| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowa kupno-sprzedaż > Umowa sprzedaży rzeczy używanej - WZÓR UMOWY

Umowa sprzedaży rzeczy używanej - WZÓR UMOWY

W umowie przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana. Strony w treści określiły jej stan, jak również cel zakupu przez Kupującego. Umowa taka, zawarta między dwiema osobami prywatnymi, podlega przepisom o rękojmi z Kodeksu cywilnego.

Polecamy: Darowizny, testamenty, spadki (PDF)

UMOWA SPRZEDAŻY

zawarta dnia ...................... (data zawarcia umowy) w ................................. (miejsce zawarcia umowy) pomiędzy:


....................................................... (imię i nazwisko sprzedającego) zamieszkałym w ............................... (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) legitymującym się dowodem osobistym numer........................................ (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez ........................ (organ wydający dowód osobisty) z  datą ważności do .................................. (data ważności) numer PESEL ............................................. (numer PESEL) numer NIP ................................... (numer NIP) zwanym dalej Sprzedającym,

a

....................................................... (imię i nazwisko kupującego) zamieszkałym w ............................... (miejscowość, ulica, numer domu, numer mieszkania) legitymującym się dowodem osobistym numer........................................ (seria i numer dowodu osobistego) wydanym przez ........................ (organ wydający dowód osobisty) z  datą ważności do .................................. (data ważności) numer PESEL ............................................. (numer PESEL) numer NIP ................................... (numer NIP) zwanym dalej Kupującym.


§ 1

  1. Sprzedający sprzedaje a Kupujący kupuje: .........................................................................................................................................................................................(przedmiot umowy).
  2. Sprzedawca oświadcza, że określony w pkt. 1 przedmiot umowy jest używany i został przez niego nabyty w ………….. roku.
  3. Dokładny opis przedmiotu niniejszej umowy oraz jego części składowych znajduje się w załącznik numer 1.

§ 2

  1. Kupujący oświadcza, że przedmiot sprzedaży nabywa w celu …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  (cel nabycia przedmiotu sprzedaży).
  2. Strony zgodnie oświadczają, że przedmiot umowy jest w pełni sprawny i nadaje się w pełni do celu oznaczonego przez Kupującego.

§ 3

Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę sprzedaży w wysokości................................... (słownie:  ……………………………………………………………..) złotych.

§ 4

  1. Sprzedawca wyda Kupującemu przedmiot sprzedaży z chwilą zawarcia niniejszej umowy.
  2. Zapłata ceny nastąpi w dniu zawarcia umowy na ręce Sprzedającego.

§ 5

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron..................................................                                               .................................................
            Sprzedający:                                                                                 Kupujący:


Załączniki:

  1. Dokładny opis przedmiotu sprzedaży oraz części składowych.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa sprzedaży rzeczy używanej

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brokerska CDS

CDS działa jako kancelaria doradcza, której misją jest ochrona interesów przewoźników i spedytorów poprzez świadczenie usług w zakresie obsługi ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika, OC spedytora i Cargo) oraz pozasądowej i sądowej obsługi roszczeń i szkód powstałych w transporcie. Świadczymy również usługi związane z zarządzaniem ryzykiem transportowym, a także przeprowadzamy audyty i szkolenia z zakresu prawa przewozowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »