| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Postanowienia ogólne > Pracowniczy kontrakt menedżerski - WZÓR UMOWY

Pracowniczy kontrakt menedżerski - WZÓR UMOWY

Kontrakt menedżerski to powszechnie stosowana forma zatrudnienia kadry menedżerskiej w spółkach.

§5.

1. Zarządcy w czasie trwania umowy przysługuje prawo do:
1) bezpłatnego korzystania z samochodu będącego własnością Spółki,
2) zwrotu kosztów poniesionych w związku z pełnionymi obowiązkami zgodnie z zasadami podróży służbowych obowiązującymi w Spółce.

2. Spółka będzie wywiązywać się z ciążących na niej obowiązków z zakresu polskiego prawa podatkowego i prawa ubezpieczeń społecznych, które to obowiązki wynikają z zawarcia niniejszej umowy.

§ 6.

1. Zarządcy przysługuje prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni w ciągu roku kalendarzowego, nie wliczając w to niedziel, sobót oraz świąt państwowych.

2. Zarządca będzie każdorazowo ustalać terminy wykorzystania urlopu, o którym mowa w ust. 1, z Zarządem Spółki. Zarząd Spółki uwzględniając interes Spółki, w miarę możliwości zatwierdzi terminy wykorzystania urlopu proponowane przez Zarządcę.

§ 7.

Zarządca nie może bez zgody Zarządu Spółki zatrudniać się w jakiejkolwiek firmie, świadczyć na jej rzecz usług bezpośrednio lub pośrednio, niezależnie od rodzaju stosunku prawnego, którego podstawą byłoby zatrudnienie lub świadczenie usług.

§ 8.

1. Zarządca zobowiązuje się do powstrzymania się od prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki.

2. Przez działalność konkurencyjną strony rozumieją wszelką działalność, bez względu na jej rozmiar, która jest zbieżna z zakresem działania Spółki, w szczególności jeżeli jej prowadzenie może wpłynąć na sytuację rynkową lub wyniki finansowe Spółki.

§9.

1. Zarządca zobowiązany jest zachować w tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne Spółki i jej oddziałów niepodane do wiadomości publicznej.
2. Zakaz ujawniania informacji, o których mowa w ust. 1, obowiązuje również po rozwiązaniu niniejszej umowy.

§ 10.

W dniu rozwiązania umowy Zarządca zobowiązany jest zwrócić wszelkie przedmioty powierzone mu przez Spółkę lub jej oddziały, wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności spisy klientów, notatki, jak również wszelkie kopie tych dokumentów.

§ 11.

Umowa zostaje zawarta na okres 5 lat, licząc od dnia jej zawarcia.

§ 12.

1. Rozwiązanie umowy przed upływem okresu, o którym mowa w § 11, może nastąpić:

1) w każdym czasie przez jedną ze stron z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,
2) w trybie natychmiastowym, przez Spółkę, w przypadku naruszania przez Zarządcę zakazu konkurencji, o którym mowa w § 8, lub ujawnienia informacji, o których mowa w § 9, a także w innych przypadkach określonych w art. 52 kodeksu pracy,
3) przez zgodne oświadczenie woli stron, z dowolnie ustaloną datą.

2. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem przez którąkolwiek ze stron Spółka zastrzega sobie możliwość zawieszenia Zarządcy w wykonywaniu obowiązków w okresie wypowiedzenia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 13.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Spółka Zarządca

..................................................

POBIERZ WZÓR: Kontrakt menedżerski

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od www.infor.pl/prawo
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK