Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kiedy sąd rozwodowy orzeka o winie za rozkład pożycia małżeńskiego?

dr Daniela Wybrańczyk
prawnik, mediator
Kiedy sąd rozwodowy orzeka o winie za rozkład pożycia małżeńskiego?
Kiedy sąd rozwodowy orzeka o winie za rozkład pożycia małżeńskiego?
Zgodnie z art. 57 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej KRO) orzekając rozwód sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Oznacza to, że w sentencji wyroku sąd stwierdza, że rozwód nastąpił z winy obojga małżonków, jednego z nich lub bez ich winy. Na zgodne żądanie małżonków sąd nie orzeka o winie – wówczas następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy. Jeżeli wyrok orzekający rozwód nie zawierał rozstrzygnięcia dotyczącego winy, nie można o niej rozstrzygać w osobnym procesie, dlatego też tak istotne jest podjęcie decyzji o tym, czy domagać się orzeczenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Jej ustalenie ma wpływ na przesłanki, zakres oraz czas trwania obowiązku alimentacyjnego między rozwiedzionymi małżonkami. Zgodnie bowiem z art. 56 § 2 KRO jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku. W artykule przedstawione zostaną wybrane sytuacje, w których sąd rozwodowy orzeka o winie za rozkład pożycia oraz przykłady braku zawinienia.

Jakie działania małżonków są zawinione? Wprowadzenie

Za zawinione uznaje się działania lub zaniechania małżonka będące wyrazem jego woli, które stanowią naruszenie obowiązków wynikających z przepisów prawa małżeńskiego (art. 23 KRO, art. 24 KRO i art. 27 KRO) lub zasad współżycia społecznego i prowadzą do trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia (szerzej zob. Pozew o rozwód bez orzekania o winie – wzór).

Warunkiem koniecznym do przypisania małżonkowi winy za rozkład pożycia jest istnienie związku przyczynowego pomiędzy jego zachowaniem a rozkładem pożycia
. Nie każde bowiem naruszenie obowiązków małżeńskich stanowić będzie o winie danego małżonka, lecz tylko to, które miało wpływ na spowodowanie (bądź utrwalenie) rozkładu pożycia małżeńskiego.

Przykład:
Nie można uznać małżonka winnego niewierności małżeńskiej, jeżeli drugi z małżonków dowiedział się o tym i mimo to kontynuował pożycie przez kilkanaście kolejnych lat (por. orz. SN z 25.8.1960 r., 4 CR 190/60, OSN 1961, nr 3, poz. 86).

Przykłady zawinienia

1) naruszenie obowiązku wierności, przy czym pamiętać należy, że naruszeniem obowiązku wierności jest także takie zachowanie się małżonka, które sprawia pozory naruszenia tego obowiązku. W szczególności jest nim zachowanie się małżonka wobec osoby trzeciej wskazujące na nawiązanie między nimi więzi erotyczno-emocjonalnej mogące nasuwać podejrzenie zdrady małżeńskiej lub w inny sposób wykraczające poza granice postępowania zakreślone powszechnie przyjętymi normami obyczajowości i przyzwoitości.

WAŻNE!
Pragnienie małżonka posiadania dziecka, którego nie może mieć z pożycia małżeńskiego, nie usprawiedliwia jego zdrady małżeńskiej (por. uzasadnienie wyr. SN z 26.10.2000 r., II CKN 956/1999, LEX nr 45570).

WAŻNE!
Nie stanowi cudzołóstwa gwałt, którego ofiarą padł współmałżonek, cudzołóstwa nie stanowi także stosunek odbyty przez współmałżonka z osobą trzecią w warunkach, w których nie mógł on zrozumieć znaczenia swojego postępowania.

WAŻNE!
Związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład (por. wyr. SN z 28.9.2000 r., IV CKN 112/00, LEX nr 44291).

2) zmiana religii przez jednego z małżonków, która może być – w konkretnych okolicznościach – uznana za zawinioną przyczynę rozkładu pożycia (por. wyr. SN z 25.8.2004 r., IV CK 609/03, OSNC 2005, nr 7–8, poz. 139).

3) brak tolerancji dla odmiennych poglądów religijnych, politycznych czy społecznych współmałżonka – zwłaszcza wtedy, gdy wynikiem braku tolerancji jest ośmieszanie czy poniżanie współmałżonka.

4) stosowanie przemocy i agresywny stosunek do współmałżonka, który może wyrażać się w zniewagach słownych, poniżaniu godności osobistej, zniesławianiu czy naruszaniu nietykalności osobistej. Wszystkie tego rodzaju czyny prowadzą do rozkładu pożycia małżeńskiego. Nawet jednorazowy postępek małżonka wyrażający się w ciężkim znieważeniu, zniesławieniu, poniżeniu godności osobistej czy pobiciu może w określonych okolicznościach stać się przyczyną rozkładu pożycia.

5) niedozwolona reakcja jednego z małżonków na naganne zachowanie się drugiego, która może stanowić podstawę przypisania winy za rozkład pożycia małżeńskiego. Naganna reakcja małżonka na nieodpowiednie zachowanie się drugiego małżonka jest niedopuszczalna i może prowadzić do uznania współwiny w rozkładzie pożycia. Taką niewłaściwą reakcją może być np. urządzanie gorszących awantur lub bicie współmałżonka (por. wyr SN z 28.3.2003 r., IV CKN 1957/00, LEX nr 121734).

6) poniżanie współmałżonka poprzez odmawianie mu równego poziomu życia (por. orz. SN z 9.04.1953 r., II C 2911/52, LEX nr 293851).

7) zaniedbania w sferze współdziałania dla dobra rodziny, w tym zachowania małżonka polegające na częstym opuszczaniu wspólnego domu i wyjazdach do rodziców, nie zawsze spowodowanych postępowaniem drugiego małżonka, zaniedbywaniu w czasie pobytów u rodziców – trwających kilka, a niekiedy kilkanaście tygodni – obowiązków domowych, swobodnym określaniu daty powrotu do domu, zbyt emocjonalnym i niedojrzałym podejściu do wyłaniających się konfliktów (por. wyr. SN z 1.10.1997 r., I CKN 246/97, LEX nr 668911).

8) niechęć do podjęcia pracy zarobkowej przez jednego z małżonków, pomimo istnienia takiej możliwości, przeznaczanie majątku wspólnego wyłącznie na własne potrzeby.

9) uzależnianie pożycia od takich zachowań ze strony drugiego małżonka, które wywołują uzasadniony sprzeciw z jego strony (np. od dokonania określonych czynności faktycznych i prawnych w sferze majątkowej).

10) postawa egocentryczna i ambicjonalna oraz nieumiejętność rozwiązywania konfliktów, która w drastycznych przypadkach prowadzi do przemocy fizycznej (por. wyr. SN z 5.11.1999 r., III CKN 799/99, LEX nr 528139).

WAŻNE!
Wynikający z art. 23 KRO obowiązek współdziałania małżonków dla dobra rodziny wymaga od obojga czynienia sobie ustępstw i zachowania proporcji w realizacji sprzecznych zamierzeń (por. wyr. SN z 3.4.2003 r., V CK 423/02, LEX nr 583965).

11) porzucenie współmałżonka niewywołane uzasadnioną przyczyną, w tym opuszczenie żony w ciąży, nieinteresowanie się porodem.

12) brak lojalności jednego z małżonków wobec drugiego, wyrażający się np. „inspirowaniem” kontroli ZUS, inspekcji pracy i urzędu skarbowego u małżonka prowadzącego działalność gospodarczą, nieprzyzwoitym prowadzeniem procesu rozwodowego – dotyczy to w szczególności rozmyślnego przytaczania fałszywych twierdzeń ubliżających drugiemu małżonkowi.

13) zawiadomienie organów ścigania o popełnieniu przez małżonka przestępstwa, w wyniku którego nastąpiło wszczęcie postępowania karnego i uniewinnienie tego małżonka od danego czynu ALE jeżeli małżonek nie skorzystał z przysługującego mu prawa odmowy zeznań i złożył w charakterze świadka prawdziwe zeznanie obciążające współmałżonka, nie musi to uzasadniać ustalenia, że w ten sposób zawinił on rozkładowi pożycia małżeńskiego.

14) przesadna zazdrość, prowadzenie zaborczej kontroli i nieuzasadnione niczym ograniczanie współmałżonka, w szczególności jego kontaktów z rodziną (por. wyrok SA w Łodzi z 27.09.2017 r., I ACa 168/17, LEX nr 2387005).

15) niewłaściwe zachowanie się jednego z małżonków wobec matki drugiego z małżonków, przejawiające się w znieważaniu jej i biciu, a tym bardziej w nastawaniu na jej życie (por. orz. SN z 13.9.1950 r., C. 335/50, NP 1951, nr 11, s. 46).

16) odmowa pożycia fizycznego. Niewypełnienie przez jednego z małżonków obowiązku utrzymywania więzi fizycznej nie daje podstaw do dochodzenia jego przymusowego wykonania, pociąga jednak za sobą możliwość zastosowania swego rodzaju sankcji pośrednich, np. w postaci przypisania winy za rozkład pożycia małżonków w postępowaniu o rozwód.

17) nałogi (w tym alkoholizm, narkomania, hazard i uzależnienie od Internetu) – wśród form uzależnienia od Internetu wymienia się uzależnienie od relacji wirtualnych, co definiowane jest jako potrzeba nawiązywania relacji przyjacielskich lub intymnych za pośrednictwem Internetu. Zaangażowanie małżonka w taką formę relacji prowadzić może do osłabienia, a nawet ustania więzi małżeńskich.

Przykłady braku zawinienia

1) opuszczenie mieszkania przez małżonka będącego ofiarą przemocy domowej lub czyniącego tak z innych obiektywnie ważnych powodów nie powoduje uznania go za winnego rozkładu pożycia (por. wyr. SA w Katowicach z 13.5.2005 r., I ACa 2184/04, LEX nr 151748).

2) odmowa współżycia fizycznego przez małżonkę, nad którą mąż się znęcał, nie stanowi zawinionej przez nią przesłanki rozkładu pożycia małżeńskiego (por. wyr. SA w Gdańsku z 20.5.2009 r., I ACa 368/09, POSAG 2009, nr 1, poz. 16).

3) niedobór seksualny może stanowić niezawinioną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego tylko wtedy, gdy jest znaczny i gdy małżonek – mimo podejmowanych możliwych starań – nie jest w stanie zlikwidować jego skutków.

4) przyjęcie na skutek wspólnych uzgodnień stron zwiększonej aktywności zawodowej jednego z małżonków i towarzyszących jej naturalnych konsekwencji w postaci zmniejszonego czasu dla rodziny, nie może stanowić okoliczności przemawiającej za uznaniem tej aktywności za przyczynę znaczącego oddalania się od siebie małżonków. Podział obowiązków opierający się na tym, że głównym żywicielem rodziny jest jeden małżonek i w efekcie poświęca się on pozyskiwaniu środków finansowych pozwalających na godne życie stron, w tym budowę domu, a drugi małżonek zajmuje się domem i wychowaniem dzieci, nie może uchodzić za okoliczność obciążającą pierwszego z nich w zakresie winy za rozkład pożycia małżeńskiego, gdyż taki podział obowiązków był rezultatem poczynionych przez strony ustaleń, które wspólnie akceptowali (por. wyr. SA w Poznaniu z 1.2.2019 r., I ACa 342/18, LEX nr 2669805).

5) zwykła troska małżonka o byt dorosłych dzieci z poprzedniego małżeństwa nie może – co do zasady – stanowić o zawinieniu rozkładu pożycia w późniejszym małżeństwie.

6) choroba, niemoc płciowa.

7) za niezawinioną przyczynę rozkładu pożycia uznaje się bezpłodność (por. orz. SN z 10.3.1951 r., C 48/51, LEX nr 293955) ALE zatajenie przed współmałżonkiem faktu bezpłodności należy uznać za brak szczerości i lojalności rozpatrywany w kategoriach zawinienia.

WAŻNE!
W orzecznictwie przyjmuje się, że okoliczność, który z małżonków ponosi winę „większą”, a który „mniejszą” nie ma znaczenia. Podstawą stwierdzenia winy małżonka jest bowiem ustalenie, że jego zachowanie przyczyniło się do powstania lub pogłębienia rozkładu. Obojętne dla oceny winy jest to, w jakim stopniu każde z małżonków przyczyniło się do tego. Nierówny stopień winy małżonków nie stanowi przeszkody do uznania ich współwinnymi rozkładu pożycia. Małżonek, który zawinił jednej z wielu przyczyn rozkładu, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień (por. wyr. SN z 29.6.2000 r., V CKN 323/00, LEX nr 52485; wyr. SN z 24.5.2005 r., V CK 646/04, LEX nr 180827).

WAŻNE!
Możliwość przypisania małżonkowi winy w rozkładzie pożycia jest wyłączona w razie jego niepoczytalności, a także w wypadku przemijających nawet zakłóceń psychicznych, jeżeli w tych stanach dopuścił się on działania lub zaniechania, które doprowadziło do powstania zupełnego i trwałego rozkładu pożycia.

dr Daniela Wybrańczyk

***

Konkurs Kancelaria Przyjazna Dziecku

Zapraszamy środowisko adwokatów i radców prawnych do włączenia się w akcję propagowania i stosowania zasad, mających na celu zminimalizowanie negatywnych emocji, jakie towarzyszą dziecku podczas procedur prawnych związanych z rozstaniem rodziców. Konkurs organizowany jest przez Komitet Ochrony Praw Dziecka w ramach projektu „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców”. Patronat nad konkursem objął portal Infor.pl.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Komplet: Polski Ład w wynagrodzeniach i dochodach, Kodeks pracy 2022 i Czas pracy 2022
Komplet: Polski Ład w wynagrodzeniach i dochodach, Kodeks pracy 2022 i Czas pracy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  • Pockman
    2022-01-14 11:03:14
    G...o prawda!! Znajomy został uznany za winnego ale mu nieudowodniono żadnej winy. Tak naprawdę znając jego sytuację był ofiarą związku. Ale jego eks miała znajomości . .. i to duże. Przed rozwodem powiedziała że go zniszczy.
    0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Prawo
1 sty 2000
23 sty 2022
Zakres dat:
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Niekonstytucyjne zamknięcie dyskotek a odszkodowania
Przedstawiciele biznesu twierdzą, że zamknięcie jednej gałęzi działalności gospodarczej przy jednoczesnym zezwoleniu na działanie innych, to dyskryminacja, a udzielone wsparcie to marna rekompensata.
Boże Ciało w 2022 r.
Boże Ciało w 2022 r. będziemy obchodzili już w czerwcu. Co to za święto? Czy jest dniem wolnym od pracy?
Najniższa i najwyższa emerytura w 2021 r.
Ile wynosiła najniższa emerytura w 2021 r., a ile najwyższa? Jaka była wysokość świadczenia kompensacyjnego?
Babcie i dziadkowie oszczędzają zamiast pożyczać
W trudnych czasach starsze pokolenie zamiast pożyczać zaciska pasa i sięga po oszczędności. Tak wynika z badania Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej „Portfel statystycznego Polaka w pandemii”.
Niealimentacja, czyli uchylanie się od alimentów
Co robić kiedy osoba zobowiązania do opłacania alimentów na Ciebie lub na Twoje dziecko uchyla się od tego obowiązku? Kiedy nie płaci? Kiedy mówi, że nie chce i nie będzie płacić? Gdy masz trudności z pokrywaniem podstawowych wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. O tym, jak się zachować, jak postępować skutecznie oraz pozostawać w zgodzie z prawem, przeczytasz w tym artykule.
Rozdzielność majątkowa w małżeństwie
Co robić, gdy drugi współmałżonek trwoni wspólny majątek? Co, gdy nie przyczynia się do jego powiększenia? Jak postąpić dla ochrony majątku na przyszłość przed ryzykownymi decyzjami biznesowymi drugiego współmałżonka? Jakim dokumentem jest intercyza? O tym oraz o innych kwestiach związanych z majątkiem współmałżonków, przeczytasz w tym artykule.
Fikcyjny ojciec w dokumentach dziecka - problemy, przepisy
Samotne matki nie chcą wpisywać fikcyjnego ojca do dokumentów dziecka. Czy planowana jest modyfikacja przepisów w zakresie obowiązku wprowadzania do aktów urodzenia tzw. danych kryjących?
Kwarantanna, izolacja, wynik testu w najnowszej wersji mojeIKP
W aplikacji mojeIKP znajdziemy informację o wyniku testu na koronawirusa oraz skierowaniu na kwarantannę czy izolację.
500 plus na nowo narodzone dziecko w 2022 r.
Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500 plus na nowo narodzone dzieci. Według danych ZUS wpłynęło dotąd 27,7 tys. wniosków na 35,7 tys. dzieci.
Spoofing telefoniczny - ZUS ostrzega
ZUS ostrzega przed oszustami wykorzystującymi tzw. spoofing. Na czym polegają takie działania? Czego nie powinniśmy robić?
SN o naruszeniu wolności w przepisach ws. stanu wyjątkowego
W przepisach ws. stanu wyjątkowego doszło do nieproporcjonalnego wkroczenia w wolność przemieszczania się oraz wyboru miejsca pobytu, co doprowadziło do naruszenia konstytucji - uznał Sąd Najwyższy, uniewinniając dziennikarzy ukaranych za pobyt w strefie stanu wyjątkowego, przy granicy polsko-białoruskiej.
Polski Ład a emerytury rolnicze - jakie zmiany?
Jakie zmiany w zakresie emerytur rolniczych zakłada Polski Ład? Co z przekazywaniem gospodarstwa?
Zasiłek rodzinny w 2022 roku
Zasiłek rodzinny w 2022 roku stanowi jedną z form wsparcia rodziców. Jakie są dodatki do zasiłku? Gdzie i kiedy złożyć wniosek?
Rękojmia i gwarancja konsumencka – zmiany w 2022 roku
Już wkrótce ulegną zmianie przepisy dotyczące rękojmi i gwarancji konsumenckiej. Zawarte w Kodeksie Cywilnym przepisy dotyczące rękojmi za wady przestaną mieć zastosowanie do konsumentów w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych. W tym zakresie zasady rękojmi przy sprzedaży konsumenckiej zostaną wprowadzone do ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej: „u.p.k.”). Projektowane przepisy zmieniają zakres uprawnień przysługujących konsumentom, ale nie wszystkie wprowadzane przez ustawodawcę zmiany będą dla nich korzystne.
Wcześniejsza spłata kredytu? Bank musi oddać klientowi prowizję
Skarga nadzwyczajna Rzecznika Finansowego została uwzględniona przez Sąd Najwyższy. Rozstrzygnięcie jest ważne dla wszystkich, którym bank lub firma pożyczkowa odmówiły zgodnego z prawem rozliczenia wcześniej spłaconego kredytu.
Zerowy VAT na żywność - czy wpłynie na spadek cen?
Eksperci prognozują, iż zerowy VAT na żywność może wpłynie na wyhamowanie wzrostu cen, ale nie na ich spadek. Czy później konsumentów czekają podwyżki?
Wiedza finansowa prezentem na Dzień Babci i Dziadka
Jak chronić się przed oszustami, którzy czyhają na pieniądze seniorów? Praktyczna wiedza finansowa może okazać się najlepszym prezentem na Dzień Babci i Dziadka.
COVID-19: Weryfikacja covidowa w zakładach pracy coraz bliżej uchwalenia
Rząd we wtorek ocenił pozytywnie poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej. Wskazał, że "zapewni bezpieczne warunki w zakładach pracy". Zasugerował też, aby go uzupełnić o przepis, że finasowanie testów diagnostycznych – ok. 1 mld zł rocznie – pochodzić będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Zakaz konkurencji w umowach najmu komercyjnego
W umowach najmu komercyjnego spotykamy się czasem z klauzulami zakazującymi działalności konkurencyjnej, wprowadzanymi zarówno przez wynajmujących jak i najemców. Warto jednak pamiętać, iż ramy ich stosowania są ograniczone z uwagi na możliwość uznania ich przez UOKiK za klauzule niedozwolone.
Wypadek na stoku narciarskim – kto ponosi odpowiedzialność?
Wbrew pozorom, wypadek na stoku może się przydarzyć nawet wytrawnym narciarzom. Wina nie musi leżeć po naszej stronie - niezakłóconemu szusowaniu może przeszkodzić lekkomyślność i brawura innej osoby. Kto zatem i na jakich zasadach odpowiada za spowodowanie wypadku na stoku narciarskim?
Ważna uchwała SN dla poszkodowanych w wypadkach pojazdów wielofunkcyjnych
Sąd Najwyższy wydał korzystną dla poszkodowanych uchwałę dotyczącą zakresu odpowiedzialności z umowy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody wyrządzone w wyniku ruchu pojazdów wielofunkcyjnych.
Włoski Sąd Najwyższy: głośna spłuczka w WC narusza prawa człowieka
Włoski Sąd Najwyższy orzekł, iż głośna spłuczka w WC narusza prawa człowieka i zakłóca spokój. W wydanym wyroku nakazał wypłatę odszkodowania sąsiadom, którzy słyszą hałas przez ścianę.
Ferie na stoku i nie tylko - jak nie przepłacić za ubezpieczenie?
Ferie to szczyt sezonu sportów zimowych, dlatego ruszając na stoki oprócz polisy turystycznej, warto mieć także ubezpieczenie bagażu. Jaki jest koszt polisy? Co w przypadku wyjazdu do ciepłych krajów np. do Chorwacji?
Rodzaje najmu mieszkań - różnice. Co trzeba wiedzieć?
Aktualnie polskie przepisy przewiduje cztery różne rodzaje najmu lokali mieszkalnych. Są to: najem tradycyjny, najem okazjonalny, najem instytucjonalny bez dojścia do własności i najem instytucjonalny z dojściem do własności. Czym te rodzaje najmu różnią w praktyce? Pierwsze trzy rodzaje najmu są obecnie powszechnie wykorzystywane. Czwarty wariant (najem instytucjonalny z dojściem do własności) został pomyślany jako rozwiązanie między innymi na potrzeby programu Mieszkanie Plus. Zarówno najem okazjonalny, jak i najem instytucjonalny zapewnia swobodę dotyczącą np. zasad podwyższania czynszu. W ramach tych rodzajów najmu, nie można jednak swobodnie wypowiedzieć umowy. Osoby godzące się na inny wariant najmu niż tradycyjny, muszą pamiętać, że nie przysługuje im mieszkanie socjalne oraz pomieszczenie tymczasowe.
Gdzie znaleźć pomoc medyczną podczas ferii zimowych?
W ferie zimowe może dojść do niespodziewanego wypadku czy choroby. Jak i gdzie skorzystać z pomocy medycznej w sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia?