| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa agencyjna - WZÓR UMOWY

Umowa agencyjna - WZÓR UMOWY

Umowa agencyjna jest używana w warunkach działalności gospodarczej. Na jej podstawie Agent podejmuje działalność w imieniu zlecającego przedsiębiorcy. Agent pośredniczy przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

§ 6

1. Zleceniodawca wypłaci prowizję po przedstawieniu faktury za miesięczne okresy rozliczeniowe.

2. Wypłata należnej Agentowi prowizji realizowana będzie przelewem na rachunek Agenta, ulokowany w ........................................, numer rachunku ...................................... w terminie trzydziestu dni od daty przedstawienia faktury.

3. Datą zapłaty prowizji będzie data złożenia przez Zleceniodawcę polecenia przelewu w banku.

§ 7

1. Zleceniodawca może dokonać zmiany cennika sprzedaży, informując Agenta o zmianie na co najmniej ....... tygodnie  wcześniej.

2. Wszystkie ustalenia dotyczące cen, o których Agent poinformował klientów przed zmianą cennika sprzedaży zostaną zrealizowane według cennika obowiązującego poprzednio.

§ 8

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie w dniu jej podpisania i obowiązuje do dnia ..................... Czas obowiązywania umowy przedłuża się na okres kolejnych ................ miesięcy pod warunkiem, że żadna ze stron nie powiadomi drugiej strony o zamiarze jej rozwiązania. Powiadomienie powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności co najmniej na siedem dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.

2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej, listem poleconym na adres drugiej strony pod rygorem bezskuteczności.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Agenta jest on zobowiązany do zakończenia prowadzonych rozmów i negocjacji handlowych. Obowiązek ten obejmuje również uczestnictwo w zorganizowanych przed dokonanym wypowiedzeniem przez Agenta spotkaniach Zleceniodawcy z potencjalnymi odbiorcami. W okresie wypowiedzenia Agent nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia rozmów i negocjacji z nowymi odbiorcami, jak również świadczenia usług dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy. Za pośredniczenie w rozmowach handlowych okresie wypowiedzenia Agentowi przysługuje prowizja na zasadach określonych w § 5 umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

§ 11

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.

§ 12

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
             Zleceniodawca                      Agent

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa agencyjna

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK