| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności - WZÓR UMOWY

Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności - WZÓR UMOWY

W ramach umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie wszelkich, zgodnych z prawem, czynności prawnych i faktyczny, celem uzyskania niespełnionych wierzytelności Zleceniodawcy.

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie Zleceniobiorcy proporcjonalnie do uzyskanej przez Zleceniodawcę kwoty na poczet należności, której od dłużnika dochodzi w imieniu Zleceniodawcy.

3. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie płatne na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zleceniobiorcę po dacie wpływu zapłaty od dłużnika na jego rachunek w ............................................., nr rach. ....................................................................................., w terminie 7 dni od daty jej wystawienia. Do wynagrodzenia doliczany będzie podatek VAT wg obowiązującej aktualnie wysokości.

Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

§ 7

1. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim ............................-dniowym pisemnym wypowiedzeniem. W tym wypadku z upływem okresu wypowiedzenia wszelkie udzielone Zleceniobiorcy pełnomocnictwa wygasają. Postanowienia o wzajemnych rozliczeniach stosuje się odpowiednio.

2. Każda ze stron może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie rażącego naruszenia jej postanowień. Rozwiązanie umowy w tym trybie wymaga uprzedniego pisemnego upomnienia drugiej strony wskazującego rodzaj naruszenia oraz wyznaczającego co najmniej 7-dniowy termin do jego zaniechania.

Tajemnica

§ 8

1. Każda ze stron jest zobowiązana do zachowania tajemnicy co do postanowień niniejszej umowy.

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących Zleceniodawcy lub jego dłużników, a które uzyskał w związku z wykonaniem niniejszej umowy.

Postanowienia końcowe

§ 9

1. Umowa została zawarta na czas nie określony.

2. Umowa wchodzi w życie z datą jej podpisania.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.

4. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
             Zleceniodawca                      Zleceniobiorca

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności

Czytaj także

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »