REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Aktywny rodzic 2024 - wniosek o świadczenie aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu

aktywny rodzic 2024 prezydent ustawa warunki dla kogo od kiedy wniosek aktywni rodzice w pracy aktywnie w domu
Aktywny rodzic 2024 - prezydent podpisał ustawę, warunki, dla kogo, od kiedy, wniosek
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Aktywny rodzic 2024 - ustawa z podpisem prezydenta zaczyna obowiązywać od 1 października 2024 roku. Wniosek o świadczenia aktywni rodzice w pracy, aktywnie w żłobku i aktywnie w domu będzie można składać tylko elektronicznie. Dla kogo są te nowe świadczenia i jakie warunki należy spełnić? Jak mają się do RKO? Marnotrawienie świadczeń będzie prowadziło do konkretnych konsekwencji dla rodziców.
rozwiń >

Aktywny rodzic – ustawa z podpisem prezydenta

Ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka – „Aktywny rodzic” została podpisana przez prezydenta w dniu 7 czerwca 2024 roku. Wchodzi w życie od 1 października 2024 roku z wyjątkiem niektórych przepisów:

REKLAMA

1) art. 5, art. 55 ust. 4–7, art. 68 pkt 18 i 19, art. 75 ust. 14 i art. 78–81, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 
2) art. 68 pkt 3 i art. 86, które wchodzą w życie z dniem 28 czerwca 2024 r.; 
3) art. 68 pkt 7 lit. a tiret pierwsze, pkt 8, pkt 9, pkt 10 lit. a tiret pierwsze i pkt 11, art. 76 i art. 77, które wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2025 r.; 
4) art. 68 pkt 4, pkt 15 lit. b, pkt 16 lit. b, pkt 17 lit. a i pkt 18 lit. d oraz art. 83, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Ustawa „Aktywny rodzic” przewiduje 3 rodzaje nowych świadczeń:

 1. „aktywni rodzice w pracy”; 
 2. „aktywnie w żłobku”; 
 3. „aktywnie w domu”. 

Wszystkie 3 świadczenia aktywny rodzic mają na celu ułatwienie rodzicom pogodzenia rodzicielstwa z aktywnością zawodową. Świadczenie „aktywnie w żłobku” zastąpiło dofinansowanie do żłobka czyli tzw. żłobkowe. Wprowadzono w tym celu zmiany ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Natomiast świadczenie „aktywnie w domu” odpowiada RKO czyli rodzicielskiemu kapitałowi opiekuńczemu.

Aktywny rodzic 2024 – warunki

Po pierwsze, zgodnie z art. 4 ustawy podpisanej przez prezydenta na to samo dziecko, za dany miesiąc, można mieć przyznane tylko jedno z trzech, wyżej wymienionych świadczeń „aktywny rodzic”.

Aktywni rodzice w pracy – dla kogo?

Co istotne,  świadczenie „aktywni rodzice w pracy” przysługuje pod warunkiem nieobjęcia dziecka opieką w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu albo przez dziennego opiekuna. Świadczenie „aktywni rodzice w pracy”, jak sama nazwa wskazuje, przysługuje aktywnym zawodowo: 

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 1. matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z uwzględnieniem art. 11 ust. 3, albo
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka, albo 
 3. osobie pełniącej funkcję rodziny zastępczej albo osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka.

Aktywni rodzice w pracy uzależnione jest od kryterium dochodowego. Oprócz tego, że trzeba pracować, ważna jest kwota. 

Jeśli wspólnie z małżonkiem lub wspólnie z rodzicem dziecka wychowuje się dziecko albo zgodnie z oświadczeniem wspólnie z inną osobą zamieszkuje się i wychowuje dziecko, świadczenie „aktywni rodzice w pracy” przysługuje, jeżeli zarówno osoba ubiegająca się o świadczenie „aktywni rodzice w pracy” lub otrzymująca to świadczenie, jak i osoba wspólnie z nią wychowująca dziecko, z tytułu aktywności zawodowej podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od podstawy, której łączna wysokość wynosi nie mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przy czym podstawa, od której są opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe każdego z nich nie może być niższa niż: 

 • 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w okresie, na który jest ustalane prawo do świadczenia;
 • 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w okresie, na który jest ustalane prawo do świadczenia – w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z ust. 4 lub w art. 18a i art. 18c ustawy z dnia o systemie ubezpieczeń społecznych. 

W sytuacji osoby samodzielnie wychowującą dziecko świadczenie „aktywni rodzice w pracy” przysługuje, jeżeli podlega ona ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym od podstawy, której wysokość wynosi nie mniej niż 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Od kiedy świadczenie „aktywni rodzice w pracy”?

Świadczenie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca ukończenia 12. miesiąc życia. Natomiast przestaje przysługiwać ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 36. miesiąca życia. 

Aktywni rodzice w pracy – wysokość świadczenia

Wysokość świadczenia „aktywni rodzice w pracy” wynosi 1500 zł miesięcznie na dziecko. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dodatkowymi wskazaniami (konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), świadczenie jest wyższe i wynosi 1900 zł miesięcznie. 

Świadczenie „aktywni rodzice w pracy” po połowie dla rodziców

Ustawa przewiduje możliwość podziału świadczenia po połowie pomiędzy rodziców sprawujących opieką naprzemienną orzeczoną przez sąd. Chodzi o rodziców żyjących w separacji lub w rozłączeniu, gdy opieka nad dzieckiem sprawowana jest przez nich w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Kiedy świadczenie „aktywni rodzice w pracy” nie przysługuje?

Ustawa „Aktywny rodzic” wymienia 3 następujące sytuacje, kiedy świadczenie „aktywni rodzice w pracy” nie przysługuje:

 1. pozbawienie władzy rodzicielskiej; 
 2. przyznanie na to samo dziecko w danym miesiącu świadczenia „aktywnie w żłobku” lub świadczenia „aktywnie w domu”; 
 3. przysługiwanie członkowi rodziny za granicą na to dziecko świadczenia o podobnym charakterze (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

Marnotrawienie świadczenia „aktywni rodzice w pracy”

Art. 13 ustawy reguluje przypadek marnotrawienia lub wydatkowania niezgodnego z celem świadczenia przez osoby uprawnione. W razie stwierdzenia takiej sytuacji świadczenie „aktywni rodzice w pracy” w całości lub w części jest przekazywane odpowiednio przez kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Aktywnie w domu – dla kogo?

Świadczenie „aktywnie w domu” przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, albo 
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, z uwzględnieniem art. 20 ust. 2.

Świadczenie to należy się za ten sam okres czasu co świadczenie „aktywni rodzice w pracy” (od 12 do 36 miesiąca życia dziecka).

Aktywnie w domu - wysokość

Wysokość świadczenia „aktywnie w domu” wynosi 500 zł miesięcznie na dziecko. W przypadku opieki naprzemiennej przysługuje obojgu rodzicom po połowie. 

Kiedy świadczenie „aktywnie w domu” nie przysługuje?

Aktywnie w domu nie przysługuje, gdy: 

 1. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej; 
 2. rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej; 
 3. na to samo dziecko, za dany miesiąc zostało przyznane świadczenie „aktywni rodzice w pracy” albo świadczenie „aktywnie w żłobku”; 
 4. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia „aktywnie w domu” (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej).

Świadczenie „aktywnie w domu” również podlega pod regulację dotyczącą marnotrawienia. W takiej sytuacji wypłaca się je w całości lub w części w formie rzeczowej lub płaci za usługi.

Aktywny rodzic a RKO

REKLAMA

Zgodnie z art. 87 ustawy o świadczeniach „aktywny rodzic” ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym traci moc. W przypadku osób, które nabyły prawo do świadczenia „aktywny rodzic” za okres, za który został wypłacony RKO świadczenie „aktywny rodzic” rozlicza się poprzez zaliczenie odpowiednio wypłaconego rodzinnego kapitału opiekuńczego w poczet przyznanego świadczenia „aktywny rodzic”. Takie rozliczenie nie wymaga wydania decyzji o nienależnie pobranym świadczeniu. 

Osoby z przyznanym RKO zachowują prawo do niego, jeżeli spełniają dotychczasowe warunki określone w ustawie uchylanej. Przepisy dotychczasowe o RKO stosuje się w przypadkach powstania prawa do rodzinnego kapitału opiekuńczego do dnia poprzedzającego wejście w życie omawianej ustawy „aktywny rodzic”.

RKO nie przysługuje, gdy na to samo dziecko w określonym miesiącu zostało przyznane prawo do świadczeń „aktywny rodzic”. To samo dotyczy sytuacji odwrotnej. Świadczenia „aktywny rodzic” nie należą się, jeśli na to samo dziecko, za dany miesiąc, zostało przyznane prawo do RKO.

Ważne

W sumie wysokość RKO i świadczenia „aktywnie w domu” na jedno dziecko nie może przekroczyć kwoty 12 000 zł.

Wniosek o świadczenie aktywny rodzic

Z wnioskiem o świadczenia „aktywny rodzic” występuje się do ZUS. Można to zrobić tylko elektronicznie za pomocą: 

 1. profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 
 2. systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 
 3. systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny; 
 4. systemu teleinformatycznego wskazanego w informacji, o której mowa w ust. 3. 2. 

Informacje znajdujące się we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia „aktywny rodzic” i załącznikach do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wniosek musi zawierać następującą klauzulę, która zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Informacje, które muszą znaleźć się we wniosku:

1) dane dotyczące wnioskodawcy: 
a) w przypadku matki lub ojca – imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz informację, czy osoba ubiegająca się o świadczenie „aktywni rodzice w pracy”, członek rodziny tej osoby lub rodzic dziecka wykonuje pracę najemną lub pracę na własny rachunek w państwie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, 
b) w przypadku opiekuna faktycznego dziecka – imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz informację, czy osoba ubiegająca się o świadczenie „aktywni rodzice w pracy” lub członek rodziny tej osoby wykonują pracę najemną lub pracę na własny rachunek w państwie, o którym mowa w art. 25 ust. 1, 
c) w przypadku rodziny zastępczej i osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka – imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, adres poczty elektronicznej i numer telefonu, 
d) w zakresie aktywności zawodowej wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktywności zawodowej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwach, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; 
2) dane osoby, z którą wnioskodawca wspólnie wychowuje dziecko: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dane dotyczące aktywności zawodowej wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz aktywności zawodowej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwach, do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; 
3) dane dotyczące dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o świadczenie „aktywni rodzice w pracy”: 
a) imię i nazwisko, 
b) datę urodzenia, 
c) adres miejsca zamieszkania – w przypadku gdy w sprawie mają lub mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 
d) obywatelstwo, 
e) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
f) inne informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia „aktywni rodzice w pracy”; 
4) dane dotyczące innych osób, podane przez osobę ubiegającą się o świadczenie „aktywni rodzice w pracy” – jeżeli w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego; 
5) numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2024 r. poz. 30), chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Aktywni rodzice w pracy - dokumenty do wniosku

Wnioskując o świadczenie „aktywni rodzice w pracy”, należy dołączyć odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do tych świadczeń: 

1) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, zawierające w szczególności datę wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia; 
2) oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego osoba, która przyjęła je na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia; 
3) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację; 
4) zaświadczenie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej o umieszczeniu dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, wraz z datą umieszczenia; 
5) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
6) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy; 
7) orzeczenie sądu wskazujące na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach; 
8) oświadczenie o wychowywaniu dziecka z inną osobą albo o samodzielnym wychowywaniu dziecka; 
9) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „aktywni rodzice w pracy”.
Wniosek o świadczenie „aktywnie w żłobku” zawiera odpowiednio: 
1) dane dotyczące wnioskodawcy, w tym imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu, a w przypadku wnioskodawcy będącego 19 dyrektorem placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorem regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej lub dyrektorem interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego dodatkowo nazwę, adres, NIP i REGON placówki lub ośrodka, którymi kieruje dyrektor; 
2) dane dotyczące dziecka, w tym: a) imię i nazwisko, b) datę urodzenia, c) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, d) inne informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia „aktywnie w żłobku”; 3) informację o uczęszczaniu dziecka do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęciu dziecka opieką dziennego opiekuna ze wskazaniem żłobka lub klubu dziecięcego, do którego dziecko uczęszcza, lub dziennego opiekuna, który sprawuje opiekę nad dzieckiem. 

Aktywnie w domu – dokumenty do wniosku

Do wniosku o świadczenie „aktywnie w domu” dołącza się odpowiednio zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do tych świadczeń: 

1) zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, zawierające w 21 szczególności datę wystąpienia do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia; 
2) oświadczenie o dacie przyjęcia na wychowanie dziecka, w stosunku do którego osoba, która przyjęła je na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia; 
3) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację; 
4) kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
5) kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy; 
6) orzeczenie sądu wskazujące na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach; 
7) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „aktywnie w domu”.

Przyznanie prawa do świadczenia „aktywny rodzic”

W celu przyznania prawa do świadczeń „aktywny rodzin” ZUS nie wydaje decyzji. Taka informacja pojawia się na PUE ZUS. Nieodebranie tej informacji nie wstrzymuje wypłaty świadczenia. Natomiast ZUS wydaje decyzję w przypadku odmowy przyznania świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia oraz nienależnie pobranego świadczenia.

Aktywny rodzic – od kiedy świadczenie?

REKLAMA

Świadczenia „aktywni rodzice w pracy” oraz „aktywnie w domu” przyznawane są od miesiąca złożenia wniosku. Świadczenie „aktywnie w żłobku” ustala się od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, ale nie wcześniej niż od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. 

Złożenie wniosku o świadczenie „aktywnie w żłobku” w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna świadczenie „aktywnie w żłobku” przysługuje od miesiąca rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka lub klubu dziecięcego lub objęcia dziecka opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna. 

Ile czeka się na świadczenie aktywny rodzic?

Ustalenie prawa do świadczenia „aktywni rodzice w pracy” albo świadczenia „aktywnie w domu” trwa do 2 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku 
Kiedy można spodziewać się wypłaty świadczenia „aktywni rodzice w pracy” albo świadczenia „aktywnie w domu”? Wypłata następuje nie wcześniej niż w miesiącu, od którego przysługuje prawo do świadczenia.

Aktywny rodzic - kilka osób uprawnionych do świadczenia

Co zrobić w przypadku zbiegu prawa do świadczeń „aktywny rodzic” kilku osób?

Ustawa w art. 49. 1 rozstrzyga, że świadczenie przysługuje tej osobie, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli dzieckiem opiekuje się więcej niż jedna osoba, obowiązuje zasada kto pierwszy ten lepszy. Świadczenie należy się tej osobie, która pierwsza złoży wniosek. W przypadku złożenia dwóch lub większej liczby wniosków ZUS ustala, kto sprawuje opiekę, i w tym celu może zwrócić się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Rząd: wzrost wynagrodzeń w budżetówce o 4,1% w 2025 roku. Związkowcy są zbulwersowani – żądają przynajmniej 15% więcej

Rząd Donalda Tuska prognozuje, że inflacja w 2025 roku wyniesie średnio 4,1%. O tyle samo mają wzrosnąć wynagrodzenia w budżetówce. Nie podoba się to związkowcom, którzy proponują w przyszłym roku przynajmniej 15% podwyżki dla pracowników sfery budżetowej, a niektórzy nawet 20%.

ZUS: Od czerwca 2024 r. uczniowie i studenci mogą więcej dorobić do renty rodzinnej bez obniżenia świadczenia

Od 1 czerwca 2024 r. uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do 31 sierpnia br.

Każdy dorosły dostanie pieniądze na szkolenia. Na razie 111,5 mln zł na pilotaż. Indywidualne Konta Rozwojowe

Indywidualne Konta Rozwojowe to mechanizm unijny finansowania uczenia się osób dorosłych, gdzie w założeniu każda osoba otrzymuje fundusze, z których według własnego wyboru może sfinansować udział w szkoleniach. IKR mają wspierać osoby dorosłe w dostępie do szkoleń, niezależnie od ich statusu na rynku pracy oraz zwiększać zachęty i motywację poszczególnych osób do korzystania ze szkoleń.

Wynagrodzenia osób niepełnosprawnych w górę o 15%. Więcej pieniędzy z PFRON

Ustawowe stawki dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych wzrosną o 15 procent. Wzrośnie też poziom dotacji dla PFRON. Takie zmiany szykuje rząd w nowym projekcie zmian ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

REKLAMA

Bezpłatne mleko, owoce i warzywa dla dzieci z klas I-V w roku szkolnym 2024/2025 [projekt rozporządzenia]

Rząd chce przeznaczyć 138 mln zł w roku szkolnym 2024/2025 na realizację unijnego programu dla szkół. W ramach tego progamu dzieci z klas I-V będą bezpłatnie otrzymywały owoce i mleko, będą też prowadzone działania edukacyjne. Projekt rozporządzenia trafił właśnie na Komitet Stały Rady Ministrów.

Te zmiany wejdą w życie jeszcze przed wakacjami. Pracownicy będą lepiej chronieni, a pracodawcom przybędzie obowiązków.

Te zmiany wejdą w życie jeszcze przed wakacjami. Pracownicy będą lepiej chronieni, a pracodawcom przybędzie obowiązków. Już od 29 czerwca 2024 r. zwiększy się bezpieczeństwo pracy we wszystkich dziedzinach krajowej gospodarki.

Dłużnik może wskazać kto przejmie dług. Sąd Najwyższy uznał zgodę blankietową

Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię dopuszczalności zgody blankietowej, tj. zgody wierzyciela na przejęcie długu przez nieskonkretyzowaną osobę. Problem dotyczył swobody dłużnika w wyborze podmiotu przejmującego jego dług. Orzeczenie SN ma znaczenie dla branży nieruchomości, gdzie często stosuje się takie klauzule przejęcia zobowiązań.

Ile zarabia sygnalista?

Ile zarabia sygnalista? Takie pytania ostatnio często się pojawiają, bo o sygnalistach mówi się coraz więcej i coraz śmielej. Trzeba zapamiętać jedno, to nie jest zawód, to czyn na rzecz dobra ogółu. Sygnalista nie dostaje pieniędzy za zgłoszenie, to nie jest USA gdzie otrzymuje się za to miliony. W Polsce sygnalista to ktoś, kto alarmuje o naruszeniach prawa i ma do tego uzasadnioną podstawę. Jeśli jest zatrudniony w danym miejscu, to sygnalista otrzymuje standardowo swoje wynagrodzenie, które jest chronione. Sprawa jest jednak otwarta i pracodawcy mogą wprowadzać dodatkowe gratyfikacje finansowe.

REKLAMA

Odwołanie darowizny, z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego

Jeżeli po wykonaniu darowizny darczyńca popadnie w niedostatek, obdarowany ma obowiązek go wspierać. Darczyńca ma również zagwarantowane prawo, które pozwala na odwołanie darowizny już wykonanej, z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego.

300 zł na wyprawkę szkolną. Od kiedy można składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start?

Od 1 lipca rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie z programu Dobry Start. Program ten umożliwia rodzicom i opiekunom składanie wniosków o dofinansowanie na wyprawkę szkolną dla uczących się dzieci.

REKLAMA