Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa dzierżawy - WZÓR UMOWY

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa dzierżawy


UMOWA DZIERŻAWY


zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:


1. ......................................... z siedzibą w .................................... reprezentowanym przez:

...........................................,

..........................................., nazywanym dalej Wydzierżawiającym,


a


2. ......................................... z siedzibą w .................................... reprezentowanym przez:

...........................................,

..........................................., nazywanym dalej Dzierżawcą.


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Właściciel oświadcza, że przedmiot dzierżawy stanowi wyłącznie jego własność oraz nie jest ograniczony w rozporządzaniu swoją własnością w zakresie określonym niniejszą umową.

2. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do wyłącznego używania wskazany wyżej przedmiot dzierżawy, tj. Ośrodek Wypoczynkowy „.....................................” położony w .......................................... przy ul. ................................................. nr ................ . Ośrodek ten położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych ......................, objętych Księgą Wieczystą nr KW.......................

3. Dokładny opis przedmiotu dzierżawy i jego wyposażenia oraz stanu technicznego wraz ze szkicem sytuacyjnym znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.

4. Dzierżawca zobowiązuje się do:

1) regulowania wszelkich zobowiązań z tytułu niniejszej umowy, w terminach w niej wskazanych,

2) ponoszenia wszelkich kosztów i świadczeń związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy – w tym obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków,

3) używania przedmiotu dzierżawy z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem i stosownie do reguł prawidłowej gospodarki,

4) dokonywania bieżących napraw i remontów związanych ze zwykłym używaniem przedmiotu dzierżawy,

5) zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej,

6) ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka, w tym ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych,

7) dokonania na własny koszt niezbędnych robót adaptacyjnych mających na celu przystosowanie przedmiotu dzierżawy do umówionej działalności,

8) założenia odpowiednich liczników służących ustaleniu zużycia poszczególnych mediów przez Dzierżawcę (wody, gazu, energii elektrycznej etc.),

9) utrzymania drzewostanu w stanie istniejącym na terenie przedmiotu dzierżawy,

10) udostępniania przedmiotu umowy Wydzierżawiającemu w celu przeprowadzania kontroli stanu i sposobu wykorzystywania lokalu.

§ 2

1. Strony zawierają niniejszą umowę dzierżawy na czas nie oznaczony.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy z objęcia przez Dzierżawcę wskazanego wyżej przedmiotu dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Protokół obejmuje również inwentaryzację drzew położonych na terenie przedmiotu dzierżawy.

3. Rozwiązanie niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia przez Wydzierżawiającego może nastąpić, jeżeli Dzierżawca:

1) korzysta z przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,

2) zalega z zapłatą czynszu lub mediów o więcej niż 30 dni,

3) nie wykonuje obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

4) narusza postanowienia niniejszej umowy.

Sposób używania przedmiotu dzierżawy

§ 3

1. Przedmiot dzierżawy przeznaczony będzie przez Dzierżawcę na prowadzenie szeroko rozumianej działalności turystyczno-hotelarskiej oraz restauracyjnej.

2. Dzierżawca nie ma prawa do przeniesienia całości lub części swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym do poddzierżawy całości lub części przedmiotu dzierżawy. Prawo do oddawania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim do używania  sprowadza się jedynie do świadczenia usług noclegowych w ramach działalności określonej w ust. 1.    


§ 4

1. Planowane przez Dzierżawcę zmiany związane z adaptacją i modernizacją przedmiotu dzierżawy, a także z dostawą jakichkolwiek mediów wymagają pisemnej zgody Wydzierżawiającego oraz przedstawienia uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz

z pozwoleniem na budowę, o ile takowe jest wymagane.

2. Wszelkie roboty remontowo-budowlane Dzierżawca zobowiązuje się wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosownie do uzyskanych pozwoleń. Dotyczy to także odpowiednio wszelkich innych przeróbek zmieniających charakter albo obniżających wartość albo jego trwałość.

3. Dzierżawca ma prawo do bezpłatnej powierzchni nie większej niż ..... m2 na oznakowanie przedmiotu dzierżawy i prowadzonej w nim działalności gospodarczej – zgodnie z odpowiednimi przepisami – we wskazanym przez Wydzierżawiającego miejscu.

Opłaty

§ 5

1. Dzierżawca zobowiązuje się opłacać Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości ........... (słownie: ......................................................) złotych miesięcznie.

2. Do czynszu, o którym mowa w ust. 1, doliczana będzie kwota podatku VAT według obowiązującej stawki.

3. Czynsz dzierżawy płatny jest „z góry” do 10 dnia każdego miesiąca. Czynsz dzierżawy za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy zostanie zapłacony w dniu zawarcia niniejszej umowy.

4. Czynsz będzie płatny na rachunek bankowy prowadzony w banku  ............................,    nr rach. ....................................

Za dzień zapłaty strony ustalają dzień uznania ww. rachunku bankowego.

5. Czynsz będzie waloryzowany stosownie do wskaźnika inflacji publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w okresach kwartalnych, począwszy od września pierwszego roku obowiązywania umowy.

§ 6

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązuje się uiszczać opłaty za używanie:

1) energii elektrycznej – według wskazań indywidualnego licznika Dzierżawcy i ceny jednostkowej dostawcy czynnika,

2) wody i odprowadzenia ścieków – według wskazań licznika wody w zajmowanych przez Dzierżawcę budynkach i ceny jednostkowej dostawcy czynnika, proporcjonalnie do zajmowanej przez Dzierżawcę powierzchni,

3) telefonu – zgodnie z zapisem rejestratora rozmów telefonicznych, abonamentu telefonicznego, kosztów billingu oraz opłaty konserwacyjnej.

§ 7

1. Należności z tytułu niniejszej umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić w terminach określonych w fakturach VAT.

2. Za dzień zapłaty należności wynikających z niniejszej umowy strony przyjmują – datę wpłaty należności do kasy Wydzierżawiającego lub datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego.

3. Za wszelkie opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek należności Wydzierżawiający naliczać będzie odsetki ustawowe począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności czynszu.

Zakończenie stosunku

§ 8

Po zakończeniu okresu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest przekazać Wydzierżawiającemu przedmiot Dzierżawy wraz z całym jego wyposażeniem w stanie wynikającym z prawidłowej gospodarki, w ostatnim dniu obowiązywania umowy, w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przy udziale Wydzierżawiającego. Brak przekazania przedmiotu dzierżawy w określony wyżej sposób i w ustalonym terminie daje Wydzierżawiającemu prawo do odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy w wysokości dwukrotnej stawki czynszowej obowiązującej w miesiącu poprzedzającym rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.

Zabezpieczenia

§ 9

1. Jako zabezpieczenie wszelkich należności Dzierżawcy względem Wydzierżawiającego powstałych z tytułu niniejszej umowy, Dzierżawca składa w dniu zawarcia niniejszej umowy weksel in blanco z własnego wystawienia, bez protestu, awalowany przez ................ poręczycieli oraz deklarację wekslową podpisaną przez Dzierżawcę oraz wszystkich poręczycieli.

2. Poręczyciele wekslowi muszą przedstawić w załączeniu do deklaracji wekslowej zaświadczenia o wysokości zarobków. Zarobki te nie mogą być niższe niż .................. złotych miesięcznie. Poręczyciele nie mogą ze sobą ani z wystawcą znajdować się we wspólnocie majątkowej ani we wspólnym gospodarstwie domowym. Muszą również legitymować się dochodami wyższymi niż ................. złotych miesięcznie.

3. Wydzierżawiający ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie na sumę odpowiadającą wysokości wszelkich należności powstałych z tytułu niniejszej umowy, wraz z odsetkami oraz kosztami. Może on również weksel domicylować.

4. O wypełnieniu weksla i jego ewentualnym domicylowaniu wekslobiorca powinien zawiadomić wystawcę listem poleconym wysłanym najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności weksla.


§ 10

1. W dniu podpisania umowy Dzierżawca składa Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości  ...... -krotności miesięcznego czynszu, celem zabezpieczenia czynszu i innych świadczeń oraz zwrotu kosztów za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie dzierżawy nie spowodowane zwyczajnym jego używaniem.

2. Kaucja nie ulega oprocentowaniu i zostanie zwrócona w chwili oddania przedmiotu dzierżawy, po potrąceniu zaległych płatności obciążających Dzierżawcę.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie odstępstwa od warunków niniejszej umowy, w tym w szczególności dotyczące opłat oraz prac, do wykonania których zobowiąże się Dzierżawca, mogą być ustanowione jedynie w drodze odrębnych pisemnych porozumień stron umowy, pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku unieważnienia lub uchylenia poszczególnych zapisów niniejszej umowy pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 13

Strony zobowiązują się do polubownego zakończenia ewentualnych spraw spornych wynikłych podczas wykonywania niniejszej umowy, a w przypadku braku możliwości uzyskania kompromisu poddadzą je rozstrzygnięciu sądu powszechnego rzeczowo właściwego dla siedziby Wydzierżawiającego.

§ 14

1. Wszelka korespondencja w sprawach dotyczących niniejszej umowy powinna być doręczana na adresy wymienione we wstępie niniejszej umowy (listem poleconym lub za poświadczeniem odbioru).

2. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą wszelkich starań, aby spory te rozwiązać polubownie. W pozostałych przypadkach właściwym jest sąd w .....................

§ 15

W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub mogło stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w mocy w pozostałej części. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie umowy innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie wiernie oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Dotyczy to odpowiednio ewentualnych luk w umowie.

§ 16

Umowa została sporządzona w ....... jednobrzmiących egzemplarzach, po ......... dla każdej ze stron.



..........................................                                                    ...........................................
               Wydzierżawiający                                                               Dzierżawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa dzierżawy

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rząd szykuje jedno konto dla naszych oszczędności! ZUS, KRUS, PPK, PPE, IKE, IKZE, OFE w jednym miejscu

  Centralna Informacja Emerytalna. Rząd ma zająć się już jutro projektem ustawy - wynika z porządku obrad Rady Ministrów. Ma powstać jedno konto dla oszczędności ZUS, KRUS, PPK, PPE, IKE, IKZE, OFE, tj. zagregowane informacje o uczestnictwie w systemie emerytalnym opartym na trzech filarach.

  Ulgi dla seniora 2023. Oto lista!

  Ulgi dla seniora to temat obejmujący swym zasięgiem dużą część naszego społeczeństwa. Niestety wielu seniorów nie zna swoich praw. Poniżej przedstawiamy listę, która umożliwi zachowanie w portfelu większej sumy pieniędzy. 

  Ceny paliw na stacjach Orlenu. Co z prawami konsumentów?

  Ceny paliw na stacjach Orlenu to temat interwencji rzecznika praw obywatelskich. PKN Orlen pod koniec ubiegłego roku utrzymywał ceny paliw, pomimo spadających notowań ropy i umacniającego się złotego. Marcin Wiącek zwrócił się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o wyjaśnienie sprawy.

  Zmiany w Kodeksie wyborczym. Ankietowani nie wierzą, że chodzi tylko o podniesienie frekwencji

  Większość ankietowanych w sondażu SW Research nie wierzy, że ostatnie zmiany w Kodeksie wyborczym mają na celu wyłącznie zwiększenie frekwencji. Jedna czwarta respondentów jest przeciwnego zdania. Prawie 15 proc. badanych w ogóle nie wie o zmianach Kodeksu.

  Bony turystyczne. Na Pomorzu 39 tysięcy bonów czeka na aktywację

  39 tysięcy bonów turystycznych wciąż nie zostało aktywowanych w województwie pomorskim. Ponad 102 tysiące nie zostało w regionie wykorzystanych w całości. Na skorzystanie z bonu turystycznego jest czas tylko do końca marca.

  Straż Graniczna. Land Cruisery będą strzec wschodniej granicy

  56 nowych samochodów terenowych Toyota Land Cruiser odbiorą funkcjonariusze Straży Granicznej. Nowoczesne auta trafią do wszystkich placówek wschodniej granicy, z czego najwięcej do Podlaskiego Oddziału SG – 19 sztuk i Nadburzańskiego Oddziału SG – 18 sztuk.

  L4 na dziecko i opiekę nad członkiem rodziny. Komu i kiedy przysługuje?

  L4 na dziecko i opiekę nad członkiem rodziny – komu przysługuje? Zwolnienie lekarskie otrzymamy nie tylko na opiekę nad dzieckiem. Opiekować podczas choroby można się także m.in. małżonkiem, dziadkami, teściami czy wnukami – warunkiem jest pozostawanie przez ten czas we wspólnym gospodarstwie domowym. Co należy wiedzieć, gdy opiekujesz się chorym członkiem rodziny? Jakie dokumenty powinny być wystawione i jaki wniosek należy złożyć, by móc skorzystać z prawa do zasiłku? 

  Ulga dla pracujących seniorów od 2022 r.
  Ulga dla pracujących seniorów weszła w życie 1 stycznia 2022 roku. Zerowy PIT dotyczy osób pracujących po osiągnięciu wieku emerytalnego. Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi dla seniorów?
  Ulga na leki 2023 – dla kogo i ile można odliczyć wydatków na lekarstwa

  W rocznym zeznaniu podatkowym PIT niektórzy podatnicy mogą odliczyć ponoszone w zeszłym roku wydatki na lekarstwa. Kto może skorzystać z tego odliczenia? Jakie są zasady i limity tej ulgi?

  PIT-0 dla seniora - zwolnienie z PIT pracujących emerytów. Wzór oświadczenia
  Ministerstwo Finansów przygotowało wyjaśnienia dotyczące obowiązujących od 2022 roku przepisów zwalniających z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) niektórych przychodów (np. z pracy, zlecenia, działalności gospodarczej) podatników, którzy – pomimo osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego – będą nadal aktywni zawodowo a nie będą otrzymywać emerytury lub renty rodzinnej. Zwolnienie to jest też potocznie (a także przez resort finansów) zwane "PIT-0 dla seniorów", czy "ulga dla pracujących seniorów"). Zwolnienie dotyczy dochodów uzyskanych od początku 2022 roku. Jakie oświadczenie powinien złożyć senior?
  Ulga dla seniora a odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa
  Ulga dla seniora. Kiedy odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa korzystają ze zwolnienia z podatku PIT?
  Aktywni+ (plus) 2023 - wnioski od 1 lutego. Dofinansowanie projektów aktywizujących seniorów

  Od 1 lutego 2023 r. można składać wnioski do programu na rzecz osób starszych "Aktywni plus". Organizacje pozarządowe i instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego mogą ubiegać się o dofinansowanie od 25 tys. do 250 tys. zł na projekty mające na celu zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego.

  Zwolnienie z PIT (PIT- 0) dla pracującego seniora w rozliczeniu podatkowym. Podatek dopiero po przekroczeniu 115 528 zł

  Ministerstwo Finansów przypomina, że pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnowali z pobierania emerytury, są zwolnieni z PIT do kwoty ok. 85,5 tys. zł. Ponadto ci, którzy rozliczają się na skali podatkowej, korzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Rozliczając ulgę seniorzy mogą skorzystać z usługi Twój-ePIT. 

  PIT - 0 dla seniora w rozliczeniu podatkowym

  PIT - 0 dla seniora w rozliczeniu podatkowym.

  Ulga dla pracujących seniorów. Komu przysługuje?

  Późniejsze przejście na emeryturę i pozostanie aktywnym zawodowo spowoduje podwyższenie emerytury. W takim przypadku można korzystać z ulgi dla pracujących seniorów. Ten przywilej dotyczy określonych źródeł przychodu mieszczących się w limicie kwotowym. W jakich przypadkach przysługuje ulga?

  Nakaz aresztowania Putina wydany. Międzynarodowy Trybunał Karny oskarża go o zbrodnie wojenne na Ukrainie

  Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał 17 marca 2023 r. nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji. Siły Zbrojne Ukrainy zagwarantują dostarczenie Władimira Putina na ławę oskarżonych - oświadczył sekretarz ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ołeksij Daniłow - komentując decyzję MTK.

  Jak przyspieszyć przelew wynagrodzenia?

  49 proc. polskich pracowników deklaruje otrzymywanie pensji po terminie. Zjawisko może się nasilać wraz z problemami gospodarczymi i pogorszeniem płynności wielu firm.

  Czy 500 plus zostanie zwiększone do 800 plus w 2023? Odpowiada minister Maląg

  Czy 500 plus zostanie zwiększone do 800 plus w 2023? Takie pytanie usłyszała szefowa MRiPS Marlena Maląg w piątek w radiu ZET. Czy rząd planuje waloryzację świadczenia 500 plus?

  M. Maląg: Rodzinom nie żyło się nigdy tak dobrze, jak za PiS

  Na ten moment nie pracujemy nad zamianą świadczenia 500+ na 800+ - powiedziała w piątek w radiu ZET szefowa MRiPS Marlena Maląg. Jednocześnie zastrzegła, że wsparcie rządu dla rodzin jest kompleksowe i systemowe.

  500 plus. ZUS przyznał 92 proc. świadczeń na nowy okres

  Trzy miliony wniosków o 500 plus na kolejny okres świadczeniowy wpłynęły już do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Złożone wnioski obejmują ponad 4,5 miliona dzieci. Od początku lutego ZUS przyznał 92 proc. świadczeń.

  Długi mieszkaniowe. Ile Polacy zalegają z czynszem i opłatami za mieszkania

  Długi mieszkaniowe wynoszą w Polsce 290,8 mln zł. Średnio jeden dłużnik zalega z opłatami za mieszkanie w kwocie 15,6 tys. zł. Najwięcej dłużników czynszowych jest na Śląsku, na Opolszczyźnie i w województwie łódzkim.

  Bon turystyczny tylko do końca marca. Ponad 100 tysięcy dzieci z Podkarpacia wciąż ma szansę skorzystać z bonu

  Bon turystyczny można wykorzystać tylko do końca marca. Tymczasem 108 tysięcy bonów turystycznych pozostało do wykorzystania na Podkarpaciu. Rodzice w regionie nie aktywowali jeszcze ponad 27 tysięcy bonów wartych w sumie ponad 18 mln zł. W województwie łódzkim nie aktywowano jeszcze niemal 34 tys. bonów o łącznej wartości blisko 22 mln zł.

  Wojskowe Targi Służby i Pracy. Szansa dla tych, którzy szukają ciekawej pracy

  I Wojskowe Targi Służby i Pracy będą odbywać się w całym kraju w piątek i sobotę 17-18 marca. Największą imprezę, połączoną z przysięgą wojskową i debatą o rekrutacji do polskiej armii, zaplanowano w Olsztynie. 

  Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podpisana. Co się zmieni?

  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Ustawa wprowadza m. in. dodatkowe formy działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc domową.

  Powstanie nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. Od kiedy?

  Będzie nowe świadczenie wspierające dedykowane osobom z niepełnosprawnością - zapowiedziała w czwartek szefowa MRiPS. Opiekunowie będą mogli dorabiać do świadczenia pielęgnacyjnego - poinformowała.