Kategorie

Umowa dzierżawy - WZÓR UMOWY

Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa dzierżawy


UMOWA DZIERŻAWY


zawarta w dniu ....................... w .............................., pomiędzy:


1. ......................................... z siedzibą w .................................... reprezentowanym przez:

...........................................,

..........................................., nazywanym dalej Wydzierżawiającym,


a


2. ......................................... z siedzibą w .................................... reprezentowanym przez:

...........................................,

..........................................., nazywanym dalej Dzierżawcą.


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Właściciel oświadcza, że przedmiot dzierżawy stanowi wyłącznie jego własność oraz nie jest ograniczony w rozporządzaniu swoją własnością w zakresie określonym niniejszą umową.

2. Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do wyłącznego używania wskazany wyżej przedmiot dzierżawy, tj. Ośrodek Wypoczynkowy „.....................................” położony w .......................................... przy ul. ................................................. nr ................ . Ośrodek ten położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych ......................, objętych Księgą Wieczystą nr KW.......................

3. Dokładny opis przedmiotu dzierżawy i jego wyposażenia oraz stanu technicznego wraz ze szkicem sytuacyjnym znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, stanowiącym jej integralną część.

4. Dzierżawca zobowiązuje się do:

1) regulowania wszelkich zobowiązań z tytułu niniejszej umowy, w terminach w niej wskazanych,

2) ponoszenia wszelkich kosztów i świadczeń związanych z eksploatacją przedmiotu dzierżawy – w tym obciążeń z tytułu podatku od nieruchomości, wywozu śmieci, odprowadzania ścieków,

3) używania przedmiotu dzierżawy z należytą starannością, zgodnie z jego przeznaczeniem i stosownie do reguł prawidłowej gospodarki,

4) dokonywania bieżących napraw i remontów związanych ze zwykłym używaniem przedmiotu dzierżawy,

5) zabezpieczenia przedmiotu dzierżawy zgodnie z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Sanitarnej,

6) ubezpieczenia przedmiotu dzierżawy od wszelkiego ryzyka, w tym ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych,

7) dokonania na własny koszt niezbędnych robót adaptacyjnych mających na celu przystosowanie przedmiotu dzierżawy do umówionej działalności,

8) założenia odpowiednich liczników służących ustaleniu zużycia poszczególnych mediów przez Dzierżawcę (wody, gazu, energii elektrycznej etc.),

9) utrzymania drzewostanu w stanie istniejącym na terenie przedmiotu dzierżawy,

10) udostępniania przedmiotu umowy Wydzierżawiającemu w celu przeprowadzania kontroli stanu i sposobu wykorzystywania lokalu.

§ 2

1. Strony zawierają niniejszą umowę dzierżawy na czas nie oznaczony.

2. Protokół zdawczo-odbiorczy z objęcia przez Dzierżawcę wskazanego wyżej przedmiotu dzierżawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Protokół obejmuje również inwentaryzację drzew położonych na terenie przedmiotu dzierżawy.

3. Rozwiązanie niniejszej umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia przez Wydzierżawiającego może nastąpić, jeżeli Dzierżawca:

1) korzysta z przedmiotu dzierżawy w sposób sprzeczny z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,

2) zalega z zapłatą czynszu lub mediów o więcej niż 30 dni,

3) nie wykonuje obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa,

4) narusza postanowienia niniejszej umowy.

Sposób używania przedmiotu dzierżawy

§ 3

1. Przedmiot dzierżawy przeznaczony będzie przez Dzierżawcę na prowadzenie szeroko rozumianej działalności turystyczno-hotelarskiej oraz restauracyjnej.

2. Dzierżawca nie ma prawa do przeniesienia całości lub części swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, w tym do poddzierżawy całości lub części przedmiotu dzierżawy. Prawo do oddawania przedmiotu dzierżawy osobom trzecim do używania  sprowadza się jedynie do świadczenia usług noclegowych w ramach działalności określonej w ust. 1.    


§ 4

1. Planowane przez Dzierżawcę zmiany związane z adaptacją i modernizacją przedmiotu dzierżawy, a także z dostawą jakichkolwiek mediów wymagają pisemnej zgody Wydzierżawiającego oraz przedstawienia uzgodnionej dokumentacji projektowej wraz

z pozwoleniem na budowę, o ile takowe jest wymagane.

2. Wszelkie roboty remontowo-budowlane Dzierżawca zobowiązuje się wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz stosownie do uzyskanych pozwoleń. Dotyczy to także odpowiednio wszelkich innych przeróbek zmieniających charakter albo obniżających wartość albo jego trwałość.

3. Dzierżawca ma prawo do bezpłatnej powierzchni nie większej niż ..... m2 na oznakowanie przedmiotu dzierżawy i prowadzonej w nim działalności gospodarczej – zgodnie z odpowiednimi przepisami – we wskazanym przez Wydzierżawiającego miejscu.

Opłaty

§ 5

1. Dzierżawca zobowiązuje się opłacać Wydzierżawiającemu czynsz w wysokości ........... (słownie: ......................................................) złotych miesięcznie.

2. Do czynszu, o którym mowa w ust. 1, doliczana będzie kwota podatku VAT według obowiązującej stawki.

3. Czynsz dzierżawy płatny jest „z góry” do 10 dnia każdego miesiąca. Czynsz dzierżawy za pierwszy miesiąc obowiązywania umowy zostanie zapłacony w dniu zawarcia niniejszej umowy.

4. Czynsz będzie płatny na rachunek bankowy prowadzony w banku  ............................,    nr rach. ....................................

Za dzień zapłaty strony ustalają dzień uznania ww. rachunku bankowego.

5. Czynsz będzie waloryzowany stosownie do wskaźnika inflacji publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny w okresach kwartalnych, począwszy od września pierwszego roku obowiązywania umowy.

§ 6

Oprócz czynszu Dzierżawca zobowiązuje się uiszczać opłaty za używanie:

1) energii elektrycznej – według wskazań indywidualnego licznika Dzierżawcy i ceny jednostkowej dostawcy czynnika,

2) wody i odprowadzenia ścieków – według wskazań licznika wody w zajmowanych przez Dzierżawcę budynkach i ceny jednostkowej dostawcy czynnika, proporcjonalnie do zajmowanej przez Dzierżawcę powierzchni,

3) telefonu – zgodnie z zapisem rejestratora rozmów telefonicznych, abonamentu telefonicznego, kosztów billingu oraz opłaty konserwacyjnej.

§ 7

1. Należności z tytułu niniejszej umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić w terminach określonych w fakturach VAT.

2. Za dzień zapłaty należności wynikających z niniejszej umowy strony przyjmują – datę wpłaty należności do kasy Wydzierżawiającego lub datę uznania rachunku bankowego Wydzierżawiającego.

3. Za wszelkie opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek należności Wydzierżawiający naliczać będzie odsetki ustawowe począwszy od dnia następującego po ostatnim dniu terminu płatności czynszu.

Zakończenie stosunku

§ 8

Po zakończeniu okresu dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest przekazać Wydzierżawiającemu przedmiot Dzierżawy wraz z całym jego wyposażeniem w stanie wynikającym z prawidłowej gospodarki, w ostatnim dniu obowiązywania umowy, w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przy udziale Wydzierżawiającego. Brak przekazania przedmiotu dzierżawy w określony wyżej sposób i w ustalonym terminie daje Wydzierżawiającemu prawo do odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotu dzierżawy w wysokości dwukrotnej stawki czynszowej obowiązującej w miesiącu poprzedzającym rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy.

Zabezpieczenia

§ 9

1. Jako zabezpieczenie wszelkich należności Dzierżawcy względem Wydzierżawiającego powstałych z tytułu niniejszej umowy, Dzierżawca składa w dniu zawarcia niniejszej umowy weksel in blanco z własnego wystawienia, bez protestu, awalowany przez ................ poręczycieli oraz deklarację wekslową podpisaną przez Dzierżawcę oraz wszystkich poręczycieli.

2. Poręczyciele wekslowi muszą przedstawić w załączeniu do deklaracji wekslowej zaświadczenia o wysokości zarobków. Zarobki te nie mogą być niższe niż .................. złotych miesięcznie. Poręczyciele nie mogą ze sobą ani z wystawcą znajdować się we wspólnocie majątkowej ani we wspólnym gospodarstwie domowym. Muszą również legitymować się dochodami wyższymi niż ................. złotych miesięcznie.

3. Wydzierżawiający ma prawo wypełnić weksel w każdym czasie na sumę odpowiadającą wysokości wszelkich należności powstałych z tytułu niniejszej umowy, wraz z odsetkami oraz kosztami. Może on również weksel domicylować.

4. O wypełnieniu weksla i jego ewentualnym domicylowaniu wekslobiorca powinien zawiadomić wystawcę listem poleconym wysłanym najpóźniej na 7 dni przed terminem płatności weksla.


§ 10

1. W dniu podpisania umowy Dzierżawca składa Wydzierżawiającemu kaucję w wysokości  ...... -krotności miesięcznego czynszu, celem zabezpieczenia czynszu i innych świadczeń oraz zwrotu kosztów za ewentualne szkody powstałe w przedmiocie dzierżawy nie spowodowane zwyczajnym jego używaniem.

2. Kaucja nie ulega oprocentowaniu i zostanie zwrócona w chwili oddania przedmiotu dzierżawy, po potrąceniu zaległych płatności obciążających Dzierżawcę.

Postanowienia końcowe

§ 11

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Wszelkie odstępstwa od warunków niniejszej umowy, w tym w szczególności dotyczące opłat oraz prac, do wykonania których zobowiąże się Dzierżawca, mogą być ustanowione jedynie w drodze odrębnych pisemnych porozumień stron umowy, pod rygorem nieważności.

§ 12

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku unieważnienia lub uchylenia poszczególnych zapisów niniejszej umowy pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

§ 13

Strony zobowiązują się do polubownego zakończenia ewentualnych spraw spornych wynikłych podczas wykonywania niniejszej umowy, a w przypadku braku możliwości uzyskania kompromisu poddadzą je rozstrzygnięciu sądu powszechnego rzeczowo właściwego dla siedziby Wydzierżawiającego.

§ 14

1. Wszelka korespondencja w sprawach dotyczących niniejszej umowy powinna być doręczana na adresy wymienione we wstępie niniejszej umowy (listem poleconym lub za poświadczeniem odbioru).

2. W przypadku sporów wynikających z niniejszej umowy strony dołożą wszelkich starań, aby spory te rozwiązać polubownie. W pozostałych przypadkach właściwym jest sąd w .....................

§ 15

W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub mogło stać się nieważne, ważność całej umowy pozostaje przez to w mocy w pozostałej części. W takim przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie umowy innym niepodważalnym prawnie postanowieniem, które możliwie wiernie oddaje zamierzony cel gospodarczy nieważnego postanowienia. Dotyczy to odpowiednio ewentualnych luk w umowie.

§ 16

Umowa została sporządzona w ....... jednobrzmiących egzemplarzach, po ......... dla każdej ze stron...........................................                                                    ...........................................
               Wydzierżawiający                                                               Dzierżawca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa dzierżawy

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  17 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.

  O ile wzrosną emerytury w 2022 r.?

  O ile wzrosną najniższe emerytury w 2022 r.? Co z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i rentą rodzinną?

  Zasiłek okresowy w 2022 r.

  Zasiłek okresowy w 2022 r. czeka podwyżka kryteriów dochodowych. Czy wpływa to na wysokość świadczeń?

  Wakacyjny urlop - gdzie i za ile? [BADANIE]

  Ponad 80% Polaków spędziło tegoroczny wakacyjny urlop w kraju. Ile środków przeznaczyliśmy na wyjazdy?

  MS zapowiada zmiany dotyczące samorządu kuratorskiego

  Przepisy mają zostać wyostrzone, aby kuratorzy mieli bardziej szczegółowe określone narzędzia działania.

  Dodatek energetyczny w 2021 r.

  Dodatek energetyczny w 2021 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Ile aktualnie wynosi takie świadczenie?

  Limity dorabiania dla emerytów z KRUS od września 2021 r.

  Ile może dorobić emeryt i rencista KRUS od 1 września 2021 r.? Przy jakich kwotach świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone?

  Grzywna za podrzucanie śmieci

  Czy za podrzucanie śmieci sąsiad może zapłacić grzywnę? Co z możliwością wykorzystania nagrania z monitoringu?