Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Porozumienie rodzicielskie - wzór

dr Daniela Wybrańczyk
prawnik, mediator
Porozumienie rodzicielskie - wzór
Porozumienie rodzicielskie - wzór
W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków (tzw. plan wychowawczy) o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka.

Porozumienie między rodzicami dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej może zostać uwzględnione, jeśli rodzice posiadają władzę rodzicielską. Porozumienie nie zostanie uwzględnione, gdy sąd pozbawił władzy rodzicielskiej oboje rodziców lub jednego z nich. Uwzględnienie porozumienia jest dopuszczalne, jeżeli sąd orzekł o powierzeniu wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z małżonków, ograniczając jednocześnie władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi do określonych obowiązków i uprawnień wobec dziecka.

Charakter i forma porozumienia rodzicielskiego

Porozumienie rodzicielskie ma charakter fakultatywny. Inicjatywa porozumienia należy do małżonków, a jeżeli nie przedstawią oni sądowi projektu porozumienia, sąd rozwodowy nie ma podstaw, aby wzywać ich do jego przedłożenia.

Artykuł 58 § 1 zd. 2 KRO wymaga przedstawienia porozumienia w formie pisemnej. Rodzice mogą jednak podyktować treść porozumienia rodzicielskiego do protokołu z przebiegu posiedzenia.

Funkcje porozumienia rodzicielskiego

Przyjmuje się, że porozumienie rodzicielskie ma spełniać następujące funkcje:
- ułatwiać stronom uregulowanie sytuacji po rozwodzie, tj. zawierać szczegółowe postanowienia dotyczące pieczy rodziców nad dzieckiem (funkcja normatywna),
- wyjaśniać rodzicom ich prawa i obowiązki rodzicielskie po rozwodzie (funkcja edukacyjna),
- zapobiegać powstawaniu konfliktów między rodzicami i angażowaniu w te konflikty dziecka (funkcja prewencyjna) [T. Sokołowski, Skutki prawne rozwodu, Poznań 1996, s. 80].

Treść i kontrola porozumienia rodzicielskiego

W celu zapobieżenia potencjalnemu konfliktowi rodziców porozumienie powinno być jak najbardziej drobiazgowe. Warto sporządzić go na podstawie szczegółowego kwestionariusza zawierającego listę kwestii odnoszących się do atrybutów władzy rodzicielskiej oraz sposobu i form utrzymywania kontaktów. Szczegółowość porozumienia zależy jednak od dotychczasowych relacji małżonków wobec siebie i dziecka oraz od okoliczności konkretnej sprawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W doktrynie elementy porozumienia rodzicielskiego dzieli się na fakultatywne i obligatoryjne. Zdaniem T. Sokołowskiego, formularz stanowiący podstawę do przygotowania pisemnego porozumienia powinien zawierać czterdzieści punktów odpowiadających kolejnym elementom składającym się na atrybuty władzy rodzicielskiej i co najmniej cztery postaci kontaktów wskazane w art. 113 § 2 KRO.

Nie ma jednego wzoru porozumienia rodzicielskiego. Może mieć on postać krótkiego dokumentu, zawierającego punkty dotyczące wychowania dziecka lub być szczegółową umową między rodzicami.

Bez względu jednak na zawartość porozumienia, musi się ono nadawać do wykonania po uprawomocnieniu się wyroku. Treść porozumienia sąd ocenia pod kątem zgodności z dobrem dziecka, jeśli uzna, że jest ono z nim sprzeczne, nie uwzględnia go – co jednak nie znajduje odzwierciedlenia w sentencji wyroku. Odejście w wyroku rozwodowym od treści porozumienia wymaga wskazania w uzasadnieniu orzeczenia powodów takiego rozstrzygnięcia.

Kontrola porozumienia pod kątem zgodności z dobrem dziecka oznacza, że sąd nie transponuje go do wyroku w sposób automatyczny, ale jeżeli porozumienie jest zgodne z dobrem dziecka, sąd ma obowiązek je uwzględnić. Porozumienie podlega „zatwierdzeniu” przez sąd, przy czym nie chodzi tu o zatwierdzenie tak jak w odniesieniu do ugody. Porozumienie nie zwalnia sądu od obowiązku orzeczenia o władzy rodzicielskiej. Jeśli rodzice nie dojdą do porozumienia, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywania kontaktów z dzieckiem po rozwodzie.

Jeżeli jeden z rodziców nie przestrzega porozumienia, a powoduje to zagrożenie dobra dziecka, sąd może wydać odpowiednie zarządzenie na podstawie art. 109 KRO. W takiej sytuacji, nie jest również wykluczona zmiana rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej.

Polecamy: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Porozumienie rodzicielskie o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z dzieckiem i alimentach - wzór

(Wersja Word)

.................................................., dnia ..............................

POROZUMIENIE RODZICIELSKIE
O SPOSOBIE WYKONYWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ,
UTRZYMYWANIA KONTAKT
ÓW Z DZIECKIEM
I ALIMENTACH*

            Strony:

            .............................., zam. ..............................

            legitymujący się dowodem osobisty o numerze i serii ..............................

            PESEL: ..............................

            zwany dalej „Ojcem Dziecka”

            i

            .............................., zam. ..............................

            legitymująca się dowodem osobisty o numerze i serii ..............................

            PESEL: ..............................

            zwana dalej „Matką Dziecka”

w związku z tocząca się w Sądzie Okręgowym w .............................. sprawą o rozwód (sygn. akt ..............................), mając na względzie dobro ich wspólnego małoletniego syna/córki .............................., urodzonego/urodzonej w dniu .............................. w .............................., zwanego/zwanej dalej „Dzieckiem”, zgodnie postanawiają, co następuje:

§ 1
Władza rodzicielska i miejsce pobytu Dziecka

1. Władza rodzicielska nad Dzieckiem przysługiwać będzie obu Stronom, a każda ze Stron będzie obowiązana i uprawniona do jej wykonywania.

2. Miejscem pobytu Dziecka będzie każdoczesne miejsce zamieszkania Matki Dziecka, przy czym Ojciec Dziecka zastrzega by miejsce to odpowiadało co najmniej dotychczasowemu standardowi mieszkania, w którym wychowywało się Dziecko.

3. Matka Dziecka wskazuje, iż Dziecko przebywać będzie pod adresem: ..............................

4. Matka Dziecka zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Ojca Dziecka o każdej zmianie miejsca pobytu Dziecka trwającej dłużej niż ..............................

5. Strony zgodnie oświadczają, że nie będą negatywnie wypowiadać się w obecności Dziecka o drugim rodzicu, ani o kimkolwiek innym z jego rodziny.

6. Bieżące decyzje w sprawach Dziecka będą podejmowane przez rodzica sprawującego
w danym czasie pieczę nad Dzieckiem, w tym r
ównież decyzje wynikające z nagłych zdarzeń dotyczących życia, zdrowia i bezpieczeństwa Dziecka.

7. Decyzje o istotnych sprawach Dziecka będą podejmowane wspólnie przez oboje rodziców.

§ 2
Kontakty z Dzieckiem

1. Ojciec Dziecka będzie miał prawo do osobistych kontaktów z Dzieckiem w:

np. każdy I i III weekend miesiąca od piątku od godziny 18.00 do niedzieli do godziny 18.00.

2. Ojciec Dziecka będzie miał prawo do osobistych kontaktów z Dzieckiem w Święta:

a) Bożego Narodzenia:

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

b) Wielkanocne:

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Ojciec Dziecka będzie miał prawo do osobistych kontaktów z Dzieckiem w:

a) każdy Dzień Dziecka, tj. 1 czerwca, np. w latach parzystych, jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od zajęć lekcyjnych – od godziny 10:00 do 14:00, a jeżeli święto przypada w dzień nauki szkolnej – przez cztery godziny po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Matką Dziecka;

b) każdy Dzień Ojca, tj. 23 czerwca, np. jeżeli dzień ten przypada w dzień wolny od zajęć lekcyjnych – od godziny 10:00 do 14:00, a jeżeli święto przypada w dzień nauki szkolnej – przez cztery godziny po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Matką Dziecka;

c) każde urodziny Dziecka np. wspólnie z Matką Dziecka bądź cztery godziny po wcześniejszym uzgodnieniu z Matką Dziecka, gdyby strony nie zdołały osiągnąć porozumienia co do tego, jak wspólnie spędzić czas z Dzieckiem.

4. Ojciec Dziecka będzie miał prawo do osobistych kontaktów z Dzieckiem w:

a) wakacje letnie:

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

b) ferie zimowe:

…..........................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

5. Kontakty Ojca Dziecka z Dzieckiem każdorazowo odbywać się będą poza miejscem pobytu Dziecka, bez obecności Matki Dziecka.

6. Ojciec Dziecka każdorazowo odbierze Dziecko bezpośrednio z miejsca jego pobytu oraz po zakończeniu kontaktu, odwiezie Dziecko bezpośrednio do miejsca jego pobytu.

7. Ojciec Dziecka w trakcie kontaktów z Dzieckiem ma prawo zabierać Dziecko do miejsca zamieszkania Ojca Dziecka oraz do innych miejsc przystosowanych do wieku i stopnia rozwoju Dziecka.

8. Matka Dziecka każdorazowo przygotuje Dziecko do kontaktów z Ojcem dziecka, w szczególności wyposaży Dziecko w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt, ewentualnie w zażywane przez Dziecko leki oraz nie będzie utrudniała kontaktów Ojca z Dzieckiem.

9. Ojciec Dziecka będzie miał prawo do nieograniczonych kontaktów z Dzieckiem za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

10. Dziecko ma prawo do osobistych kontaktów z dziadkami, rodzeństwem oraz dalszymi krewnymi Stron. W przypadku, gdyby osoby te miały sprawować pieczę nad Dzieckiem przez czas dłuższy niż dwadzieścia cztery godziny, Strona zobowiązuje się powiadomić o tym drugiego z Rodziców.

11. Powierzenie Dziecka wyłącznej pieczy osoby trzeciej może odbywać się tylko za zgodą drugiej ze Stron.

12. Każdy Dzień Matki, tj. 26 maja Dziecko spędzać będzie wyłącznie z Matką Dziecka.

13. Kontakty, które nie odbyły się z przyczyn niezależnych, winny zostać „odrobione” po uprzednim uzgodnieniu.

§ 3
Edukacja Dziecka

1. Strony każdorazowo wspólnie dokonywać będą wyboru szkół oraz innych placówek edukacyjnych, do których będzie uczęszczać Dziecko.

2. Podejmując decyzje określone w ust. 1, Strony uwzględnią wolę i rozsądne życzenia Dziecka.

3. Strony każdorazowo wspólnie podejmą decyzję o uczestnictwie Dziecka w odpłatnych i nieodpłatnych zajęciach pozalekcyjnych, w których Dziecko będzie chciało brać udział.

4. Stały kontakt z przedstawicielami szkoły oraz innych placówek edukacyjnych utrzymywać będą Matka i Ojciec Dziecka.

5. Matka i Ojciec Dziecka mają prawo do uzyskiwania od siebie wszelkich informacji dotyczących edukacji Dziecka, w tym o problemach wychowawczych i edukacyjnych Dziecka, planowanych terminach spotkań z nauczycielami Dziecka, szkolnych lub pozalekcyjnych wyjazdach Dziecka i mają obowiązek wzajemnego informowania siebie o powyższym.

§ 4
Opieka lekarska i leczenie szpitalne Dziecka

1. Wyboru zakładów opieki zdrowotnej i lekarzy opiekujących się Dzieckiem dokonywać będzie Matka Dziecka w porozumieniu z Ojcem Dziecka.

2. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego informowania o stanie zdrowia Dziecka, w tym o każdym pogorszeniu stanu zdrowia Dziecka, o każdym zabiegu Dziecka, jak również o każdym pobycie Dziecka w szpitalu.

3. Matka Dziecka zobowiązuje się do stałego monitorowania stanu zdrowia Dziecka, poddawania go stałej, profilaktycznej kontroli lekarskiej właściwej dla jego wieku, w tym dentystycznej, jak również szczepieniom.

4. Podczas choroby Dziecka, Ojciec Dziecka ma prawo do osobistych kontaktów z Dzieckiem w miejscu jego pobytu, po uprzednim uzgodnieniu godziny i czasu spotkania z Matką Dziecka.

5. Strony zobowiązują się finansować po połowie koszty leków, rehabilitacji, sprzętu ortodontycznego i okulistycznego oraz innych wydatków związanych z opieką lekarską i zdrowiem Dziecka, które przekraczać będą kwotę .............................. miesięcznie.

6. Dokumenty medyczne Dziecka posiadać będzie Matka Dziecka, która zobowiązuje się udostępnić je Ojcu Dziecka na jego prośbę.

7. Rodzice są zobowiązani w równym stopniu do uzyskiwania zwolnień od pracy celem sprawowania pieczy nad chorym Dzieckiem.

§ 5
Wyjazdy zagraniczne Dziecka

1. Każdorazowy wyjazd Dziecka za granicę wymaga uprzedniej pisemnej zgody drugiej ze Stron, poinformowanej o miejscu i czasie wyjazdu oraz o planowanym terminie powrotu.

2. Paszport Dziecka posiadać będzie Matka Dziecka, która zobowiązuje się udostępniać go Ojcu Dziecka na jego prośbę na czas wyjazdu zagranicznego, na który wyraziła zgodę.

3. Strony zobowiązują się do informowania drugiej ze Stron o powrocie Dziecka z wyjazdu zagranicznego w dzień powrotu Dziecka.

4. Strony zobowiązują się wspólnie podejmować decyzję o wyjeździe Dziecka na kolonie lub obozy młodzieżowe oraz ponosić ich koszty po połowie.

§ 6
Wykonywanie obowiązku alimentacyjnego względem Dziecka

1. Ojciec Dziecka zobowiązuje się do łożenia tytułem alimentów na rzecz Dziecka kwoty .............................. (słownie: .............................. złotych 00/100) w stosunku miesięcznym.

2. Kwota określona w ust. 1 płatna będzie na rachunek bankowy Matki Dziecka nr: .............................., prowadzony przez Bank .............................. z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat. W razie niemożności uiszczenia rat w terminie, Ojciec Dziecka zobowiązuje się telefonicznie poinformować o powyższym Matkę Dziecka najpóźniej w dniu, w którym był on zobowiązany do przekazania raty. W wypadku uchybienia terminu płatności Ojciec Dziecka uiści należne odsetki ustawowe za opóźnienie.

3. Matka Dziecka zobowiązuje się ponosić koszty utrzymania Dziecka za wyjątkiem kosztów wskazanych w § 4 ust. 5 oraz § 5 ust. 4 Porozumienia rodzicielskiego oraz zapewnić Dziecku właściwe warunki mieszkaniowe.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Porozumienie rodzicielskie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Stron oraz dla sądu.

2. Zmiana Porozumienia rodzicielskiego wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Rodzice zobowiązują się do rozwiązywania problemów wynikających z przyjętych w Porozumieniu rodzicielskim ustaleń na drodze dyskusji z poszanowaniem równości praw obu Stron oraz w miarę możliwości uwzględniając rozsądne życzenia Dziecka, a jeśli nie przyniesie to rezultatu – na drodze mediacji prowadzonej przez bezstronną osobę, a w ostateczności na drodze sądowej przez złożenie wniosku o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach Dziecka.

                        ....................                                                                                            .......................

                                                                                              

* wzór stanowi zmodyfikowaną wersję ogólnodostępnego wzoru autorstwa Aleksandry Partyk oraz Aleksandry Cempury, LEX.

dr Daniela Wybrańczyk, prawnik, mediator

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Emerytury pomostowe. Porozumienie rządu z NSZZ "Solidarność"

  Porozumienie NSZZ "Solidarność" z rządem jest historyczne. Niedługo pojawi się projekt ustawy o zaprzestaniu wygaszania emerytur pomostowych. Pracownicy pracujący w szczególnie ciężkich warunkach będą przechodzić na wcześniejszą emeryturę – powiedział przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda.

  Podróż pociągiem. Zmieniają się prawa i obowiązki pasażerów w UE

  Nowe zasady wypłacania odszkodowań za opóźniony pociąg i sprzedaży wspólnych biletów przez przewoźników, polepszenie sytuacji podróżnych z niepełnosprawnościami, zmiany w zasadach oferowania usługi przewozu rowerów – to tylko niektóre istotne zmiany, które wprowadza nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym.

  Oszuści podszywają się pod ZUS. Na co uważać?

  ZUS ostrzega przed fałszywymi wiadomościami rozsyłanymi przez oszustów w celu wyłudzenia danych. Nie należy klikać w podejrzane linki zarówno mailowe, jak i w wiadomościach SMS ani pobierać załączników niewiadomego pochodzenia.

  Jarosław Kaczyński: droga do emerytur stażowych została otwarta

  Rozmowy strony rządowej z NSZZ "Solidarność" przyniosły efekt, który nawiązuje do pamiętnych wydarzeń z sierpnia 1980 roku, bo otwarta została droga do tego, co zapisano wśród tamtych 21 punktów, to znaczy do emerytur stażowych - oświadczył prezes PiS Jarosław Kaczyński w Hucie Stalowa Wola w środę.

  Kiedy po wyrejestrowaniu z ZUS ustaje prawo do świadczeń?

  Wyrejestrowanie z ZUS a ubezpieczenie zdrowotne i chorobowe. Kiedy ustaje prawo do świadczeń? Co zrobić, aby nadal być objętym ubezpieczeniem? 

  Rząd przyjął nowelę ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

  Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. Projekt zakłada m.in. zapewnienie członkom zespołu ubezpieczenia od porwania i okupu w czasie, kiedy realizują oni swoje zadania.

  Boże Ciało 2023: Ołtarze, procesje i dywany kwietne. Co to za święto?

  Boże Ciało to jedno z czerwcowych świąt ruchomych i bardzo ważny dzień w Kościele katolickim. W tym roku wypada 8 czerwca, czyli już jutro. Jaką tradycję ma Boże Ciało? Czy jest dniem wolnym od pracy?

  System kaucyjny od 2025 r. Jakie opakowania obejmie?

  Rząd przyjął nowe przepisy, które wprowadzą system kaucyjny od 1 stycznia 2025 r. Nowe rozwiązania mają zwiększyć poziom recyklingu odpadów opakowaniowych.

  Ważny dla frankowiczów i banków wyrok TSUE coraz bliżej

  Czy sprawa o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z kapitału znajdzie w końcu swoje rozwiązanie? Czy będzie ono pozytywne dla osób spłacających kredyt we frankach szwajcarskich? Już 15 czerwca br. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyda wyrok, na który od miesięcy czekają zarówno frankowicze, jak i, znajdujące się po drugiej stronie barykady, banki. 

  Wyrok TSUE: upadek reformy sądownictwa tuż przed wyborami

  Reforma sądownictwa była flagowym projektem rządu, który miał być sukcesem, a skończył się klęską. Na horyzoncie utrata miliardów euro. Rząd udaje, że nie przegrał. Szanse na obronę nowej wizji sądownictwa stały się jednak znikome.

  Czy Sąd Najwyższy może kontrolować korzystanie z prawa łaski przez Prezydenta RP?

  Wyrok Sądu Najwyższego z 6 czerwca 2023 r. o uchyleniu umorzenia sprawy Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA jest zdumiewające; zapadło w absolutnej kontrze do stanu prawnego. Stosowanie aktu łaski to uprawnienie osobiste prezydenta; żaden sąd nie ma prawa kontrolowania wykonania prerogatywy - powiedziała PAP minister w Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata Paprocka.

  Choroby cywilizacyjne zabijają Polaków. Co obniża jakość i długość życia?

  Niezdrowy styl życia jest jednym z głównych czynników, przyczyniających się do rozwoju chorób cywilizacyjnych. Obniżają one jakość i skracają długość życia, będąc głównym powodem przedwczesnych zgonów. O tym, jak im zapobiegać dyskutowali uczestnicy 7. edycji wydarzenia z cyklu „Healthcare Policy Summit”, które poświęcone zostało chorobom cywilizacyjnym.

  Ponad 400 pokrzywdzonych przez rzeszowską piramidą finansową. Będą pierwsze wyroki?

  Piramida finansowa. Jeszcze w tym miesiącu Sąd Okręgowy w Rzeszowie ma zająć się sprawą piramidy finansowej spółek z grupy Madmag. Według prawników, to właściwy moment na podjęcie czynności przez osoby pokrzywdzone, których jest ponad 400. Wartość szkody opiewa na kwotę przeszło 20 mln zł. 

  TSUE: reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z 2019 roku narusza prawo UE

  W dniu 5 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w wyroku, że reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości z grudnia 2019 r. narusza prawo Unii Europejskiej. W ten sposób TSUE uwzględnił skargę Komisji Europejskiej wniesioną w kwietniu 2021 roku. Część zarzutów TSUE jest już nieaktualna - powiedział minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. Nie znajdują się w nim tezy, które sprawiałyby, że musielibyśmy myśleć o nowelizacji ustawowej - dodał.

  Zasiłek chorobowy dla pracownika po 50. roku życia

  Zasiłek chorobowy dla pracownika po 50. roku życia – od którego dnia może go otrzymać? Pracownik 50+ zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego przez okres 14 dni w roku kalendarzowym. Od 15. dnia niezdolności do pracy przysługuje mu zasiłek chorobowy. 

  Komisja ds. badania wpływów rosyjskich. 14-dniowy termin złożenia wniosku do TK zostanie dochowany

  14-dniowy termin złożenia wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy powołującej komisję ds. badania wpływów rosyjskich zostanie dochowany - zapewniał w poniedziałek w TVP 1 prezydencki minister Andrzej Dera.

  Jak wymieniać złotówki na inne waluty podczas wakacji? Wakacyjny poradnik

  Gdzie wymienić złotówki na inną walutę, żeby później nie żałować? Oto porady na wakacje!

  Udział w marszu 4 czerwca. Co myślą Polacy? SONDAŻ

  54 proc. ankietowanych wątpi w to, że marsz organizowany 4 czerwca przez opozycję będzie sukcesem - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanego na zlecenie "Super Expressu”. Przeciwnego zdania jest 46 proc. badanych.

  Ministerstwo Sprawiedliwości zaostrza kary dla pijanych kierowców

  Ochrona bezpieczeństwa na drogach i zwalczanie groźnych zachowań nieodpowiedzialnych kierowców. To cel, który Ministerstwo Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje, zaostrzając kary dla przestępców drogowych - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

  Wiadomo, kiedy będą wypłaty 800 plus

  800 plus. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł - zakłada opublikowany w piątek projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

  Rodzicu, pamiętaj o złożeniu wniosku na nowe 500+

  Pierwsze 600 mln zł zostało przelanych na konta rodziców. 1 czerwca rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia Rodzina 500+. Tak, jak dotychczas w każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat. Zdecydowana większość rodziców i opiekunów zachowała dotychczasowy termin wypłat, co ułatwia planowanie domowego budżetu. 

  Wyzwania nefrologii dziecięcej. Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej

  Wyzwania nefrologii dziecięcej – co stanowi problem? W Polsce jest jedynie 120 lekarzy ze specjalizacją nefrologii dziecięcej. Największą bolączką w tej dziedzinie jest dostęp do świadczeń w lecznictwie otwartym, zwłaszcza poza ośrodkami akademickimi. 

  Marsz 4 czerwca. Gdzie i o której? Trasa i utrudnienia [MAPA]

  4 czerwca 2023 roku w 34. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów w Warszawie odbędzie Wielki Marsz, tzw. marsz 4 czerwca. O której się rozpocznie? Którędy będzie przebiegała trasa? Mamy dla was najważniejsze informacje na temat Marszu 4 czerwca.

  Niedrożność porażenna jelit - przyczyny, objawy i pilna konieczność interwencji medycznej

  Niedrożność porażenna jelit, znana również jako niedrożność paraliżująca, to stan, w którym mięśnie jelit tracą zdolność do skurczów i prawidłowego poruszania pokarmem. Jest to poważny problem, który prowadzi do zahamowania ruchów perystaltycznych jelit, co uniemożliwia przemieszczanie się pokarmu wzdłuż przewodu pokarmowego.

  800+ od 2024 roku - ruszyły konsultacje projektu ustawy. Kto dostanie wyższe świadczenie wychowawcze?

  1 czerwca 2023 r. w przedszkolu w Żabiej Woli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił rozpoczęcie konsultacji dotyczących ustawy, która zwiększa świadczenie „Rodzina 500+” do 800 zł miesięcznie.