REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-267/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Audiencia Provincial de León – Hiszpania) – AB Volvo, DAF TRUCKS NV/RM [Odesłanie prejudycjalne – Porozumienia, decyzje i uzgodnione praktyki – Artykuł 101 TFUE – Dyrektywa 2014/104/UE – Artykuły 10, 17 i 22 – Powództwa o odszkodowanie za naruszenia przepisów prawa konkurencji Unii Europejskiej – Termin przedawnienia – Wzruszalne domniemanie szkody – Ustalanie wysokości poniesionej szkody – Opóźniona transpozycja dyrektywy – Zastosowanie czasowe – Przepisy materialne i proceduralne]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-534/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 22 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht – Niemcy) – Leistritz AG/LH [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuł 38 ust. 3 zdanie drugie – Inspektor ochrony danych – Nałożony na administratora lub podmiot przetwarzający zakaz odwoływania inspektora ochrony danych lub karania go za wypełnianie jego zadań – Podstawa prawna – Artykuł 16 TFUE – Wymóg niezależności w wykonywaniu obowiązków – Przepisy krajowe zakazujące zwolnienia inspektora ochrony danych w braku ważnej przyczyny]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-577/20: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus, Finlandia) – Postępowanie zainicjowane przez A [Odesłanie prejudycjalne – Uznawanie kwalifikacji zawodowych – Dyrektywa 2005/36/WE – Artykuł 2 – Zakres stosowania – Artykuł 13 ust. 2 – Zawody regulowane – Warunki uzyskania prawa dostępu do tytułu psychoterapeuty w jednym państwie członkowskim na podstawie dyplomu z psychoterapii wydanego przez uniwersytet mający siedzibę w innym państwie członkowskim – Artykuły 45 i 49 TFUE – Swobody przemieszczania się i przedsiębiorczości – Ocena równoważności rozpatrywanego kształcenia – Artykuł 4 ust. 3 TUE – Zasada lojalnej współpracy między państwami członkowskimi – Podważanie przez przyjmujące państwo członkowskie poziomu wiedzy i kwalifikacji, których nabycie można domniemywać na podstawie dyplomu wydanego w innym państwie członkowskim – Warunki]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprawa C-596/20: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék – Węgry) – DuoDecad Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuły 2, 24 i 43 – Miejsce świadczenia usług – Usługi wsparcia technicznego świadczone na rzecz spółki mającej siedzibę w innym państwie członkowskim – Nadużycie prawa – Ocena okoliczności faktycznych – Brak właściwości]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-661/20: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 22 czerwca 2022 r. – Komisja Europejska/Republika Słowacka [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 92/43/EWG – Artykuł 6 ust. 2 i 3 – Ochrona siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory – Dyrektywa 2009/147/WE – Artykuł 4 ust. 1 – Ochrona dzikiego ptactwa – Głuszec zwyczajny (Tetrao urogallus) – Plany urządzenia lasu – Cięcia sanitarne – Odpowiednia ocena ich oddziaływania – Obszary „Natura 2000” – Obszary specjalnej ochrony wyznaczone dla ochrony głuszca zwyczajnego – Brak środków zapobiegających pogarszaniu się stanu siedlisk oraz szczególnych środków ochronnych na niektórych obszarach]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-700/20: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 20 czerwca 2022 r. {wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) [sąd wyższej instancji (Anglia i Walia), wydział Queen’s Bench (izba gospodarcza) – Zjednoczone Królestwo] – London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Limited/Kingdom of Spain [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 – Uznanie orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim – Podstawy odmowy uznania – Artykuł 34 pkt 3 – Orzeczenie, którego nie da się pogodzić z wcześniejszym orzeczeniem wydanym między tymi samymi stronami w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o uznanie – Przesłanki – Poszanowanie przez wcześniejsze orzeczenie powtarzające treść orzeczenia arbitrażowego przepisów i podstawowych celów rozporządzenia (WE) nr 44/2001 – Artykuł 34 pkt 1 – Uznanie oczywiście sprzeczne z porządkiem publicznym państwa członkowskiego, w którym wystąpiono o uznanie – Przesłanki]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-65/21 P i od C-73/21 P do C-75/21 P: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. – SGL Carbon SE (C-65/21 P), Química del Nalón SA, dawniej Industrial Química del Nalón SA (C-73/21 P), Deza a.s. (C-74/21 P), Bilbaína de Alquitranes SA (C-75/21 P)/Komisja Europejska, Królestwo Hiszpanii, Europejska Agencja Chemikaliów [Odwołania – Środowisko naturalne – Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 – Klasyfikacja, oznakowanie i pakowanie substancji i mieszanin – Rozporządzenie (UE) nr 944/2013 – Zaklasyfikowanie wysokotemperaturowej smoły węglowej do substancji o toksyczności ostrej kategorii 1 dla środowiska wodnego (H400) i substancji o toksyczności przewlekłej kategorii 1 dla środowiska wodnego (H410) – Stwierdzenie nieważności – Skarga o odszkodowanie]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-229/21: Wyrok Trybunału (piąta izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d’appel de Bruxelles – Belgia) – Port de Bruxelles, Région de Bruxelles-Capitale/Infrabel SA [Odesłanie prejudycjalne – Transeuropejska sieć transportowa – Rozporządzenie (UE) nr 1315/2013 – Artykuł 15 ust. 1 – Infrastruktura transportu wodnego śródlądowego – Porty śródlądowe – Obowiązek połączenia przez państwo członkowskie portów śródlądowych z infrastrukturą transportu drogowego lub transportu kolejowego – Likwidacja połączenia z jednym z tych dwóch rodzajów infrastruktury transportowej – Warunki]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-376/21: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 16 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad – Bułgaria) – Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto i rakovoditel na Upravlyavashtia organ na Operativna programa „Regioni v rastezh” 2014–2020/Obshtina Razlog [Odesłanie prejudycjalne – Udzielanie zamówień publicznych – Rozporządzenie (UE, Euratom) 2018/1046 – Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 – Brak możliwości zastosowania do zamówień publicznych udzielanych przez państwa członkowskie i finansowanych ze środków pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych – Dyrektywa 2014/24/UE – Bezpośrednie i bezwarunkowe odesłanie w ustawodawstwie krajowym do przepisów prawa Unii – Możliwość zastosowania do zamówienia, którego szacunkowa wartość jest niższa od progu określonego w dyrektywie – Artykuł 32 ust. 2 lit. a) – Możliwość wystosowania przez instytucję zamawiającą zaproszenia do udziału w procedurze negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji do jednego tylko wykonawcy po stwierdzeniu bezskuteczności wcześniejszej procedury otwartej – Obowiązek zachowania pierwotnych warunków zamówienia bez wprowadzania istotnych zmian]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-728/21: Postanowienie Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 28 czerwca 2022 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Supremo Tribunal Administrativo – Portugalia) – OF/Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP (IFAP) [Odesłanie prejudycjalne – Artykuł 99 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 2988/95 – Ochrona interesów finansowych Unii – Nieprawidłowości w odniesieniu do prawa Unii – Postępowanie w sprawie nieprawidłowości – Termin przedawnienia – Przerwanie biegu – Akt odnoszący się do dochodzenia lub postępowania w sprawie nieprawidłowości – Pojęcie – Sprawozdanie z kontroli stwierdzające wystąpienie nieprawidłowości]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-3/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (pierwsza izba) wydanego w dniu 22 października 2021 r. w sprawie T-22/21 Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/Komisja, wniesione w dniu 3 stycznia 2022 r. przez Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-153/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-683/20, Legero Schuhfabrik GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 2 marca 2022 r. przez Legero Schuhfabrik GmbH

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-154/22 P: Odwołanie od postanowienia Sądu (dziewiąta izba) wydanego w dniu 15 grudnia 2021 r. w sprawie T-682/20 Legero Schuhfabrik GmbH/Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, wniesione w dniu 2 marca 2022 r. przez Legero Schuhfabrik GmbH

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-252/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Târgu-Mureş (Rumunia) w dniu 8 kwietnia 2022 r. – Societatea Civilă Profesională de Avocaţi AB & CD/Consiliul Judeţean Suceava i in.

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawa C-266/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Curtea de Apel Bucureşti (Rumunia) w dniu 20 kwietnia 2022 r. – CRRC Qingdao Sifang CO LTD, Astra Vagoane Călători SA/Autoritatea pentru Reformă Feroviară, Alstom Ferroviaria SpA

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-269/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Spetsializiran nakazatelen sad (Bułgaria) w dniu 21 kwietnia 2022 r. – Postępowanie karne przeciwko IP, DD, ZI, SS, HYa

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

Sprawa C-283/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Okresný súd Prešov (Słowacja) w dniu 26 kwietnia 2022 r. – DZ, EO, YV, YE i MP/Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Sprawa C-286/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hof van Cassatie (Belgia) w dniu 28 kwietnia 2022 r. – KBC Verzekeringen NV/P&V Verzekeringen CVBA

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-314/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Varhoven administrativen sad (Bułgaria) w dniu 11 maja 2022 r. – „Consortium Remi Group” AD/Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Sprawa C-325/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Administrativen sad – Varna (Bułgaria) w dniu 13 maja 2022 r. – TS, HI/Ministar na zemedelieto, hranite i gorite

Strony 15 - 15 Pobierz pdf

Sprawa C-341/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte suprema di cassazione (Włochy) w dniu 25 maja 2022 r. – Feudi di San Gregorio Aziende Agricole SpA/Agenzia delle Entrate

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

Sprawa C-359/22: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez High Court (Irlandia) w dniu 3 czerwca 2022 r. – AHY/The Minister for Justice

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Sprawa C-363/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba) wydanego w dniu 6 kwietnia 2022 r. w sprawie T-735/20, Planistat Europe i Charlot/Komisja, wniesione w dniu 6 czerwca 2022 r. przez Planistat Europe i Hervé-Patricka Charlota

Strony 18 - 18 Pobierz pdf

Sprawa C-367/22 P: Odwołanie od wyroku Sądu (czwarta izba w składzie powiększonym) wydanego w dniu 30 marca 2022 r. w sprawie T-326/17, Air Canada/Komisja, wniesione w dniu 7 czerwca 2022 r. przez Air Canada

Strony 19 - 19 Pobierz pdf

REKLAMA