REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.11066 – BERKSHIRE PARTNERS / GTCR / POINT BROADBAND)

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro – 27 marca 2023 r.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 marca 2023 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 marca 2023 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 27 marca 2023 r. ustanawiająca wykaz oznaczeń geograficznych chronionych na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787, w odniesieniu do których mają być składane wnioski o rejestrację międzynarodową zgodnie z art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1753

Strony 14 - 14 Pobierz pdf

Decyzja zarządu ELA nr 20/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wewnętrznych zasad dotyczących ograniczania niektórych praw osób, których dane dotyczą, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ramach działań prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Pracy

Strony 17 - 17 Pobierz pdf

Streszczenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w sprawie pakietu wniosków ustawodawczych dotyczących inicjatywy „VAT w epoce cyfrowej” (Pełny tekst niniejszej opinii jest dostępny w wersji angielskiej, francuskiej i niemieckiej na stronie internetowej EIOD https://edps.europa.eu)

Strony 26 - 26 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10860 – ADVENT / GfK)

Strony 29 - 29 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia zmiany standardowej w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 31 - 31 Pobierz pdf

Sprostowanie do Public holidays 2023 ( Dz.U. C 39 z 1.2.2023 )

Strony 37 - 37 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-342/21: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 9 lutego 2023 r. – Komisja Europejska/Republika Słowacka [Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Środowisko naturalne – Dyrektywa 2008/50/WE – Jakość otaczającego powietrza – Artykuł 13 ust. 1 i załącznik XI – Systematyczne i trwałe przekraczanie wartości dopuszczalnych mających zastosowanie do pyłu zawieszonego (PM10) w określonych strefach Słowacji – Artykuł 23 ust. 1 – Załącznik XV – „Jak najkrótszy” okres przekraczania tych wartości dopuszczalnych – Odpowiednie środki]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-402/21, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid i in. (Cofnięcie prawa pobytu pracownika tureckiego): Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State – Niderlandy) – Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid/S i E, C/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid [Odesłanie prejudycjalne – Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja – Decyzja nr 1/80 – Artykuły 6 i 7 – Obywatele tureccy już zintegrowani z rynkiem pracy przyjmującego państwa członkowskiego i korzystający z odpowiadającego temu prawa pobytu – Decyzje organów krajowych cofające prawo pobytu obywateli tureckich przebywających legalnie w danym państwie członkowskim od ponad 20 lat ze względu na to, że stanowią oni aktualne, faktyczne i wystarczająco poważne zagrożenie dla jednego z podstawowych interesów społeczeństwa – Artykuł 13 – Klauzula standstill – Artykuł 14 – Względy uzasadniające – Względy porządku publicznego]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-453/21, X-FAB Dresden: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht – Niemcy) – X-FAB Dresden GmbH & Co. KG/FC [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuł 38 ust. 3 – Inspektor ochrony danych – Zakaz odwołania z powodu wypełniania zadań – Wymóg niezależności funkcjonalnej – Przepisy krajowe zakazujące odwołania inspektora ochrony danych bez ważnej przyczyny – Artykuł 38 ust. 6 – Konflikt interesów – Kryteria]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-482/21, Euler Hermes: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 9 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Fővárosi Törvényszék – Węgry) – Euler Hermes SA Magyarországi Fióktelepe/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 90 – Podstawa opodatkowania – Obniżenie – Ubezpieczyciel wypłacający ubezpieczonym odszkodowanie z tytułu wierzytelności, z których płatności się nie wywiązano, łącznie z VAT – Przepisy krajowe nieprzyznające temu ubezpieczonemu, jako następcy prawnemu, obniżenia podstawy opodatkowania – Zasada neutralności podatkowej – Zasada skuteczności]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-555/21, UniCredit Bank Austria: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia 9 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberster Gerichtshof – Austria) – UniCredit Bank Austria AG/Verein für Konsumenteninformation [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona konsumentów – Dyrektywa 2014/17/UE – Konsumenckie umowy o kredyt związane z nieruchomościami mieszkalnymi – Artykuł 25 ust. 1 – Przedterminowa spłata – Prawo konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu odpowiadającej odsetkom i kosztom przypadającym na pozostały okres obowiązywania umowy – Artykuł 4 pkt 13 – Pojęcie „całkowitego kosztu kredytu ponoszonego przez konsumenta” – Koszty, których wysokość nie jest zależna od okresu obowiązywania umowy]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-560/21, KISA: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesarbeitsgericht – Niemcy) – ZS/Zweckverband „Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen” KISA, Körperschaft des öffentlichen Rechts [Odesłanie prejudycjalne – Ochrona osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych – Rozporządzenie (UE) 2016/679 – Artykuł 38 ust. 3 – Inspektor ochrony danych – Zakaz odwołania z powodu wypełniania zadań – Wymóg niezależności funkcjonalnej – Przepisy krajowe zakazujące odwołania inspektora ochrony danych bez ważnej przyczyny]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-635/21, LB GmbH (Air loungers): Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 9 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Finanzgericht Bremen – Niemcy) – LB GmbH./Hauptzollamt D [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Wspólna taryfa celna – Nomenklatura scalona – Klasyfikacja taryfowa – Pozycja 9401 – Zakres – Nadmuchiwane sofy (air loungers)]

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-668/21, „Druvnieks”: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Augstākā tiesa (Senāts) – Łotwa) – „Druvnieks” SIA [Odesłanie prejudycjalne – Rolnictwo – Wspólna polityka rolna – Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich – Wspólne zasady – Rozporządzenie (UE) nr 1306/2013 – Artykuł 60 – Klauzula dotycząca przypadków obchodzenia prawa – Pojęcie „sztucznie stworzonych warunków” – Odrzucenie wniosku o przyznanie pomocy ze względu na sytuację, w której znajduje się przedsiębiorstwo należące do tego samego właściciela co przedsiębiorstwo ubiegające się o daną pomoc]

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-688/21, Confédération paysanne i in. (Mutageneza losowa in vitro): Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 7 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Conseil d’État – Francja) – Confédération paysanne i in./Premier ministre, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation [Odesłanie prejudycjalne – Środowisko naturalne – Zamierzone uwolnienie organizmów genetycznie zmodyfikowanych – Dyrektywa 2001/18/WE – Artykuł 3 ust. 1 – Punkt 1 załącznika I B – Zakres stosowania – Wyłączenia – Techniki i metody modyfikacji genetycznej tradycyjnie stosowane, których bezpieczeństwo zostało już od dawna potwierdzone – Mutageneza losowa in vitro]

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-708/21 P: Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 9 lutego 2023 r. – Évariste Boshab/Rada Unii Europejskiej [Odwołanie – Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa – Środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Demokratycznej Republice Konga – Rozporządzenie (WE) nr 1183/2005 – Artykuł 2b i art. 9 ust. 2 – Decyzja 2010/788/WPZiB – Artykuł 3 ust. 2 i art. 9 ust. 2 – Pozostawienie nazwiska wnoszącego odwołanie w wykazie osób objętych środkami ograniczającymi – Decyzja (WPZiB) 2019/2109 – Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/2101]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-713/21, Finanzamt X (Świadczenia właściciela stajni treningowej dla koni wyścigowych: Wyrok Trybunału (siódma izba) z dnia 9 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof – Niemcy) – A/Finanzamt X [Odesłanie prejudycjalne – Wspólny system podatku od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 2 ust. 1 lit. c) – Pojęcie „odpłatnego świadczenia usług” – Jedno świadczenie obejmujące utrzymanie w stajni, trening oraz udział koni w zawodach – Wynagrodzenie w zamian za przeniesienie połowy roszczenia odpowiadającego nagrodom pieniężnym uzyskanym przez konie w zawodach]

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-788/21, Global Gravity: Wyrok Trybunału (dziewiąta izba) z dnia 9 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Retten i Esbjerg – Dania) – Skatteministeriet Departementet/Global Gravity ApS [Odesłanie prejudycjalne – Unia celna – Wspólna taryfa celna – Klasyfikacja towarów – Nomenklatura scalona – Podpozycje 7616 99 90 i 8609 00 90 – Tubular Transport Running system (TubeLock) – Pojęcie „pojemnika”]

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-53/22, VZ (Oferent ostatecznie wykluczony): Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 9 lutego 2023 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Włochy) – VZ/CA [Odesłanie prejudycjalne – Procedury odwoławcze w dziedzinie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane – Dyrektywa 89/665/EWG – Artykuł 1 ust. 3 – Interes prawny – Dostęp do procedur odwoławczych – Poważne wykroczenie zawodowe związane z porozumieniem antykonkurencyjnym – Inny wykonawca ostatecznie wykluczony z udziału w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia minimalnych wymogów]

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Sprawy połączone C-341/21 P i C-357/21 P: Postanowienie Trybunału (ósma izba) z dnia 22 grudnia 2022 r. – Komisja Europejska (C-341/21 P)/KM, Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej oraz Rada Unii Europejskiej (C-357/21 P)/KM, Komisja Europejska, Parlament Europejski [Odwołanie – Artykuł 182 regulaminu postępowania przed Trybunałem – Służba publiczna – Renta – Regulamin pracowniczy urzędników Unii Europejskiej – Artykuł 20 załącznika VIII – Przyznanie renty rodzinnej – Żyjący małżonek byłego urzędnika uprawnionego do emerytury – Małżeństwo zawarte po zakończeniu służby przez tego urzędnika – Przesłanka minimalnego pięcioletniego czasu trwania małżeństwa w dacie śmierci urzędnika – Artykuł 18 załącznika VIII – Małżeństwo zawarte przed zakończeniem służby przez urzędnika – Przesłanka minimalnego jedynie rocznego czasu trwania małżeństwa – Zarzut niezgodności z prawem art. 20 załącznika VIII – Karta praw podstawowych Unii Europejskiej – Artykuł 20 – Zasada równego traktowania – Artykuł 21 ust. 1 – Zasada niedyskryminacji ze względu na wiek – Artykuł 52 ust. 1 – Brak arbitralnego lub oczywiście niewłaściwego zróżnicowania w stosunku do celu zamierzonego przez prawodawcę Unii Europejskiej]

Strony 12 - 12 Pobierz pdf

REKLAMA