Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa spedycji - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa spedycji


UMOWA SPEDYCJI


zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:


1. ............................................................................ z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., zwanym dalej Zleceniodawcą,

reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz


2. ................................................................................................. z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS ......................... zwanym dalej Spedytorem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści:


§ 1

Zleceniodawca zleca Spedytorowi w zakresie działalności jego przedsiębiorstwa świadczenie usług spedycyjnych przy przewozach krajowych i międzynarodowych, a Spedytor przyjmuje zlecenie.

§ 2

1. W ramach niniejszej umowy Spedytor zobowiązany jest do:

a) dokonywania wszelkich czynności faktycznych mających na celu przygotowanie przesyłki Zleceniodawcy do przewozu, a w szczególności sprawdzenie stanu przesyłki, opakowanie, zważenie, dostarczenie przesyłki przewoźnikowi, załadunek,

b) zawierania umów przewozu i przygotowania listów przewozowych,

c) przeprowadzania odpraw celnych,

d) ubezpieczania przesyłki w czasie transportu,

e) konwojowania przesyłek niebezpiecznych (ADR),

f) przewozu przesyłek własnymi środkami transportu w przypadkach określonych w § 7 umowy, 

g) odbioru przesyłek i ich wyładunku oraz ich przechowania do czasu odbioru przez Zleceniodawcę lub odbiorcę,

h) udzielania Zleceniodawcy porad technicznych co do najbardziej wskazanego sposobu przewozu przesyłek, sporządzania dokumentacji niezbędnej do przewozu oraz innych okoliczności mających znaczenia dla prawidłowego wykonania przewozu.

2. Dokonując na podstawie niniejszej umowy czynności prawnych, a w szczególności zawierając umowy przewozu Spedytor działa w imieniu własnym. Spedytor ma obowiązek wydać Zleceniodawcy wszystko co przy wykonaniu umowy uzyskał dla niego.

§ 3

1. Wykonanie usług spedycyjnych następować będzie na podstawie pisemnego zlecenia spedycyjnego. Wzór zlecenia spedycyjnego określa załącznik nr 1.

2. Zleceniodawca jest zobowiązany zlecać Spedytorowi wykonanie usług spedycyjnych na formularzu zlecenia, którego wzór określa załącznik nr 1 do umowy. W przypadku nie wykonania tego obowiązku Spedytor może odmówić wykonania usług spedycyjnych, chyba że Zleceniodawca potwierdzi zlecenie na formularzu.

§ 4

Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu Spedytorowi wszelkich wydatków poniesionych w związku z wykonaniem zlecenia spedycyjnego oraz zapłaty wynagrodzenia.

§ 5

1. Za wykonane usługi spedycyjne Spedytorowi przysługuje wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określa taryfa Spedytora.

2. Taryfa Spedytora obowiązująca w dniu zawarcia umowy stanowi załącznik nr 2 do umowy. Taryfa określa zasady zmiany jej wysokości.§ 6

1. Wynagrodzenie Spedytora płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Spedytora na koniec każdego miesiąca. Faktura powinna zawierać szczegółowe zestawienie usług wykonanych przez Spedytora w odniesieniu do każdej przesyłki (zlecenia spedycyjnego).

2. Na koniec każdego miesiąca Spedytor przedstawi Zleceniodawcy zestawienie wydatków poniesionych w związku z wykonaniem przewozu. Koszty ubezpieczenia przesyłki w czasie przewozu ponosi Spedytor.

3. Wynagrodzenie Spedytora płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Spedytora ulokowany w ........................................., nr ....................................................... w terminie 14 dni od doręczenia Zleceniodawcy faktury.

§ 7

W przypadkach gdy termin przewozu przesyłki ma być krótszy niż 48 godzin, a w przypadku przewozów międzynarodowych – krótszy niż 72 godziny. Spedytor może wykonać przewóz własnymi środkami transportu.

§ 8

Spedytor ponosi odpowiedzialność za przewoźników i dalszych spedytorów, którymi posługuje się przy wykonaniu umowy, chyba że nie ponosi winy w wyborze.

§ 9

Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej umowy z należytą starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym, dbałością o zachowanie dobrego imienia i wzajemnych interesów gospodarczych oraz wedle najlepszej wiedzy i umiejętności.

§ 10

Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy handlowej, obejmującej wszelkie informacje handlowe, które uzyskały w związku z realizacją niniejszej umowy.

§ 11

Spedytor gwarantuje wykonanie zlecenia spedycyjnego w terminie nie dłuższym niż 7 dni. W przypadku wykonania zlecenia ze zwłoką wynoszącą więcej niż 24 godziny Spedytor zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości ................... zł (.......................................................), chyba że zwłoka wynika z okoliczności od niego niezależnych.

Okolicznościami niezależnymi od Spedytora są w szczególności strajki przewoźników, czasowe zamknięcie granic, wypadki komunikacyjne z udziałem przewoźnika przewożącego przesyłkę, blokady dróg.

§ 12

Z chwilą dokonania załadunku Spedytor przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia lub zniszczenia ładunku. Ryzyko przechodzi na odbiorcę po dokonaniu wyładunku.§ 13

Spedytorowi przysługuje prawo do ustalenia trasy przewozu między punktami docelowymi, w szczególności obejmuje ono wybór przejść granicznych.

§ 14

Spedytor nie ponosi odpowiedzialności za różnice wagowe i ilościowe stwierdzone przy rozładunku, jeżeli nie przekraczają one norm ubytków naturalnych oraz przy zgodnej liczbie sztuk i nienaruszonych opakowaniach wchodzących w skład ładunku.

§ 15

Niniejsza umowa została podpisana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia podpisania przez strony.

§ 16

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby drugiej strony umowy pod rygorem bezskuteczności.

§ 17

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy prawa przewozowego i konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym.

§ 19

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.

§ 20

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
              Zleceniodawca                      Spedytor

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa spedycji

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2022 r.
Umowy zlecenia, umowy o dzieło i inne umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2022 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Do 31 maja rodzice mogą starać się o dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku
  Złożenie wniosku o dofinansowanie pobytu w żłobku w terminie 1 kwietnia - 31 maja br. to gwarancja przyznania dofinansowania od 1 stycznia 2022 r. - poinformowało w piątek na Twitterze Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Partie polityczne - obowiązek prowadzenia rejestrów wpłat i umów od 1 lipca 2022 r. Wzory rejestrów
  W dniu 1 lipca 2022 roku wejdą w życie przepisy ustawy o partiach politycznych, które zobowiązują je do prowadzenia rejestrów wpłat i umów. Minister Finansów wydał już rozporządzenia, które zawierają wzory takich rejestrów.
  Mobilny odpowiednik dowodu osobistego - będą nowe przepisy
  Dokument elektroniczny, obsługiwany przy użyciu aplikacji „mObywatel” ma służyć jako mobilny odpowiednik dowodu osobistego.
  Nieuczciwe promocje, fałszywe opinie. Co zmienią unijne przepisy?
  Unijna dyrektywa Omnibus ma ukrócić nieuczciwe promocje. Konsumenci będą też chronieni przed fałszywymi opiniami o produktach i usługach.
  Zakup drewna w Lasach Państwowych - ułatwienia dla konsumentów
  Lokalni mieszkańcy mają pierwszeństwo w kupnie drewna najniżej jakości w Lasach Państwowych. Nowe wytyczne Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych stanowią reakcję na wzrost cen energii oraz materiałów opałowych.
  Spór z UE o wymiar sprawiedliwości. Czy zmiany w SN uratują unijne fundusze dla Polski?
  Pozostaje mieć nadzieję, że uchwalenie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym to koniec sporu z Komisją Europejską oraz UE nt. wymiaru sprawiedliwości, że obszar sporu został zawężony do KPO - podkreślił w piątek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski. Jednak wątpliwości pozostają
  Izba Odpowiedzialności Cywilnej w Sądzie Najwyższym
  Uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej. W SN ma zostać utworzona Izba Odpowiedzialności Zawodowej.
  Praca zdalna a awans pracownika. Czy pracując zdalnie trudniej awansować?
  Pracownicy zdalni i hybrydowi nie mają łatwego życia. Mimo że ich wydajność często jest większa, to są oni pomijani podczas rozdawania zadań oraz awansów i nagród. To oczywiście wpływa na zarówno na samych pracowników, jak i na firmę. Przez takie zachowanie menedżerów morale zespołu spada, a sami pracownicy mogą szukać lepszego traktowania u innych pracodawców – a to oznacza utratę talentów, które można było znacznie lepiej wykorzystać.
  Ochrona lokatorów a podwyżka czynszu. Wynajmujący może łatwo obejść limit
  Ochrona lokatorów związana z ograniczeniem skali podwyżek czynszowych dotyczy tylko trwających umów najmu. Zawarcie kolejnej umowy wynajmu, na przykład na rok pozwala właścicielowi mieszkania znacząco podwyższyć czynsz. W odpowiedzi na obecną sytuację rynku najmu, może wzrosnąć popularność wynajmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego.
  Zarobki i wykształcenie kobiet wpływają na poczucie atrakcyjności
  Czym Polki więcej zarabiają i mają lepsze wykształcenie, tym bardziej czują się atrakcyjnymi kobietami. Tak wynika badania przeprowadzonego przez UCE RESEARCH i platformę ePsychlodzy.pl.
  Marszałek Grodzki rozważa przyspieszenie obrad Senatu ws. zmian w ustawie o SN
  Marszałek Senatu Tomasz Grodzki rozważą przyspieszenie obrad Senatu w związku z planowanym uchwaleniem w Sejmie zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym. Rozważam, jest to w tej chwili w trakcie uzgodnień - powiedział marszałek. Nie wykluczył, że Senat zbierze się w przyszłym tygodniu
  Ponad 71 tys. osób otrzymuje świadczenie "Mama 4 plus"
  "Mama 4 plus", czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości minimalnej emerytury. Kto otrzymuje takie wsparcie?
  Matki stanowią 6 proc. dłużników alimentacyjnych [BADANIE]
  Dane zgromadzone przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor umożliwiają stworzenie swoistego portretu tzw. „alimenciarza”. Kim jest „typowy” dłużnik alimentacyjny?
  Sejmowe komisje pozytywnie zaopiniowały rządowy projekt ustawy o czternastej emeryturze
  Połączone sejmowe komisje Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowały w środę projekt ustawy o czternastej emeryturze. Rząd szacuje, że koszt wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego w 2022 r. to około 11,4 mld zł.
  Mandat i zakaz wejścia na pokład samolotu za głupi żart na lotnisku
  28-letni Polak podczas odprawy na lotnisku w podkrakowskich Balicach skłamał, że ma trotyl w bagażu. Głupi żart spowodował działania ochrony lotniska, straży granicznej i przeszkolonego psa. Mężczyzna został ukarany mandatem i zakazem wejścia na pokład samolotu do Barcelony.
  Sklep internetowy - jak wybrać wiarygodny?
  W praktyce 98% sklepów internetowych szanuje uprawnienia konsumentów i z zasady uwzględnia reklamacje. Pozostałe 2% to jednak przysłowiowe „czarne owce”. Na co warto zwracócić uwagę podczas zakupów?
  Klubiki dla dzieci z Ukrainy - kiedy powstaną?
  Na pewno od lipca pierwsze klubiki dziecięce powstaną. Przepisy są tak elastyczne, że działania związane z powstawaniem tych klubów będą mogły podejmować samorządy – powiedział podczas konferencji prasowej wiceminister MSWiA Paweł Szefernaker.
  "Sąd w smartfonie" i dalsza informatyzacja sądownictwa
  Ministerstwo Sprawiedliwości zmierza do pełnej cyfryzacji w polskim sądownictwie. W realizacji jest m.in. projekt "sąd w smartfonie". Resort zapowiada też "zdalny dostęp" sądów do informacji pochodzących z rejestrów państwowych.
  Premier: litera prawa to niewystarczający komponent budowania sprawiedliwej rzeczywistości
  Litera prawa, która była tak kurczowo przestrzegana w czasach III RP, jest niewystarczającym komponentem budowania sprawiedliwej rzeczywistości; także duch prawa i wola narodu musi być brany pod uwagę - powiedział w środę premier Mateusz Morawiecki
  Jak nie chronić danych osobowych?
  Na niewiele zdadzą się różnego rodzaju zabezpieczenia, jeśli sami udostępnimy wrażliwe informacje - przypomina Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czy wiemy jak zadbać o swoje dane? Oto wyniki badania przeprowadzanego przez serwis ChronPESEL.pl i Krajowy Rejestr Długów pod patronatem UODO.
  Okoliczności łagodzące w wyroku karnym - planowane zmiany
  W Sejmie procedowany jest projekt ustawy zmieniającej przepisy Kodeksu karnego w zakresie dotyczącym m.in. dyrektyw wymiaru kary (druk sejmowy nr 2024).
  Müller: nie będzie zgody polskiego rządu, by sędziowie łamiący prawo mogli dalej orzekać
  Przytłaczająca większość zakończonych postępowań dyscyplinarnych wobec sędziów dotyczy spraw pospolitych; nie będzie zgody polskiego rządu, by sędziowie, którzy łamią prawo, mogli dalej orzekać - powiedział we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller
  Dyrektywa Omnibus od 28 maja 2022 r. Jakie prawa zyskają konsumenci?
  Od 28 maja 2022 r. zacznie obowiązywać unijna dyrektywa Omnibus, której celem jest zwiększenie ochrony praw konsumentów w handlu internetowym. Polska wersja tej ustawy na razie jest w powijakach, nie zdejmuje to jednak z polskich przedsiębiorców obowiązku podporządkowania się prawu UE. Niestety dostosowanie e-sklepów do nowych regulacji może kosztować - w zależności od sytuacji wyjściowej i rozmiaru sklepu może to być od tysiąca do nawet ponad 10 tys. zł.
  Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych od 1 czerwca 2022 r.
  Kwota zasiłku dla bezrobotnych podlega corocznej waloryzacji. Ile wyniesie świadczenie od 1 czerwca 2022 r.?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - jaka pomoc?
  Fundusz Wsparcia Kredytobiorców to jedno z narzędzi przewidzianych dla kredytobiorców w trudnej sytuacji materialnej. Kto może skorzystać z pomocy?