Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa ustanawiająca spółkę z o.o. - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką, w której Wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jej zobowiązania (poza umówionym wkładem). Powstaje na mocy umowy wspólników, która musi mieć jednak formę aktu notarialnego.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa ustanawiająca spółkę z o.o.


AKT NOTARIALNY
( projekt )

Dnia ……….. 20….. r  ( dnia …………… dwa tysiące …………………………… ) w Kancelarii Notarialnej w ……………….. stawili się :

 1. ………………………………….. syn …………………… zam. ………………… PESEL ……… legitymujący się dowodem osobistym seria ………………………………,
 2. . ……………………………, córka ……………………. Zam. ……………….. PESEL ………. legitymująca się dowodem osobistym seria ……………………………..,


UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

1. Stawiający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej, zawiązują niniejszym spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką.

2. Spółka będzie prowadzoną pod firmą "……………………….. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". Spółka może posługiwać się skrótem firmy ……………… sp. zo.o., jego odpowiednikami w  językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficzny.

3. Siedzibą Spółki jest ……………………….

4.Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI


§ 2

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:

1) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

2) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

4) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

5) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

6) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

7) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

8) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

9) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

10) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

11) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

12) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

13) …………………………………………………………………………………………. ( PKD …………………. );

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 3

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 zł ( pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na  500 udziałów po 100 zł (sto złotych) każdy udział.

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty ……………………………………… zł w terminie do ……………………….. r. (słownie: …………………………………………………………………………………………………………..roku).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w trybie określonym w ustępie 1 nie wymaga zmiany umowy spółki.

3. Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego oraz o sposobie objęcia podwyższonego kapitału podejmuje Zgromadzenie Wspólników.

§ 5

1.Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

2.Udziały w kapitale zakładowym objęte zostały w następujący sposób :

- ……………………………………….. obejmuje ……… udziałów,  o wartości 100 zł każdy, o łącznej wartości ………… zł, pokrywając je gotówką, na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, a małżonka ………………………. wyraża zgodę.

- ………………………………………. obejmuje …….. udziałów,  o wartości 100 zł każdy, o łącznej wartości ………….. zł, pokrywając je gotówką, na zasadzie wspólności majątkowej małżeńskiej, a mąż …………………………….. wyraża zgodę.

3. Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika.

§ 6

1.      Wspólnicy są zobowiązani do wnoszenia dopłat, proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

2.      Wysokość i terminy dopłat oznaczone zostaną w miarę potrzeby uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

3.      Dopłaty mogą być zwrócone wspólnikom na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników pod warunkiem, że nie są potrzebne do pokrycia strat bilansowych Spółki.


IV. ORGANY SPÓŁKI


§ 7

Organami Spółki są:

1. Zarząd Spółki.

2. Zgromadzenie Wspólników.

A. Zarząd Spółki


§ 8

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób

2. Kadencja Zarządu Spółki trwa 5 (pięć ) kolejnych lat.

3. Zarząd jest powoływany i odwoływany przez Zgromadzenie wspólników.

§ 9

1. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przestrzegając przepisów prawa, postanowień umowy, uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy Spółki niezastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników.

2. Zarząd reprezentuje Spółkę względem osób trzech.

3. Do pierwszego składu Zarządu zostali powołani : Stanisław  Wojtas i Elżbieta Wojtas. Powierza się Stanisławowi Wojtas pełnienie funkcji Prezesa Zarządu. Kolejne Zarządy zostaną ustanowione uchwałą Zgromadzenia Wspólników

4. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.

B. Zgromadzenie Wspólników


§ 10

1. Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek wspólników reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

4. Zwołanie nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek wspólników powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 11

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.

2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

3. Wspólnicy reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

§ 12

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki.

§ 13

Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.


§ 14

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej.

2. W przypadku przewidzianym w art. 246 § 1 Kodeksu spółek handlowych do uchwały
o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów.

§ 15

 Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatora Spółki, bądź  o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.

§ 16

1.      Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.

2.      Zgromadzenie Wspólników uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad

§ 17

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;

3) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;

4) zmiana przedmiotu działalności Spółki;

5) zmiana umowy Spółki;

6) połączenie, przekształcenie i utworzenie nowej Spółki lub przystąpienie do innej Spółki;

7) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

8) wyrażenie zgody na obciążenie udziałów lub ustanowienie na nich zastawu oraz na zbycie udziałów, także na rzecz Spółki w celu ich umorzenia;

9) umorzenie udziałów;

10) powzięcie uchwały o wysokości i terminie dopłat oraz ich ewentualnym zwrocie;

11) rozwiązanie i likwidacja Spółki;

12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

13) postanowienie co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy straty przekraczają sumę funduszu zapasowego i połowę kapitału zakładowego;

14) ustalenie wynagrodzenia dla  Zarządu Spółki;

15) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu .

2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1. uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w innych postanowieniach niniejszej umowy oraz w Kodeksie spółek handlowych.

3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 18

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 19

1. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, za wyjątkiem pierwszego roku obrotowego, który kończy się 31.12.200…… r .

§ 20

Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć na piśmie Zgromadzeniu Wspólników roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki, w czasie umożliwiającym odbycie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez naruszania terminu określonego w przepisach powszechnie obowiązujących.

§ 21

1. Czysty zysk wynikający z rocznego bilansu przeznaczony jest na kapitał zapasowy, o ile wspólnicy nie rozporządzą inaczej.

2. Wspólnicy mogą przeznaczyć zysk lub jego część do podziału między siebie oraz przeznaczyć na fundusz zapasowy lub inne fundusze określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.

3. Zysk lub jego część przeznaczoną uchwałą Zgromadzenia Wspólników do podziału między wspólników dzieli się w stosunku proporcjonalnym do udziałów wspólników.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

1. Spółka zamieszcza wymagane prawem ogłoszenia w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

§ 23

Koszty tego aktu ponosi Spółka.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa ustanawiająca spółkę z o.o.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Kredyt bez wkładu własnego bez minimalnego limitu gwarancji
  Kredyt bez wkładu własnego limit gwarancji przewiduje obecnie limit gwarancji w wysokości od 10 do 20 proc. wartości nieruchomości. Rząd jednak chce wprowadzić zmiany. Jakie?
  MZ o zakazie odwiedzin pacjentów
  Jak przekazało ministerstwo zdrowia, utrzymywanie zakazu odwiedzin pacjentów nie znajduje podstawy w świetle obowiązującego prawa, a także jest sprzeczne z rekomendacjami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego w tym zakresie.
  Tusk: nie sądzę, by to, co zostało ustalone ws. projektu noweli o SN, przybliżyło nas do europejskich środków
  Nie sądzę, żeby to, co ustalił prezydent Andrzej Duda z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą ws. projektu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym, przybliżało nas w sposób istotny do europejskich środków - powiedział w piątek przewodniczący PO Donald Tusk
  Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców - jakie zasady?
  Jakie są zasady dotyczące nabycia nieruchomości w Polsce? Czy konieczne jest uzyskanie zezwolenia?
  Ile dokładnie kosztuje rozwód?
  W ostatnich latach rozwody w Polsce stały się coraz popularniejsze. Sądy uginają się od ilości spraw rozwodowych, co powoduje, że czas oczekiwania na termin rozprawy może się wydłużyć. Niezależnie od tego osoby zainteresowane ta tematyką w pierwszej kolejności poszukują informacji na temat tego z jakimi kosztami sądowymi będą musiały się mierzyć składając pozew rozwodowy i jakie są ceny usług prawnych: koszt adwokata czy radcy prawnego.
  Prezydent podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej
  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej. ZPHM będzie prowadził działania obejmujące m.in. zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
  Co zrobić ze starym sprzętem elektrycznym i elektronicznym?
  Stary sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może zostać wyrzucony do śmieci razem z innymi odpadami. Za ich wyrzucenie do nieodpowiedniego miejsca grożą wysokie kary. Nawet do 5 tys. zł. Co zatem z nim zrobić?
  Wypadek pożyczonym samochodem – o zasadach odpowiedzialności
  Może się zdarzyć, że podczas korzystania z cudzego samochodu dojdzie do wypadku. Zasady odpowiedzialności wydają się oczywiste, gdy jego sprawca, a zarazem kierujący pojazdem, jest właścicielem auta uczestniczącego w zdarzeniu. Co jednak w sytuacji, gdy za kierownicą zasiada osoba, której samochód ten jedynie udostępniono?
  Müller o żądaniach KE ws. SN: co do przywrócenia sędziów - "dajemy procedurę, w której to się może odbywać"
  Reforma systemu dyscyplinarnego jest, likwidacja Izby Dyscyplinarnej SN jest, a jeżeli chodzi o przywrócenie sędziów, to "dajemy procedurę, w której to się może odbywać" - mówił w czwartek rzecznik rządu Piotr Müller pytany o spełnienie przez Polskę warunków postawionych przez Komisji Europejskiej.
  Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość RODO – konferencja online 25 maja 2022 r.
  W środę 25 maja 2022 r. o godz. 9:00 odbędzie się konferencja online poświęcona tematyce RODO z okazji 4 lat jego funkcjonowania. Gośćmi wydarzenia będą jedni z najlepszych ekspertów z dziedziny ochrony danych osobowych w Polsce. Zaproszeni eksperci przybliżą praktyczne aspekty stosowania RODO ujęte w trzech perspektywach czasu. Portal infor.pl objął patronat medialny nad tą konferencją.
  Horała: pierwszy wniosek do KE o płatność w ramach KPO w III kwartale
  Rząd planuje wysłać do Komisji Europejskiej pierwszy wniosek o płatność w ramach Krajowego Planu Odbudowy w III kwartale br. - poinformował w czwartek w Senacie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała.
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
  Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia to ustawa regulująca polskie postępowanie w sprawach o wykroczenia.
  Mieszkanie bez wkładu - dla kogo nowe rozwiązanie?
  Czy aktualna sytuacja na rynku nieruchomości pozwala na realne skorzystanie z rozwiązań programu „Mieszkania bez wkładu”?
  Kodeks karny skarbowy
  Kodeks karny skarbowy (uchwalony 10 września 1999 r.; obowiązuje od 17 października 1999 r.), zwany skrótowo "kks", to pierwsza ustawa rangi kodeksowej w polskim systemie prawnym, która określa zasady odpowiedzialności karnej za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wcześniej (od 1 stycznia 1927 r. do uchwalenia obecnego kks) tę dziedzinę prawa karnego regulowały zwykłe ustawy karne skarbowe. Przestępstwa i wykroczenia skarbowe to (najogólniej rzecz ujmując) określone w kks zachowania (czyny i zaniechania) godzące w szczególności w podatki, opłaty i inne daniny publiczne - szerzej: w interes finansowy Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego a także Unii Europejskiej.
  RPP: Odwiedziny u pacjentów w szpitalu nie mogą być ograniczane
  Utrzymywanie przez szpitale restrykcyjnych ograniczeń w korzystaniu z praw pacjenta może stanowić praktykę naruszającą zbiorowe prawa pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta.
  Rehabilitacja 25 plus - ruszył nabór wniosków
  Rehabilitacja 25 plus to dofinansowanie przeznaczone dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami, które w roku 2016 lub później zakończyły uczęszczanie do placówek pobytu dziennego. Jakie są warunki jego uzyskania, a także kto i od kiedy może składać wnioski?
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy reguluje kwestie z zakresu prawa rodzinnego. Ustawa została uchwalona w 1964 r. i była wielokrotnie nowelizowana.
  Jak wyrobić paszport? Wszystko, co musisz wiedzieć
  Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 oraz do strefy Schengen kilka lat później sprawiło, że paszporty stały się w jakimś sensie zbędne. Każdy może przekroczyć pieszo granice z Niemcami lub Czechami i nie zwrócić na to większej uwagi. Jednak na strefie Schengen świat się nie kończy. Wycieczka w dalsze rejony świata wiąże się z koniecznością posiadania paszportu. Od czego zacząć, aby wyrobić paszport?
  Przemoc domowa - MS zapowiada nowe przepisy
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje kolejne narzędzia, mające przeciwdziałać przemocy domowej. Na jakim etapie jest projekt?
  Wakacje kredytowe tylko dla osób zaspokajających własne potrzeby mieszkaniowe
  Wakacje kredytowe mają być dostępne dla osób posiadających kredyt hipoteczny w złotówkach, które sfinansowały nim zakup nieruchomości na cele mieszkaniowe. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy mającej je wprowadzić do polskiego systemu prawa. Jakie założenia przyjął projektodawca?
  Kredyt bez wkładu własnego – nowe limity ceny m2
  Kredyt bez wkładu własnego niesie za sobą ograniczenia, np. limity cen metra kwadratowego kupowane mieszkania. Portal GetHome.pl sprawdził, jak duża jest obecnie w największych miastach oferta mieszkań do kupienia za taki kredyt.
  Emerytura rolnicza a działalność gospodarcza - zmiany
  Rolnik na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by otrzymać świadczenie w pełnej wysokości. Takie zmiany zakłada nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób – poinformowała we wtorek w Świerczach (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Premier: rozważamy przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. w całości lub części
  Premier zapowiada przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. - rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów - UOKiK opracowuje zasady
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów jest problemem związanym z intensywnie rozwijającym się rynkiem mediów społecznościowych i brakiem transparentnych zasad. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy przygotowania nad zbiorem zasad związanych z treściami sponsorowanymi. Jakie to będą zasady?