Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Najczęściej popełniane błędy w umowach

Łukasz Matys
Błędy jakie można popełnić przy zawieraniu umowy.
Błędy jakie można popełnić przy zawieraniu umowy.
inforCMS
Podpisując umowę musimy pamiętać o wszystkich jej elementach. Często nie zawarcie któregoś z nich utrudni lub nawet uniemożliwi dochodzenie praw przed sądem. Warto zatem przed podpisaniem umowy dobrze przeczytać jej projekt i zapoznać się z najczęściej popełnianymi błędami.

Błąd pierwszy: BRAK DATY

W każdej umowie warto podać datę jej sporządzenia. Najlepiej podać ją w górnym prawym rogu egzemplarza umowy.

Data jest istotnym elementem umowy. Dzięki niej wiemy kiedy umowa została podpisana. To z kolei ułatwia nam obliczanie terminów przewidzianych w umowie oraz wyznaczenie terminu przedawnienia roszczeń z umowy.

Jacek B. pożyczył od Pawła Z. 5.000 zł. Strony zawarły umowę pożyczki. W umowie zapisano, że Jacek B. odda pieniądze w przeciągu 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Podanie w umowie daty jej sporządzenia będzie bardzo przydatne gdyż strony będą znały dokładną datę zwrotu.

Marcin A. sprzedał Katarzynie C. samochód. Katarzyna C. zwlekała z zapłaceniem umówionej ceny. Dlatego Marcin A. wystąpił z pozwem do sądu. Dzięki zapisaniu daty w umowie Marcin A. będzie wiedział kiedy upływa termin przedawnienia, będzie więc znał ostateczny termin kiedy może złożyć pozew do sąd.

Błąd drugi: BRAK MIEJSCA PODPISANIA UMOWY

Równie ważne jest podanie miejsca podpisania umowy. Miejsce podpisania umowy najczęściej podaje się obok daty, a więc w prawym górnym rogu umowy.

Podanie miejsca podpisania umowy może mieć wpływ na to do jakiego sądu będzie się wnosić pozew.

Błąd trzeci: BRAK OKREŚLENIA STRON UMOWY

Stroną umowy jest osoba ją podpisująca. Warto jest określić bardzo dokładnie jej dane.  W wypadku osób fizycznych w umowie należy zapisać: imię i nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu), a także numer PESEL. Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej wtedy warto dodatkowo podać nazwę tej działalności oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Jeżeli umowę zawiera osoba prawna lub inna jednostka (np. spółka z o.o., spółka jawna, stowarzyszenie, fundacja) wtedy trzeba podać pełną nazwę takiej jednostki, jej siedzibę, numer pod jakim wpisana jest w KRS, a także osobę uprawnioną do jej reprezentacji. Spisując umowę warto obejrzeć dokumenty jakimi posługują się poszczególne osoby. Sprawdzić czy podane przez nie dane są identyczne jak te podane w dowodzie osobistym (czy innym dokumencie).

Jeżeli podpisuje się umowę z osobą prawną warto przejrzeć jej odpis z KRS. Jest to swoista metryka w której znajdują się wszystkie informacje o takiej osobie. Odpis z KRS może uzyskać każdy w Sądzie Rejestrowym. Odpis taki kosztuje 30 zł. lub 60 zł.

Nie podanie danych strony lub określenie ich błędnie może rodzić poważne konsekwencje. Pisząc pozew trzeba podać dane osoby pozwanej. Obowiązkowo trzeba wskazać jej imię i nazwisko (nazwę w wypadku osób prawnych i innych jednostek) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). Gdy danych tych nie ma w pozwie sąd nie będzie rozpoznawał takiej sprawy.

Adam Nowak zawarł umowę z Janem Kowalskim. Zarówno nazwisko Nowak jak i Kowalski są bardzo popularne. Strony w umowie powinny w umowie bardzo precyzyjnie określić swoje dane. Uniemożliwi to pomylenie tych osób z innymi osobami posiadającymi podobne imiona i nazwiska.

Błąd czwarty: BRAK NAZWY UMOWY

Umowę warto zatytułować. Można przy tym kierować się nazwami pochodzącymi z kodeksu cywilnego (np. umowa najmu, umowa sprzedaży, umowa pożyczki, umowa o dzieło, umowa o pracę) jak również można tworzyć własne nazwy (mowa kupna-sprzedaży, umowa o wybudowanie garażu, umowa o napisanie artykułu).

Zatytułowanie umowy indywidualizuje tę umowę. Często zdarza się że te same strony zawierają kilka umów. Dlatego podanie tytułu ułatwi, na wypadek sporów, zidentyfikować umowę o którą chodzi.

Adam P. zawarł z Łukaszem M. 5 maja 2006 r. trzy umowy. Na podstawie jednej Adam P. wynajął Łukaszowi M. mieszkanie, na podstawie drugiej Łukasz M. pożyczył Adamowi P. 10.000 zł. Natomiast na podstawie trzeciej Łukasz M. wynajął Adamowi P. samochód. Gdyby umowy nie były zatytułowane nie wiadomo byłoby o którą z nich chodzi. Dlatego watro w tytuł dobrać bardzo precyzyjnie, np. „umowa najmu samochodu osobowego marki A”. Ułatwi to dochodzenie roszczeń.

Błąd piąty: WYBÓR ZŁEJ UMOWY

Kodeks cywilny opisuje kilkadziesiąt rodzajów umów. Od woli stron zależy, którą z nich wybiorą. Często jednak umowy przewidziane w kodeksie różnią się od siebie nie znacznie. Dodatkowo w języku potocznym używa się niektórych nazw umów zamiennie (np. umowa dzierżawy -  umowa najmu; umowa zlecenie - umowa o dzieło; umowa użyczenia – umowa pożyczki; kredyt - pożyczka). Wszystkie te umowy różnią się jednak od siebie.

Warto zatem przed podpisaniem umowy przestudiować przepisy kodeksu cywilnego dotyczące podpisywanej umowy a także przeczytać jakieś opracowanie na temat tej umowy.

Błędny wybór umowy może mieć poważne konsekwencje.

Roman S. zawarł umowę najmu sadu. Niestety na tej podstawie nie może zrywać jabłek i innych owoców w tym sadzie. Aby móc to czynić powinien zawrzeć umowę dzierżawy.

Paweł G. zawarł z bankiem umowę kredytu. Jako cel na który bierze pieniądze zapisano zakup nieruchomości. Paweł G. wydał pieniądze na wyciekę zagraniczną a bank zażądał wcześniejszej spłaty. Aby uniknąć takiej sytuacji Paweł G. powinien zawrzeć umowę pożyczki, wtedy mógłby swobodnie dysponować pieniędzmi.

Błąd szósty: NIE ZACHOWANIE FORMY

Co do zasady umowę można zawrzeć w dowolnej formie. Jednak kodeks wprowadza od tej zasady istotne wyjątki. Niektóre umowy należy zawierać w ściśle określonej formie. Do takich form szczególnych zalicza się: formę pisemną, umowę z datą pewną, umowę z podpisami notarialnie poświadczonymi, umowę w formie aktu notarialnego.

Najczęstsze umowy w formie szczególnej:

 • umowa sprzedaży nieruchomości - forma aktu notarialnego,
 • umowa kredytu - forma pisemna,
 • umowa leasingu - forma pisemna,
 • umowa spółki cywilnej - forma pisemna,
 • umowa sprzedaży przedsiębiorstwa – forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi,
 • umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. – forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi,
 • umowa o pracę - forma pisemna,
 • umowa kredytu konsumenckiego - forma pisemna.

Nie zawarcie umowy w określonej formie najczęściej skutkuje nieważnością takiej umowy. Zgodnie z prawem umowa zawarta w niewłaściwej formie nie dochodzi do skutku i nie wiąże stron.

Jeżeli prawo nie przewiduje żadnej formy szczególnej to i tak warto zawrzeć umowę na piśmie. Pozwala to uniknąć niedomówień i niejasności, gdyż wszystkie postanowienia zawarte są na pismie.

Błąd siódmy: PODPISANIE UMOWY Z OSOBĄ NIEUPRAWNIONĄ

Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić czy dana osoba może podpisać dany typ umowy. Np. sprzedać rzecz może jedynie jej właściciel lub osoba działająca w jej imieniu.

Podobnie rzecz się ma przy podpisywaniu umów ze spółkami i innymi osobami pranymi. W imieniu takich jednostek działa zawsze osoba upoważniona. Może być to prezes zarząd, członkowie zarządu, członek zarządu łącznie z członkiem rady nadzorczej. To kto jest uprawniony do reprezentacji wynika z odpisu KRS.

W imieniu spółki może działać również prokurent jest to specyficzny pełnomocnik. Informacja o udzieleniu prokury powinna również znajdować się w odpisie z KRS.

W imieniu każdej osoby, czy to osoba prawna czy osoba fizyczna, działać może pełnomocnik. Przy podpisywaniu umowy powinien jednak okazać on dokument pełnomocnictwa.

Błąd ósmy: NIE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Każda umowa ma inny przedmiot. Przedmiotem umowy najmu może być m. in. mieszkanie, działka, samochód. Przedmiotem umowy pożyczki mogą być m.in. pieniądze, benzyna, węgiel, ziarna. Przedmiotem umowy kredytu mogą być tylko pieniądze. Jak zatem widać co może być przedmiotem umowy zależy od rodzaju umowy.

Nie zależnie jednak od rodzaju umowy trzeba dokładnie określić co jest przedmiotem umowy. Jeżeli takim przedmiotem jest nieruchomość to trzeba podać jej jak najdokładniejsze lokalizację (województwo, powiat, gmina, miasto, ulica), jej powierzchnię, to czy jest zabudowana czy nie, jej powierzchnię, numer ewidencyjny działki oraz numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona).

Jeżeli przedmiotem umowy jest mieszkanie wtedy trzeba również dokładnie podać jego lokalizację(województwo, powiat, gmina, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania), jego powierzchnię, ilość pomieszczeń (np. 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC), numer księgi wieczystej prowadzonej dla tego mieszkania.

Jeżeli przedmiotem umowy jest samochód to warto podać markę, numer silnika, numer rejestracyjny, kolor, rok produkcji, przebieg.

Przy podpisywaniu takich umów warto również spisać protokół o stanie fizycznym rzeczy. Co jest w niej zniszczone i uszkodzone.

Dokładne określenie przedmiotu ułatwi dochodzenie roszczeń za ewentualne wady rzeczy lub niezgodność przedmiotu z treścią umowy.

Błąd dziewiąty: SPISANIE UMOWY W JEDNYM EGZEMPLARZU

Częstym błędem jest spisywanie umowy w jednym egzemplarzu. W takiej sytuacji jedna ze stron otrzymuje swój egzemplarza, a druga nie.

Jest to sytuacja niewłaściwa. Każda ze stron powinna otrzymać jednobrzmiący egzemplarz.

W razie wątpliwości można spojrzeć do umowy i przypomnieć sobie np. za jaką cenę coś się kupiło, jaki czynsz ma się do zapłaty, kiedy musi się zapłacić wynagrodzenie, jakie dzieło ma być stworzone itd.

Posiadanie swojego egzemplarza umowy jest też przydatne w razie sporu przed sądem. Wtedy w oparciu o swój egzemplarz umowy można budować pisma procesowe takie jak pozew czy odpowiedź na pozew.

Błąd dziesiąty: BRAK PODPISÓW

Każdą umowę strony powinny własnoręcznie podpisać. Podpisanie umowy oznacza jej zaakceptowanie.

Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Dom bez formalności do 70 m2 – GUNB udostępnił 70 darmowych projektów
  Gotowe projekty domów do 70 m2 umożliwiają zminimalizowanie kosztów budowy domu w ramach programu Dom bez formalności. Został on wprowadzony jako element Polskiego Ładu. Ma ograniczyć formalności i koszty budowy.
  Whistleblowing. Dyrektywa nie została wdrożona w terminie. Jakie przepisy dot. sygnalistów obowiązują w Polsce?
  Polski rząd nie zdążył wdrożyć ustawy o sygnalistach zgodnie z terminem narzuconym przez UE. Co to oznacza dla podmiotów komercyjnych? Jakie rozwiązania można obecnie stosować w firmach i jakie będą ich konsekwencje prawne? Jakie uprawnienia przysługują sygnalistom?
  Milion złotych odszkodowań za naruszenia praw pacjenta
  Odszkodowania za naruszenie praw pacjenta Zakończone w ostatnich tygodniach sprawy z udziałem RPP przyniosły pacjentom, na mocy zawartych ugód sądowych i pozasądowych, odszkodowania w łącznej kwocie blisko miliona złotych – przybliża Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. Rzecznik Praw Pacjenta działa przez sądem na prawach przysługujących prokuratorowi.
  Ustawa o franczyzie - trwają nad nią prace Ministerstwa Sprawiedliwości
  Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad ustawowymi zmianami dla rynku franczyzy, ponieważ próby samoregulacji pracy branży się nie powiodły.
  Przywóz z Ukrainy zwierząt zagrożonych wyginięciem - zmiany
  Od 24 czerwca 2022 r. zmieniają się procedury przywozu z Ukrainy do Polski zwierząt zagrożonych wyginięciem.
  27 czerwca 2022 r. ostatni etap przejścia na DVB-T2/HEVC
  Czwarty ostatni etap przejścia na standard DVB-T2/HEVC naziemnej telewizji cyfrowej nastąpi 27 czerwca 2022 r. Jakie województwa obejmie?
  W roku szkolnym 2021/2022 rozkwitł rynek korepetycji [BADANIE]
  Z badania przeprowadzonego dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wynika, iż co czwarty uczeń zapracował na oceny na świadectwie pobierając korepetycje.
  Żaryn: Od 1 lipca przy granicy z Białorusią normalne przepisy i dostęp
  Od 1 lipca przy granicy z Białorusią zaczną obowiązywać normalne przepisy i będzie dostęp do dotychczas wyłączonego trzykilometrowego pasa wzdłuż granicy - przypomniał w rozmowie z PAP rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn
  Spór o księgi wieczyste i dane osobowe. Co zmieni wyrok NSA?
  UODO podkreśla, że dostęp do informacji zawartych w księgach wieczystych nie powinien być powszechny, choć niektóre instytucje próbują to zmienić. Obecnie trwa spór sądowy między UODO a GUGiK. Sprawę ma rozstrzygnąć NSA.
  Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego już działa
  Newsletter Krajowego Rejestru Sądowego ma być narzędziem chroniącym biznes przed kradzieżą spółki.
  Jakie prawa ma ojciec dziecka?
  Jakie prawa przysługują ojcu w związku narodzinami dziecka i jego wychowywaniem?
  Rząd nie przedłuży ponad 120 dni wsparcia dla osób przyjmujących uchodźców z Ukrainy
  Rząd nie przestaje wspierać rodzin, które pomagają uchodźcom z Ukrainy. Świadczenie za pomoc przysługuje przez 120 dni. Okres ten będzie wydłużany w przypadku pomocy m.in. niepełnosprawnym, seniorom i kobietom w ciąży - wyjaśnił wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.
  Polska otrzymuje z budżetu UE ponad trzykrotnie więcej niż do niego wpłaca
  Polska otrzymuje z budżetu UE ponad trzy razy więcej niż do niego wpłaca; w 2021 r. uzyskała ok. 10 mld euro więcej niż wpłaciła - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny. Analitycy szacują, że KPO zwiększy nasz wzrost PKB o 1 pkt. proc. w 2023 r. i 1,3 pkt. rok później
  Frankowicz pozywa bank. Jakie dokumenty dot. kredytu frankowego trzeba zebrać przed pójściem do sądu?
  Wielu posiadaczy tzw. kredytów frankowych cały czas bije się z myślami „iść czy nie iść” do sądu. Dziś nie ma już żadnych wątpliwości, że można uwolnić się od kredytu frankowego (mówimy w tym przypadku o kredycie aktywnym, a więc takim, który cały czas spłacamy) albo odzyskać nadpłacone bankowi pieniądze w przypadku kredytu frankowego już spłaconego jeśli tylko kredytobiorca zdecyduje się pójść do sądu. Jakie dokumenty dot. kredytu frankowego trzeba zgromadzić przed złożeniem pozwu?
  Wakacje 2022 - ostatnie z bonem turystycznym
  Wakacje to dobry moment na to, by wykorzystać bon turystyczny. Płatności w tej formie będzie można dokonać do 30 września 2022 r.
  Zmiany w wydawaniu dokumentów sądowych i notarialnych
  Sejm uchwalił zmiany w wydawaniu dokumentów sądowych i notarialnych. Większość dokumentów wytwarzanych przez sądy i notariuszy nie będzie musiała być sporządzana na specjalnych blankietach.
  Projekt liberalizujący przepisy aborcyjne odrzucony przez Sejm
  Sejm odrzucił w czwartek obywatelski projekt ustawy o bezpiecznym przerywaniu ciąży. Proponowane przepisy zakładały m.in. prawo do przerwania ciąży do 12. tygodnia.
  Dopłaty do węgla - ustawa gwarantująca cenę węgla uchwalona przez Sejm
  Dopłaty dla węgla dla sprzedawców mają umożliwić wprowadzenie ceny gwarantowanej węgla dla kupujących. Ustawowa cena gwarantowana ma wynieść 996 zł za tonę. Jakie będę warunki i zasady skorzystania z ceny gwarantowanej i z dopłaty do węgla?
  Jak nawiązać dobrą relację z samym sobą i partnerem?
  W pierwszej kolejności warto zbudować relację z samym sobą, aby móc później umiejętnie i w naturalny sposób pielęgnować związek z drugą połówką.
  Pozwolenie na broń palną w Polsce – jak je uzyskać
  Uzyskanie pozwolenia na broń w Polsce może mieć miejsce tylko w określonych ustawą przepisach. Jej nabycie i posiadanie bez zezwolenia jest zabronione. Jak je uzyskać?
  Będzie nie tylko rejestr ciąż ale i rejestr wkładek antykoncepcyjnych - RPO oczekuje wyjaśnień
  Rejestr ciąż i wkładek antykoncepcyjnych w Polsce wejdzie w życie jeszcze w 2022 roku. Rzecznik Praw Obywatelskich ma jednak poważne wątpliwości m.in. co ich konstytucyjności.
  Kodeks karny wykonawczy
  Kodeks karny wykonawczy jest istotnym aktem prawnym dla skazanych. Jakie prawa i obowiązki określa?
  Szpitalne jedzenie do poprawy
  Wprowadzenie stawki dziennej i zatrudnienie dietetyków – to zdaniem ekspertów klucz do poprawienia jakości żywienia w szpitalach. Przepisy powinny zaś regulować, do jakiego posiłku pacjent ma prawo.
  Dziecko nie chce kontaktu z rodzicem? Ważny wyrok TK
  Przepisy pozwalające na nałożenie na rodzica obowiązku zapłaty drugiemu rodzicowi w związku z utrudnianiem mu ustalonych kontaktów z dzieckiem są niezgodne z konstytucją, jeśli do kontaktu nie dojdzie z woli dziecka. Tak wynika z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
  Szybka eksmisja lokatora. Czy hotel robotniczy to pomieszczenie tymczasowe?
  Niektórzy wynajmujący proponują przekwaterowanie najemcy do hotelu robotniczego uważając, że dzięki temu możliwa będzie szybka eksmisja. Artykuł 1046 kodeksu postępowania cywilnego potwierdza, że właściciel lokum może zapewnić dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie. W takiej sytuacji, komornik nie powinien wstrzymywać się z eksmisją. Problem polega na tym, że pokój w hotelu robotniczym często nie spełnia wymogów przewidzianych dla tymczasowego pomieszczenia. Szybka eksmisja na zasadach zgodnych z prawem jest dużo łatwiejsza w przypadku najmu okazjonalnego oraz instytucjonalnego.