| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Usługi > Umowa przewozu międzynarodowego - WZÓR UMOWY

Umowa przewozu międzynarodowego - WZÓR UMOWY

W umowie określone są zasady dotyczące współpracy umawiających się stron w zakresie przewozu międzynarodowego. Pobierz bezpłatny wzór umowy.


§ 16

1. Zleceniodawca dokona przelewu kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy Przewoźnika ulokowany w .........................numer ................................................

2. Zleceniodawca oświadcza, że posiada numer NIP ................... i upoważnia Przewoźnika do wystawienia faktury bez jego podpisu.

§ 17

Niniejsza umowa została podpisana na czas nieokreślony i obowiązuje od dnia podpisania przez strony.

§ 18

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby drugiej strony umowy pod rygorem bezskuteczności.

§ 19

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy prawa przewozowego i konwencji o międzynarodowym przewozie drogowym.

§ 21

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.

§ 22

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
              Zleceniodawca                     Przewoźnik

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa przewozu międzynarodowego

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza FORUM r.pr. K. Piluś i s-ka sp.k.

Masowe odzyskiwanie wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »