| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Najem i dzierżawa > Umowa najmu miejsca garażowego - WZÓR UMOWY

Umowa najmu miejsca garażowego - WZÓR UMOWY

Na podstawie tej umowy Wynajmujący oddaje Najemcy do używania miejsce garażowe. Najemca w zamian zobowiązuje się uiszczać określony czynsz. Pobierz bezpłatny wzór.


Umowa najmu stanowiska garażowego


zawarta w  dniu ….................. między:

...................................................................... ………… zamieszkałym w …………………......................... przy ul. ...............………………………… zwanym dalej Wynajmującym,


a


................................................. ………………………..  zamieszkałym  w ......................................................przy ul. ....................................................... zwanym w dalszym ciągu umowy Najemcą,


o treści następującej:


§ 1.

Wynajmujący oświadcza,

 1. że jest właścicielem stanowiska garażowego położonego w ……………………….. oznaczonego numerem …………….. przeznaczonego do parkowania samochodu osobowego.
 2. przedstawia akt własności ww. nieruchomości do wglądu Najemcy.
 3. przedmiot najmu nie jest i nie będzie przedmiotem podnajmu dla osób trzecich i nie będzie przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań Wynajmującego wobec osób trzecich podczas całego okresu najmu.

§ 2.

 1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w używanie najemcy z dniem ………………….. miejsce parkingowe nr. …………. znajdujące się ……………………………………………………………………………………… .
 2. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

§ 3.

 1. Strony niniejszej umowy ustalają miesięczny czynsz najmu w kwocie brutto ……………………… (słownie: …………………………………………………).
 2. Strony ustalają, że czynsz miesięczny płatny będzie za miesiąc z góry najpóźniej do dnia ……………. każdego miesiąca do rąk własnych/na rachunek bankowy* nr.: …………………………………………………. Wynajmującego.
 3. Pierwsza wpłata nastąpi w dniu podpisania umowy.
 4. Dla udokumentowania otrzymania należności Wynajmujący w dniu przyjęcia należności wystawi Najemcy rachunek/fakturę VAT *

§ 4.

Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas nieoznaczony, z trzymiesięcznym terminem wypowiedzenia w formie pisemnej. Termin wypowiedzenia biegnie od dnia 15 dnia miesiąca – w którym wypowiedzenie zostało złożone, jeśli nastąpiło to do 15 dnia tego miesiąca lub od 15 dnia następnego miesiąca, jeśli wypowiedzenie zostało złożone po 15 dniu miesiąca.

§ 5.

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do ubezpieczenia przedmiotu najmu od ognia i innych zdarzeń losowych na własny koszt.
 2. Wynajmujący nie odpowiada za szkody wyrządzone pojazdowi Najemcy w wyniku zalania, ognia, włamania bądź ……………………… .

§ 6.

Należność może być zwaloryzowana po upływie jednego roku według wskaźnika inflacji ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny.

§ 7.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.       

§ 8.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.….…………………………                                           …………………………….
                  Najemca                                                                    Wynajmujący

* - niepotrzebne skreślić

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa najmu miejsca garażowego

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Paszek

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »