reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Najem i dzierżawa > Umowa najmu miejsca garażowego - WZÓR UMOWY

Umowa najmu miejsca garażowego - WZÓR UMOWY

Na podstawie tej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy do używania miejsce garażowe. Najemca w zamian zobowiązuje się uiszczać określony czynsz. Pobierz bezpłatny wzór.


Umowa najmu stanowiska garażowego


zawarta w  dniu ….................. między:

...................................................................... ………… zamieszkałym w …………………......................... przy ul. ...............………………………… zwanym dalej Wynajmującym,


a


................................................. ………………………..  zamieszkałym  w ......................................................przy ul. ....................................................... zwanym w dalszym ciągu umowy Najemcą,


o treści następującej:


§ 1.

Wynajmujący oświadcza,

 1. że jest właścicielem stanowiska garażowego położonego w ……………………….. oznaczonego numerem …………….. przeznaczonego do parkowania samochodu osobowego.
 2. przedstawia akt własności ww. nieruchomości do wglądu Najemcy.
 3. przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

§ 2.

 1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w używanie najemcy z dniem ………………….. miejsce parkingowe nr. …………. znajdujące się ……………………………………………………………………………………… .
 2. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§ 3.

 1. Strony niniejszej umowy ustalają miesięczny czynsz najmu w kwocie brutto ……………………… (słownie: …………………………………………………).
 2. Strony ustalają, że czynsz miesięczny płatny będzie za miesiąc z góry najpóźniej do dnia ……………. każdego miesiąca do rąk własnych/na rachunek bankowy* nr.: …………………………………………………. Wynajmującego.
 3. Pierwsza wpłata nastąpi w dniu podpisania umowy.
 4. Dla udokumentowania otrzymania należności Wynajmujący w dniu przyjęcia należności wystawi Najemcy rachunek/fakturę VAT *

§ 4.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia 15 dnia miesiąca – w którym wypowiedzenie zostało złożone, jeśli nastąpiło to do 15 dnia tego miesiąca lub od 15 dnia następnego miesiąca, jeśli wypowiedzenie zostało złożone po 15 dniu miesiąca.

§ 5.

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu najmu od ognia i innych zdarzeń losowych na własny koszt.
 2. Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone pojazdowi Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania bądź ……………………… .

§ 6.

Należność może być zwaloryzowana po upływie jednego roku według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.       

§ 8.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.….…………………………                                           …………………………….
                  Najemca                                                                    Wynajmujący

* - niepotrzebne skreślić

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa najmu miejsca garażowego

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Autor:

Źródło:

INFOR
Compliance 360° w firmie (PDF)59.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Rakowski

Dyrektor ds. prawnych, Związek Polskiego Leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama