| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Konsument - dom > Umowa o wykonanie prac projektowych - WZÓR UMOWY

Umowa o wykonanie prac projektowych - WZÓR UMOWY

W umowie o wykonanie prac projektowych Zamawiający zleca opracowanie określonej dokumentacji, w zamian za wynagrodzenie. Umowa wykorzystywana w przypadku projektów budowlanych. Pobierz wzór umowy.

§ 7

1. Zamawiający zapłaci Jednostce projektowania karę umowną w razie:

1) odstąpienia od umowy przez Jednostkę projektowania wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający — w wysokości ................ % wyna­grodzenia umownego za prace, od których wykonania Jednostka projek­towania odstąpiła,

2) zwłoki w dostarczeniu danych wymienionych w 3 ust. 1 — w wysokości .................. % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Jednostka projektowania zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Jednostka projektowania — w wysokości .................. % wyna­grodzenia umownego za prace, od których wykonania Zamawiający odstąpił,

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a także ustalonego etapu — w wyso­kości ................ % wynagrodzenia umownego za tę pracę za każdy dzień zwłoki,

3) zwłoki w usunięciu wad w wysokości ..................% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzu­pełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

4. Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Jednostka projektowania stosować będzie odsetki ustawowe.

§ 8

Jednostka projektowania zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa, wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości.

  § 9

Jednostka projektowania może podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy innej jednostce projektowania, za której działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność.

§ 10

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Jedno­stka projektowania wyznacza ............................................... .

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zama­wiającego, Zamawiający wyznacza ............................................... .

§ 11

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Śniady

Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, sprzedaży i marketingu. Specjalistka w zakresie organizowania polityki personalnej w nowo powstających firmach. Zdobywała doświadczenie w organizacjach w trakcie restrukturyzacji, przejęć, połączeń, rozpoczynania działalności i dynamicznego rozwoju, w różnych środowiskach i kulturach, a także systemach organizacyjnych. Od 2005 roku współzałożyciel i Partner Zarządzający w Evolution the Human Capital Company. Pełniła różnorodne funkcje zarządcze w działach personalnych w Europie i Azji, w firmach odnoszących rynkowe sukcesy: ORFE, Avon Cosmetics, Ving, World Bank, Wizz Air. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia mentorów „PROMENTOR”. Absolwentka Wydziału Zarządzania Politechniki Charkowskiej na kierunku Organizacja i Zarządzanie. Dzięki swemu doświadczeniu doskonale rozumie biznesową funkcję HR, umiejętnie przekłada cele biznesowe na strategię personalną, efektywnie dostosowuje metodologię i wybór narzędzi do konkretnych zadań. Zawsze pozytywna wobec życia, posiada umiejętność wywierania pozytywnego i mobilizującego wpływu na innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »