| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa agencyjna - WZÓR UMOWY

Umowa agencyjna - WZÓR UMOWY

Umowa agencyjna jest używana w warunkach działalności gospodarczej. Na jej podstawie Agent podejmuje działalność w imieniu zlecającego przedsiębiorcy. Agent pośredniczy przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

§ 6

1. Zleceniodawca wypłaci prowizję po przedstawieniu faktury za miesięczne okresy rozliczeniowe.

2. Wypłata należnej Agentowi prowizji realizowana będzie przelewem na rachunek Agenta, ulokowany w ........................................, numer rachunku ...................................... w terminie trzydziestu dni od daty przedstawienia faktury.

3. Datą zapłaty prowizji będzie data złożenia przez Zleceniodawcę polecenia przelewu w banku.

§ 7

1. Zleceniodawca może dokonać zmiany cennika sprzedaży, informując Agenta o zmianie na co najmniej ....... tygodnie  wcześniej.

2. Wszystkie ustalenia dotyczące cen, o których Agent poinformował klientów przed zmianą cennika sprzedaży zostaną zrealizowane według cennika obowiązującego poprzednio.

§ 8

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie w dniu jej podpisania i obowiązuje do dnia ..................... Czas obowiązywania umowy przedłuża się na okres kolejnych ................ miesięcy pod warunkiem, że żadna ze stron nie powiadomi drugiej strony o zamiarze jej rozwiązania. Powiadomienie powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności co najmniej na siedem dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.

2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej, listem poleconym na adres drugiej strony pod rygorem bezskuteczności.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Agenta jest on zobowiązany do zakończenia prowadzonych rozmów i negocjacji handlowych. Obowiązek ten obejmuje również uczestnictwo w zorganizowanych przed dokonanym wypowiedzeniem przez Agenta spotkaniach Zleceniodawcy z potencjalnymi odbiorcami. W okresie wypowiedzenia Agent nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia rozmów i negocjacji z nowymi odbiorcami, jak również świadczenia usług dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy. Za pośredniczenie w rozmowach handlowych okresie wypowiedzenia Agentowi przysługuje prowizja na zasadach określonych w § 5 umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

§ 11

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.

§ 12

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
             Zleceniodawca                      Agent

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa agencyjna

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK