| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Inne umowy > Umowa dzierżawy - WZÓR UMOWY

Umowa dzierżawy - WZÓR UMOWY

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa dzierżawy


UMOWA DZIERŻAWY


zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:


1. ......................................... z siedzibą w .................................... reprezentowanym przez:

...........................................,

..........................................., nazywanym dalej Wydzierżawiającym,


a


2. ......................................... z siedzibą w .................................... reprezentowanym przez:

...........................................,

..........................................., nazywanym dalej Dzierżawcą.


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Właściciel oświadcza, że przedmiot dzierżawy stanowi wyłącznie jego własność oraz nie jest ograniczony w rozporządzaniu swoją własnością w zakresie określonym niniejszą umową.

2. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do wyłącznego używania wskazany wyżej przedmiot dzierżawy, tj. Ośrodek Wypoczynkowy „.....................................” położony w .......................................... przy ul. ................................................. nr ................ . Ośrodek ten położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych ......................, objętych Księgą Wieczystą nr KW.......................

3. Dokładny opis przedmiotu dzierżawy i jego wyposażenia oraz stanu technicznego wraz ze szkicem sytuacyjnym znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.

4. Dzierżawca zobowiązuje się do:

1) regulowania wszelkich zobowiązań z tytułu niniejszej umowy, w terminach w niej wskazanych,

2) ponoszenia wszelkich kosztów i świadczeń związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy – w tym obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków,

3) używania przedmiotu dzierżawy z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem i stosownie do reguł prawidłowej gospodarki,

4) dokonywania bieżących napraw i remontów związanych ze zwykłym używaniem przedmiotu dzierżawy,

5) zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej,

6) ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka, w tym ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych,

7) dokonania na własny koszt niezbędnych robót adaptacyjnych mających na celu przystosowanie przedmiotu dzierżawy do umówionej działalności,

8) założenia odpowiednich liczników służących ustaleniu zużycia poszczególnych mediów przez Dzierżawcę (wody, gazu, energii elektrycznej etc.),

9) utrzymania drzewostanu w stanie istniejącym na terenie przedmiotu dzierżawy,

10) udostępniania przedmiotu umowy Wydzierżawiającemu w celu przeprowadzania kontroli stanu i sposobu wykorzystywania lokalu.

§ 2

1. Strony zawierają niniejszą umowę dzierżawy na czas nie oznaczony.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy z objęcia przez Dzierżawcę wskazanego wyżej przedmiotu dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Protokół obejmuje również inwentaryzację drzew położonych na terenie przedmiotu dzierżawy.

3. Rozwiązanie niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia przez Wydzierżawiającego może nastąpić, jeżeli Dzierżawca:

1) korzysta z przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,

2) zalega z zapłatą czynszu lub mediów o więcej niż 30 dni,

3) nie wykonuje obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

4) narusza postanowienia niniejszej umowy.

Sposób używania przedmiotu dzierżawy

§ 3

1. Przedmiot dzierżawy przeznaczony będzie przez Dzierżawcę na prowadzenie szeroko rozumianej działalności turystyczno-hotelarskiej oraz restauracyjnej.

2. Dzierżawca nie ma prawa do przeniesienia całości lub części swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym do poddzierżawy całości lub części przedmiotu dzierżawy. Prawo do oddawania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim do używania  sprowadza się jedynie do świadczenia usług noclegowych w ramach działalności określonej w ust. 1.    

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kolmers Legal

Kancelaria prawna dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »