| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Dom > Umowa o roboty montażowe - WZÓR UMOWY

Umowa o roboty montażowe - WZÓR UMOWY

W umowie o roboty budowlano-montażowe zleceniobiorca zobowiązuje się dokonać prac projektowych, budowlanych i instalacyjnych na rzecz Zleceniodawcy. W zamian otrzymuje wynagrodzenie.

§ 13

Rozliczenie, płatności, zabezpieczenia, kary umowne

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do rozliczenia swoich świadczeń. Ma on obowiązek przejrzystego sporządzania faktur z zachowaniem kolejności pozycji oraz oznaczeń użytych w umowie. Należy załączyć niezbędne do określenia rodzaju oraz rozmiaru robót obliczenia ilościowe. Zmiany i uzupełnienia umowy należy szczególnie wyraźnie wykazać na fakturze. Na żądanie należy je oddzielnie rozliczyć.

2. Niezbędne do rozliczenia ustalenia powinny być dokonywane sukcesywnie do postępu robót, w miarę możliwości wspólnie przez strony. Odnośnie świadczeń, które wskutek dalszego prowadzenia robót stają się trudne do ustalenia, Zleceniobiorca zobowiązany jest odpowiednio wcześnie zawnioskować dokonanie wspólnych ustaleń.

3. Płatności częściowe będą realizowane zgodnie z harmonogramem płatności, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku Zleceniodawcy.

4. Strony ustaliły następujące warunki płatności:

– przedpłata w wysokości 20% wartości wynagrodzenia o jakim mowa w § 4 ust. 1, płatna po podpisaniu umowy, pod warunkiem przedstawienia gwarancji bankowej oraz polisy ubezpieczeniowej budowy;

– w przypadku nieprzedstawienia gwarancji bankowej przez Zleceniobiorcę – fakturowanie w pierwszym miesiącu realizacji – po 14 i 28 dniach na podstawie rzeczywistego zaawansowania prac, w formie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez przedstawicieli Zleceniobiorcy, Zleceniodawcy oraz Inspektora Nadzoru Budowlanego;

– fakturowanie miesięczne na koniec każdego miesiąca, na podstawie rzeczywistego stanu zaawansowania prac (termin płatności faktury – 14 dni);

– zaawansowanie prac weryfikowane będzie raz w miesiącu do 20 dnia, a faktura wystawiana będzie 21 każdego miesiąca;

– z każdej faktury zostanie potrącona kwota:

1) 20% zaliczki (jeśli takowa zostanie udzielona),

2) 5% kaucji,

3) 5% gwarancji powykonawczej.

5. Zleceniodawca naliczy Zleceniobiorcy kary umowne w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia o jakim mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy. Nie uchybia to prawu Zleceniodawcy do dochodzenia odszkodowania za szkodę, której wartość przewyższa wartość naliczonej kary umownej.

6. Zleceniobiorca naliczy Zleceniodawcy odsetki umowne w wysokości 0,25% za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.

7. Zleceniodawcy przysługuje prawo zatrzymania na okres sześciu miesięcy od dnia zakończenia robót, kwoty ...........................  (słownie: ................................................) złotych tytułem kaucji jako gwarancji zakończenia prac. Kwota ta zostanie wypłacona po definitywnym odbiorze technicznym przedsięwzięcia budowlanego.

8. Zleceniodawcy przysługuje prawo zatrzymania na okres sześciu miesięcy od dnia zakończenia robót, kwoty ........................  (słownie: ........................................................) złotych tytułem gwarancji powykonawczej. Z kwoty tej Zleceniodawca będzie mógł potrącić swoje roszczenia wobec Zleceniobiorcy wynikłe z niniejszej umowy. Kwota ta zostanie  zwrócona po upływie 6 miesięcy od dnia odbioru technicznego przedsięwzięcia budowlanego, pod warunkiem  braku jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych inwestora z tytułu nienależytego wykonania prac, pod warunkiem przedstawienia Zleceniobiorcy  gwarancji bankowej.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

2. Zmiana niniejszej umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej. Dotyczy to również zmiany klauzuli stanowiącej o formie pisemnej.

3. Bezskuteczność któregokolwiek z postanowień umowy nie ma wpływu na ważność pozostałej części umowy. W miejsce postanowień bezskutecznych wchodzi regulacja, która jest najbliższa celowi ekonomicznemu i jest prawnie dopuszczalna. Postanowienie to ma również zastosowanie w przypadku luk w umowie.

4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu powszechnego Sądu Gospodarczego w .............................................................................................

5. Umowa niniejsza została sporządzona dla każdej ze stron w jednakowym brzmieniu w wersji polskojęzycznej i po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
..........................................          ...........................................
          Zleceniodawca                         Zleceniobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o roboty montażowe

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK