Kategorie

Najczęściej popełniane błędy w umowach

Łukasz Matys
Błędy jakie można popełnić przy zawieraniu umowy.
inforCMS
Podpisując umowę musimy pamiętać o wszystkich jej elementach. Często nie zawarcie któregoś z nich utrudni lub nawet uniemożliwi dochodzenie praw przed sądem. Warto zatem przed podpisaniem umowy dobrze przeczytać jej projekt i zapoznać się z najczęściej popełnianymi błędami.

Błąd pierwszy: BRAK DATY

W każdej umowie warto podać datę jej sporządzenia. Najlepiej podać ją w górnym prawym rogu egzemplarza umowy.

Data jest istotnym elementem umowy. Dzięki niej wiemy kiedy umowa została podpisana. To z kolei ułatwia nam obliczanie terminów przewidzianych w umowie oraz wyznaczenie terminu przedawnienia roszczeń z umowy.

Jacek B. pożyczył od Pawła Z. 5.000 zł. Strony zawarły umowę pożyczki. W umowie zapisano, że Jacek B. odda pieniądze w przeciągu 5 miesięcy od daty podpisania umowy. Podanie w umowie daty jej sporządzenia będzie bardzo przydatne gdyż strony będą znały dokładną datę zwrotu.

Marcin A. sprzedał Katarzynie C. samochód. Katarzyna C. zwlekała z zapłaceniem umówionej ceny. Dlatego Marcin A. wystąpił z pozwem do sądu. Dzięki zapisaniu daty w umowie Marcin A. będzie wiedział kiedy upływa termin przedawnienia, będzie więc znał ostateczny termin kiedy może złożyć pozew do sąd.

Błąd drugi: BRAK MIEJSCA PODPISANIA UMOWY

Równie ważne jest podanie miejsca podpisania umowy. Miejsce podpisania umowy najczęściej podaje się obok daty, a więc w prawym górnym rogu umowy.

Podanie miejsca podpisania umowy może mieć wpływ na to do jakiego sądu będzie się wnosić pozew.

Błąd trzeci: BRAK OKREŚLENIA STRON UMOWY

Reklama

Stroną umowy jest osoba ją podpisująca. Warto jest określić bardzo dokładnie jej dane.  W wypadku osób fizycznych w umowie należy zapisać: imię i nazwisko, datę urodzenia, imiona rodziców, miejsce zamieszkania, numer dowodu osobistego (lub innego dokumentu), a także numer PESEL. Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą i jest wpisana do ewidencji działalności gospodarczej wtedy warto dodatkowo podać nazwę tej działalności oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Jeżeli umowę zawiera osoba prawna lub inna jednostka (np. spółka z o.o., spółka jawna, stowarzyszenie, fundacja) wtedy trzeba podać pełną nazwę takiej jednostki, jej siedzibę, numer pod jakim wpisana jest w KRS, a także osobę uprawnioną do jej reprezentacji. Spisując umowę warto obejrzeć dokumenty jakimi posługują się poszczególne osoby. Sprawdzić czy podane przez nie dane są identyczne jak te podane w dowodzie osobistym (czy innym dokumencie).

Jeżeli podpisuje się umowę z osobą prawną warto przejrzeć jej odpis z KRS. Jest to swoista metryka w której znajdują się wszystkie informacje o takiej osobie. Odpis z KRS może uzyskać każdy w Sądzie Rejestrowym. Odpis taki kosztuje 30 zł. lub 60 zł.

Nie podanie danych strony lub określenie ich błędnie może rodzić poważne konsekwencje. Pisząc pozew trzeba podać dane osoby pozwanej. Obowiązkowo trzeba wskazać jej imię i nazwisko (nazwę w wypadku osób prawnych i innych jednostek) oraz miejsce zamieszkania (siedzibę). Gdy danych tych nie ma w pozwie sąd nie będzie rozpoznawał takiej sprawy.

Adam Nowak zawarł umowę z Janem Kowalskim. Zarówno nazwisko Nowak jak i Kowalski są bardzo popularne. Strony w umowie powinny w umowie bardzo precyzyjnie określić swoje dane. Uniemożliwi to pomylenie tych osób z innymi osobami posiadającymi podobne imiona i nazwiska.

Błąd czwarty: BRAK NAZWY UMOWY

Reklama

Umowę warto zatytułować. Można przy tym kierować się nazwami pochodzącymi z kodeksu cywilnego (np. umowa najmu, umowa sprzedaży, umowa pożyczki, umowa o dzieło, umowa o pracę) jak również można tworzyć własne nazwy (mowa kupna-sprzedaży, umowa o wybudowanie garażu, umowa o napisanie artykułu).

Zatytułowanie umowy indywidualizuje tę umowę. Często zdarza się że te same strony zawierają kilka umów. Dlatego podanie tytułu ułatwi, na wypadek sporów, zidentyfikować umowę o którą chodzi.

Adam P. zawarł z Łukaszem M. 5 maja 2006 r. trzy umowy. Na podstawie jednej Adam P. wynajął Łukaszowi M. mieszkanie, na podstawie drugiej Łukasz M. pożyczył Adamowi P. 10.000 zł. Natomiast na podstawie trzeciej Łukasz M. wynajął Adamowi P. samochód. Gdyby umowy nie były zatytułowane nie wiadomo byłoby o którą z nich chodzi. Dlatego watro w tytuł dobrać bardzo precyzyjnie, np. „umowa najmu samochodu osobowego marki A”. Ułatwi to dochodzenie roszczeń.

Błąd piąty: WYBÓR ZŁEJ UMOWY

Kodeks cywilny opisuje kilkadziesiąt rodzajów umów. Od woli stron zależy, którą z nich wybiorą. Często jednak umowy przewidziane w kodeksie różnią się od siebie nie znacznie. Dodatkowo w języku potocznym używa się niektórych nazw umów zamiennie (np. umowa dzierżawy -  umowa najmu; umowa zlecenie - umowa o dzieło; umowa użyczenia – umowa pożyczki; kredyt - pożyczka). Wszystkie te umowy różnią się jednak od siebie.

Warto zatem przed podpisaniem umowy przestudiować przepisy kodeksu cywilnego dotyczące podpisywanej umowy a także przeczytać jakieś opracowanie na temat tej umowy.

Błędny wybór umowy może mieć poważne konsekwencje.

Roman S. zawarł umowę najmu sadu. Niestety na tej podstawie nie może zrywać jabłek i innych owoców w tym sadzie. Aby móc to czynić powinien zawrzeć umowę dzierżawy.

Paweł G. zawarł z bankiem umowę kredytu. Jako cel na który bierze pieniądze zapisano zakup nieruchomości. Paweł G. wydał pieniądze na wyciekę zagraniczną a bank zażądał wcześniejszej spłaty. Aby uniknąć takiej sytuacji Paweł G. powinien zawrzeć umowę pożyczki, wtedy mógłby swobodnie dysponować pieniędzmi.

Błąd szósty: NIE ZACHOWANIE FORMY

Co do zasady umowę można zawrzeć w dowolnej formie. Jednak kodeks wprowadza od tej zasady istotne wyjątki. Niektóre umowy należy zawierać w ściśle określonej formie. Do takich form szczególnych zalicza się: formę pisemną, umowę z datą pewną, umowę z podpisami notarialnie poświadczonymi, umowę w formie aktu notarialnego.

Najczęstsze umowy w formie szczególnej:

 • umowa sprzedaży nieruchomości - forma aktu notarialnego,
 • umowa kredytu - forma pisemna,
 • umowa leasingu - forma pisemna,
 • umowa spółki cywilnej - forma pisemna,
 • umowa sprzedaży przedsiębiorstwa – forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi,
 • umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. – forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi,
 • umowa o pracę - forma pisemna,
 • umowa kredytu konsumenckiego - forma pisemna.

Nie zawarcie umowy w określonej formie najczęściej skutkuje nieważnością takiej umowy. Zgodnie z prawem umowa zawarta w niewłaściwej formie nie dochodzi do skutku i nie wiąże stron.

Jeżeli prawo nie przewiduje żadnej formy szczególnej to i tak warto zawrzeć umowę na piśmie. Pozwala to uniknąć niedomówień i niejasności, gdyż wszystkie postanowienia zawarte są na pismie.

Błąd siódmy: PODPISANIE UMOWY Z OSOBĄ NIEUPRAWNIONĄ

Przed podpisaniem umowy warto sprawdzić czy dana osoba może podpisać dany typ umowy. Np. sprzedać rzecz może jedynie jej właściciel lub osoba działająca w jej imieniu.

Podobnie rzecz się ma przy podpisywaniu umów ze spółkami i innymi osobami pranymi. W imieniu takich jednostek działa zawsze osoba upoważniona. Może być to prezes zarząd, członkowie zarządu, członek zarządu łącznie z członkiem rady nadzorczej. To kto jest uprawniony do reprezentacji wynika z odpisu KRS.

W imieniu spółki może działać również prokurent jest to specyficzny pełnomocnik. Informacja o udzieleniu prokury powinna również znajdować się w odpisie z KRS.

W imieniu każdej osoby, czy to osoba prawna czy osoba fizyczna, działać może pełnomocnik. Przy podpisywaniu umowy powinien jednak okazać on dokument pełnomocnictwa.

Błąd ósmy: NIE OKREŚLENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Każda umowa ma inny przedmiot. Przedmiotem umowy najmu może być m. in. mieszkanie, działka, samochód. Przedmiotem umowy pożyczki mogą być m.in. pieniądze, benzyna, węgiel, ziarna. Przedmiotem umowy kredytu mogą być tylko pieniądze. Jak zatem widać co może być przedmiotem umowy zależy od rodzaju umowy.

Nie zależnie jednak od rodzaju umowy trzeba dokładnie określić co jest przedmiotem umowy. Jeżeli takim przedmiotem jest nieruchomość to trzeba podać jej jak najdokładniejsze lokalizację (województwo, powiat, gmina, miasto, ulica), jej powierzchnię, to czy jest zabudowana czy nie, jej powierzchnię, numer ewidencyjny działki oraz numer księgi wieczystej (jeżeli jest prowadzona).

Jeżeli przedmiotem umowy jest mieszkanie wtedy trzeba również dokładnie podać jego lokalizację(województwo, powiat, gmina, miasto, ulica, numer domu, numer mieszkania), jego powierzchnię, ilość pomieszczeń (np. 2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z WC), numer księgi wieczystej prowadzonej dla tego mieszkania.

Jeżeli przedmiotem umowy jest samochód to warto podać markę, numer silnika, numer rejestracyjny, kolor, rok produkcji, przebieg.

Przy podpisywaniu takich umów warto również spisać protokół o stanie fizycznym rzeczy. Co jest w niej zniszczone i uszkodzone.

Dokładne określenie przedmiotu ułatwi dochodzenie roszczeń za ewentualne wady rzeczy lub niezgodność przedmiotu z treścią umowy.

Błąd dziewiąty: SPISANIE UMOWY W JEDNYM EGZEMPLARZU

Częstym błędem jest spisywanie umowy w jednym egzemplarzu. W takiej sytuacji jedna ze stron otrzymuje swój egzemplarza, a druga nie.

Jest to sytuacja niewłaściwa. Każda ze stron powinna otrzymać jednobrzmiący egzemplarz.

W razie wątpliwości można spojrzeć do umowy i przypomnieć sobie np. za jaką cenę coś się kupiło, jaki czynsz ma się do zapłaty, kiedy musi się zapłacić wynagrodzenie, jakie dzieło ma być stworzone itd.

Posiadanie swojego egzemplarza umowy jest też przydatne w razie sporu przed sądem. Wtedy w oparciu o swój egzemplarz umowy można budować pisma procesowe takie jak pozew czy odpowiedź na pozew.

Błąd dziesiąty: BRAK PODPISÓW

Każdą umowę strony powinny własnoręcznie podpisać. Podpisanie umowy oznacza jej zaakceptowanie.

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  18 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.