| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa o kredyt krótkoterminowy - WZÓR UMOWY

Umowa o kredyt krótkoterminowy - WZÓR UMOWY

W ramach umowy Bank udziela Kredytobiorcy kredytu z krótkim terminem spłaty (do 1 roku). Kredyty krótkoterminowe są przeznaczane na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

§ 5

Kredytobiorca – na postawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z późn. zm.) – poddaje się egzekucji kwot z tytułu udzielonego kredytu i wszelkich innych kosztów i należności Banku, na pierwsze żądanie Banku celem pełnego zaspokojenia wierzytelności Banku zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

§ 6

1. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu stanowi:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem kredytu ponosi Kredytobiorca, a w przypadku poniesienia ich przez Bank, Kredytobiorca zobowiązuje się do ich zwrotu. Kredytobiorca udziela Bankowi pełnomocnictwa do obciążenia wyżej wymienioną kwotą jego rachunku prowadzonego w ............ ..................................................................................................

§ 7

1. Kredytobiorca zobowiązany jest do:

1) comiesięcznego składania Bankowi pisemnych informacji wraz z dokumentami źródłowymi, pozwalających Bankowi na ocenę kondycji finansowej Zleceniobiorcy,

2) Informowania Banku o zaciąganych kredytach, pożyczkach, udzielonych gwarancjach i poręczeniach lub zobowiązaniach przekraczających ............... (słownie .................................) złotych.

2. W razie stwierdzenia przez Bank, że Kredytobiorca utracił zdolność kredytową, Bank może zażądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia wierzytelności z tytułu udzielonej gwarancji.

§ 8

Sądem właściwym dla rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych z niniejszej umowy jest sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Banku.

§ 9

1) Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

2) Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności...........................................          ...........................................
                   Bank                                    Kredytobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o kredyt krótkoterminowy

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Strama

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK