Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel

REKLAMA

Niniejszą umową Eksporter zobowiązuje się realizować zamówienia Przedstawiciela na rzeczy, znajdujące się produkcji Eksportera. W umowie strony uzgadniają m.in. kwestie transportu oraz gwarancji.


REKLAMA

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski


UMOWA O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE IMPORTU

NA RYNEK POLSKI


zawarta w dniu .......................w .............................., pomiędzy:

Dalszy ciąg materiału pod wideo


......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. .................................. nr ............., nr KRS .................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Eksporterem,


a


......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. .................................. nr ............., nr KRS .................,

reprezentowaną przez:

...........................................,

..........................................., zwaną dalej Przedstawicielem.


Postanowienia ogólne

§ 1

1. Eksporter oświadcza, że przedmiotem jego działalności jest m.in. produkcja, sprzedaż, najem urządzeń do utrzymywania dróg i autostrad (m.in. pługi, lemiesze, solarki etc.).

2. Przedstawiciel oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą polegającą m.in. na pośredniczeniu przy zawieraniu transakcji handlowych pomiędzy podmiotami gospodarczymi polskimi i zagranicznymi, a także na sprzedaży maszyn i urządzeń. Ponadto Przedstawiciel oświadcza, że posiada głęboką i rzetelną wiedzę na temat potrzeb polskiego rynku.

§ 2

1. Eksporter zobowiązuje się realizować złożone przez Przedstawiciela zamówienia na dostawę urządzeń do utrzymywania dróg i autostrad, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie i w złożonym zamówieniu.

2. Udzielone przedstawicielstwo jest wyłączne i ogranicza się do terytorium Polski.

Warunki współpracy

§ 3

1. Przedstawiciel zobowiązuje się do oferowania i sprzedawania polskim odbiorcom produktów Eksportera.

2. Eksporter zobowiązuje się dostarczać zamówione urządzenia zgodnie ze specyfikacją zawartą w złożonym zamówieniu.

3. W transakcjach, o których mowa w ust. 1, Przedstawiciel występował będzie we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność.

§ 4

Eksporter obowiązany jest do zapewnienia wsparcia technicznego i handlowego Przedstawiciela, w szczególności poprzez:

– dostarczenie pełnej dokumentacji techniczno-handlowej towarów w języku polskim,

– dostarczenie części zamiennych, instrukcji serwisowych, katalogów tych części w języku polskim,

– dostarczenie nośników reklamy służących do promocji produktów podczas prezentacji handlowych, targów, wystaw,

– pokrycie pełnych kosztów szkolenia pracowników Przedstawiciela,

– pokrycie kosztów udziału Przedstawiciela w targach,

– pokrycie kosztów założenia strony www na serwerze znajdującym się na terytorium Polski.

§ 5

1. Eksporter sprzedaje Przedstawicielowi zamówione produkty z 30% upustem w stosunku do cen fabrycznych.

2. Wysokość cen fabrycznych ustalana jest wyłącznie przez Eksportera. Ceny podawane przez Eksportera są cenami loco Eksporter.

3. Przedstawiciel samodzielnie ustala ceny sprzedaży produktów Eksportera na polskim rynku.

4. Wzajemne rozliczenia stron odbywać się będą wyłącznie w euro.

§ 6

1. Po zawarciu wstępnej umowy z polskim odbiorcą Przedstawiciel niezwłocznie przesyła faksem zamówienie do Eksportera. Zamówienie to powinno zawierać w szczególności:

a) ilość, rodzaj zamówionych urządzeń,

b) dokładną specyfikację,

c) termin dostawy,

d) miejsce dostawy.

2. Eksporter zobowiązany jest potwierdzić przyjęcie zamówienia, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 24 godzin od jego otrzymania. Brak potwierdzenia w tym terminie oznacza przyjęcie zamówienia.

3. Po przyjęciu zamówienia nie jest możliwe odstąpienie przez Eksportera od jego realizacji.

4. Eksporter zobowiązuje się realizować przyjęte zamówienia zgodnie z ich treścią w szczególności według podanej specyfikacji zamówionych urządzeń, zgodnie z terminem i miejscem dostawy.

§ 7

1. Eksporter zapewnia transport zamówionych produktów Eksportera do Przedstawiciela oraz pokrywa jego koszty.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, gdy strony w odrębnym pisemnym porozumieniu ustalą, że produkty Eksportera zostaną przetransportowane do siedziby Przedstawiciela lub miejsca przezeń wskazanego, przez przewoźnika wynajętego przez Przedstawiciela.

3. Do momentu odbioru urządzeń przez upoważnione przez Przedstawiciela osoby, ryzyko ich uszkodzenia lub przypadkowej utraty ponosi Eksporter.

4. Przedstawiciel dopełnia wszystkich obowiązków formalnych wymaganych przez prawo polskie do przyjęcia dostawy, np. procedury celne, opłaty celne itp., a także zapewnia dostarczenie go odbiorcy docelowemu.

5. W dniu wysłania towaru do odbiorcy Eksporter wystawia na Przedstawiciela fakturę na całość dostawy i wysyła ją listem poleconym na adres odbiorcy. Wartość dostawy podana jest w euro. Faktura, o której mowa w ust. 5 opatrzona będzie 60-dniowym terminem płatności, chyba że co innego wynikać będzie z odrębnego pisemnego porozumienia stron. W przypadku zamówienia części zamiennych faktura opatrzona będzie 30-dniowym terminem płatności.

6. Cena podana na fakturze zgodna będzie z cennikiem producenta, o którym mowa w § 5 ust. 2 z uwzględnieniem upustu, o którym mowa w § 5 ust. 1 i ust. 3.

7. Zapłatę za dostarczony towar Przedstawiciel realizuje zgodnie z terminem podanym na fakturze, na rachunek bankowy Eksportera prowadzony przez: ............................................................., nr rach. ....................................................................................

8. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia rachunku bankowego Przedstawiciela.

9. Koszty związane z ocleniem towaru przejmuje na siebie Eksporter.

10. Sposoby zabezpieczenia zapłaty strony określić mogą w drodze odrębnego pisemnego porozumienia.


Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

§ 8

Przedstawiciel zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie poufne informacje jakie uzyskał w wyniku współpracy z Eksporterem. Poufność ta obejmuje także okres 2 lat od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

Gwarancja

§ 9

1. Eksporter udziela odbiorcom 1-rocznej gwarancji na dostarczany sprzęt, począwszy od dnia zrealizowania dostawy.

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszty naprawy usterki, w tym koszt części zamiennych oraz robocizny.

3. Wraz z dostarczanymi urządzeniami, częściami zamiennymi Eksporter dostarcza karty gwarancyjne tych urządzeń lub w inny sposób pisemnie potwierdza gwarancję udzieloną nabywcy tych urządzeń.

Postanowienia końcowe

§ 10

1. Niniejsza umowa zawarta jest na okres 1 roku.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. Oświadczenie uważa się za skutecznie złożone z datą odbioru przesyłki poleconej zawierającej to oświadczenie.

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia w przypadku:

a) upadłości, likwidacji drugiej strony,

b) utraty płynności finansowej przez drugą stronę,

c) naruszenia dobrego imienia,

d) naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa lub tajemnicy handlowej.

§ 11

1. Jako prawo właściwe dla niniejszej umowy strony wybierają prawo polskie.

2. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane są wyłącznie według prawa polskiego przez sąd w ................................................., co oznacza, że niniejszym strony wyłączają zastosowanie postanowień Konwencji Wiedeńskiej o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

§ 12

Zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.

§ 13

Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

§ 14

Umowa niniejsza reguluje całość stosunków pomiędzy stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia...........................................          ...........................................
                Eksporter                            Przedstawiciel

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o współpracy w zakresie importu do Polski

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pomnik przyrody

  Pomnik przyrody stanowi jedną z form jej ochrony. Jak można zdefiniować pomniki ochrony przyrody? Jakie kryteria powinno spełniać drzewo, aby uznać je za taki pomnik?

  Odpady komunalne

  Odpady komunalne to często odpady, które powstają w gospodarstwach domowych, ale nie tylko. Szczegółowe wyliczenie znajdziemy w ustawie o odpadach.

  Ochrona przyrody

  Ochrona przyrody jest ważnym zagadnieniem w dobie rozwoju technologicznego. Z tempo powodu warto wiedzieć na czym polega i jakie są jej cele.

  Park narodowy

  Parki narodowe to miejsca, które pełnią ważną rolę w kontekście ochrony przyrody. W jakim celu są tworzone i jak można je zdefiniować?

  REKLAMA

  Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. ZUS wypłacił ponad 700 tys. świadczeń

  Kapitał wypłacany jest w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł przez rok. Wyboru dokonuje rodzic. Błędy we wnioskach mogą jednak wpływać na czas rozpatrzenia elektronicznego dokumentu. 

  Centralna Informacja Emerytalna. Ustawa opublikowana

  Ustawa o Centralnej Informacji Emerytalnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Kto będzie miał dostęp do CIE? Jakie informacje znajdą się w systemie?

  TSUE: Bank ma obowiązek przekazać konsumentowi informacje, które pokażą rzeczywiste ryzyko kredytu

  Kolejny wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie kredytów frankowych. W wyroku z 21 września 2023 r. TSUE podkreślił, że bank ma obowiązek przekazać konsumentowi informacje, które pozwolą zrozumieć rzeczywiste ryzyka, na które jest narażony w trakcie całego okresu obowiązywania umowy kredytu denominowanego w walucie obcej.

  Kolejne problemy z wystawianiem recept na darmowe leki dla dzieci i seniorów?

  Do Rzecznika Praw Obywatelskich docierają informacje o problemach z receptami na darmowe leki dla dzieci i seniorów. Mają one dotyczyć lekarzy przyjmujących prywatnie. Rzecznik zwrócił się do resortu zdrowia o zajęcie stanowiska w tej sprawie.

  REKLAMA

  Choroba Alzheimera: Ryzyko zachorowania wzrasta z wiekiem

  Choroba Alzheimera i choroby pokrewne została zdiagnozowana w 2022 r. u 357 tysięcy osób – takie dane podał Narodowy Fundusz Zdrowia w Światowy Dzień Walki z Chorobą Alzheimera, który przypada 21 września. Choroba Alzheimera charakteryzuje się postępującymi zaburzeniami pamięci i innych funkcji poznawczych. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem.

  Minister Telus: mamy nadzieję, że Ukraina nie wprowadzi embarga na polskie owoce czy warzywa

  Minister rolnictwa Robert Telus powiedział: Mamy nadzieję, że Ukraina nie wprowadzi embarga na polskie owoce czy warzywa, gdyż byłoby to niepotrzebne zaostrzenie sytuacji. Podkreślił, że tranzyt zboża przez polskie terytorium odbywa się bez zakłóceń.

  REKLAMA