reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Sprawy rodzinne > Małżeństwo > Domowy budżet > Vademecum inwestora: Fundusz inwestycyjny otwarty

Vademecum inwestora: Fundusz inwestycyjny otwarty

Fundusze inwestycyjne otwarte są najbardziej popularnym rodzajem funduszy inwestycyjnych. W zasadzie każdy może stać się jego uczestnikiem, osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Jedynym ograniczeniem jest wysokość pierwszej i kolejnych wpłat.

2. Rejestr uczestników funduszu.

Fundusz inwestycyjny otwarty prowadzi rejestr uczestników funduszu. Rejestr uczestników funduszu zawiera w szczególności:
1) dane identyfikujące uczestnika funduszu;
2) liczbę jednostek uczestnictwa należących do uczestnika;
3) datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa;
4) datę odkupienia, liczbę odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi za odkupione jednostki;
5) datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi;
6) informacje o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu;
7) wzmiankę o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa.

3. Aktywa funduszu.

Wartość aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego nie może być niższa niż 2 000 000 zł. O każdym przypadku zmniejszenia wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego otwartego poniżej poziomu 2 500 000 zł fundusz ogłasza niezwłocznie w sposób określony w statucie.

Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować aktywa funduszu wyłącznie w środki finansowe wskazane w art. 93, 94 i 94a ustawy o funduszach inwestycyjnych. Będą to m.in. akcje, obligacje a także niektóre depozyty bankowe.

Z zastrzeżeniem art. 97–100 ustawy o funduszach, fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 5 % wartości swoich aktywów w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot. Fundusz inwestycyjny otwarty nie może lokować więcej niż 20 % wartości swoich aktywów w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej instytucji kredytowej.

Fundusz inwestycyjny może zawierać umowy, których przedmiotem są papiery wartościowe i prawa majątkowe, z innym funduszem zarządzanym przez to samo towarzystwo.

Fundusz inwestycyjny otwarty, nie może lokować więcej niż 25 % wartości aktywów funduszu w:

1) listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 99, poz. 919, z późn. zm.9)) lub

2) dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez jedną instytucję kredytową, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem, że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które w całym okresie do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych.

Zobacz również: Czy należy inwestować w fundusze inwestycyjne? - poradnik

reklama

Czytaj także

Eksperci:

Maciej Kafliński

Radca prawny. Ekspert w zakresie prawa kapitałowego, funduszy inwestycyjnych oraz prawa korporacyjnego i cywilnego.

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Źródło:

INFOR

Zdjęcia

Fundusze inwestycyjne otwarte są najbardziej popularnym rodzajem funduszy inwestycyjnych.
Fundusze inwestycyjne otwarte są najbardziej popularnym rodzajem funduszy inwestycyjnych.

Czas pracy 2020. Planowanie, rozliczanie i ewidencja59.00 zł
reklama

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chmielniak Adwokaci Spółka Partnerska Adwokatów i Radców Prawnych

Kancelaria prawna specjalizująca się w sprawach karnych gospodarczych i karnych skarbowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama