Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Niniejszą umową Eksporter zobowiązuje się realizować zamówienia Przedstawiciela na rzeczy, znajdujące się produkcji Eksportera. W umowie strony uzgadniają m.in. kwestie transportu oraz gwarancji.


POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski


UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE IMPORTU

NA RYNEK POLSKI


zawarta w dniu .......................w .............................., pomiędzy:


......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. .................................. nr ............., nr KRS .................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Eksporterem,


a


......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. .................................. nr ............., nr KRS .................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Przedstawicielem.


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Eksporter oświadcza, że przedmiotem jego działalności jest m.in. produkcja, sprzedaż, najem urządzeń do utrzymywania dróg i autostrad (m.in. pługi, lemiesze, solarki etc.).

2. Przedstawiciel oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na pośredniczeniu przy zawieraniu transakcji handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi polskimi i zagranicznymi, a także na sprzedaży maszyn i urządzeń. Ponadto Przedstawiciel oświadcza, że posiada głęboką i rzetelną wiedzę na temat potrzeb polskiego rynku.

§ 2

1. Eksporter zobowiązuje się realizować złożone przez Przedstawiciela zamówienia na dostawę urządzeń do utrzymywania dróg i autostrad, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie i w złożonym zamówieniu.

2. Udzielone przedstawicielstwo jest wyłączne i ogranicza się do terytorium Polski.

Warunki współpracy

§ 3

1. Przedstawiciel zobowiązuje się do oferowania i sprzedawania polskim odbiorcom produktów Eksportera.

2. Eksporter zobowiązuje się dostarczać zamówione urządzenia zgodnie ze specyfikacją zawartą w złożonym zamówieniu.

3. W transakcjach, o których mowa w ust. 1, Przedstawiciel występował będzie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 4

Eksporter obowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego i handlowego Przedstawiciela, w szczególności poprzez:

– dostarczenie pełnej dokumentacji techniczno-handlowej towarów w języku polskim,

– dostarczenie części zamiennych, instrukcji serwisowych, katalogów tych części w języku polskim,

– dostarczenie nośników reklamy służących do promocji produktów podczas prezentacji handlowych, targów, wystaw,

– pokrycie pełnych kosztów szkolenia pracowników Przedstawiciela,

– pokrycie kosztów udziału Przedstawiciela w targach,

– pokrycie kosztów założenia strony www na serwerze znajdującym się na terytorium Polski.

§ 5

1. Eksporter sprzedaje Przedstawicielowi zamówione produkty z 30% upustem w stosunku do cen fabrycznych.

2. Wysokość cen fabrycznych ustalana jest wyłącznie przez Eksportera. Ceny podawane przez Eksportera są cenami loco Eksporter.

3. Przedstawiciel samodzielnie ustala ceny sprzedaży produktów Eksportera na polskim rynku.

4. Wzajemne rozliczenia stron odbywać się będą wyłącznie w euro.

§ 6

1. Po zawarciu wstępnej umowy z polskim odbiorcą Przedstawiciel niezwłocznie przesyła faksem zamówienie do Eksportera. Zamówienie to powinno zawierać w szczególności:

a) ilość, rodzaj zamówionych urządzeń,

b) dokładną specyfikację,

c) termin dostawy,

d) miejsce dostawy.

2. Eksporter zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. Brak potwierdzenia w tym terminie oznacza przyjęcie zamówienia.

3. Po przyjęciu zamówienia nie jest możliwe odstąpienie przez Eksportera od jego realizacji.

4. Eksporter zobowiązuje się realizować przyjęte zamówienia zgodnie z ich treścią w szczególności według podanej specyfikacji zamówionych urządzeń, zgodnie z terminem i miejscem dostawy.

§ 7

1. Eksporter zapewnia transport zamówionych produktów Eksportera do Przedstawiciela oraz pokrywa jego koszty.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy strony w odrębnym pisemnym porozumieniu ustalą, że produkty Eksportera zostaną przetransportowane do siedziby Przedstawiciela lub miejsca przezeń wskazanego, przez przewoźnika wynajętego przez Przedstawiciela.

3. Do momentu odbioru urządzeń przez upoważnione przez Przedstawiciela osoby, ryzyko ich uszkodzenia lub przypadkowej utraty ponosi Eksporter.

4. Przedstawiciel dopełnia wszystkich obowiązków formalnych wymaganych przez prawo polskie do przyjęcia dostawy, np. procedury celne, opłaty celne itp., a także zapewnia dostarczenie go odbiorcy docelowemu.

5. W dniu wysłania towaru do odbiorcy Eksporter wystawia na Przedstawiciela fakturę na całość dostawy i wysyła ją listem poleconym na adres odbiorcy. Wartość dostawy podana jest w euro. Faktura, o której mowa w ust. 5 opatrzona będzie 60-dniowym terminem płatności, chyba że co innego wynikać będzie z odrębnego pisemnego porozumienia stron. W przypadku zamówienia części zamiennych faktura opatrzona będzie 30-dniowym terminem płatności.

6. Cena podana na fakturze zgodna będzie z cennikiem producenta, o którym mowa w § 5 ust. 2 z uwzględnieniem upustu, o którym mowa w § 5 ust. 1 i ust. 3.

7. Zapłatę za dostarczony towar Przedstawiciel realizuje zgodnie z terminem podanym na fakturze, na rachunek bankowy Eksportera prowadzony przez: ............................................................., nr rach. ....................................................................................

8. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Przedstawiciela.

9. Koszty związane z ocleniem towaru przejmuje na siebie Eksporter.

10. Sposoby zabezpieczenia zapłaty strony określić mogą w drodze odrębnego pisemnego porozumienia.


Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

§ 8

Przedstawiciel zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie poufne informacje jakie uzyskał w wyniku współpracy z Eksporterem. Poufność ta obejmuje także okres 2 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

Gwarancja

§ 9

1. Eksporter udziela odbiorcom 1-rocznej gwarancji na dostarczany sprzęt, począwszy od dnia zrealizowania dostawy.

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszty naprawy usterki, w tym koszt części zamiennych oraz robocizny.

3. Wraz z dostarczanymi urządzeniami, częściami zamiennymi Eksporter dostarcza karty gwarancyjne tych urządzeń lub w inny sposób pisemnie potwierdza gwarancję udzieloną nabywcy tych urządzeń.

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 1 roku.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Oświadczenie uważa się za skutecznie złożone z datą odbioru przesyłki poleconej zawierającej to oświadczenie.

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku:

a) upadłości, likwidacji drugiej strony,

b) utraty płynności finansowej przez drugą stronę,

c) naruszenia dobrego imienia,

d) naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy handlowej.

§ 11

1. Jako prawo właściwe dla niniejszej umowy strony wybierają prawo polskie.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane są wyłącznie według prawa polskiego przez sąd w ................................................., co oznacza, że niniejszym strony wyłączają zastosowanie postanowień Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

§ 12

Zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 13

Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 14

Umowa niniejsza reguluje całość stosunków pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia...........................................          ...........................................
                Eksporter                            Przedstawiciel

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski

 

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Ulgi podatkowe na innowacje i rozwój
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wniosek o „żłobkowe” do 31 maja 2022 r. - czy warto złożyć?
  31 maja 2022 r. upływa ważny termin dla rodziców wnioskujących o tzw. świadczenie żłobkowe. Czy warto się spieszyć?
  Bilet z drugiej ręki - jak uniknąć problemów?
  O czym pamiętać kupując bilet z drugiej ręki? Na jakie przepisy dotyczące odsprzedaży biletów warto zwrócić uwagę?
  Kredyt sędziego a sprawa "frankowa" - uchwała SN
  Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu frankowego nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy ze sprawy dotyczącej roszczeń wynikających z umowy zawartej przez ten bank z innym podmiotem - wynika z uchwały Sądu Najwyższego.
  Koniec stanu epidemii w Polsce od poniedziałku 16 maja
  Koniec stanu epidemii w Polsce następuje z dniem 16 maja. Zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego - wynika z rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Co się zmienia?
  Krajowy Plan Odbudowy. Ustawa o SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE
  KPO dla Polski. Czekamy na formalną akceptację kolegium unijnych komisarzy, to jest kwestia kilku, kilkunastu dni - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller pytany o Krajowy Plan Odbudowy. Podkreślił, że projekt dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE.
  Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 - wątpliwości konstytucyjne wobec ustawy
  Zmiany w Polskim Ładzie. Koalicja Obywatelska wstrzymała się w Sejmie od głosu w głosowaniu nad nowelą ustawy, która obniża dolną stawkę PIT z 17 na 12 procent, bo nie zostały przyjęte poprawki zgłoszone przez nasz klub - mówi poseł Jarosław Urbaniak. Jak ponadto ocenił, nowela ustawa może być sprzeczna z konstytucją.
  MS: sądy znacznie przyspieszyły
  Średni czas postępowań w 2022 r. skrócił się o prawie dwa miesiące - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Co wpływa na przyspieszenie pracy sądów?
  Dodatkowy termin na pierwsze przesłanie prądu z OZE do sieci [Sejm]
  Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska z poprawką, która wydłuża do 16 lipca 2024 r. termin pierwszego wprowadzenia energii do sieci przez nowych wytwórców prądu z OZE.
  Frankowicze - SN uwzględnił skargi nadzwyczajne Prokuratora Generalnego
  Sąd Najwyższy uwzględnił 2 z 15 dotychczas skierowanych przez Prokuratora Generalnego skarg nadzwyczajnych w obronie frankowiczów i uchylił w całości zaskarżone nakazy zapłaty Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
  KE proponuje nowe przepisy chroniące dzieci przed wykorzystaniem seksualnym
  Komisja Europejska uważa, że obecny system oparty na dobrowolnym wykrywaniu i zgłaszaniu takich przypadków przez przedsiębiorstwa okazał się niewystarczający, aby zapewnić dzieciom dostateczną ochronę.
  Pandemia już nie chroni przed eksmisją - powrót eksmisji lokatorów
  Od kiedy obowiązuje zniesienie zakazu eksmisji? Co to oznacza dla właścicieli i lokatorów? Jakie są najczęstsze powody postępowania eksmisyjnego?
  Wadliwie zwołane zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Czy uchwała jest ważna?
  Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że błędy w zakresie zwołania i przeprowadzenia zebrania wspólnoty mieszkaniowej są istotne, jeśli miały one wpływ na wynik głosowania oraz przyjęte uchwały. Osoba zainteresowana podważeniem uchwał powinna np. wykazać, że wadliwe zwołanie zebrania wspólnoty miało związek z wynikiem późniejszego głosowania. Trzeba pamiętać, że oprócz uchylenia uchwały na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali, możliwe jest też złożenie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały (z wykorzystaniem art. 189 kodeksu postępowania cywilnego).
  Makijaż permanentny lub tatuaż z odpowiednim tuszem - radzi GIS
  Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, iż wymagania dla tuszy do tatuażu i makijażu permanentnego zostały określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.
  Kiedy 14. emerytura w 2022 r.?
  Kiedy zostanie wypłacona 14. emerytura w 2022 r.? Kto otrzyma świadczenie? Zasady dotyczące przyznawania czternastek emerytom i rencistom zawiera projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.
  Kiedy obywatel Ukrainy powinien zgłosić w ZUS wyjazd z Polski?
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnych zasadach dotyczących obywateli Ukrainy, którzy otrzymają wsparcie w ramach programów 500+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego.
  Taksa notarialna
  Taksa notarialna to opłata pieniężna, którą notariusz pobiera za dokonanie czynności notarialnej.
  Skala podatkowa
  Skala podatkowa w ogólnym znaczeniu, to rodzaj zapisanego w przepisach podatkowych wzoru matematycznego, który wskazuje sposób obliczenia podatku. Ze skalą podatkową w przepisach podatkowych mamy do czynienia z reguły wtedy, gdy różne stawki podatku dotyczą określonych przedziałów wartości podstawy opodatkowania (np. dochodu). Ze skalą podatkową nierozerwalnie wiąże się też pojęcie „progów podatkowych”, a także pojęcie "kwoty wolnej (od podatku)". W polskich przepisach podatkowych mamy skalę podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych (skala podatkowa PIT) oraz skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn.
  Spadek po osobie żyjącej - czy to możliwe?
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje uchylenie jednego z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Czy u notariusza będzie można złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku po osobie żyjącej?
  Wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu hipotecznego - postępowania UOKiK
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków w sprawie spłat kredytów hipotecznych. Co sprawdza urząd?
  Konflikt z kontrolerami nie został całkiem zażegnany
  Wznowienie protestu kontrolerów ruchu lotniczego mogłoby uderzyć w całą branżę turystyczną. Do kiedy obowiązuje porozumienie? Co z lotami w wakacje?
  UE: embargo na ropę z Rosji. Trudne negocjacje, trwa szukanie kompromisu
  Od kilku dni UE bezskutecznie próbuje uzgodnić szósty pakiet sankcji wobec Rosji za inwazję na Ukrainę, który zakłada unijne embargo na rosyjską ropę. Część krajów UE jest krytyczna wobec tej propozycji. „To rozbijanie solidarności unijnej” – powiedział PAP unijny dyplomata. Przyjęcie sankcji wymaga jednomyślności państw Wspólnoty, tymczasem na razie na całkowite embargo na rosyjską ropę gotowych jest zgodzić się tylko około 20 krajów członkowskich
  Paszportowe problemy. MSWiA odpowiada RPO
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odniosło się do sygnalizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich trudności w uzyskaniu paszportów. Jakie rozwiązania zastosowały urzędy? Co z uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych?
  Senacki projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego
  Senacki projekt nowelizacji Kodeksu postępowania karnego dopuszcza w szczególnym przypadku wydłużenie terminu do wniesienia apelacji.
  Eksmisje w 2022 roku. Zakaz eksmisji zniesiony - brakuje lokali socjalnych i tymczasowych
  Zniesienie zakazu eksmisji oznacza powrót do rozwiązań funkcjonujących przed pandemią COVID-19. Jedyną różnicą będzie specyficzny status Ukraińców, którym użyczono mieszkań. W czasie pandemii utrzymał się spory niedobór mieszkań socjalnych i pomieszczeń tymczasowych, który teraz będzie spowalniał uwolnione eksmisje. Z powodu eksmisji w całym kraju na pomieszczenia tymczasowe i lokale socjalne czeka około 60 000 gospodarstw domowych.
  Podwyżka stóp procentowych NBP to szansa dla frankowiczów. Dlaczego?
  Wysokie stopy procentowe utrudniają zaciągnięcie kredytu i powodują wzrost rat. Zdecydowana większość kredytobiorców jest przejęta tym faktem. Paradoksalnie, jak się okazuje, jest grupa osób, która może na tym skorzystać - frankowicze. Jak to możliwe?