Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Rada Ochrony Pracy - plan prac na 2019 r.

Rada Ochrony Pracy - plan prac na 2019 r. / fot. Shutterstock
Rada Ochrony Pracy - plan prac na 2019 r. / fot. Shutterstock
ShutterStock
Zdaniem Pracodawców RP Rada Ochrony Pracy jako organ nadzoru nad warunkami pracy oraz działalnością PIP w roku 2019 powinna skupić się m.in. na systemie szkoleń z zakresu BHP, pracy na wysokości, służbie medycyny pracy, pracy osób 50+ w mikroklimacie gorącym oraz sprecyzowaniu katalogu rozwiązań mających na celu zapewnienie pracownikom posiłków profilaktycznych.
 1. System szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Ponownie wnioskujemy o uwzględnienie kwestii szkoleń BHP w planie prac Rady Ochrony Pracy. W naszej ocenie weryfikacji wymaga obecny model realizacji obowiązkowych szkoleń dla pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Obszar bezpieczeństwa i zdrowia jest niezwykle istotny w miejscu pracy, lecz nie przykłada się do niego właściwej wagi. Wynika to między innymi z tego, że regulujące tę kwestię przepisy działu X Kodeksu pracy są archaiczne i nie odpowiadają warunkom funkcjonowania współczesnych firm, w których dominują usługi (a nie przemysł). Dlatego uważamy, że szkolenia nie powinny być schematyczne, ale dostosowane do działalności konkretnego przedsiębiorstwa oraz do danej grupy pracowniczej.

Konieczne jest podkreślenie ważności tematu szkoleń z uwzględnieniem wpływu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na efektywność pracowników. Nie można zapominać o tym, że bezpieczne warunki pracy są ściśle związane ze zwiększaniem wydajności pracy. Oprócz efektywności pracy, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy mają na celu przede wszystkim ochronę zdrowia pracownika. Przepisy prawa nie przewidują w tym względzie żadnych ulg, stawiając na pierwszym miejscu ochronę pracownika przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy przyczynia się do trwałego rozwoju przedsiębiorstw i stabilizacji ich działalności. Inwestowanie w odpowiednie standardy BHP zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstwa, co z kolei rozwija umiejętność utrzymywania klientów i pozyskiwania nowych możliwości działania. Kształtowanie kultury bezpieczeństwa pracy, która ma celu ochronę zdrowia pracownika, a przy tym poprawia wyniki gospodarcze przedsiębiorstw jest procesem złożonym.

Polecamy: Kodeks pracy 2019. Praktyczny komentarz z przykładami + PDF.

Punktem wyjścia dla uzyskania efektywnych wyników pracy jest promowanie bezpieczeństwa pracy, które przede wszystkim opiera się na systemie szkoleń. Wpływ szkoleń BHP na proces zwiększania wydajności pracy jest niedoceniany, dlatego promocja podejmowania działań szkoleniowych powinna uwzględniać także ww. aspekt. Promocja zdrowia w miejscu pracy to działania, dzięki którym pracownicy bardziej interesują się swoim zdrowiem, dbają o to by mieli coraz większy wpływ na czynniki kształtujące stan ich funkcjonowanie. Należy podkreślić, że działania pracodawcy zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym przeprowadzania szkoleń mają charakter prewencyjny w obszarze zdrowia pracowników. Najskuteczniejsza polityka dotycząca zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa i higieny pracy polega na zapobieganiu potencjalnym wypadkom u źródeł poprzez kompleksowe działania na różnych etapach projektowania i konstrukcji.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Naszym zdaniem doprecyzowania wymaga ponadto kwestia organizacji szkoleń BHP w formie e-learningu oraz ich dostosowania dla pracowników będących cudzoziemcami. Ponadto przypominamy o tym, że zgodnie z rekomendacjami legislacyjnymi sformułowanymi przez partnerów społecznych w lutym 2014 r. zakres szkoleń powinien zostać uzupełniony o kwestie dotyczące zagrożeń psychospołecznych, w tym czynnika stresu w miejscu pracy. W naszej ocenie istotne jest również podkreślenie roli szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Udzielenie pierwszej pomocy w pierwszych minutach od zdarzenia ma kluczowe znaczenie dla stanu zdrowia poszkodowanego, bowiem pozwala zminimalizować negatywne skutki wypadku. Uważamy, że tego rodzaju szkolenia winny odbywać się z większą częstotliwością.

 1. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy

W naszej ocenie również w przyszłym roku przedmiotem większego zainteresowania Rady Ochrony Pracy powinny być obowiązujące przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy, które w wielu aspektach są anachroniczne i nie nadążają za rozwojem technologii. Nowe wyzwania rynku pracy i niestandardowe formy świadczenia oraz organizacji pracy (np. telepraca czy tzw. open space), wymagają modyfikacji dotychczasowej regulacji zawartej w Kodeksie pracy, a także licznych rozporządzeniach. Dlatego należy dokonać analizy i modyfikacji w obowiązujących przepisach, celem ich lepszego dostosowania do obecnych realiów i faktycznych zagrożeń występujących w środowisku pracy.

W kontekście szczegółowych regulacji z zakresu BHP zwracamy uwagę na Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W naszej ocenie obecny kształt tego aktu wykonawczego nie odzwierciedla ani aktualnych zasobów technicznych, ani stanu wiedzy medycznej dotyczącej wpływu pracy przy monitorze na zdrowie pracujących. Kolejną wymagającą analizy regulację stanowi Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z jego przepisami w pomieszczeniach stałej pracy trzeba zapewnić oświetlenie dzienne (oświetlenie wyłącznie elektryczne dopuszczone jest w szczególnych przypadkach i po uzyskaniu zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego). Problematyczne staje się zaś sytuowanie stanowisk pracy w ramach tzw. open space w znacznej odległości od okna, gdzie dodatkowo stanowiska są wydzielone za pomocą przezroczystych ścianek szklanych bądź przesłon. W efekcie dostęp światła docierającego na stanowisko pracy pracownika jest znacznie ograniczony.

 1. Stosowanie środków ochrony indywidualnej

Ponownie wnioskujemy o uwzględnienie w planie działań Rady problematyki stosowania środków ochrony indywidualnej. Podstawą zapewnienia ochrony pracownikom stosującym tego rodzaju środki jest ich dopasowanie do wymiarów antropometrycznych użytkowników. Badania laboratoryjne oraz ocena typu WE środków ochrony indywidualnej nie jest w stanie potwierdzić ich poprawnego dopasowania dla każdego użytkownika. Przykładem są m.in. środki ochrony układu oddechowego czy ochrony słuchu. W związku z powyższym zasadne jest propagowanie metod oceny dopasowania oraz dobrych praktyk, tak jak w innych krajach (Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Australia). Metody te są powszechnie dostępne i potwierdzają wysoką skuteczność budowania świadomości wśród użytkowników środków ochrony indywidualnej. Jest to szczególnie istotne ze względu na fakt, że są to w wielu przypadkach jedyne rozwiązania zapewniające ochronę pracownikom. Celowe byłoby także przygotowanie kampanii informacyjnej dotyczącej znaczenia środków ochrony indywidualnej oraz potrzeby ich dopasowania w zapewnianiu bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

 1. Praca na wysokości

W naszej opinii przedmiotem większego zainteresowania Rady Ochrony Pracy powinno być zagadnienie pracy na wysokości. Zasadne w tym zakresie byłoby opracowanie krajowego programu szkoleń oraz kompleksowych wytycznych dotyczących zaleceń i dobrych praktyk pracy na wysokości. Powinny one obejmować następujące kwestie: przygotowanie stanowiska (infrastruktura, rusztowania, punkty kotwiczenia), dobór sprzętu (środki ochrony indywidualnej – szelki bezpieczeństwa, łączniki i amortyzatory, dostęp linowy), organizacja pracy w przestrzeniach zamkniętych, program nadzoru i ewakuacji. W tym kontekście warto także dokonać weryfikacji zakresu badań lekarskich dotyczących dopuszczenia pracownika do pracy na wysokości, który obecnie nie uwzględnia wszystkich możliwych przeciwwskazań i ograniczeń.

 1. Służba medycyny pracy

Uznajemy za zasadne podjęcie na forum Rady Ochrony Pracy dyskusji na temat służby medycyny pracy. Naszym wspólnym celem powinna być poprawa skuteczności i zwiększenie roli służby medycyny pracy w codziennych działaniach dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia na stanowiskach pracy. Obecnie służba medycyny pracy nie jest powszechnie bezpośrednio zaangażowana w działania BHP. Rozszerzenie aktywności tej grupy zarówno do celów szkoleń BHP, oceny ryzyka, interpretacji konsekwencji przekroczeń wartości dopuszczalnych limitów zagrożeń NDS i NDN oraz doboru odpowiednich rozwiązań będzie skutecznym narzędziem poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w zakładach pracy.

 1. Praca osób 50+ w mikroklimacie gorącym

W czasie pracy w wysokiej temperaturze pracownicy tracą ok. 0,5-1,0 litra na godzinę. Pocenie skutkuje ubytkiem wody i soli mineralnych w organizmie, co może być przyczyną zaburzeń w gospodarce energetycznej pracownika. Zmiany zachodzące w organizmie człowieka wraz z wiekiem, w różnym stopniu, dotyczą wielu narządów i układów oraz mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo w pracy poszczególnych osób. W naszej ocenie działania Rady Ochrony Pracy w 2019 roku powinny być ukierunkowane na warunki pracy osób po 50. roku życia, które przejawiają zmniejszoną tolerancję środowiska zimnego i gorącego. Dlatego w tym kontekście istotne jest przeprowadzenia kontroli stanu zdrowia pracownika przed przyjęciem do pracy na stanowisku w mikroklimacie gorącym, prowadzenia systematycznej i częstszej kontroli stanu zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy w ww. warunkach oraz zapewnienia nadzoru medycznego podczas ekspozycji człowieka na skrajne warunki środowiska gorącego.

 1. Promowanie kultury bezpieczeństwa pracy

Uważamy, że aktywność Rady Ochrony Pracy powinna być ukierunkowana na działalność profilaktyczną i promującą bezpieczeństwo pracy. W naszej ocenie celowe byłoby przygotowanie listy podmiotów i kalendarza wydarzeń związanych z realizacją ogólnokrajowych działań podnoszących świadomość w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy. Powinien on uwzględniać aktywności jednostek akademickich, jednostek administracji państwowej, organizacji pracodawców, związków zawodowych, stowarzyszeń oraz producentów np. środków ochrony indywidualnej. Stworzenie kalendarza tego rodzaju wydarzeń sprzyjałoby promowaniu i wykorzystaniu dobrych praktyk oraz zaangażowaniu  podmiotów prywatnych, uczestniczących w budowaniu świadomości w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.

 1. Sprecyzowanie katalogu rozwiązań mających na celu zapewnienie pracownikom posiłków profilaktycznych

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę zatrudniającego pracowników w warunkach szczególnie uciążliwych obowiązek zapewnienia nieodpłatnych posiłków i napojów. Interpretacja przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów budzi wątpliwości w zakresie sposobów realizacji nałożonego na pracodawcę obowiązku. Partnerzy społecznie od długiego czasu podkreślają konieczność doprecyzowania katalogu rozwiązań, które mogą być wykorzystywane do zapewnienia profilaktycznych posiłków i napojów. Realia rynkowe wskazują, że sposoby wykorzystywane przez pracodawców są bardzo różne, a przez to powstaje wątpliwość czy np. przekazanie pracownikom bonów i talonów mieści się w dyspozycji przepisów rozporządzenia. Wobec powyższego przepisy rozporządzenia zdają się odbiegać od rzeczywistych potrzeb pracodawców i pracowników. Konieczne jest zatem takie doprecyzowanie katalogu rozwiązań regulacji, które nie spowoduje wątpliwości interpretacyjnych oraz będzie uwzględniać rzeczywistą sytuację rynkową. W tym miejscu warto zastanowić się także nad możliwością wprowadzenia przerwy obiadowej przeznaczonej na spożycie posiłku, wliczającej się do czasu pracy. W naszej ocenie działania Rady Ochrony Pracy w 2019 roku winny obejmować również wskazane wyżej zagadnienia.

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: Pracodawcy RP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Rząd dopłaci do transportu zboża do nadbałtyckich portów

  Rząd chce dofinansować transport pszenicy i kukurydzy do portów nadbałtyckich; stawki będą uzależnione od odległości od portów; najwięcej do tony zboża dopłaci się we wschodnich i południowych województwach - wynika z projektu, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnym rządu.

  Rewolucja w przepisach o zagospodarowaniu przestrzennym?

  Reforma planowania przestrzennego wpłynie na dostępność i ceny działek pod budownictwo mieszkaniowe, a co za tym idzie na ceny mieszkań - podkreślił w piątek w TVP1 minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Mieszkańcy chcą mieć dostępne mieszkania, cena może spaść nawet o 15 proc. 

  Oszuści próbują podszyć się pod ZUS

  Po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega klientów przed oszustami, którzy wysyłają fałszywe wiadomości w celu wyłudzenia danych. 

  Kawalerzyści dostaną w tym roku śmigłowce ze Świdnika

  Pierwsze dwa śmigłowce AW149 produkowane w PZL Świdnik trafią do końca roku do 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. W 2024 r. kawalerzyści otrzymają kolejnych sześć. Uzbrojone m.in. w pociski Hellfire będą transportować żołnierzy i wspierać ich z powietrza; posłużą także do operacji ewakuacyjnych i poszukiwawczych.

  Nakaz noszenia maseczek będzie przedłużony. Jak długo jeszcze?

  Nakaz noszenia maseczek ma zostać przedłużony o kolejny miesiąc – do końca kwietnia 2023 r. Gdzie wciąż należy nosić maseczki? Kto podlega temu obowiązkowi? Czy są jakieś wyjątki od obowiązku noszenia maseczek?

  Cyfryzacja. mObywatel do aktualizacji

  Aktualizacja aplikacji mObywatel ma pojawić się na przełomie czerwca i lipca. Zmieni się interfejs aplikacji, pojawią się w niej nowe funkcjonalności. Aktualizacja ma być powiązana w czasie z planowanym wejściem w życie nowych przepisów o uznawaniu elektronicznych dokumentów.

  Babciowe - jest pomysł na nowe świadczenie. Dla kogo 1500 zł?

  Babciowe - to pomysł na nowe świadczenie. Ma wynosić 1500 zł miesięcznie. Jego wprowadzenie zapowiedział Donald Tusk podczas spotkania w Częstochowie.

  Pierwsze trzynastki dla emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą

  Tradycyjnie 13. są wypłacane razem z kwietniową emeryturą lub rentą. Gdy termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub święto - ZUS przelewa pieniądze tak żeby trafiły do adresata jeszcze przed dniem wolnym. Poniedziałek Wielkanocny, który w tym roku jest 10 kwietnia to jeden z dni, w których seniorzy dostają swoje wypłaty. Nie muszą jednak czekać aż skończą się święta gdyż 13. trafi do nich jeszcze przed Wielkanocą. 

  500 tys. podpisów pod projektem ustawy ws. refundacji procedury in vitro

  Refundacja in vitro. Posłanki KO poinformowały, że zebrano pół miliona podpisów pod obywatelskim projektem ustawy ws. refundacji procedury pozaustrojowego zapłodnienia metodą in vitro, który złożyły w czwartek w Sejmie. Podkreślały, że projekt stanowi test dla PiS, czy faktycznie chce walczyć z bezpłodnością w Polsce.

  Przedterminowe wybory w Michałowie. Mieszkańcy wybiorą wójta według znowelizowanego Kodeksu wyborczego

  Przedterminowe wybory wójta Michałowa zostaną przeprowadzone 7 maja – tak postanowił premier. Kandydaci mogą zgłaszać się do 12 kwietnia. Wybory zostaną przeprowadzane po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu wyborczego.

  Opiekun medyczny. Kto może nim zostać? Ile zarabia?

  Opiekun medyczny – kto może nim zostać? Zawód opiekuna medycznego został stworzony w 2007 z inicjatywy ówczesnego Ministra Zdrowia. To odpowiedź na niewystarczającą infrastrukturę opiekuńczą – w szpitalach brakowało i brakuje pielęgniarzy, i pielęgniarek, a ludzi chorych i niesamodzielnych było i jest coraz więcej. Czym zajmuje się opiekun medyczny? Jakie kryteria należy spełnić, by nim zostać? 

  Wydziedziczenie. Kiedy spadkobierca nie dostanie nic

  Wydziedziczenie polega na pozbawieniu uprawnionych spadkobierców prawa do zachowku. Spadkodawca może to zrobić, ale jego swoboda w tym zakresie jest ograniczona przepisami Kodeksu cywilnego. W jakich sytuacjach spadkodawca może wydziedziczyć spadkobiercę? Jak dokonuje się wydziedziczenia? Jakie są skutki wydziedziczenia?

  Ubrania w sklepach coraz gorszej jakości? Polacy narzekają

  Polacy narzekają na jakość ubrań. Prawie połowa badanych konsumentów skarży się, że ubrania, kupowane w sklepach w ostatnich 6-12 miesiącach, są produkowane z coraz to gorszych materiałów. Według znawców tematu, problemy zaczęły się już podczas pandemii, gdy zostały zaburzone łańcuchy dostaw. Do tego doszła wysoka inflacja. Widać również, że gorszą jakość wymusza polityka klimatyczna. Jak dodają eksperci, powrót do wysokogatunkowych towarów może być dość trudny i trwać długo, bo producentom cała ta sytuacja jest raczej na rękę.

  Wybory parlamentarne. Pierwsze propozycje daty

  Termin 15 października jest bardzo dobry – powiedział wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki, pytany o możliwą datę wyborów parlamentarnych. 

  Nowelizacja Prawa o notariacie. Minister zaprowadzi dyscyplinę wśród notariuszy

  Kolejna nowelizacja Prawa o notariacie niebawem trafi do Sejmu. Resort sprawiedliwości chce zwiększyć kontrolę nad notariatem. Twierdzi jednak, że w porównaniu z projektem nowelizacji odrzuconej przez Sejm w grudniu złagodzono propozycje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawieszania notariuszy. 

  Ile można dorobić do emerytury lub renty od 1 marca 2023 r.? Kogo dotyczą limity?

  Przez najbliższe 3 miesiące, licząc od 1 marca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla emerytów i rencistów. Pracujący mogą dorobić 177 zł więcej. Limity te dotyczą tyko wcześniejszych emerytów. Emeryci, którzy osiągnęli powszechny wiek emerytalny, czyli kobiety 60 a mężczyźni 65 lat, nie muszą ograniczać się przy dorabianiu żadnymi limitami.

  Czy spotkania w pracy to strata czasu? BADANIE

  Spotkania w pracy. Prawie połowa Polaków podczas spotkań w pracy zajmuje się czymś innym, a 27% w ogóle nie widzi ich sensu. Nie znaczy to jednak, że wyjątkowo nie cierpią spotkań — 62% przyznaje, że je lubi. Z drugiej strony ⅓ sądzi, że są one stresujące (w tym ponad połowa najmłodszych badanych) i nudne, a 23%, że są przez nie mniej produktywni.

  WIRON. Czy wiązać z nim nadzieje?

  O tym, że wskaźnik WIRON nie zmieni wiele w wysokości rat kredytów hipotecznych, pisaliśmy już w połowie lutego. Dziś na ten temat piszą kolejne media. Bańka oczekiwań całkowicie pękła, gdy o przejściu z indeksu WIBOR na WIRON wypowiedział się sam premier. Przyznał, że przeliczył się co do tej zmiany i doradził, aby nie wiązać z nią zbytnio nadziei. Jak powiedział - to nie będzie żaden “game changer”.

  UODO nałożył administracyjną karę pieniężną na wspólnotę mieszkaniową

  Kilka naruszeń przepisów RODO było powodem nałożenia kary pieniężnej na wspólnotę mieszkaniową.

  Prezes ZUS: ostatnie dni na wykorzystanie bonu turystycznego

  To już ostatnie dni na wykorzystanie polskiego bonu turystycznego - przekazała PAP prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. Do kiedy i gdzie można wykorzystać Polski Bon Turystyczny?

  Przemoc domowa. Jakie zmiany przynosi najnowsza nowelizacja

  Nowelizacja ustawy antyprzemocowej została opublikowana w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie za trzy miesiące. Jakie zmiany wprowadzi?

  Posłowie PiS chcą ustanowić nowe święto państwowe

  Nowe święto państwowe. Posłowie PiS chcą ustanowić 10 września Narodowym Dniem Wspomnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny. Jak ocenił wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk, będzie to ważny gest dla całego pokolenia. "Myślę, że ten projekt powinien być jak najszybciej przyjęty w formule aklamacji" - powiedział PAP.

  Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. Ile kosztuje? Dla kogo?

  Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy przeznaczony jest dla osób mających określone problemy zdrowotne, istotne deficyty w samoopiece, a także wymagających intensywnej pielęgnacji. Jakie są zasady przyjęcia do placówki? Ile kosztuje pobyt?  

  Raiffeisen Bank ukarany przez UOKiK. Chodzi o kredyty hipoteczne

  Raiffeisen Bank International jednostronnie zmienił treść umów o kredyty hipoteczne ze swoimi klientami. W jakim zakresie? Jaką otrzyma za to karę?

  Uwaga kierowco - "Łapki na kierownicę". Wzmożone kontrole policji do końca marca

   "Łapki na kierownicę" to akcja policyjna, która ma na celu zwrócić uwagę na zagrożenie, jakie niesie prowadzenie auta i jednoczesne przeglądanie treści z telefonu komórkowego, bądź rozmawianie z telefonem w ręku. Jaka grozi kara za prowadzenie auta z telefonem w ręku?