Kategorie

Zmiany w BHP 2019 - szkolenia okresowe i służba BHP

Emilia Panufnik
Zmiany w BHP 2019 - szkolenia okresowe i służba BHP. / fot. Shutterstock
Zmiany w BHP 2019 - szkolenia okresowe i służba BHP. / fot. Shutterstock
fot. Shutterstock
Zmiany w BHP dotyczące szkolenia okresowego pracowników oraz pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r. Pracownicy administracyjno-biurowi nie będą musieli odbywać szkoleń okresowych. Zwiększy się katalog pracodawców mogących pełnić funkcję służby BHP. Sprawdź, kiedy nie będzie obowiązku przeprowadzania szkoleń oraz którzy pracodawcy będą mogli wykonywać zadania służby bhp.

Zmiany z zakresu BHP w 2019 r.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym przewiduje zmianę Kodeksu pracy w dwóch kwestiach dotyczących BHP.

Zgodnie z art. 2 ustawy w Kodeksie pracy wprowadza się dwie zmiany dotyczące ograniczenia szkoleń okresowych BHP oraz pełnienia przez pracodawcę zdań służby bhp. Omawiane poniżej zmiany sprowadzają się do:

 1. ograniczenia obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych;
 2. poszerzenia możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę, który zatrudnia do 50 pracowników (dotychczas do 20 pracowników).

Szkolenia BHP – wstępne i okresowe

Kodeks pracy traktuje o szkoleniach z zakresu BHP w rozdziale VIII działu X. W świetle art. 2373 Kodeksu pracy pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności do jej wykonywania. Ponadto niezbędna jest również znajomość przepisów i zasad bhp. Bez tej wiedzy również nie można rozpocząć pracy.

Polecamy produkt: Multimedialny pakiet wiedzy: 6 kluczowych zmian 2019 – KADRY.

Co więcej, na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia szkoleń z tego zakresu jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania pracy, a także przeprowadzenie okresowych szkoleń. Ustawodawca przewiduje możliwość rezygnacji ze szkolenia pracownika przed rozpoczęciem pracy wówczas, jeśli podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u tego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z nim kolejnej umowy o pracę.

Obowiązek odbycia szkoleń spoczywa także na pracodawcy. Powinien on zostać przeszkolony w dziedzinie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w takim obszarze, który jest konieczny do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie to, tak jak w przypadku pracowników, powinno być okresowo powtarzane.

Kodeks pracy regulując obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP, wprowadza bardziej rygorystyczny zapis niż jest to ujęte w dyrektywie Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie szkoleń okresowych BHP. Polski akt prawny nakłada obowiązek odbywania szkoleń okresowych na wszystkich pracowników. Natomiast dyrektywa jest mniej restrykcyjna. Nakazuje przeprowadzanie szkoleń okresowych tylko wtedy, gdy jest to konieczne i uzasadnione. Zgodnie z dyrektywą szkolenie powinno być powtarzane jedynie w przypadkach, gdy charakter występujących zagrożeń to uzasadnia. Przy ocenie konieczności przeprowadzenia szkolenia okresowego należy mieć na uwadze charakter występujących zagrożeń oraz efektywność samego szkolenia.

Tymczasem polski Kodeks pracy nie wymienia sytuacji, kiedy można zwolnić pracownika ze szkolenia okresowego. Przewiduje jedynie przypadki zwolnienia ze szkoleń wstępnych.

Praca na stanowisku administracyjno-biurowym bez szkoleń okresowych

Przedmiotowa ustawa wprowadza po art. 2373§ 21 Kodeksu pracy nowe paragrafy:

§ 22 Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2, nie jest wymagane dla pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226, wynika, że jest to konieczne.

§ 23 W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla których zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w §22, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

§ 24. Przepis §23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w §22, stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia dokonania oceny ryzyka.

Zgodnie z nowym zapisem pracodawcy zostają zasadniczo zwolnieni z przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników wykonujących pracę na stanowiskach administracyjno-biurowych. Rodzaj przeważającej działalności pracodawcy musi należeć do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

Kategorie ryzyka danej grupy działalności określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i skutków (Dz.U. z 2016 r. poz. 1005). Wskazane rozporządzenie określa aż 30 kategorii ryzyka, z czego pierwsze charakteryzują się najniższym ryzykiem. Działalności, dla których ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka są to więc działalności o najniższych wskaźnikach wypadkowości i o warunkach środowiska pracy, gdzie występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia. 3 pierwsze kategorie ryzyka to jedynie 1/10 całości, co oznacza, że 10% kategorii byłyby zwolnionych z przeprowadzania szkoleń okresowych (przy czym należy brać pod uwagę tylko stanowiska administracyjno-biurowe).

Natomiast nawet jeśli pracodawca spełnia powyższe wymogi, a z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne, należy przeprowadzić szkolenia okresowe. Obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka reguluje art. 226 Kodeksu pracy:

„Pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.”

Wyłączenie pracowników administracyjno-biurowych z obowiązku odbywania szkoleń okresowych nie oznacza całkowitego pozbycia ich możliwości przeszkolenia i znajomości przepisów bhp. Dla przykładu §11 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. poz. 1860, z późn. zm.), traktuje o tym, że pracownik wykonujący pracę na stanowisku administracyjno-biurowym, gdzie występują warunki narażenia na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, podlega instruktażowi stanowiskowemu. Co więcej, przeniesienie pracownika na to stanowisko lub wprowadzenie zmian warunków techniczno-organizacyjnych, również zobowiązuje do odbycia instruktażu.

Ponadto, kategoria ryzyka pracodawcy może się zmienić. Ustala się ją dla grupy działalności w zależności od ryzyka określonego rzeczywistymi wskaźnikami częstości, jak: poszkodowani w wypadkach przy pracy ogółem, poszkodowani przy pracy śmiertelnie i ciężko, stwierdzone choroby zawodowe, zatrudnieni w warunkach zagrożenia. Jeśli więc kategoria ryzyka pracodawcy, u którego zatrudnieni są pracownicy administracyjno-biurowi zmieni się na wyższa niż trzecia, powstanie obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych.

Pełnienie zadań służby bhp przez pracodawcę

Kolejną zmianą przewidzianą przepisami projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym jest zmiana brzmienia w art. 23711 § 1 punktu 2 Kodeksu pracy:

Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Obecnie Kodeks pracy zawiera w tym punkcie liczbę „do 20 pracowników”, zatem nowa regulacja rozszerza katalog pracodawców, którzy mogą samodzielnie wykonywać zadania służby bhp o pracodawców zatrudniających od 21 do 50 pracowników. Dotychczas bowiem pracodawcy, którzy spełniali pozostałe wymogi do pełnienia zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, lecz zatrudniali ponad 20 pracowników, nie mogli samodzielnie pełnić funkcji służby bhp. Stanowiło to obciążenie dla dużej części małych przedsiębiorstw.

Ustalenie kategorii ryzyka danej działalności odnosi się tylko do pracodawców zatrudniających od 11 do 50 pracowników.

Zgodnie z proponowaną zmianą Kodeksu pracy jeśli:

 1. pracodawca zatrudnia do 50 pracowników włącznie i
 2. działalność, którą wykonuje zalicza się do grupy z nie wyższą niż trzecia kategoria ryzyka oraz
 3. ma ukończone szkolenie do tego niezbędne,

może sam pełnić funkcję służby bhp.

Warto podkreślić, że proponowana zmiana dotyczy tylko tych grup działalności, gdzie występują najniższe wskaźniki wypadkowości i warunki środowiska pracy, w których występują najmniej szkodliwe czynniki dla zdrowia.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym z dnia 25 września 2018 r.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2018 r., poz. 917)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  23 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .