźnik WIRON nie zmieni wiele w wysokości rat kredytów hipotecznych, pisaliśmy już w połowie lutego. Dziś na ten temat piszą kolejne media. Bańka oczekiwań całkowicie pękła, gdy o przejściu z indeksu WIBOR na WIRON wypowiedział się sam premier. Przyznał, że przeliczył się co do tej zmiany i doradził, aby nie wiązać z nią zbytnio nadziei. Jak powiedział - to nie będzie żaden “game changer”.

UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na wspólnotę mieszkaniową

Kilka naruszeń przepisów RODO było powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową.

Dieta ketogenna jako pomoc przy leczeniu padaczki lekoopornej

Dieta ketogenna a padaczka. Kiedy w leczeniu padaczki postępowanie farmakologiczne jest nieskuteczne, rozważa się jedną z metod niefarmakologicznej terapii, jaką jest dieta ketogenna. Nie każdy wie, że jest ona wdrażana u dzieci z padaczką lekooporną, czyli w sytuacjach, w których stosowane leki nie przynoszą pożądanych rezultatów. Dieta ketogenna poprzez swoje działanie wpływa na zmniejszenie liczby i ciężkości napadów padaczkowych. Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Epilepsji 26 marca wyjaśniamy, na czym polega dieta ketogenna i pokazujemy, że jej stosowanie jest szansą na normalne życie.