Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Apostazja. Czym jest i jak się jej dokonuje

Jakie akty prawne regulują rezygnację z przynależności do kościoła lub związku wyznaniowego?
Jakie akty prawne regulują rezygnację z przynależności do kościoła lub związku wyznaniowego?
shutterstock

Apostazja rozumiana jako wystąpienie ze wspólnoty religijnej jest możliwa po spełnieniu pewnych warunków. Jakie akty prawne regulują rezygnację z przynależności do kościoła lub związku wyznaniowego? Jakie formalności są konieczne dla osiągnięcia takiego celu? Czy apostazja jest nieodwracalna?

rozwiń >

Apostazja – co to jest?

Termin „apostazja” ma źródłosłów grecki. Greckie słowo ἀποστασία (apostasía) oznacza „odstąpienie, odpadnięcie, zdradę, odstępstwo”. Według „Słownika języka polskiego PWN” apostazja to „odstępstwo od wiary, od wyznawanych zasad lub przekonań”, zaś według „Encyklopedii PWN” – „w chrześcijaństwie dobrowolne i świadome odrzucenie wiary religijnej przez ochrzczonego”.

Z kolei Kodeks prawa kanonicznego Kościoła katolickiego apostazją nazywa „całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej”. 

Słownikowo termin apostazja odnosi się więc raczej do porzucenia lub odstępstwa od wiary, nie zaś do formalnej rezygnacji z przynależności do wspólnoty religijnej. 

Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła określa mianem apostaty tego, kto całkowicie porzuca wiarę chrześcijańską, występując z Kościoła katolickiego i wstępując do wspólnoty religijnej niechrześcijańskiej lub pozostając poza jakąkolwiek wspólnotą religijną. Jest to bliższe upowszechnionemu w ostatnich latach znaczeniu terminu „apostazja”, który rozumiany jest właśnie jako formalne wystąpienie z kościoła lub związku wyznaniowego

Jakie są podstawy prawne apostazji

„Każdemu zapewnia się wolność sumienia i religii” – stanowi Konstytucja RP. Korzystając z wolności sumienia i wyznania – głosi z kolei przepis ustawy o gwarancja wolności sumienia i wyznania – obywatele mogą należeć lub nie należeć do kościołów i innych związków wyznaniowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Stosunki między państwem a kościołami oraz innymi związkami wyznaniowymi są –  jak stanowi Konstytucja – kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii. Ustawy określające stosunki państwa z poszczególnymi kościołami zawierają wobec tego przepisy, w myśl których dany kościół:

 • rządzi się w swych sprawach własnym prawem
 • swobodnie wykonuje władzę duchowną i jurysdykcyjną oraz 
 • zarządza swoimi sprawami.

Stąd wynika wyłączność prawa wewnątrzkościelnego w sprawie regulacji warunków i trybu wystąpienia z kościoła. 

Regulacje prawa kościelnego dotyczące wystąpienia różnią się w poszczególnych kościołach. Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny nie posiada aktów określających tryb formalnego wystąpienia z jego wspólnoty. Przepisy największych kościołów protestanckich są dosyć lakoniczne, a procedura wystąpienia nie jest nadmiernie sformalizowana (nie używa się przy tym pojęcia „apostazja”). Najbardziej szczegółowa jest regulacja obowiązująca w Kościele katolickim

Jak wystąpić z Kościoła prawosławnego

„Kościół prawosławny nie opracował jurydycznej formuły aktu apostazji. Jeśli ktoś nie chce chodzić do cerkwi, to po prostu nie chodzi” – pisze ks. Andrzej Kuźma w tekście zamieszczonym na portalu cerkiew.pl. Jeśli członek PAKP chce zamanifestować swój akt wystąpienia z Kościoła, może zwrócić się do swojego proboszcza o wypisanie go z parafii – nie jest to jednak obowiązkowe. Osoba taka z własnej woli nie będzie uczestniczyć w życiu sakramentalnym, powinna także m.in. zawiadomić rodzinę, aby w razie śmierci nie dokonywano religijnego pochówku. 

Kościół prawosławny uznaje taką osobę cały czas za człowieka ochrzczonego. „Ochrzczonego nie da się «odchrzcić»” – mówią prawosławni. Wobec tego w razie zmiany decyzji osoba ta może powrócić do wspólnoty Kościoła podejmując na nowo uczestnictwo w jego obrzędach. 

Jak wystąpić z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Wystąpienie z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego następuje poprzez:

 • złożenie pisemnego oświadczenia woli zgodnie z przynależnością parafialną osobiście lub z podpisem potwierdzonym notarialnie – z dniem otrzymania oświadczenia przez właściwą Parafię; lub
 • publiczne wyrzeczenie się przynależności do Kościoła lub wstąpienie do innego związku wyznaniowego w przypadku powzięcia takiej informacji przez właściwego Proboszcza – z dniem  dokonania odpowiedniej adnotacji w księgach metrykalnych na podstawie uchwały Rady Parafialnej; lub
 • przystąpienie do innego Kościoła, należącego do Światowej Federacji Luterańskiej, Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie lub Wspólnoty Porvoo – z dniem złożenia takiego oświadczenia we właściwej Parafii lub dokonania odpowiedniej adnotacji w księgach metrykalnych na podstawie  uchwały właściwej Rady Parafialnej.

Nie stanowi wystąpienia z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego złożenie deklaracji przynależności do parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, zgodnie z porozumieniem zawartym między oboma Kościołami.

Jak wystąpić z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego

Reguły obowiązujące w Kościele Ewangelicko-Reformowanym są bardzo podobne do tych, jakie określa prawo Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wystąpienie z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego następuje przez: 

 • złożenie pisemnego oświadczenia woli zgodnie z przynależnością parafialną, osobiście lub z podpisem potwierdzonym notarialnie – z dniem otrzymania oświadczenia przez właściwą Parafię; lub 
 • publiczne wyrzeczenie się przynależności do Kościoła bądź też wstąpienie do innego Kościoła lub związku wyznaniowego, w przypadku powzięcia takiej informacji przez Kolegium Kościelne – następuje to z dniem dokonania odpowiedniej adnotacji w księgach metrykalnych na podstawie uchwały Kolegium Kościelnego. 

Analogicznie jak w KEA nie stanowi wystąpienia z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego złożenie deklaracji przynależności do parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, zgodnie z porozumieniem zawartym między oboma Kościołami.

Jak dokonać apostazji z Kościoła katolickiego

Oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego wywołuje formalny skutek od chwili jego przyjęcia przez kompetentną władzę kościelną. Aby mogło być uznane za skuteczne, musi być:

 • wyrażone przez osobę pełnoletnią, zdolną do czynności prawnych, w sposób świadomy i wolny;
 • złożone osobiście w formie pisemnej wobec proboszcza swego miejsca zamieszkania (stałego lub tymczasowego).

Nie wywołuje skutków prawnych oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego, jeżeli zostało:

 • przesłane drogą pocztową;
 • przesłane drogą elektroniczną;
 • złożone przed urzędnikiem cywilnym.

Co musi zawierać oświadczenie o apostazji

Oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego złożone w formie pisemnej musi:

 • zawierać dane personalne odstępcy;
 • zawierać dane dotyczące daty i parafii chrztu (jeżeli chrzest miał miejsce w innej parafii powinno być dołączone świadectwo chrztu);
 • w sposób nie budzący wątpliwości wyrażać wolę i motywację zerwania wspólnoty z Kościołem;
 • zawierać informację o tym, iż odstępca dokonuje tego aktu dobrowolnie, ze świadomością konsekwencji jakie ów akt pociąga za sobą;
 • być podpisane własnoręcznie przez odstępcę.

Jaka jest procedura apostazji

Zgodnie z przepisami Dekretu Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wystąpień z Kościoła oraz powrotu do wspólnoty Kościoła proboszcz przyjmujący oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła, jeśli to możliwe, podczas tego samego spotkania:

 • weryfikuje tożsamość składającego oświadczenie woli;
 • przeprowadza pełną troski rozmowę duszpasterską tak, aby rozeznać jakie są przyczyny decyzji składającego oświadczenie woli;
 • podejmuje z miłością i roztropnością starania duszpasterskie, by zachęcić składającego oświadczenie woli do porzucenia jego zamiarów i obudzić wiarę zaszczepioną weń przez sakrament chrztu;
 • informuje o konsekwencjach prawnych złożonego oświadczenia woli o wystąpieniu z Kościoła, przede wszystkim o karze ekskomuniki latae sententiae, i jej skutkach kanonicznych.

Jeżeli oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła, złożone w formie pisemnej, spełnia wszystkie wymogi formalne, a po rozmowie duszpasterskiej proboszcz nabył pewność moralną, że decyzja jaką podejmuje odstępca jest wyrazem jego wolnej, nieprzymuszonej woli i dowodem na porzucenie wspólnoty z Kościołem, zobowiązany jest do:

 • zachowania oryginału oświadczenia woli odstępcy w archiwum parafii;
 • przesłania kopii oświadczenia woli odstępcy oraz kopii jego świadectwa chrztu do kurii swojej diecezji.

Treść wpisu w księdze ochrzczonych na marginesie aktu chrztu odstępcy winna mieć następującą formę: „Dnia………. w Parafii……..….. w…….... złożył(a) formalne oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego”. Adnotacja ta musi być odtąd umieszczana na świadectwie chrztu.

Dowodem potwierdzającym fakt wystąpienia z Kościoła jest świadectwo chrztu z adnotacją „Dnia………. w Parafii……..….. w…….... złożył(a) formalne oświadczenie woli o wystąpieniu z Kościoła katolickiego”.

Jakie są konsekwencje apostazji

W Kościele katolickim odstępstwo od wiary, w tym w szczególności wystąpienie z Kościoła stanowi w świetle prawa kościelnego przestępstwo przeciwko wierze i jedności Kościoła. Pociąga ono za sobą karę w postaci ekskomuniki latae sententiae. Kara tego rodzaju polega na tym, że jej wymierzenie następuje automatycznie na mocy prawa z chwilą popełnienia przestępstwa.

Skutkami kanonicznymi ekskomuniki są w szczególności: 

 • niemożność sprawowania i przyjmowania sakramentów oraz sprawowania sakramentaliów,
 • zakaz ministerialnego udziału w obrzędach kultu (m.in. funkcji chrzestnego, świadka bierzmowania, świadka zawarcia małżeństwa itp.), 
 • zakaz wykonywania urzędów, posług i zadań w Kościele;
 • zakaz przynależenia do publicznych stowarzyszeń, ruchów i organizacji kościelnych i katolickich;
 • pozbawienie pogrzebu kościelnego.

Odstępca nie może również zawrzeć małżeństwa kościelnego bez zezwolenia biskupa ordynariusza diecezji.

Czy apostazję można anulować

Kościół katolicki stoi na gruncie zasady semel catholicus, semper catholicus (kto raz stał się katolikiem, zostaje nim na zawsze) i uważa, że „pomimo wystąpienia z Kościoła niezniszczalny charakter, jaki wyciska sakrament chrztu świętego, pozostaje niezatarty”. Dlatego też osoba, która wystąpiła z Kościoła, zawsze ma możliwość powrotu do niego.

Procedura powrotu jest zbliżona do trybu, w jakim następuje wystąpienie z Kościoła. Osoba zamierzająca powrócić do pełnej wspólnoty Kościoła musi zgłosić się do proboszcza i złożyć pisemną prośbę zawierającą:

 • dane personalne;
 • dane dotyczące daty i parafii chrztu;
 • dane dotyczące daty i miejsca, w którym zostało złożone oświadczeni woli o wystąpieniu z Kościoła;
 • krótką informacje o okolicznościach i motywacjach wystąpienia z Kościoła oraz pragnienia powrotu do pełnej wspólnoty z nim.

Proboszcz, jeżeli uzna, że osoba ta jest gotowa do powrotu do życia sakramentalnego, zwraca się w jej imieniu do biskupa ordynariusza, do którego należy uwolnienie z ciążącej kary ekskomuniki. Ordynariuszowi miejsca należy też przedłożyć kwestię małżeństwa zawartego w jakiejkolwiek formie przez tę osobę w czasie, w którym znajdowała się poza wspólnotą Kościoła, w celu ustalenia jej stanu kanonicznego.

O zwolnieniu z cenzury (tj. kar wynikających z ekskomuniki) i powrocie do pełnej wspólnoty z Kościołem ordynariusz miejsca powiadamia proboszcza parafii chrztu oraz poleca dokonanie w księdze ochrzczonych adnotacji o następującej treści: „Dnia ……..…. powrócił(a) do pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim”

Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań
Zestaw arkuszy egzaminacyjnych z odpowiedziami i punktacją do zadań.

Język polski, Matematyka, Język angielski.


Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Ile można dorobić do emerytury lub renty od 1 marca 2023 r.? Kogo dotyczą limity?

  Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

  Czy spotkania w pracy to strata czasu? BADANIE

  Spotkania w pracy. Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Nie znaczy to jednak, że wyjątkowo nie cierpią spotkań — 62% przyznaje, że je lubi. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

  WIRON. Czy wiązać z nim nadzieje?

  O tym, że wskaźnik WIRON nie zmieni wiele w wysokości rat kredytów hipotecznych, pisaliśmy już w połowie lutego. Dziś na ten temat piszą kolejne media. Bańka oczekiwań całkowicie pękła, gdy o przejściu z indeksu WIBOR na WIRON wypowiedział się sam premier. Przyznał, że przeliczył się co do tej zmiany i doradził, aby nie wiązać z nią zbytnio nadziei. Jak powiedział - to nie będzie żaden “game changer”.

  UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na wspólnotę mieszkaniową

  Kilka naruszeń przepisów RODO było powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową.

  Prezes ZUS: ostatnie dni na wykorzystanie bonu turystycznego

  To już ostatnie dni na wykorzystanie polskiego bonu turystycznego - przekazała PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Do kiedy i gdzie można wykorzystać Polski Bon Turystyczny?

  Przemoc domowa. Jakie zmiany przynosi najnowsza nowelizacja

  Nowelizacja ustawy antyprzemocowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie za trzy miesiące. Jakie zmiany wprowadzi?

  Posłowie PiS chcą ustanowić nowe święto państwowe

  Nowe święto państwowe. Posłowie PiS chcą ustanowić 10 września Narodowym Dniem Wspomnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny. Jak ocenił wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk, będzie to ważny gest dla całego pokolenia. "Myślę, że ten projekt powinien być jak najszybciej przyjęty w formule aklamacji" - powiedział PAP.

  Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Ile kosztuje? Dla kogo?

  Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy przeznaczony jest dla osób mających określone problemy zdrowotne, istotne deficyty w samoopiece, a także wymagających intensywnej pielęgnacji. Jakie są zasady przyjęcia do placówki? Ile kosztuje pobyt?  

  Raiffeisen Bank ukarany przez UOKiK. Chodzi o kredyty hipoteczne

  Raiffeisen Bank International jednostronnie zmienił treść umów o kredyty hipoteczne ze swoimi klientami. W jakim zakresie? Jaką otrzyma za to karę?

  Uwaga kierowco - "Łapki na kierownicę". Wzmożone kontrole policji do końca marca

   "Łapki na kierownicę" to akcja policyjna, która ma na celu zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie niesie prowadzenie auta i jednoczesne przeglądanie treści z telefonu komórkowego, bądź rozmawianie z telefonem w ręku. Jaka grozi kara za prowadzenie auta z telefonem w ręku?

  Żołnierze zawodowi. Przeciętne uposażenie w górę

  Przeciętne uposażenie żołnierzy zawodowych wzrosło w porównaniu z rokiem ubiegłym o ponad 880 zł. W jaki sposób oblicza się przeciętne wynagrodzenie żołnierzy?

  Bony turystyczne – Małopolska zarobiła najwięcej, liderem jest Zakopane

  Największymi beneficjentami programu Polski Bon Turystyczny są przedsiębiorcy z Małopolski. Łącznie przyjęli płatności za pomocą bonu o wartości prawie 647 mln zł. W samym Zakopanem przy użyciu bonów zapłacono 262 mln zł.

  Bilet na darmowe przejazdy kolejami po Europie przez miesiąc. Dla kogo?

  Trwa kolejna edycja konkursu DiscoverEU organizowanego przez Komisję Europejską i skierowanego do osiemnastolatków z Unii Europejskiej.

  Centralna Informacja Emerytalna. Projekt ustawy przyjęty przez rząd

  Rząd chce utworzyć Centralną Informację Emerytalną. System będzie zawierał kompleksową informację o świadczeniach emerytalnych, bez względu na ich źródło.

  Wycinka drzew. Jakie są aktualne przepisy?

  Jak złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzewa i czy zawsze jest on konieczny? Jakie zmiany weszły w życie w 2023 r.? Co z okresem lęgowym ptaków? 

  Rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów

  Rząd przyjął stanowisko w obronie polskich lasów; lasy to nasze dobro narodowe i to leśnicy wiedzą, jak o nie zadbać - przekazała w mediach społeczniościowych minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

  Sąd zdecyduje o usunięciu materiału lub profilu z mediów społecznościowych a nie moderator?

  To sąd zdecyduje o usunięciu z mediów społecznościowych materiału lub profilu, a nie moderator? Czy rząd pracuje nad wprowadzeniem takich rozwiązań prawnych?

  ZUS: większość emerytów dostała zwaloryzowane świadczenia

  Od 1 marca świadczenia wzrosły o 14,8 proc. W tym roku waloryzacja jest kwotowo-procentowa z zastosowaniem gwarantowanej kwoty podwyżki w wysokości 250 zł brutto. Jakie są terminy wypłat rent i emerytur?

  KNF ostrzega: Sześć podmiotów działa bez zezwolenia

  Komisja Nadzoru Finansowego wpisała na listę ostrzeżeń publicznych kolejnych sześć podmiotów. Komisja zgłosiła do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez te firmy.

  Co z e-zwolnieniem, jeśli pracodawca nie założył profilu na (PUE) ZUS?

  Od 24 marca 2023 r. elektroniczne zaświadczenia lekarskie (e-ZLA) będą przekazywane na profile na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS płatników składek. Co jeśli nasz pracodawca nie założył takiego profilu?

  Jak zapewnić bezpieczeństwo na placu zabaw?

  Co zrobić, by nasze dziecko było bezpieczne na placu zabaw? Zabawa to spontaniczność, kreatywność, przyjemność i beztroska, dlatego rodzice i opiekunowie powinni być szczególnie czujni, aby zapewnić bezpieczne harce. Na co zwrócić uwagę przed wejściem na plac zabaw?

  Banki chcą ugód z frankowiczami, kredytobiorcy wolą iść do sądu

  Jak wynika z najnowszego badania, co ósmy frankowicz niebędący w sporze sądowym zainicjował ostatnio kontakt ze swoim bankiem w sprawie zaproponowania mu ugody. Dokładnie rok wcześniej, takich osób było nieznacznie więcej. Natomiast z blisko 14% do ponad 21% rdr. wzrosła grupa respondentów, z którymi bank z własnej inicjatywy skontaktował się w celu zawarcia ugody. Frankowiczów, którzy chcą polubownie załatwić sprawę, głównie interesuje przewalutowanie po uzgodnionym kursie lub unieważnienie umowy ze wzajemnym rozliczeniem.

  Krajowe Centrum Przetwarzania Danych już za trzy lata

  Krajowe Centrum Przetwarzania Danych ma powstać dzięki inwestycjom zaplanowanym na lata 2024-2026. Ma ono zapewnić ciągłość usług publicznych nawet podczas prób cyberataków. Rząd przyjął 21 marca projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie KCPD. Centrum ma być realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności

  Zadłużenie Polaków rośnie. Ile jesteśmy winni?

  Polacy zadłużeni są na prawie 79 mld zł. W 2022 r. zadłużenie wzrosło o 6,4 mld zł, głównie z powodu zaległych alimentów i rat kredytów – wynika z raportu InfoDług. Najwięcej nierzetelnych dłużników i nieuregulowanych zobowiązań mają mieszkańcy Mazowsza.

  Straż Graniczna szuka muzyków. Muzyk to także funkcjonariusz

  Saksofoniści, klarneciści, waltorniści, sakshorniści oraz trębacze – takich muzyków poszukuje Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z siedzibą w Karpackim Oddziale w Nowym Sączu. Kandydaci, oprócz muzycznego talentu, muszą się także wykazać tężyzną fizyczną. Będą występować z takimi instrumentami jak góralskie trombity czy dzwonki pasterskie. W procesie rekrutacji czeka ich m.in. badania wariografem.