Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy sąd rozwodowy orzeka o winie za rozkład pożycia małżeńskiego?

dr Daniela Wybrańczyk
prawnik, mediator
Kiedy sąd rozwodowy orzeka o winie za rozkład pożycia małżeńskiego?
Kiedy sąd rozwodowy orzeka o winie za rozkład pożycia małżeńskiego?
Zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej KRO) orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Oznacza to, że w sentencji wyroku sąd stwierdza, że rozwód nastąpił z winy obojga małżonków, jednego z nich lub bez ich winy. Na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie – wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Jeżeli wyrok orzekający rozwód nie zawierał rozstrzygnięcia dotyczącego winy, nie można o niej rozstrzygać w osobnym procesie, dlatego też tak istotne jest podjęcie decyzji o tym, czy domagać się orzeczenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Jej ustalenie ma wpływ na przesłanki, zakres oraz czas trwania obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami. Zgodnie bowiem z art. 56 § 2 KRO jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. W artykule przedstawione zostaną wybrane sytuacje, w których sąd rozwodowy orzeka o winie za rozkład pożycia oraz przykłady braku zawinienia.

Jakie działania małżonków są zawinione? Wprowadzenie

Za zawinione uznaje się działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego (art. 23 KRO, art. 24 KRO i art. 27 KRO) lub zasad współżycia społecznego i prowadzą do trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia (szerzej zob. Pozew o rozwód bez orzekania o winie – wzór).

Warunkiem koniecznym do przypisania małżonkowi winy za rozkład pożycia jest istnienie związku przyczynowego pomiędzy jego zachowaniem a rozkładem pożycia
. Nie każde bowiem naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka, lecz tylko to, które miało wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przykład:
Nie można uznać małżonka winnego niewierności małżeńskiej, jeżeli drugi z małżonków dowiedział się o tym i mimo to kontynuował pożycie przez kilkanaście kolejnych lat (por. orz. SN z 25.8.1960 r., 4 CR 190/60, OSN 1961, nr 3, poz. 86).

Przykłady zawinienia

1) naruszenie obowiązku wierności, przy czym pamiętać należy, że naruszeniem obowiązku wierności jest także takie zachowanie się małżonka, które sprawia pozory naruszenia tego obowiązku. W szczególności jest nim zachowanie się małżonka wobec osoby trzeciej wskazujące na nawiązanie między nimi więzi erotyczno-emocjonalnej mogące nasuwać podejrzenie zdrady małżeńskiej lub w inny sposób wykraczające poza granice postępowania zakreślone powszechnie przyjętymi normami obyczajowości i przyzwoitości.

WAŻNE!
Pragnienie małżonka posiadania dziecka, którego nie może mieć z pożycia małżeńskiego, nie usprawiedliwia jego zdrady małżeńskiej (por. uzasadnienie wyr. SN z 26.10.2000 r., II CKN 956/1999, LEX nr 45570).

WAŻNE!
Nie stanowi cudzołóstwa gwałt, którego ofiarą padł współmałżonek, cudzołóstwa nie stanowi także stosunek odbyty przez współmałżonka z osobą trzecią w warunkach, w których nie mógł on zrozumieć znaczenia swojego postępowania.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

WAŻNE!
Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład (por. wyr. SN z 28.9.2000 r., IV CKN 112/00, LEX nr 44291).

2) zmiana religii przez jednego z małżonków, która może być – w konkretnych okolicznościach – uznana za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia (por. wyr. SN z 25.8.2004 r., IV CK 609/03, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 139).

3) brak tolerancji dla odmiennych poglądów religijnych, politycznych czy społecznych współmałżonka – zwłaszcza wtedy, gdy wynikiem braku tolerancji jest ośmieszanie czy poniżanie współmałżonka.

4) stosowanie przemocy i agresywny stosunek do współmałżonka, który może wyrażać się w zniewagach słownych, poniżaniu godności osobistej, zniesławianiu czy naruszaniu nietykalności osobistej. Wszystkie tego rodzaju czyny prowadzą do rozkładu pożycia małżeńskiego. Nawet jednorazowy postępek małżonka wyrażający się w ciężkim znieważeniu, zniesławieniu, poniżeniu godności osobistej czy pobiciu może w określonych okolicznościach stać się przyczyną rozkładu pożycia.

5) niedozwolona reakcja jednego z małżonków na naganne zachowanie się drugiego, która może stanowić podstawę przypisania winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Naganna reakcja małżonka na nieodpowiednie zachowanie się drugiego małżonka jest niedopuszczalna i może prowadzić do uznania współwiny w rozkładzie pożycia. Taką niewłaściwą reakcją może być np. urządzanie gorszących awantur lub bicie współmałżonka (por. wyr SN z 28.3.2003 r., IV CKN 1957/00, LEX nr 121734).

6) poniżanie współmałżonka poprzez odmawianie mu równego poziomu życia (por. orz. SN z 9.04.1953 r., II C 2911/52, LEX nr 293851).

7) zaniedbania w sferze współdziałania dla dobra rodziny, w tym zachowania małżonka polegające na częstym opuszczaniu wspólnego domu i wyjazdach do rodziców, nie zawsze spowodowanych postępowaniem drugiego małżonka, zaniedbywaniu w czasie pobytów u rodziców – trwających kilka, a niekiedy kilkanaście tygodni – obowiązków domowych, swobodnym określaniu daty powrotu do domu, zbyt emocjonalnym i niedojrzałym podejściu do wyłaniających się konfliktów (por. wyr. SN z 1.10.1997 r., I CKN 246/97, LEX nr 668911).

8) niechęć do podjęcia pracy zarobkowej przez jednego z małżonków, pomimo istnienia takiej możliwości, przeznaczanie majątku wspólnego wyłącznie na własne potrzeby.

9) uzależnianie pożycia od takich zachowań ze strony drugiego małżonka, które wywołują uzasadniony sprzeciw z jego strony (np. od dokonania określonych czynności faktycznych i prawnych w sferze majątkowej).

10) postawa egocentryczna i ambicjonalna oraz nieumiejętność rozwiązywania konfliktów, która w drastycznych przypadkach prowadzi do przemocy fizycznej (por. wyr. SN z 5.11.1999 r., III CKN 799/99, LEX nr 528139).

WAŻNE!
Wynikający z art. 23 KRO obowiązek współdziałania małżonków dla dobra rodziny wymaga od obojga czynienia sobie ustępstw i zachowania proporcji w realizacji sprzecznych zamierzeń (por. wyr. SN z 3.4.2003 r., V CK 423/02, LEX nr 583965).

11) porzucenie współmałżonka niewywołane uzasadnioną przyczyną, w tym opuszczenie żony w ciąży, nieinteresowanie się porodem.

12) brak lojalności jednego z małżonków wobec drugiego, wyrażający się np. „inspirowaniem” kontroli ZUS, inspekcji pracy i urzędu skarbowego u małżonka prowadzącego działalność gospodarczą, nieprzyzwoitym prowadzeniem procesu rozwodowego – dotyczy to w szczególności rozmyślnego przytaczania fałszywych twierdzeń ubliżających drugiemu małżonkowi.

13) zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przez małżonka przestępstwa, w wyniku którego nastąpiło wszczęcie postępowania karnego i uniewinnienie tego małżonka od danego czynu ALE jeżeli małżonek nie skorzystał z przysługującego mu prawa odmowy zeznań i złożył w charakterze świadka prawdziwe zeznanie obciążające współmałżonka, nie musi to uzasadniać ustalenia, że w ten sposób zawinił on rozkładowi pożycia małżeńskiego.

14) przesadna zazdrość, prowadzenie zaborczej kontroli i nieuzasadnione niczym ograniczanie współmałżonka, w szczególności jego kontaktów z rodziną (por. wyrok SA w Łodzi z 27.09.2017 r., I ACa 168/17, LEX nr 2387005).

15) niewłaściwe zachowanie się jednego z małżonków wobec matki drugiego z małżonków, przejawiające się w znieważaniu jej i biciu, a tym bardziej w nastawaniu na jej życie (por. orz. SN z 13.9.1950 r., C. 335/50, NP 1951, nr 11, s. 46).

16) odmowa pożycia fizycznego. Niewypełnienie przez jednego z małżonków obowiązku utrzymywania więzi fizycznej nie daje podstaw do dochodzenia jego przymusowego wykonania, pociąga jednak za sobą możliwość zastosowania swego rodzaju sankcji pośrednich, np. w postaci przypisania winy za rozkład pożycia małżonków w postępowaniu o rozwód.

17) nałogi (w tym alkoholizm, narkomania, hazard i uzależnienie od Internetu) – wśród form uzależnienia od Internetu wymienia się uzależnienie od relacji wirtualnych, co definiowane jest jako potrzeba nawiązywania relacji przyjacielskich lub intymnych za pośrednictwem Internetu. Zaangażowanie małżonka w taką formę relacji prowadzić może do osłabienia, a nawet ustania więzi małżeńskich.

Przykłady braku zawinienia

1) opuszczenie mieszkania przez małżonka będącego ofiarą przemocy domowej lub czyniącego tak z innych obiektywnie ważnych powodów nie powoduje uznania go za winnego rozkładu pożycia (por. wyr. SA w Katowicach z 13.5.2005 r., I ACa 2184/04, LEX nr 151748).

2) odmowa współżycia fizycznego przez małżonkę, nad którą mąż się znęcał, nie stanowi zawinionej przez nią przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego (por. wyr. SA w Gdańsku z 20.5.2009 r., I ACa 368/09, POSAG 2009, nr 1, poz. 16).

3) niedobór seksualny może stanowić niezawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego tylko wtedy, gdy jest znaczny i gdy małżonek – mimo podejmowanych możliwych starań – nie jest w stanie zlikwidować jego skutków.

4) przyjęcie na skutek wspólnych uzgodnień stron zwiększonej aktywności zawodowej jednego z małżonków i towarzyszących jej naturalnych konsekwencji w postaci zmniejszonego czasu dla rodziny, nie może stanowić okoliczności przemawiającej za uznaniem tej aktywności za przyczynę znaczącego oddalania się od siebie małżonków. Podział obowiązków opierający się na tym, że głównym żywicielem rodziny jest jeden małżonek i w efekcie poświęca się on pozyskiwaniu środków finansowych pozwalających na godne życie stron, w tym budowę domu, a drugi małżonek zajmuje się domem i wychowaniem dzieci, nie może uchodzić za okoliczność obciążającą pierwszego z nich w zakresie winy za rozkład pożycia małżeńskiego, gdyż taki podział obowiązków był rezultatem poczynionych przez strony ustaleń, które wspólnie akceptowali (por. wyr. SA w Poznaniu z 1.2.2019 r., I ACa 342/18, LEX nr 2669805).

5) zwykła troska małżonka o byt dorosłych dzieci z poprzedniego małżeństwa nie może – co do zasady – stanowić o zawinieniu rozkładu pożycia w późniejszym małżeństwie.

6) choroba, niemoc płciowa.

7) za niezawinioną przyczynę rozkładu pożycia uznaje się bezpłodność (por. orz. SN z 10.3.1951 r., C 48/51, LEX nr 293955) ALE zatajenie przed współmałżonkiem faktu bezpłodności należy uznać za brak szczerości i lojalności rozpatrywany w kategoriach zawinienia.

WAŻNE!
W orzecznictwie przyjmuje się, że okoliczność, który z małżonków ponosi winę „większą”, a który „mniejszą” nie ma znaczenia. Podstawą stwierdzenia winy małżonka jest bowiem ustalenie, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu. Obojętne dla oceny winy jest to, w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do tego. Nierówny stopień winy małżonków nie stanowi przeszkody do uznania ich współwinnymi rozkładu pożycia. Małżonek, który zawinił jednej z wielu przyczyn rozkładu, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień (por. wyr. SN z 29.6.2000 r., V CKN 323/00, LEX nr 52485; wyr. SN z 24.5.2005 r., V CK 646/04, LEX nr 180827).

WAŻNE!
Możliwość przypisania małżonkowi winy w rozkładzie pożycia jest wyłączona w razie jego niepoczytalności, a także w wypadku przemijających nawet zakłóceń psychicznych, jeżeli w tych stanach dopuścił się on działania lub zaniechania, które doprowadziło do powstania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

dr Daniela Wybrańczyk

***

Konkurs Kancelaria Przyjazna Dziecku

Zapraszamy środowisko adwokatów i radców prawnych do włączenia się w akcję propagowania i stosowania zasad, mających na celu zminimalizowanie negatywnych emocji, jakie towarzyszą dziecku podczas procedur prawnych związanych z rozstaniem rodziców. Konkurs organizowany jest przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach projektu „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”. Patronat nad konkursem objął portal Infor.pl.

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(3)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • ewa
  2022-04-19 16:47:55
  Mi o rozwodzie pomógł zapomnieć adwokat Cejrowski z Gdańska. Mówię tak, bo wszystko poszło szybko i sprawnie, po mojej myśli. To już przeszłość.
  0
 • Pockman
  2022-01-14 11:03:14
  G...o prawda!! Znajomy został uznany za winnego ale mu nieudowodniono żadnej winy. Tak naprawdę znając jego sytuację był ofiarą związku. Ale jego eks miała znajomości . .. i to duże. Przed rozwodem powiedziała że go zniszczy.
  0
 • Alberto
  2022-11-27 14:54:30
  Mogę śmiało polecić kancelarię Cejrowski z Gdańska, znają się na sprawach rozwodowych!
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wniosek o paszport dla dziecka online. Jak złożyć?

Wniosek o paszport dla dziecka składany online to spore ułatwienie dla rodziców. Podpowiadamy kto może skorzystać z takiego rozwiązania i w jaki sposób.

Sprawa karna w Niemczech. Co trzeba wiedzieć? Jak się zachować?

W zależności od powagi zarzutów i stopnia zaawansowania sprawy kontakt z niemieckim wymiarem sprawiedliwości następuje poprzez:
1) przesłanie formularza z pytaniami przez policję,
2) przesłanie nam nakazu karnego (Strafbefehl) / aktu oskarżenia,
3) wezwanie na przesłuchanie bądź zatrzymanie przez policję.

Premier o polityce senioralnej: To fundament

Wypełniamy nasze obietnice wyborcze. Dla nas polityka senioralna jest fundamentem całej filozofii państwa – powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji "Rząd blisko seniorów". Szefowa MRiPS Marlena Maląg zapewniła, że wsparcie na rzecz osób starszych będzie kontynuowane.

Prezes UODO: NSA kwestionuje niezależność organu

„Prezes UODO w piśmie skierowanym do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wyraża głębokie zaniepokojenie niebezpiecznym kierunkiem, w jakim zmierza dokonana przez NSA interpretacja kompetencji i pozycji ustrojowej organu nadzorczego w świetle praw osób, których dane osobowe dotyczą” – poinformował urząd.

Bon turystyczny - ostatni dzień na pobranie. Do kiedy można go wykorzystać po pobraniu?

Koniec terminu pobrania bonu turystycznego nie jest jednoznaczny z końcem terminu możliwości zapłacenia nim. 
Do kiedy i gdzie można go wykorzystać po pobraniu?

Czy będzie waloryzacja 500 plus? Co planuje rząd?

W tej chwili nie pracujemy nad waloryzacją 500 plus. Wprowadziliśmy szereg rozwiązań, które wspierają rodziny. To w praktyce oznacza, że w 2023 r. środki skierowane do rodzin to blisko 87 mld zł - powiedział wiceminister finansów Artur Soboń.

Sądy pokoju. Rzecznik rządu nie wie, czy ustawa będzie w tej kadencji

Nie wiem, czy projekt ustawy dotyczący sądów pokoju zostanie finalnie przyjęty w tej kadencji Sejmu. Będziemy to rozpatrywać, ale na razie nie ma opinii rządu do tego projektu – powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Ocenił, że projekt jest skomplikowany.

Pierwsi emeryci już dostali trzynastkę

Milion emerytów i rencistów otrzymało już pierwsze trzynaste emerytury. Wysokości świadczenia wynosi 1588,44 zł brutto. Aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS zrobi to automatycznie.

PPK. Zrezygnować można jeszcze dzisiaj

Ostatnim dniem składania deklaracji o rezygnacji z wnoszenia opłat do Pracowniczych Planów Kapitałowych jest 31 marca. Tym, którzy tego nie zrobią, pracodawcy pobiorą wpłatę do PPK z wynagrodzenia za marzec. 

300 zł dla sołtysów. Senatorowie dają więcej

Sołtysi mieliby otrzymywać świadczenie w wysokości 10 proc. minimalnego wynagrodzenia – zakłada projekt ustawy przyjęty przez Senat. To obecnie o 49 zł więcej niż przewidują projekty rządowy oraz poselski, zgłoszony przez parlamentarzystów PiS. Senatorowie chcieliby przyznać sołtysom także diety i dodatkowe świadczenie emerytalne.

Dodatek mieszkaniowy dla seniora. Jak go otrzymać?

Dodatek mieszkaniowy to dodatkowe świadczenie pieniężne, które ma pomóc pokryć koszty utrzymania zamieszkiwanej nieruchomości. Aby go otrzymać należy jednak spełnić szereg warunków. Jakich? Gdzie złożyć taki wniosek i jakie są potrzebne do niego załączniki?

Nielegalne automaty do gier. Astronomiczne grzywny

Automaty do gier stały się częścią miejskiego krajobrazu jednak wiążą się z niebezpieczeństwem. Przepisy karne przewidują ogromne kary finansowe nie tylko za organizację gier hazardowych, również za uczestnictwo.

Od 1 kwietnia 2023 r. wyższe odszkodowania za wypadek przy pracy

Od 1 kwietnia będą obowiązywały nowe, wyższe kwoty. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługiwać będzie 1269 zł. W 2022 roku była to kwota 1133 zł a w 2021 1033 zł (2020 - 984 zł). O odszkodowanie za wypadek przy pracy może wystąpić każda ubezpieczona osoba.

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego określoną liczbę pracowników. Kwestie praktyczne

Obowiązujące przepisy prawa nakładają na pracodawców liczne obowiązki, które uzależnione są od liczby zatrudnianych pracowników. W tej kwestii kluczowe jest precyzyjne zdefiniowanie liczby pracujących osób w przedsiębiorstwie w przeliczeniu na pełne etaty. Katalogi obowiązków są  inne dla firm zatrudniających co najmniej 20 osób oraz firm zatrudniających minimum 50 pracowników. Radca prawny Klaudia Nowak z Kancelarii Mirosławski, Galos, Mozes w Sosnowcu omawia mechanizmy, do których wdrożenia zobligowani są pracodawcy.

45 tys. zł - tyle wynosi średni dług alimentacyjny w Polsce na jedno dziecko

Alimenciarze mają do spłacenia od blisko 12,9 mld zł do ponad 13,7 mld zł. Średnie zadłużenie z tego tytułu wzrosło do poziomu wynoszącego od przeszło 45,7 tys. do 48,5 tys. zł. W zdecydowanej większości wpisani do rejestrów są mężczyźni, przede wszystkim w wieku 45-54 lat. Z analiz wynika również, że statystyczny dłużnik zalega z płaceniem alimentów średnio ponad 3600 dni, czyli prawie 10 lat. Eksperci komentujący dane alarmują, że przez różnego rodzaju bieżące zawirowania – głównie inflacyjne, problem będzie dalej narastał.

Użytkowanie wieczyste. Nowe zasady ustalania ceny gruntów

Zasady ustalania ceny gruntów zbywanych na rzecz użytkowników wieczystych ulegną zmianie. Przewiduje to ustawa, której projekt rząd przyjął 29 marca. Nowelizacja umożliwi także nabycie prawa własności gruntów wykorzystywanych na cele inne niż mieszkaniowe.

Uczelnie MSWiA. Będzie akademia policyjna i akademia pożarnictwa

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie stanie się Akademią Policji, a Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Akademią Pożarnictwa. Powstanie Wyższa Szkoła Straży Granicznej. Rząd przyjął w środę projekt ustawy o zmianie nazw uczelni służb państwowych nadzorowanych przez szefa MSWiA. 

Długi czynszowe. Polacy nie chcą składać się na długi sąsiadów

Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i zarządcy mieszkań gminnych powinni odzyskiwać należności od niepłacących lokatorów – tak uważa 95 proc. właścicieli mieszkań. Zdaniem 59 proc. Polaków w niektórych przypadkach powinno się odstąpić od egzekwowania zaległych opłat.

Trzynaste emerytury trafią do miliona seniorów jeszcze marcu

Trzynaste emerytury trafią do miliona seniorów jeszcze marcu. Dodatkowe świadczenie w wysokości 1588,44 zł brutto trafi w sumie do 9,7 mln osób. Na wypłatę trzynastych emerytur przeznaczono 15,4 mld zł.

Czy można odwołać darowiznę?

Jakie są zasady dotyczące możliwości odwołania darowizny? Co z terminem? Oto najważniejsze zasady?

Jak powinno wyglądać zlecenie transportowe?

Umowy przewozu bywają naszpikowane kruczkami jak pole minowe. By przejść przez nie bez szwanku, przewoźnik powinien dobrze znać przepisy i dokładnie zapoznać się z treścią każdego zlecenia przed przyjęciem go. O niezbędnych elementach zlecenia transportowego i zapisach, które  powinny wzbudzić czujność mówi Mateusz Pernak, prawnik z TC Kancelaria Prawna. 

Światowy Dzień Backupu. Jak robić bezpiecznie kopie zapasowe?

31 marca przypada Światowy Dzień Backupu. Tego dnia warto przypomnieć sobie o tym, jak ważne jest to, by regularnie wykonywać kopię zapasową danych ważnych dla użytkowników. Powinno się to robić zarówno na fizycznym zewnętrznym dysku, ale także w prywatnej lub chmurze korporacyjnej. Można to zrobić pod warunkiem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony, tak by ważne dla nas dane nie zostały skradzione lub trafiły w niepowołane ręce. Jak robić to bezpiecznie?- analizuje Michał Borowiecki z firmy Netskope.

Babciowe 1500 zł. Jak je oceniają Polacy?

22 marca lider PO Donald Tusk przedstawił kolejną propozycję programową KO, czyli tzw. babciowe. Miałoby to być miesięczne świadczenie dla matek, które wracają do pracy po urodzenia dziecka. Co myślą o nim Polacy? Ile rodaków popiera ten pomysł?

Dziedziczenie długów. Co mówi prawo?

Zdarza się, że o problemach finansowych naszych bliskich dowiadujemy się dopiero wtedy, gdy odeszli. Już ten sam fakt jest wystarczająco trudny, a potem dowiadujemy się, że kochana babcia czy ciocia zostawiła 
w spadku nie tylko mieszkanie czy zestaw rodzinnych sreber, ale również… długi! Co wtedy?

Nakaz noszenia maseczek. Jeszcze do końca kwietnia

Nakaz noszenia maseczek będzie obowiązywał jeszcze do końca kwietnia 2023 r. Rząd postanowił o przedłużeniu tego obowiązku. W jakich miejscach trzeba nosić maseczki? Kto ma obowiązek zasłaniania nosa i ust? Czy przepisy przewidują jakieś wyjątki?