| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Prawo > Konsument i umowy > Umowy > Umowy w firmie > Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności - WZÓR UMOWY

Umowa zlecenia o odzyskanie wierzytelności - WZÓR UMOWY

W ramach umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy podjęcie wszelkich, zgodnych z prawem, czynności prawnych i faktyczny, celem uzyskania niespełnionych wierzytelności Zleceniodawcy.

§ 3

1. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 ust. 2 nie obejmuje umocowania do:

a) podejmowania działań, których skutkiem byłoby umorzenie zobowiązania dłużnika lub uszczuplenie praw Zleceniodawcy w inny sposób,

b) przyjęcia innego świadczenia w zamian za należne (datio in solutum),

c) udzielania dalszego pełnomocnictwa osobie trzeciej do tych czynności, do których wymagane jest odrębne pełnomocnictwo,

d) wszczynania postępowania sądowego lub egzekucyjnego w stosunku do dłużnika.

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania ograniczeń umocowania określonych w ust. 1 pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zleceniodawcy.

§ 4

1. Pełnomocnictwo może być przez Zleceniodawcę w każdym czasie odwołane.

2. W wypadku odwołania pełnomocnictwa w odniesieniu do określonego dłużnika przed upływem ......................... dni od daty jego udzielenia, Zleceniodawca będzie zobowiązany do zwrotu Zleceniobiorcy zryczałtowanych kosztów zleconych czynności dokonanych do tej daty, w wysokości ................................... (słownie: ...............................................................) złotych, plus należny podatek VAT, chyba że odwołanie pełnomocnictwa przed tym terminem nastąpiło w wyniku naruszenia niniejszej umowy przez Zleceniobiorcę.

3. W wypadku odwołania pełnomocnictwa przez którąkolwiek ze stron, strony zobowiązane są do wzajemnych rozliczeń w terminie ....................... dni od daty wypowiedzenia, z zachowaniem trybu wypłaty wynagrodzenia określonego w § 6 umowy.

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest w terminie 14 dni od daty odwołania pełnomocnictwa do zwrotu wszystkiego co otrzymał w wykonaniu niniejszej umowy, w szczególności zwrotu Zleceniodawcy wszelkich dokumentów, dowodów oraz przedmiotów, a także złożenia sprawozdania z wykonanych do dnia odwołania pełnomocnictwa czynności.

§ 5

1. Dłużnik dokonywał będzie zapłaty na rachunek Zleceniodawcy w Banku ................, nr rach. ....................................................

2. Zleceniodawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zleceniobiorcy o każdorazowej wpłacie należności od dłużnika, wobec którego Zleceniobiorca na mocy niniejszej umowy reprezentuje prawa Zleceniodawcy.

Wynagrodzenie Zleceniobiorcy

§ 6

1. Strony ustaliły, że Zleceniobiorcy przysługiwać będzie wynagrodzenie (zwane dalej wynagrodzeniem) za rezultat w postaci wpływu, w wyniku podjętych (zleconych) przez Zleceniodawcę czynności, zapłaty (lub innego zgodnego z niniejszą umową świadczenia) od dłużnika określonego w odpowiednim załączniku do niniejszej umowy, który określał będzie także wysokość tego wynagrodzenia.

reklama

Narzędzia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »