| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Prawa konsumenta > Konsument - dom > Umowa o zarządzanie nieruchomością - WZÓR UMOWY

Umowa o zarządzanie nieruchomością - WZÓR UMOWY

W umowie Zleceniodawca zleca Zarządzającemu podjęcie czynności zwykłego zarządu nieruchomością. Pobierz bezpłatny wzór umowy o zarządzanie nieruchomością.


§ 5

Zarządzający jest uprawniony do przeprowadzania remontu kapitalnego budynku wyłącznie na podstawie zatwierdzonego rocznego planu gospodarczego.

§ 6

1. W przypadku niespodziewanej awarii, której usuniecie przekracza zakres bieżących napraw a koszt przekracza zebrane środki funduszu remontowego Zarządzający ma obowiązek usunąć awarie i jej skutki, z jednoczesnym powiadomieniem Zarządu Wspólnoty o poniesionych kosztach.

§ 7

1. Nadzór nad wykonaniem umowy o zarządzanie należy do Zarządu Wspólnoty.

2. Do podjęcia przez Zarządzającego czynności przekraczających zakres powierzonych mu w umowie o zarządzenie obowiązków potrzebna jest zgoda Zarządu.

§ 8

1. Za wykonanie powierzonych w niniejszej umowie obowiązków Zarządzający otrzymywać będzie wynagrodzenie na podstawie wystawianych faktur płatnych w terminie 14 dni.

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 określa uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia .........................r. stanowiącą załącznik nr 1, a sposób wyliczenia przedstawia załącznik nr 2.

§ 9

Zarządzający ponosi odpowiedzialność odszkodowawcza w stosunku do Wspólnoty za zawinione działanie i zaniechanie własne oraz działanie i zaniechanie osób, z pomocą których zobowiązanie wykonuje.

§ 10

1. Na żądanie Zarządu Zarządzający jest zobowiązany każdorazowo do przedłożenia informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości wspólnej oraz dochodach z nieruchomości. Informacja winna być przekazana Zarządowi na piśmie w terminie 7 dni od otrzymania wniosku z żądaniem.

2. Zarządzający zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej o zagrożeniu wyczerpania środków finansowych z zaliczek przeznaczonych na eksploatacje przed końcem roku finansowego.

§ 11

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem .............................. roku,

natomiast wykonanie umowy następuje z dniem ..............................roku.

§ 12

Każdej ze stron służy prawo wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia

§ 13

Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TRILUX Polska Sp. z o. o.

ekspert z zakresu BHP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »