| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Finanse > Umowa powierniczego przelewu wierzytelności - WZÓR UMOWY

Umowa powierniczego przelewu wierzytelności - WZÓR UMOWY

W ramach umowy Cedent przekazuje Powiernikowi wierzytelności względem swoich dłużników. Powiernik zobowiązuje się do prowadzenia działań zmierzających do odzyskania wierzytelności w imieniu własnym, lecz na rachunek Cedenta.

3. Za zgodą Cedenta wyrażoną w formie pisemnej Powiernik może wnieść przeciwko dłużnikowi powództwo do sądu.

4. Cedent poniesie koszty wpisu sądowego oraz koszty wpisu komorniczego.

5. Powiernik zobowiązuje się wykonywać czynności powiernicze mając w szczególności na uwadze słuszny interes Cedenta.

6. Powiernik zobowiązuje się nie obciążać Cedenta kosztami wykonywanych czynności powierniczych.

7. Powiernik zobowiązuje się do informowania Cedenta o prowadzonych czynnościach powierniczych.

§ 4

Wynagrodzenie powiernika

1. Za skuteczne wykonanie czynności powierniczych Powiernik otrzyma wynagrodzenie w postaci prowizji. Wysokość prowizji odrębnie dla każdego długu określać będą załączniki do umowy.

2. Prowizja obliczana będzie proporcjonalnie do odzyskanej wartości nominalnej wierzytelności.

§ 5

Zasady wzajemnych rozliczeń

1. Dla celów wzajemnych rozliczeń każda z wierzytelności traktowana będzie oddzielnie.

2. Powiernik przekazywać będzie kwoty należne Cedentowi z tytułu poszczególnych, powierniczo przelanych wierzytelności, a wyegzekwowane od dłużnika,  w terminie siedmiu dni od daty ich odzyskania, na konto Cedenta: .............................................

3. W przypadku zapłacenia wierzytelności przez dłużnika na rzecz Cedenta lub wskazanego przez Cedenta podmiotu Cedent niezwłocznie zawiadomi o tym zdarzeniu i przeleje na rachunek bankowy Powiernika wynagrodzenie jak na zasadach § 4 i 5.

§ 6

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

1. Każda ze stron może umowę wypowiedzieć w stosunku do poszczególnych wierzytelności z zachowaniem ............-dniowego terminu wypowiedzenia; okres wypowiedzenia będzie liczony od daty doręczenia wypowiedzenia drugiej stronie.

Powiernik po upływie ww. terminu dokona w ciągu trzech dni cesji zwrotnej wierzytelności będącej przedmiotem umowy.

2. W przypadku wypowiedzenia przez Cedenta umowy w części dotyczącej określonego dłużnika przed upływem ....... dni od daty cesji Powiernik obciąży Cedenta kosztami ryczałtowymi w kwocie .......................... złotych.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Umowa zostaje zawarta na czas nie określony.

2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa.

3. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

4. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jedno-brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
                Cedent                                    Powiernik

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa powierniczego przelewu wierzytelności

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »