REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zmiany w ustawie o publicznej służbie krwi. W kierunku jednolitego przeliczania donacji składników krwi na krew pełną

Zmiany w ustawie o publicznej służbie krwi. W kierunku jednolitego przeliczania donacji składników krwi na krew pełną
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt zmian ustawy o publicznej służbie krwi. Chodzi o wprowadzenie jednolitego przeliczania donacji składników krwi na krew pełną. Nowela zakłada również przeniesienie przepisów dotyczących przeliczania oddanych składników krwi na krew pełną z poziomu regulacji ustawowej na poziom aktu wykonawczego.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi (nr UD15) został opublikowany w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów w dniu 26 lutego br. Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to pierwszy kwartał 2024 roku.

REKLAMA

Potrzeba wprowadzenia ujednoliconego sposobu przeliczania oddanych przez dawców składników krwi na krew pełną

REKLAMA

Ustawodawca wyjaśnia, że aktualnie uregulowany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. z 2023 r. poz. 318 i 650) sposób przeliczania oddanych składników krwi na krew pełną opracowano ponad 17 lat temu. Jest on bardzo uproszczony, przez co nie wyczerpuje wszystkich możliwości pobierania składników krwi przy użyciu różnych typów separatorów komórkowych, jakimi dysponują centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności nie uwzględniają donacji kilku składników krwi podczas jednego zabiegu np. krwinek płytkowych i osocza. Postępujący rozwój technologii w medycynie i pojawianie się na runku nowych typów urządzeń do pobierania składników krwi od dawców powoduje iż występują nowe rodzaje zabiegów wykonywanych u dawców. Poszerza się zatem wachlarz kombinacji możliwych do pobrania składników krwi w trakcie jednej donacji.

Uzasadniając potrzebę zmian wskazuje się, że z uwagi na:
1) zgłaszane przez dawców krwi uwagi w zakresie braku jednolitego schematu przeliczania oddanych przez nich składników krwi na krew pełną na terenie kraju,
2) zmiany prawne w zakresie wydawania legitymacji – legitymacje papierowe były wydawane do wyczerpania zapasów, co zobligowało pracowników centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa do opracowania matematycznie uproszczonych algorytmów pozwalających na przeliczenie oddanych przez dawcę składników krwi na odpowiadającą im objętość krwi pełnej. Uprzednio centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa niejednolicie uzupełniały legitymacje zarówno jeśli chodzi o ilość oddanej krwi czy jej składników (np. zaokrąglenia do pełnych cyfr), ale też różnie opisywały oddane składniki (np. osocze, płytki, krew pełna), nawet jeśli donacja była pobierana za pomocą takiego samego aparatu do pobierania,
3) konieczność przedstawienia jednolitego sposobu przeliczania różnych donacji na potrzeby realizacji projektu „Informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem” (projekt e-krew), który przewiduje m.in. prowadzenie ogólnopolskiego rejestru krwiodawców, oddanych donacji krwi i jej składników
– zespół roboczy działający przy projekcie e-krew, w skład którego wchodzili przedstawiciele regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Centrum e-Zdrowia oraz Narodowego Centrum Krwi opracował i zarekomendował ujednolicony sposób przeliczania oddanych przez dawców składników krwi na krew pełną. Opracowanie powstało na podstawie danych uzyskanych z centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. W obecnym kształcie, nie ma technicznej możliwości jednoznacznego zastosowania przelicznika określonego w art. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, który uwzględniałby wszystkie możliwe kombinacje pobierania składników krwi oraz był możliwy do zaimplementowania w stosowanych systemach komputerowych.

Pobieranie składników krwi metodą aferezy

REKLAMA

W związku z powyższym Narodowe Centrum Krwi w 2019 r. przekazało do stosowania przez centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa zasady przeliczania objętości składników krwi pobieranych przy użyciu separatorów komórkowych metodą automatycznej aferezy i sposób ich przeliczania na krew pełną wraz z informacją, że zasady te są zgodne z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Jednakże w wyniku kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli zakwestionowano zgodność stosowanego przelicznika z postanowieniami art. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Ustawodawca wskazuje, że obecny stan prawny w omawianym zakresie nie przystaje do stosowanych rozwiązań w zakresie pobierania składników krwi metodą aferezy. Należy bowiem zaznaczyć, że w przypadku składników krwi pobranych metodą aferezy automatycznej (przy użyciu separatora komórkowego), zależnie od typu stosowanego separatora komórkowego, końcowa objętość składnika krwi może być różna. Jedynie w przypadku koncentratu krwinek czerwonych pobranych metodą afarezy (KKCz-Af) nie ma wątpliwości podczas przeliczania (2 jednostki KKCz-Af równają się jednemu litrowi krwi pełnej), stąd rekomendowanym jest odniesienie się do dawki terapeutycznej. Jeżeli podczas jednego pobrania koncentratu krwinek płytkowych pobranych metodą afarezy (KKP-Af) udaje się uzyskać dwie dawki terapeutyczne, wówczas końcowa objętość składnika jest relatywnie większa niż przy jednej dawce, jednak jak wyżej wspomniano, przeliczanie objętości nie jest w tym przypadku dobrym rozwiązaniem. Uzyskanie podczas jednego pobrania dwóch dawek terapeutycznych KKP-Af, to przede wszystkim korzyść dla pacjenta, a także uznanie dla dawcy i większa przejrzystość zasad przeliczania ilości składników krwi. Jeżeli pobierane KKP-Af od jednego dawcy będzie przeliczane tak samo w przypadku pobrania jednej dawki terapeutycznej oraz dwóch dawek terapeutycznych, to taka sytuacja może zniechęcać dawców do pobierania dwóch dawek terapeutycznych, co z kolei pogorszy dostępność KKP-Af.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przegląd prasy i portali na INFOR.PL Subskrybuj nas na YOUTUBE!

Przeniesienie przepisów dotyczących przeliczania oddanych składników krwi na krew pełną z poziomu regulacji ustawowej na poziom aktu wykonawczego

Jeżeli chodzi o istotę planowanych zmian, rozwiązaniem wprowadzanym w projekcie nowelizacji ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi jest przeniesienie przepisów dotyczących przeliczania oddanych składników krwi na krew pełną z poziomu regulacji ustawowej na poziom aktu wykonawczego, w celu bardziej elastycznego określania przelicznika donacji składników krwi oddanych podczas zabiegów aferezy oraz w celu objęcia wszystkich możliwych typów donacji podczas aferezy. 

Dla realizacji tego celu minister właściwy do spraw zdrowia, wydając rzeczone rozporządzenie, będzie kierował się potrzebą zapewnienia prawidłowego i jednolitego przeliczania donacji składników krwi na krew pełną, jak również uwzględnić będzie musiał rozwój technologii w medycynie i nowe typy urządzeń do pobierania składników krwi (w tym regulacją objęta zostanie m.in. wspomniana możliwość pobrania podczas jednej aferezy więcej niż jednego składnika krwi).

W związku z szybkim postępem technologicznym w służbie krwi wskazane jest umieszczanie szczegółowych regulacji w zakresie przeliczania donacji składników krwi w akcie normatywnym niższej rangi, podobnie jak w prawodawstwie Unii Europejskiej, gdzie szczegóły techniczne są umieszczone w „Guide to the preparation, use and quality assurance of Blood Components”, który będzie załącznikiem do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie norm jakości i bezpieczeństwa substancji pochodzenia ludzkiego przeznaczonych do zastosowania u ludzi oraz uchylającego dyrektywy 2002/98/WE i 2004/23/WE. Zgodnie z przekazywanymi aktualnymi informacjami z Komisji Europejskiej osiągnięto porozumienie polityczne w sprawie projektu tego rozporządzenia pomiędzy Parlamentem Europejskim a Radą Europy. Parlament Europejski i Rada będą teraz musiały formalnie przyjąć nowe rozporządzenie, które zacznie obowiązywać 3 lata po jego przyjęciu.

Zaproponowane rozwiązanie jest możliwe do zastosowania w praktyce we wszystkich centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa w jednolity sposób oraz pozwala na docenienie dawcy i zachęca większą liczbę dawców do poddania się tym zabiegom.

Podkreślić należy, że algorytmy przeliczania składników krwi oraz powiązane z tym tytuły i oznaczenia przysługujące honorowym krwiodawcom wielokrotnie ulegały zmianom.

Na podstawie uchwały nr 34/93 z dnia 4 czerwca 1993 r. Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża zostały przyjęte Zasady Wyróżniania i Odznaczania Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża, które zostały opracowane w oparciu o ustawę z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2023 r. poz. 2053.) oraz uchwałę nr 148 Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 1969 r. w sprawie akcji honorowego krwiodawstwa (M.P. poz. 276). Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Polskiego Czerwonego Krzyża (od ówczesnych Zasłużonych Krwiodawców i działaczy Rady Krwiodawstwa) centra krwiodawstwa przyjmowały, że m.in. jeden litr osocza równa się jednemu litrowi krwi pełnej. Następnie uznano to za niesprawiedliwe dla krwiodawców, gdyż prowadziło to jednocześnie do dwóch skrajnych sytuacji – dawcom osocza litraż rósł bardzo szybko, a za to dawcom płytek, krwi pełnej – bardzo wolno. W tej sytuacji w 1998 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie uprawnia dawcę krwi do tytułów i odznak honorowych (Dz. U. poz. 824) wprowadzono po raz pierwszy (na poziomie aktu prawnego prawa powszechnie obowiązującego) odpowiedni przelicznik. W 2006 r., rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych (Dz. U. poz. 163), zrównano sposób przeliczania donacji kobiet i mężczyzn. Polski Czerwony Krzyż dostosowywał swoje regulacje do tych aktów prawnych. Obecnie sposób przeliczenia równoważnych składników krwi – jak już wskazano wcześniej – określa art. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Funkcjonująca obecnie sztywna norma na poziomie ustawowym – mając na uwadze fakt, że jest to akt prawny, którego nowelizacja jest procesem czasochłonnym – znacząco utrudnia uwzględnianie postępu naukowo-technicznego, nowych metod pobierania krwi i jej składników oraz jej preparatyki w stosowaniu adekwatnych przeliczników. Samego uaktualnienia art. 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi nie można zatem traktować jako rozwiązania, które będzie z jednej strony rozwiązaniem systemowy, i z drugiej – spełni w ogóle swój cel. W związku z tym zasadnym jest, aby projektowany przepis ustawy miał możliwie ogólny charakter i uwzględniał upoważnienie do wydania aktu wykonawczego, który będzie obejmował wszystkie możliwe kombinacje oddawanych składników krwi, ich objętości i metod pobierania przy użyciu określonej aparatury oraz dalszej ich preparatyki, jak również będzie gwarantował możliwość ich korygowania w związku z obserwowanym rozwojem technologii w medycynie i pojawianiem się na runku nowych typów urządzeń do pobierania składników krwi. Przedmiotowe rozwiązanie legislacyjne wpłynie również pozytywnie na wizerunek publicznej służby krwi w aspekcie „sprawiedliwości” dla dawstwa krwi – objęcie wszystkich możliwych rodzajów donacji jednolitym sposobem przeliczania składaków krwi na krew pełną, a także możliwie sprawne, wynikające z potrzeb, aktualizowanie tego przeliczania, pozwoli na właściwe i równe uznanie wysiłku dawców krwi oraz maksymalne wyeliminowanie wśród nich poczucia (ewentualnego czy potencjalnego) niesprawiedliwości.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
MSWiA: 1010 zł podwyżki dla kursanta w policji. Uposażenie "na start" takie samo jak w wojsku [1 maja 2024 r.]

Od 1 maja 2024 r. 1010 zł podwyżki dla wstępujących do policji. Ze stałymi dodatkami kursanci powinni mieć 6000 zł brutto. Takie same wynagrodzenia brutto i netto jak na początku służby w wojsku.

Bon energetyczny o 100% wyższy - dla ogrzewających np. pompą ciepła czy piecem akumulacyjnym maksymalnie 1200 zł

W przypadku bonu energetycznego dla osób korzystających ze źródła ogrzewania zasilanego energią elektryczną, np. pompa ciepła czy piec akumulacyjnym, ustawodawca proponuje zwiększone o 100% wsparcie. Osoby w tym przedziale mogą liczyć na świadczenie pieniężne w wysokości od 600 zł do 1200 zł. Bon energetyczny wprowadzony zostanie na okres od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

Od 1 maja 2024 r. MSWiA zrównuje pensje startowe w policji i wojsku. [projekt rozporządzenia]

Minister M. Kierwiński zrealizował deklaracje sprzed miesiąca - uposażenia policjantów i żołnierzy na początku służby będą zrównane ze sobą. MSWiA uznał, że 6000 zł brutto (ze stałymi dodatkami) otrzyma kursant w policji (podobnie jak szeregowy w wojsku).

Bon senioralny 2024 - od kiedy? Co już wiemy o bonie senioralnym?

Kiedy wejdzie w życie bon senioralny? Założenia ustawy o bonie senioralnym będą poddane konsultacjom międzyresortowym i publicznym w III kwartale 2024 roku - powiedziała minister ds. polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz. Zapowiedziała też działania na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów, szczególnie na wsiach.

REKLAMA

6000 zł po maturze, już w te wakacje! Wojsko zapłaci za miesiąc szkolenia

Kwotę wysokości 6000 zł za miesiąc szkolenia będzie można uzyskać w te wakacje, w ramach specjalnej edycja Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej, skierowanej do młodych. Wojsko przygotowało trzy terminy. Osoby, które ukończyły szkoły średnie i ponadpodstawowe mogą się zgłosić i zarobić.

Bon energetyczny - jest projekt ustawy! Od 300 zł do 1200 zł dla gospodarstwa domowego już od lipca 2024 r.

Projekt ustawy o bonie energetycznym zakłada wprowadzenie od lipca 2024 r. bonu energetycznego. Będzie to wsparcia dla odbiorców energii zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Beneficjent będzie mógł otrzymać świadczenie pieniężne po spełnieniu kryterium dochodowego. Wysokość świadczenia będzie zróżnicowana kwotowo (od 300 zł do 1200 zł), w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.

Ukradł auto w cenie kawalerki. Policja zatrzymała 22-letniego obywatela Ukrainy

Funkcjonariusze wydziału do walki z przestępczością samochodową we współpracy z policjantami z wrocławskiej drogówki zatrzymali 22-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna poruszał się skradzionym tego samego dnia jeepem wrangler o wartości blisko 250 tys. zł, który został skradziony w Berlinie.

44-latek był poszukiwany 4 listami gończymi m.in. za przemyt narkotyków i przestępstwa akcyzowe. "Łowcy głów" po 6 latach schwytali mężczyznę

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) w Lublinie, współpracując z kryminalnymi z Komendy Miejskiej Policji (KMP) i I Komisariatu Policji (KP) w Lublinie, zatrzymali 44-letniego mężczyznę. Był on poszukiwany na podstawie czterech listów gończych i dwóch nakazów. 

REKLAMA

Za 1,5 promila alkoholu we krwi utracisz auto? Bodnar: Decyzje będą należały do sądów

Minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, podkreślił, że decyzje o ewentualnej konfiskacie aut nietrzeźwych kierowców będą w większym stopniu należeć do sądów. Szef MS przypomniał, że projekt nowelizacji, przewidujący zniesienie obligatoryjności orzekania, trafił do prac legislacyjnych rządu.

Matczyna emerytura 2024 – ile wynosi? Kto i jak może otrzymać? [ZUS wyjaśnia]

Obecnie blisko 60 tysięcy osób w Polsce otrzymuje co miesiąc „matczyną emeryturę” z ZUS-u Maksymalna kwota comiesięcznych wypłat z ZUS - wynosi od marca tego roku tyle, co gwarantowana minimalna emerytura, czyli 1780,96 zł brutto. 

REKLAMA