Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Duże zmiany w procesie karnym - przewodnik po nowelizacji

Duże zmiany w procesie karnym - przewodnik po nowelizacji
Duże zmiany w procesie karnym - przewodnik po nowelizacji
Nadchodzą duże zmiany w polskim procesie karnym - projekt z dnia 4 grudnia 2018 r. zawiera propozycję nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, a także Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Nowe przepisy mają przyspieszyć postępowanie poprzez rezygnację ze zbędnego formalizmu, wprowadzić ułatwienia dla uczestników postępowania, związanych z udziałem w nim, oraz zapewnić szersze zabezpieczenie interesu społecznego w postępowaniu. Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po zmianach.

Poniżej znajdą państwo przewodnik po zmianach w postępowaniu karnym, które zostały zaproponowane w projekcie z dnia 4 grudnia 2018 - tekst projektu dostępny tutaj. Plan przewodnika:

 • strony 1-3 - zmiany dotyczące Kodeksu postępowania karnego;
 • strona 4 - zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym;
 • strona 5 - zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Do najważniejszych zmian w procedurze karnej zaproponowanych w najnowszym projekcie zaliczyć należy:

 • ogólne usprawnienie procesu karnego poprzez m.in. ograniczenie zasady bezpośredniości na rozprawie głównej. Jeżeli nie będzie to konieczne, sąd nie będzie miał obowiązku sprowadzenia na salę rozpraw dowodów rzeczowych. Ponadto zdecydowano się na usunięcie konieczności wymieniania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, które zostają zaliczone w poczet materiału dowodowego;
 • ograniczenie obstrukcji procesowej - zaproponowano by, nawet w razie zaistnienia obiektywnej przeszkody do rozpoznania sprawy w postaci usprawiedliwionej nieobecności strony – sąd mógł przeprowadzić, w niezbędnym zakresie dowody, nie byłby zaś w takich warunkach uprawniony do dokonywania innych czynności procesowych;
 • zmiany w formularzach uzasadnienia wyroków;
 • zmiany dotyczące przesłuchań świadków - możliwość odstąpienia od takiego przesłuchania pokrzywdzonego, którego zeznania nie miałyby istotnego znaczenia dla dokonania ustaleń faktycznych;
 • zmiany dotyczące uprawnień pokrzywdzonego - np. przedłużenie terminu, do którego pokrzywdzony w sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek może ów wniosek cofnąć – aż do czasu zamknięcia przewodu sądowego; wprowadzenie obowiązku doręczania odpisu wyroku nakazowego pokrzywdzonemu.
 • doręczenia - obowiązek uczestników postępowania do wskazywania swoich adresów poczty elektronicznej; możliwość upoważnienia przez osobę niepełnosprawną, czy obłożnie chorą dowolnie wybranej osoby do odbioru pism na poczcie;
 • postępowania odszkodowawcze - wprowadzenie nowego organu, biorącego udział w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, dbającego o interesy Skarbu Państwa. 

Poniżej szczegółowy wykaz proponowanych zmian. 

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

CZĘŚCI USTAWY

OBSZARY ZMIAN

PROPONOWANE ZMIANY

Dział I. Przepisy wstępne

ściganie na wniosek, zezwolenie władzy, zawiadomienie o wszczęciu i ukończeniu postępowania

 • wydłużenie terminu do cofnięcia wniosku o ściganie do momentu zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej (proj. art. 12 § 3 k.p.k.)
 • doprecyzowanie zasad uzyskiwania wniosku o ściganie (proj. art. 13 § 2 k.p.k.)
 • wprowadzenie zasady informowania samorządu zawodowego o ukończeniu postępowania przeciwko członkowi samorządu (proj. art. 21 § 1a k.p.k.)

Dział II. Sąd

właściwość i skład sądu

 • wprowadzenie zasad rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy sądami różnego rzędu (proj. art. 38 § 1 k.p.k.)

Dział III. Strony, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem

pokrzywdzony

 • określenie organu właściwego do ustanawiania kuratora małoletniego pokrzywdzonego (proj. art. 51 § 2a k.p.k.)

oskarżyciel posiłkowy

 • uszczegółowienie zasad wnoszenia subsydiarnego aktu oskarżenia (proj. art. 55 § 1, 2a i 4 k.p.k.)
 • zmiany w zakresie uprawnień oskarżycieli posiłkowych (proj. art. 56 § 1a i 3 k.p.k.)
 • zmiany dotyczące zasad odstępowania od oskarżenia (proj. art. 57 § 1a k.p.k.)

oskarżony

 • uregulowanie sposobu przekazywania wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze (proj. art. 81a § 3 k.p.k.)

obrońcy i pełnomocnicy

 • poszerzenie zakresu odesłań z przepisów dotyczących obrońcy w stosunku do pełnomocników (proj. art. 88 § 1 k.p.k.)

Dział IV. Czynności procesowe

orzeczenia, zarządzenia i polecenia

 • doprecyzowanie zasad orzekania o karze w sytuacji konieczności zastosowania reguł intertemporalnych (proj. art. 95aa § 1, 2 i 3 k.p.k.) 
 • wprowadzenie możliwości utrwalania przez strony dźwięku z przebiegu posiedzenia (proj. art. 95b § 2a k.p.k.) 
 • zmiana przesłanek udziału stron oraz osób niebędących stronami w posiedzeniu (proj. art. 96 § 1 i 2 k.p.k.) 
 • zmiany w zakresie ogłaszania i doręczania orzeczeń oraz zarządzeń (proj. art. 100 § 1, 1a, 3, 4 i 6 k.p.k.)

porządek czynności procesowych

 • określenie konsekwencji niestawiennictwa strony w kontekście przeprowadzenia czynności procesowej (proj. art. 117 § 3a k.p.k.)
 • doprecyzowanie wymogów formalnych pisma procesowego (proj. art. 119 § 1 pkt 2 k.p.k.) 
 • określenie podmiotu, do którego odnoszą się konsekwencje braków formalnych pisma procesowego (proj. art. 120 § 1 k.p.k.)

doręczenia

 • poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych oraz sposobów doręczeń wezwań, zawiadomień i innych pism (proj. art. 131 § 1 i 2 k.p.k.)
 • wprowadzenie możliwości doręczenia pism w postępowaniu karnym na adres skrytki pocztowej oraz skutków nieaktualizowania takich informacji (proj. art. 132 § 1a oraz art. 139 § 1 k.p.k.)
 • poszerzenie możliwości odbioru przesyłek przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego (proj. art. 133 § 2a i 2b k.p.k.)

protokoły

 • doprecyzowanie kategorii danych, których nie zamieszcza się w protokole z czynności w postępowaniu karnym (proj. art. 148a § 1 k.p.k.)

Dział V. Dowody

przepisy ogólne

 • poszerzenie katalogu przesłanek oddalenia wniosku dowodowego (proj. art. 170 § 1 pkt 6 k.p.k.)
 • wprowadzenie wyłączenia możliwości oddalenia niektórych kategorii wniosków dowodowych (proj. art. 170 § 1a k.p.k.)

świadkowie

 • wprowadzenie terminu do przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka (proj. art. 185a § 2 i art. 185c § 2 k.p.k.)
 • doprecyzowanie zasad przesłuchiwania małoletniego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania ukończył 15 lat oraz pokrzywdzonego przestępstwem z art. 197-199 k.k. (proj. art. 185a § 4 i art. 185c § 1a oraz 3-4 k.p.k.)

biegli, tłumacze, specjaliści

 • wprowadzenie odpowiedniego stosowania przepisów o biegłych do instytucji naukowej lub specjalistycznej, która ma wydać opinię w sprawie (proj. art. 193 § 2a k.p.k.)
 • zmiana zasad udostępniania powołanym biegłym dokumentów z akt sprawy (proj. art. 198 § 1, 1a i 1b k.p.k.)

wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego

 • poszerzenie zakresu badań osobopoznawczych w odniesieniu do oskarżonego (proj. art. 213 § 1 zdanie pierwsze k.p.k.)

Dział VI. Środki przymusu

zabezpieczenie majątkowe

 • umożliwienie odpowiedniego zastosowania przepisów dot. wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego do postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego (proj. art. 293 § 3 k.p.k.)

Dział VII. Postępowanie przygotowawcze

przepisy ogólne

 • poszerzenie sposobów doręczania pokrzywdzonemu informacji o zakończeniu sprawy (proj. art. 299a § 2 k.p.k.)
 • zmiana zasad pouczania pokrzywdzonego o przysługujących mu uprawnieniach (proj. art. 300 § 2 k.p.k.)
 • wprowadzenie możliwości odstąpienia w postępowaniu przygotowawczym od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka, jeżeli czynność ta nie jest niezbędna dla poczynienia ustaleń faktycznych (proj. art. 7 315a k.p.k.)

dochodzenie

 • wprowadzenie odpowiedniego stosowania proponowanych przepisów o odstąpieniu od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka do ograniczenia dochodzenia (proj. art. 325h § 2 k.p.k.)

czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym

 • ograniczenie możliwości zaskarżania ponownego postanowienia o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia do prokuratora nadrzędnego (proj. art. 330 § 2 k.p.k.)

akt oskarżenia

 • poszerzenie kategorii danych dot. oskarżonego, pokrzywdzonych i świadków, które muszą znaleźć się w akcie oskarżenia (proj. art. 332 § 1 pkt 1 oraz 333 § 3 k.p.k.)
 • wprowadzenie możliwości wniesienia przez prokuratora o zaniechanie wezwania i odczytanie na rozprawie zeznań świadków przebywających za granicą lub mających stwierdzić okoliczności, które nie są tak doniosłe, aby konieczne było bezpośrednie przesłuchanie świadków na rozprawie, w szczególności takie, którym oskarżony w wyjaśnieniach swych nie zaprzeczył (proj. art. 333 § 2 k.p.k.)
 • poszerzenie obowiązku informacyjnego wobec właściwych osób w zakresie przesłania aktu oskarżenia oraz przysługujących im uprawnień i ciążących na nich obowiązkach (proj. art. 334 § 3 zdanie pierwsze i 337a § 1 k.p.k.)

Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

wstępna kontrola oskarżenia

 • zawężenie katalogu przypadków, w których prezes kieruje sprawę na posiedzenie (proj. art. 339 § 3 pkt 3 k.p.k.)
 • poszerzenie kręgu podmiotów, którym przysługuje zażalenie na orzeczenie w przedmiocie przepadku (proj. art. 340 § 2a k.p.k.)
 • doprecyzowanie wymogów formalnych treści wyroku warunkowo umarzającego postępowanie (proj. art. 342 §1 k.p.k.)
 • doprecyzowanie zasad pouczania oskarżonego przed uwzględnieniem wniosku o dobrowolne poddanie się karze (proj. art. 343 § 5a k.p.k.)
 • wprowadzenie możliwości orzekania w przedmiocie nieuwzględnienia wniosków o dobrowolne poddanie się karze, wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego oraz warunkowe umorzenie postępowania na posiedzeniu, o którym nie zawiadomiono uczestników uprawnionych do stawiennictwa (proj. art. 343b k.p.k.)

przygotowanie rozprawy głównej

 • wprowadzenie możliwości odstąpienia przez sąd z urzędu od wzywania na rozprawę niektórych świadków (proj. art. 350a k.p.k.)
 • poszerzenie obowiązku informacyjnego wobec oskarżonego przy doręczeniu wezwania na rozprawę lub zawiadomienia o jej terminie (proj. art. 353 § 4 k.p.k.)

przepisy ogólne o rozprawie głównej

 • wyłączenie ponawiania wniosków dowodowych, opartych na tych samych podstawach faktycznych (proj. art. 368 § 2 k.p.k.)
 • wprowadzenie możliwości prowadzenia posiedzenia, mimo niestawiennictwa oskarżonego, którego obecność jest obowiązkowa (proj. art. 377 § 3 k.p.k.)
 • wprowadzenie warunkowej możliwości przeprowadzania czynności dowodowych, mimo nieobecności oskarżonego lub obrońcy na rozprawie (proj. art. 378a k.p.k.)

rozpoczęcie rozprawy głównej

 • doprecyzowania zasad udziału pokrzywdzonego w rozprawie (proj. art. 384 § 2 k.p.k.)

przewód sądowy

 • ograniczenie obowiązku informacyjnego wobec oskarżonego na rozprawie głównej (proj. art. 386 § 1 k.p.k.)
 • wprowadzenie obowiązku pouczenia o treści art. 447 § 5 (projektowany 387 § 1a) - doprecyzowanie zasad odczytania protokołów z zeznań świadków (proj. art. 391 § 1 k.p.k.)  
 • doprecyzowanie zasad odczytywania informacji na temat osoby oskarżonego oraz protokołów i dokumentów na rozprawie (proj. art. 394 § 1 i 2 oraz art. 394a k.p.k.)
 • rezygnacja z obligatoryjnego sprowadzania dowodów rzeczowych na rozprawę (art. 395 k.p.k.)
 • modyfikacja zasad zapoznawania się z dowodem rzeczowym, którego sprowadzenie na rozprawę napotyka na znaczne trudności (proj. art. 396 § 1, 1a, 3 i 4 k.p.k.)
 • wydłużenie maksymalnego czasu trwania przerwy w rozprawie (proj. art. 401 § 2 k.p.k.)
 • wprowadzenie zasady uznania z mocy prawa za ujawnione nieodczytanych protokołów i dokumentów, podlegających odczytaniu na rozprawie, z chwilą zamknięcia przewodu sądowego (proj. art. 405 k.p.k.)

wyrokowanie

 • zniesienie obowiązku podawania ustnych motywów rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy nikt nie stawił się na ogłoszenie wyroku (proj. art. 418 § 3 k.p.k.)
 • poszerzenie zakresu uzupełniania wyroku postanowieniem na posiedzeniu (proj. art. 420 § 1-3 k.p.k.)  
 • wprowadzenie bezwzględnego obowiązku doręczania oskarżonemu pozbawionemu wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, odpisu tego wyroku (proj. art. 422 § 2a k.p.k.)
 • zmiana zasad liczenia terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku (proj. art. 423 § 1 k.p.k.)
 • wprowadzenie obowiązku sporządzania uzasadnienia wyroku na formularzu według ustalonego wzoru, także w postępowaniu odwoławczym, nakazowym i przyspieszonym, wyłączeniem wyroków wydawanych przez Sąd Najwyższy (proj. art. 424 § 4 i 5, art. 457 § 3, art. 504 § 2, art. 517h § 2 i 518 k.p.k.)

Dział IX. Postępowanie odwoławcze

przepisy ogólne

 • wprowadzenie możliwości zaskarżenia postanowienia o zawieszeniu postępowania wydanego po raz pierwszy przez sąd odwoławczy; zmiana liczebności składu orzekającego w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących nałożenia kary porządkowej lub w przedmiocie kosztów procesu (proj. art. 426 § 2 k.p.k.)
 • ograniczenie zakresu środka odwoławczego w kwestii nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu (proj. art. 427 § 3a k.p.k.)
 • wyłączenie odpowiedniego stosowania przepisów o rodzajach orzeczeń sądu odwoławczego do rozpoznania środka odwoławczego od uzasadnienia orzeczenia (proj. art. 437 k.p.k.)
 • doprecyzowanie podstaw odwoławczych dot. obrazy prawa materialnego (proj. art. 438 § 1 pkt 1 i 1a k.p.k.)
 • doprecyzowanie zakresu wskazań sądu odwoławczego w sytuacji przekazania sprawy do ponownego rozpoznania (proj. art. 442 § 3 k.p.k.)
 • doprecyzowanie zasad i trybu zaskarżania uzasadnień wyroków (proj. art. 443a k.p.k.)

apelacja

 • wyłączenie możliwości podnoszenia w apelacji zarzutów, których uwzględnienie może nastąpić w trybie sprostowania omyłki pisarskiej, uzupełnienia postanowieniem lub orzekania o kosztach (proj. art. 447 § 6 k.p.k.)
 • poszerzenie przesłanek do orzekania w trybie odwoławczym w składzie jednego sędziego w postępowaniu prywatnoskargowym(proj. art. 449 § 2 k.p.k.)
 • poszerzenie zakresu uzupełnienia uzasadnienia wyroku przez sąd pierwszej instancji na polecenie sądu odwoławczego oraz wprowadzenie możliwości uzupełnienia wniesionej przez stronę apelacji (proj. art. 449a § 1 i 3 k.p.k.)
 • poszerzenie przesłanek oddalenia wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy (proj. art. 452 § 2 k.p.k.)
 • wprowadzenie możliwości odstąpienia od ustnego sprawozdania w sądzie odwoławczym (proj. art. 453 § 1a k.p.k.)
 • ograniczenie zakresu zakazu ne peius w sądzie odwoławczym(proj. art. 454 k.p.k.)

Dział X. Postępowania szczególne

postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

 • modyfikacja zapisów dotyczących niestawiennictwa stron na posiedzeniu pojednawczym i rozprawie głównej w sprawach z oskarżenie prywatnego (proj. art. 491 § 1 i art. 496 § 3 k.p.k.)

postępowanie nakazowe

 • poszerzenie gwarancji procesowych pokrzywdzonego w postępowaniu nakazowym (proj. art. 505 k.p.k.)

postępowanie przyspieszone

 • poszerzenie gwarancji procesowych związanych z możliwością zaskarżenia wyroku w postępowaniu przyspieszonym (proj. art. 517h § 1 k.p.k.)
 • zmiana przesłanek uchylenia wyroku i przekazania sprawy prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych (proj. art. 517i §1 k.p.k.)

Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

kasacja

 • dopuszczenie możliwości sporządzenia i podpisania kasacji przez adwokata albo radcę prawnego, niebędących obrońcą lub pełnomocnikiem (proj. art. 526 § 2 k.p.k.)
 • dopuszczenie uwzględnienia kasacji w całości na posie- 10 dzeniu bez udziału stron, jeżeli jest oczywiście zasadna (proj. 535 § 5 k.p.k.)
 • wyłączenie możliwości uchylenia wyroku sądu odwoławczego z powodu braków w uzasadnieniu w zakresie motywów rozstrzygnięcia oraz zasadności lub niezasadności zarzutów i wniosków apelacji (proj. art. 536a k.p.k.)

skarga na wyrok sądu odwoławczego

 • zmiany wynikowe (proj. art. 539f k.p.k.)

wznowienie postępowania

 • zmiany wynikowe (proj. art. 545 § 1 k.p.k.)

Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

 • dodanie skargi nadzwyczajnej, jako podstawy ubiegania się o odszkodowanie (proj. art. 552 § 1 k.p.k.)
 • wskazanie uczestnika postępowania w postaci organu reprezentującego Skarb Państwa w postępowaniu odszkodowawczym (proj. art. 554 § 2a i 2b k.p.k.), zmiany techniczne (proj. art. 554 § 3 k.p.k.)

Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

 • wyłączenie możliwości cofnięcia przez osobę ściganą zgody na przekazanie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i oświadczenia o zrzeczeniu się korzystania z prawa wyłączenia ścigania za przestępstwa inne niż te, które stanowiły podstawę przekazania lub wykonania orzeczonych wobec niej za te przestępstwa kar pozbawienia wolności albo innych środków polegających na pozbawieniu wolności – w odniesieniu do czynów popełnionych przed przekazaniem (proj. art. 607e § 3a k.p.k.)

Dział XIV. Koszty procesu

zasądzenie kosztów procesu

 • wprowadzenie możliwości orzekania, że koszty procesu w całości lub w części ponosi oskarżony w razie umorzenia postępowania, ze względu na cofnięcie wniosku o ściganie, po rozpoczęciu przewodu sądowego (proj. art. 632a § 3 k.p.k.)

Opracowano na podstawie uzasadnienia projektu z dnia 4 grudnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw


KODEKS KARNY WYKONAWCZY

CZĘŚCI USTAWY

OBSZARY ZMIAN

PROPONOWANE ZMIANY

Rozdział IV. Postępowanie wykonawcze

wykonywanie orzeczeń

 • doprecyzowanie rodzajów orzeczeń, które stają się wykonalne z chwilą uprawomocnienia w kontekście wszczęcia postępowania wykonawczego (proj. art. 9 § 2 k.k.w.)

Rozdział XII. Środki karne, środki kompensacyjne przepadek

zakazy, nakaz i obowiązek

 • wprowadzenie obowiązku bezzwłocznego powiadomienia przez sąd odwoławczy pracodawcy skazanego, wykonującego zawodowo czynności związane z prowadzeniem pojazdów w razie orzeczenia wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów (proj. art. 182 § 1 k.k.w.)

Rozdział XXI. Objaśnienie wyrażeń ustawowych

objaśnienie pojęć

 • zmiany techniczno-legislacyjne (proj. art. 242 § 4 k.k.w.)

Opracowano na podstawie uzasadnienia projektu z dnia 4 grudnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

CZĘŚCI USTAWY

OBSZARY ZMIAN

PROPONOWANE ZMIANY

Dział II. Sąd

wyłączenie sędziego

 • poszerzenie katalogu przepisów k.p.k., stosowanych odpowiednio do wyłączenia sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (proj. art. 16 § 1 k.p.w.)

Dział IV. Czynności procesowe

doręczanie wyroku wydanego na posiedzeniu

 • uchylenie obowiązku doręczania stronie z urzędu wyroku wydanego na posiedzeniu, w sytuacji, gdy w nim nie uczestniczyła (art. 35 § 3 k.p.w.)

Dział VIII. Postępowanie zwyczajne

wszczęcie postępowania, orzekanie przed rozprawą

 • ujednolicenie kręgu podmiotów, którym przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (proj. art. 59 § 2 k.p.w.)

Dział X. Środki odwoławcze

sporządzenie uzasadnienia

 • wprowadzenie zasady sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, zmieniającego wyrok sądu pierwszej instancji, wyłącznie na żądanie strony (proj. art. 107 § 2 k.p.w.)

Opracowano na podstawie uzasadnienia projektu z dnia 4 grudnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 

Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Udział w marszu 4 czerwca. Co myślą Polacy? SONDAŻ

  54 proc. ankietowanych wątpi w to, że marsz organizowany 4 czerwca przez opozycję będzie sukcesem - wynika z sondażu Instytutu Badań Pollster wykonanego na zlecenie "Super Expressu”. Przeciwnego zdania jest 46 proc. badanych.

  Ministerstwo Sprawiedliwości zaostrza kary dla pijanych kierowców

  Ochrona bezpieczeństwa na drogach i zwalczanie groźnych zachowań nieodpowiedzialnych kierowców. To cel, który Ministerstwo Sprawiedliwości konsekwentnie realizuje, zaostrzając kary dla przestępców drogowych - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

  Wiadomo, kiedy będą wypłaty 800 plus

  800 plus. Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wychowawczego wzrośnie z kwoty 500 zł do 800 zł - zakłada opublikowany w piątek projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

  Rodzicu, pamiętaj o złożeniu wniosku na nowe 500+

  Pierwsze 600 mln zł zostało przelanych na konta rodziców. 1 czerwca rozpoczął się kolejny roczny okres wypłaty świadczenia Rodzina 500+. Tak, jak dotychczas w każdym miesiącu będzie dziesięć terminów wypłat. Zdecydowana większość rodziców i opiekunów zachowała dotychczasowy termin wypłat, co ułatwia planowanie domowego budżetu. 

  Niedrożność porażenna jelit - przyczyny, objawy i pilna konieczność interwencji medycznej

  Niedrożność porażenna jelit, znana również jako niedrożność paraliżująca, to stan, w którym mięśnie jelit tracą zdolność do skurczów i prawidłowego poruszania pokarmem. Jest to poważny problem, który prowadzi do zahamowania ruchów perystaltycznych jelit, co uniemożliwia przemieszczanie się pokarmu wzdłuż przewodu pokarmowego.

  800+ od 2024 roku - ruszyły konsultacje projektu ustawy. Kto dostanie wyższe świadczenie wychowawcze?

  1 czerwca 2023 r. w przedszkolu w Żabiej Woli Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki ogłosił rozpoczęcie konsultacji dotyczących ustawy, która zwiększa świadczenie „Rodzina 500+” do 800 zł miesięcznie.

  „Dyrektywa plastikowa” od 1 lipca 2024 r. Zniknie wiele produktów jednorazowych!

  Polska wdraża „dyrektywę plastikową”. Z półek zniknie wiele produktów jednorazowych. Zmiany od 1 lipca 2024 roku.

  Umył psa w myjni samochodowej. Stanie przed sądem

  Zarzut znęcania się nad zwierzęciem usłyszał 45-letni oświęcimianin, który umył psa w myjni samochodowej przy użyciu znajdujących się tam detergentów i lancy z wodą pod ciśnieniem – podała w środę oświęcimska policja. Zatrzymany stanie przed sądem.

  500 plus 2023 - wniosek, terminy, wypłata. Kiedy złożyć wniosek i jakich błędów nie można popełnić?

  Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że gdy rodzic złoży wniosek o 500 plus do 31 maja 2023 r., otrzyma prawo do świadczenia od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 roku. Błędów we wnioskach jest mniej niż w ubiegłym roku, ale wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy dwoje rodziców wnioskuje na to samo dziecko – wskazuje rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

  Dzień Dziecka. Roduś nauczy dzieci chronić dane osobowe

  Z Rodusiem chronimy dane osobowe – to tytuł e-lekcji, na którą uczniów klas 1–3 zaprosił Urząd Ochrony Danych Osobowych. Lekcja ma na celu m.in. nauczenie dzieci ochrony swoich danych osobowych. Wydarzenie odbędzie się w Dzień Dziecka.

  1 czerwca - XXIX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

  W Międzynarodowym Dniu Dziecka uczniowie będą obradować na XXIX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznej sesji związany jest z 80. rocznicą wybuchu powstania w getcie warszawskim, dotyczy walki zbrojnej żydowskich organizacji bojowych.

  Rynek pracy - czym jest i jakie stoją przed nim wyzwania?

  Rynek pracy jest często używanym pojęciem w kontekście poszukiwania pracy. Jak można go zdefiniować? Jakim wyzwaniom obecnie podlega?

  Zachowek po zmianach w 2023 r.

  Czym jest zachowek i komu przysługuje? Jakie zmiany weszły w życie 22 maja 2023 r.? Oto najważniejsze informacje.

  Jak podróżować z dzieckiem po Unii Europejskiej?

  O czym warto pamiętać, gdy podróżujemy z dzieckiem samolotem, autem lub pociągiem? Jakie dokumenty są niezbędne? Na co zwrócić uwagę, wybierając hotel?

  Wszystko zaczyna się od fundatora, czyli o roli założyciela fundacji rodzinnej

  Jaka jest rola fundatora w fundacji rodzinnej? Jakie możliwości i kompetencje daje fundatorowi konstrukcja prawna fundacji rodzinnej? 

  Dzień Dziecka 2023. 10 pomysłów na wspólne spędzenie czasu

  Dzień Dziecka coraz bliżej, a to doskonała okazja na prezent w postaci wspólnie spędzonego czasu. Oto 10 propozycji, z których każdy znajdzie coś dla siebie. 

  Czy urzędnicy otrzymają wynagrodzenie za nadgodziny?

  Obecne regulacje sprawiają, że zatrudnieni w służbie cywilnej otrzymują za nadgodziny czas wolny, a nie wynagrodzenie. Jednak planowane zmiany w prawie zakładają większą elastyczność w tym zakresie i umożliwienie zapłaty za nadgodziny dla urzędników.

  Stan klęski żywiołowej

  Stan klęski żywiołowej – stan nadzwyczajny, który może zostać wprowadzony w celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia.

  Stan wyjątkowy

  Stan wyjątkowy – stan nadzwyczajny, który może zostać wprowadzony w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego.

  Stan wojenny

  Stan wojenny – stan nadzwyczajny, który może zostać wprowadzony w sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, w razie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa, agresji zbrojnej lub zobowiązań sojuszniczych do wspólnej obrony.

  Fiskus sprawdza podatników w social mediach

  Fiskus sprawdza podatników na Facebooku, Instagramie i platformach handlowych. Przeglądając zdjęcia i ogłoszenia, skarbówka szuka informacji o osobach, które nie płacą podatków, zaniżają ich wysokość, prowadzą działalność gospodarczą bez rejestracji lub traktują wydatki wakacyjne jak koszty podróży służbowej - podaje Prawo.pl.

  II Ogólnopolski Moot Court z Prawa i Postępowania Karnego

  Konkurs jest doskonałą okazją, aby przećwiczyć w praktyce umiejętności konstruowania argumentów, pisania pism procesowych oraz pracy w zespole. 

  4200 złotych płacy minimalnej pułapką dla przedsiębiorców?

  Przedsiębiorcy nie dyskutują z koniecznością podnoszenia płac pracownikom, ale mają realne obawy, że kolejny skok może być dla wielu branż trudny do udźwignięcia. Czy pracodawcy będą stawiać na automatyzację?

  Granica z Białorusią. Rosyjskie i białoruskie naczepy nie przejadą

  Ruch towarowy na granicy z Białorusią dla pojazdów zarejestrowanych w Rosji i na Białorusi zostanie całkowicie zawieszony od 1 czerwca. Obecna decyzja dotyczy w praktyce zarejestrowanych w tych państwach naczep – ruch ciężarówek został zawieszony jeszcze w lutym. 

  Fundacja rodzinna

  Fundacja rodzinna jest sposobem na sukcesję. Pozwala bowiem zapewnić ciągłość działania firmy. Jakie przepisy regulują działalność fundacji rodzinnej?