REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Ukraiński uczeń otrzyma 800 plus z ograniczeniem. Musi pójść do polskiej szkoły

Świadczenie wychowawcze 800 plus z ograniczeniem
Świadczenie wychowawcze 800 plus z ograniczeniem "tylko dla dzieci realizujących obowiązek szkolny"?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Taki warunek otrzymania 800 plus dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Rząd zaznacza, że to wstępna propozycja (dotyczy dzieci w wieku podlegającym obowiązkowi szkolnemu).

Zmiana wynika z planowanej nowelizacji art. 26 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw

REKLAMA

W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy:

Proponowane brzmienie przepisu ma charakter wstępny. Założeniem projektowanej zmiany jest powiązanie prawa do uzyskiwania świadczenia 800+ przez uchodźców wojennych z Ukrainy od faktu realizacji obowiązku szkolnego przez dzieci wynikającego z innych ustaw. Przepis będzie jeszcze dopracowywany, w szczególności z uwzględnieniem konieczności zapewnienia efektywnego wdrożenia proponowanego rozwiązania, tak aby nie wpływać na sprawność obecnie funkcjonującego systemu wypłaty świadczenia. Doprecyzowanie brzmienia przepisu i terminu jego wdrożenia nastąpi po przeprowadzeniu uzgodnień i konsultacji publicznych projektu.

Wynikać to ma z takiego zapisu prawnego:

Art. 26 ust. 5. Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego lub do świadczenia dobry start na zasadach określonych odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie uzyskuje lub weryfikuje drogą elektroniczną z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, informacje o realizacji przez dziecko obowiązku nauki, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub informację, czy dziecko uczy się w szkole na zasadach określonych w ust. 1 pkt 3. W przypadku braku możliwości samodzielnego pozyskania lub weryfikacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji, o których mowa w zadaniu pierwszym, z przyczyn nieleżących po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 

Pełna treść przepisu, który chce zmienić rząd (zmiana boldem):

art. 26 [obok numeru przepisu jest zastrzeżenie w projekcie nowelizacji: przepis jest jeszcze przedmiotem dodatkowych konsultacji] otrzymuje brzmienie:

Art. 26. 1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie na podstawie art. 2 ust. 1 przysługuje prawo do:

REKLAMA

1)     świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 390), jeżeli, w przypadku świadczeń przysługujących na dzieci, zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2)     świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2023 r. poz. 810 i 1565), jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jeżeli dziecko, na które ubiega się o świadczenie wychowawcze lub otrzymuje świadczenie wychowawcze realizuje obowiązek nauki zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005), co zostało potwierdzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, chyba że obowiązek ten ich nie dotyczy,

3)     świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 177), jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jeżeli dziecko, na które ubiega się o świadczenie dobry start lub otrzymuje świadczenie dobry start uczy się w szkole, o której mowa w art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe co zostało potwierdzone w systemie informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, chyba że obowiązek ten ich nie dotyczy,

4)     rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2023 r. poz. 883), jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5)     dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2024 r. poz. 338), jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach.

REKLAMA

2. Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Koszty obsługi świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, oraz dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 i ust. 2 pkt 5, wynoszą 1,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę tych świadczeń oraz dofinansowania.

4. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 2 ust. 1, prawo do świadczeń, o których mowa odpowiednio w ust. 1, ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Wniosek o przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, zawiera numer PESEL wnioskodawcy oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – numer PESEL dziecka oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

5. Ustalając prawo do świadczenia wychowawczego lub do świadczenia dobry start na zasadach określonych odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3 Zakład Ubezpieczeń Społecznych samodzielnie uzyskuje lub weryfikuje drogą elektroniczną z systemu informacji oświatowej, o którym mowa w przepisach o systemie informacji oświatowej, informacje o realizacji przez dziecko obowiązku nauki, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub informację, czy dziecko uczy się w szkole na zasadach określonych w ust. 1 pkt 3. W przypadku braku możliwości samodzielnego pozyskania lub weryfikacji przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych informacji, o których mowa w zadaniu pierwszym, z przyczyn nieleżących po stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wzywa wnioskodawcę do przedstawienia dokumentów potwierdzających te informacje.

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organ właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych mogą wzywać obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 2 ust. 1, ubiegającego się lub otrzymującego świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, lub dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, do osobistego stawiennictwa we wskazanej w wezwaniu jednostce organizacyjnej w terminie 3 dni roboczych, w celu złożenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego ustalenia i realizacji świadczeń lub tego dofinansowania.

7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organ właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych pozostawiają bez rozpatrzenia wniosek o ustalenie prawa do świadczeń, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2–4  lub dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jeżeli obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 2 ust. 1, który został wezwany do osobistego stawiennictwa, nie stawił się we wskazanej jednostce organizacyjnej w wyznaczonym terminie.

8. Wypłata świadczeń, o których mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 2–4 lub dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, podlega wstrzymaniu, jeżeli otrzymujący te świadczenia lub to dofinansowanie obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 2 ust. 1, który został wezwany do osobistego stawiennictwa, nie stawił się we wskazanej jednostce organizacyjnej w wyznaczonym terminie.

9. W przypadku gdy obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 2 ust. 1, który został wezwany do osobistego stawiennictwa, stawił się we wskazanej jednostce organizacyjnej po upływie wyznaczonego terminu, świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, lub dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wypłaca się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym obywatel ten stawił się we wskazanej jednostce organizacyjnej, o ile spełnia warunki uprawniające do świadczeń lub dofinansowania.

10. Wypłata świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, lub dofinansowania, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 5, podlega wstrzymaniu, jeżeli otrzymujący te świadczenia lub to dofinansowanie obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 2 ust. 1, lub dziecko, na które przysługuje świadczenie lub dofinansowanie, wyjedzie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 9, wjedzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, lub dofinansowanie, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 5, wypłaca się od miesiąca, w którym wstrzymano ich wypłatę, o ile są spełnione warunki uprawniające do tych świadczeń lub dofinansowania.

12. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organ właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych są obowiązani do weryfikacji dalszego prawa do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, lub dofinansowania, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 5, w szczególności na podstawie danych dostępnych z rejestrów publicznych.

13. Przysługujące na dziecko świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, oraz świadczenia lub dofinansowanie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i  5, przysługują także opiekunowi tymczasowemu, o którym mowa w art. 25. Ustalając prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy art. 5 ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio.

14. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi, o której mowa w art. 15b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, opiekun tymczasowy składa w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

15. W postępowaniach o przyznanie świadczeń i dofinansowania, o których mowa w ust. 1, w imieniu i na rzecz opiekuna, o którym mowa w art. 25' ust. 1, wnioski o świadczenia i dofinansowanie składa i działa w tych postępowaniach wyłącznie starosta lub upoważniony przez niego pracownik jednostki organizacyjnej powiatu.

16. W zakresie, o którym mowa w ust. 14, odpowiednio do starosty lub upoważnionego przez niego pracownika jednostki organizacyjnej powiatu przepisów art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje się.

17. Opiekunowi, o którym mowa w art. 25' ust. 1, przyznane świadczenia wypłaca się na rachunek bankowy powiatu, na terenie którego opiekun ten sprawuje opiekę nad dziećmi. Powiat przekazuje przyznane opiekunowi tymczasowemu świadczenia w szczególności w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

18. Termin na ustalenie prawa do świadczeń lub dofinansowania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, oraz wypłatę przysługujących opiekunowi tymczasowemu świadczeń i dofinansowania liczony jest nie wcześniej niż od dnia udostępnienia odpowiednio organowi właściwemu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, elektronicznego dostępu do danych gromadzonych w ewidencji małoletnich.

19. Zadania związane z realizacją przez powiat świadczeń i dofinansowania, o których mowa w ust. 1, dla opiekuna, o którym mowa w art. 25' ust. 1, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej.

20. Koszty obsługi przez powiat świadczeń i dofinansowania, o których mowa w ust. 1, wypłacanych opiekunowi, o którym mowa w art. 25' ust. 1, wynoszą 2% wartości świadczeń przekazanych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

21. Do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia prawa do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

22. Podmiot udzielający zamówienia, o którym mowa w ust. 21, w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym udzielono tego zamówienia, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o jego udzieleniu, w której podaje:

1)     nazwę i adres siedziby zamawiającego;

2)     datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną;

3)     opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu usług;

4)     cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia;

5)     wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;

6)     nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa.”;

 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wszystkie projekty konsultowane internetowo. Czy to przyspieszy prace nad aktami prawnymi w Polsce?

O rewolucyjnych zmianach zaproponowanych przez Prezydium Sejmu informuje "Rzeczpospolita". Nowe rozwiązania mają zwiększyć przejrzystość prac legislacyjnych. Chodzi też o jeden z tzw. kamieni milowych wynegocjowanych z Komisją Europejską.

Czternasta emerytura w 2024 roku - termin wypłaty, kwota

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie zwane czternastą emeryturą, będzie w 2024 roku wypłacone we wrześniu, podobnie jak rok wcześniej. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów opublikowanego w 20 maja 2024 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Wybory do europarlamentu 2024. Diety i dni wolne od pracy dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania – warunki, kwoty, przepisy

Tak jak w przypadku innych wyborów, członkom komisji wyborczych z tytułu pracy w tych komisjach należą się dni wolne a także wynagrodzenie w formie diet. Ile dni wolnych przysługuje i jakie kwoty diet są przyznawane członkom komisji wyborczych w wyborach do europarlamentu w 2024 roku. Czy mają do nich również prawo mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni?

3200 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych. Ruszył nabór wniosków

3200 zł miesięcznie dla osób niepełnosprawnych. Trwa nabór wniosków w ramach programu „Rehabilitacja 25 plus”. Dofinansowanie obejmuje świadczenia takie jak całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, a także zawodowej.

REKLAMA

MRPiPS: o waloryzacji 1010 zł dla samotnych i 823 zł dla rodzin. Co z propozycją rządu dla pomocy społecznej?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje waloryzację progów w ustawie o pomocy społecznej co roku. Obecnie jest co trzy lata, co spowodowało drastyczny spadek dostępności świadczeń z ustawy o pomocy społecznej dla obywateli.

9000 zł, 16.000 zł, a nawet 17.000 zł miesięcznie. Tyle zarabiają Polacy za granicą. Na jakich stanowiskach?

Polacy, szukając pracy sezonowej za granicą, najczęściej decydują się na Niemcy, Czechy, Szwecję i Norwegię. Według raportu Personnel Service, zarobki w tych krajach mogą sięgać nawet 19 tys. zł miesięcznie.

Facebook i Instagram łamią prawa dzieci? KE już się tym zajęła

16 maja 2024 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat, w którym poinformowała, że wszczęła postępowanie wobec firmy Meta, która jest właścicielem Facebooka i Instagrama. Chodzi o podejrzenia dotyczące wykorzystania algorytmów, które mogą prowadzić do uzależnień dzieci od social mediów. 

Obrona Polski, granic i żołnierzy. PiS ma nowy plan

Klub Prawa i Sprawiedliwości przedstawił projekt uchwały Sejmu dotyczący obrony żołnierzy i funkcjonariuszy strzegących granicy Polski. To reakcja na ataki na żołnierzy po hybrydowym ataku w 2021 roku.

REKLAMA

Co na maturze rozszerzonej z języka polskiego 20 maja 2024 r. [ARKUSZE]

Maturzyści, którzy zdecydowali się zdawać egzamin z języka polskiego w wersji rozszerzonej dziś, 20 maja o godz. 9:00 zasiedli do pisania. Na napisanie egzaminu mają 240 minut. 

Sygnaliści i ich ochrona - przepisy. Wdrożenie w Polsce unijnej dyrektywy już wkrótce. Czy jeszcze w 2024 roku?

Polscy pracownicy oraz przedsiębiorcy, na wdrożenie Unijnej dyrektywy dotyczącej sygnalistów czekają już od prawie 3 lat, gdyż to do 17 grudnia 2021 roku Polska, tak jak pozostałe kraje Unii Europejskiej, była zobowiązana do implementacji unijnych przepisów do naszego krajowego systemu prawnego. Z czego wynika tak duże opóźnienie? Na wdrożenie jakich regulacji muszą być przygotowani pracodawcy?

REKLAMA