| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Postanowienia ogólne > Pracowniczy kontrakt menedżerski - WZÓR UMOWY

Pracowniczy kontrakt menedżerski - WZÓR UMOWY

Kontrakt menedżerski to powszechnie stosowana forma zatrudnienia kadry menedżerskiej w spółkach.

§5.

1. Zarządcy w czasie trwania umowy przysługuje prawo do:
1) bezpłatnego korzystania z samochodu będącego własnością Spółki,
2) zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnionymi obowiązkami zgodnie z zasadami podróży służbowych obowiązującymi w Spółce.

2. Spółka będzie wywiązywać się z ciążących na niej obowiązków z zakresu polskiego prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych, które to obowiązki wynikają z zawarcia niniejszej umowy.

§ 6.

1. Zarządcy przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni w ciągu roku kalendarzowego, nie wliczając w to niedziel, sobót oraz świąt państwowych.

2. Zarządca będzie każdorazowo ustalać terminy wykorzystania urlopu, o którym mowa w ust. 1, z Zarządem Spółki. Zarząd Spółki uwzględniając interes Spółki, w miarę możliwości zatwierdzi terminy wykorzystania urlopu proponowane przez Zarządcę.

§ 7.

Zarządca nie może bez zgody Zarządu Spółki zatrudniać się w jakiejkolwiek firmie, świadczyć na jej rzecz usług bezpośrednio lub pośrednio, niezależnie od rodzaju stosunku prawnego, którego podstawą byłoby zatrudnienie lub świadczenie usług.

§ 8.

1. Zarządca zobowiązuje się do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki.

2. Przez działalność konkurencyjną strony rozumieją wszelką działalność, bez względu na jej rozmiar, która jest zbieżna z zakresem działania Spółki, w szczególności jeżeli jej prowadzenie może wpłynąć na sytuację rynkową lub wyniki finansowe Spółki.

§9.

1. Zarządca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne Spółki i jej oddziałów niepodane do wiadomości publicznej.
2. Zakaz ujawniania informacji, o których mowa w ust. 1, obowiązuje również po rozwiązaniu niniejszej umowy.

§ 10.

W dniu rozwiązania umowy Zarządca zobowiązany jest zwrócić wszelkie przedmioty powierzone mu przez Spółkę lub jej oddziały, wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności spisy klientów, notatki, jak również wszelkie kopie tych dokumentów.

§ 11.

Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat, licząc od dnia jej zawarcia.

§ 12.

1. Rozwiązanie umowy przed upływem okresu, o którym mowa w § 11, może nastąpić:

1) w każdym czasie przez jedną ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
2) w trybie natychmiastowym, przez Spółkę, w przypadku naruszania przez Zarządcę zakazu konkurencji, o którym mowa w § 8, lub ujawnienia informacji, o których mowa w § 9, a także w innych przypadkach określonych w art. 52 kodeksu pracy,
3) przez zgodne oświadczenie woli stron, z dowolnie ustaloną datą.

2. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem przez którąkolwiek ze stron Spółka zastrzega sobie możliwość zawieszenia Zarządcy w wykonywaniu obowiązków w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 13.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Spółka Zarządca

..................................................

POBIERZ WZÓR: Kontrakt menedżerski

reklama

Polecamy artykuły

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK