REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Duże zmiany w procesie karnym - przewodnik po nowelizacji

Duże zmiany w procesie karnym - przewodnik po nowelizacji
Duże zmiany w procesie karnym - przewodnik po nowelizacji

REKLAMA

REKLAMA

Nadchodzą duże zmiany w polskim procesie karnym - projekt z dnia 4 grudnia 2018 r. zawiera propozycję nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, a także Kodeksu karnego wykonawczego oraz Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Nowe przepisy mają przyspieszyć postępowanie poprzez rezygnację ze zbędnego formalizmu, wprowadzić ułatwienia dla uczestników postępowania, związanych z udziałem w nim, oraz zapewnić szersze zabezpieczenie interesu społecznego w postępowaniu. Zapraszamy do zapoznania się z przewodnikiem po zmianach.

Poniżej znajdą państwo przewodnik po zmianach w postępowaniu karnym, które zostały zaproponowane w projekcie z dnia 4 grudnia 2018 - tekst projektu dostępny tutaj. Plan przewodnika:

REKLAMA

 • strony 1-3 - zmiany dotyczące Kodeksu postępowania karnego;
 • strona 4 - zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym;
 • strona 5 - zmiany w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Do najważniejszych zmian w procedurze karnej zaproponowanych w najnowszym projekcie zaliczyć należy:

 • ogólne usprawnienie procesu karnego poprzez m.in. ograniczenie zasady bezpośredniości na rozprawie głównej. Jeżeli nie będzie to konieczne, sąd nie będzie miał obowiązku sprowadzenia na salę rozpraw dowodów rzeczowych. Ponadto zdecydowano się na usunięcie konieczności wymieniania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, które zostają zaliczone w poczet materiału dowodowego;
 • ograniczenie obstrukcji procesowej - zaproponowano by, nawet w razie zaistnienia obiektywnej przeszkody do rozpoznania sprawy w postaci usprawiedliwionej nieobecności strony – sąd mógł przeprowadzić, w niezbędnym zakresie dowody, nie byłby zaś w takich warunkach uprawniony do dokonywania innych czynności procesowych;
 • zmiany w formularzach uzasadnienia wyroków;
 • zmiany dotyczące przesłuchań świadków - możliwość odstąpienia od takiego przesłuchania pokrzywdzonego, którego zeznania nie miałyby istotnego znaczenia dla dokonania ustaleń faktycznych;
 • zmiany dotyczące uprawnień pokrzywdzonego - np. przedłużenie terminu, do którego pokrzywdzony w sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek może ów wniosek cofnąć – aż do czasu zamknięcia przewodu sądowego; wprowadzenie obowiązku doręczania odpisu wyroku nakazowego pokrzywdzonemu.
 • doręczenia - obowiązek uczestników postępowania do wskazywania swoich adresów poczty elektronicznej; możliwość upoważnienia przez osobę niepełnosprawną, czy obłożnie chorą dowolnie wybranej osoby do odbioru pism na poczcie;
 • postępowania odszkodowawcze - wprowadzenie nowego organu, biorącego udział w postępowaniu o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, dbającego o interesy Skarbu Państwa. 

Poniżej szczegółowy wykaz proponowanych zmian. 

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO

CZĘŚCI USTAWY

OBSZARY ZMIAN

PROPONOWANE ZMIANY

Dział I. Przepisy wstępne

ściganie na wniosek, zezwolenie władzy, zawiadomienie o wszczęciu i ukończeniu postępowania

 • wydłużenie terminu do cofnięcia wniosku o ściganie do momentu zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej (proj. art. 12 § 3 k.p.k.)
 • doprecyzowanie zasad uzyskiwania wniosku o ściganie (proj. art. 13 § 2 k.p.k.)
 • wprowadzenie zasady informowania samorządu zawodowego o ukończeniu postępowania przeciwko członkowi samorządu (proj. art. 21 § 1a k.p.k.)

Dział II. Sąd

właściwość i skład sądu

 • wprowadzenie zasad rozstrzygania sporów kompetencyjnych pomiędzy sądami różnego rzędu (proj. art. 38 § 1 k.p.k.)

Dział III. Strony, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny, podmiot zobowiązany, właściciel przedsiębiorstwa zagrożonego przepadkiem

pokrzywdzony

 • określenie organu właściwego do ustanawiania kuratora małoletniego pokrzywdzonego (proj. art. 51 § 2a k.p.k.)

oskarżyciel posiłkowy

 • uszczegółowienie zasad wnoszenia subsydiarnego aktu oskarżenia (proj. art. 55 § 1, 2a i 4 k.p.k.)
 • zmiany w zakresie uprawnień oskarżycieli posiłkowych (proj. art. 56 § 1a i 3 k.p.k.)
 • zmiany dotyczące zasad odstępowania od oskarżenia (proj. art. 57 § 1a k.p.k.)

oskarżony

 • uregulowanie sposobu przekazywania wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu przez organ prowadzący postępowanie przygotowawcze (proj. art. 81a § 3 k.p.k.)

obrońcy i pełnomocnicy

 • poszerzenie zakresu odesłań z przepisów dotyczących obrońcy w stosunku do pełnomocników (proj. art. 88 § 1 k.p.k.)

Dział IV. Czynności procesowe

orzeczenia, zarządzenia i polecenia

 • doprecyzowanie zasad orzekania o karze w sytuacji konieczności zastosowania reguł intertemporalnych (proj. art. 95aa § 1, 2 i 3 k.p.k.) 
 • wprowadzenie możliwości utrwalania przez strony dźwięku z przebiegu posiedzenia (proj. art. 95b § 2a k.p.k.) 
 • zmiana przesłanek udziału stron oraz osób niebędących stronami w posiedzeniu (proj. art. 96 § 1 i 2 k.p.k.) 
 • zmiany w zakresie ogłaszania i doręczania orzeczeń oraz zarządzeń (proj. art. 100 § 1, 1a, 3, 4 i 6 k.p.k.)

porządek czynności procesowych

 • określenie konsekwencji niestawiennictwa strony w kontekście przeprowadzenia czynności procesowej (proj. art. 117 § 3a k.p.k.)
 • doprecyzowanie wymogów formalnych pisma procesowego (proj. art. 119 § 1 pkt 2 k.p.k.) 
 • określenie podmiotu, do którego odnoszą się konsekwencje braków formalnych pisma procesowego (proj. art. 120 § 1 k.p.k.)

doręczenia

 • poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych oraz sposobów doręczeń wezwań, zawiadomień i innych pism (proj. art. 131 § 1 i 2 k.p.k.)
 • wprowadzenie możliwości doręczenia pism w postępowaniu karnym na adres skrytki pocztowej oraz skutków nieaktualizowania takich informacji (proj. art. 132 § 1a oraz art. 139 § 1 k.p.k.)
 • poszerzenie możliwości odbioru przesyłek przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego (proj. art. 133 § 2a i 2b k.p.k.)

protokoły

 • doprecyzowanie kategorii danych, których nie zamieszcza się w protokole z czynności w postępowaniu karnym (proj. art. 148a § 1 k.p.k.)

Dział V. Dowody

przepisy ogólne

 • poszerzenie katalogu przesłanek oddalenia wniosku dowodowego (proj. art. 170 § 1 pkt 6 k.p.k.)
 • wprowadzenie wyłączenia możliwości oddalenia niektórych kategorii wniosków dowodowych (proj. art. 170 § 1a k.p.k.)

świadkowie

 • wprowadzenie terminu do przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka (proj. art. 185a § 2 i art. 185c § 2 k.p.k.)
 • doprecyzowanie zasad przesłuchiwania małoletniego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania ukończył 15 lat oraz pokrzywdzonego przestępstwem z art. 197-199 k.k. (proj. art. 185a § 4 i art. 185c § 1a oraz 3-4 k.p.k.)

biegli, tłumacze, specjaliści

 • wprowadzenie odpowiedniego stosowania przepisów o biegłych do instytucji naukowej lub specjalistycznej, która ma wydać opinię w sprawie (proj. art. 193 § 2a k.p.k.)
 • zmiana zasad udostępniania powołanym biegłym dokumentów z akt sprawy (proj. art. 198 § 1, 1a i 1b k.p.k.)

wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego

 • poszerzenie zakresu badań osobopoznawczych w odniesieniu do oskarżonego (proj. art. 213 § 1 zdanie pierwsze k.p.k.)

Dział VI. Środki przymusu

zabezpieczenie majątkowe

 • umożliwienie odpowiedniego zastosowania przepisów dot. wniosku o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego do postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego (proj. art. 293 § 3 k.p.k.)

Dział VII. Postępowanie przygotowawcze

przepisy ogólne

 • poszerzenie sposobów doręczania pokrzywdzonemu informacji o zakończeniu sprawy (proj. art. 299a § 2 k.p.k.)
 • zmiana zasad pouczania pokrzywdzonego o przysługujących mu uprawnieniach (proj. art. 300 § 2 k.p.k.)
 • wprowadzenie możliwości odstąpienia w postępowaniu przygotowawczym od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka, jeżeli czynność ta nie jest niezbędna dla poczynienia ustaleń faktycznych (proj. art. 7 315a k.p.k.)

dochodzenie

 • wprowadzenie odpowiedniego stosowania proponowanych przepisów o odstąpieniu od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka do ograniczenia dochodzenia (proj. art. 325h § 2 k.p.k.)

czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym

 • ograniczenie możliwości zaskarżania ponownego postanowienia o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia do prokuratora nadrzędnego (proj. art. 330 § 2 k.p.k.)

akt oskarżenia

 • poszerzenie kategorii danych dot. oskarżonego, pokrzywdzonych i świadków, które muszą znaleźć się w akcie oskarżenia (proj. art. 332 § 1 pkt 1 oraz 333 § 3 k.p.k.)
 • wprowadzenie możliwości wniesienia przez prokuratora o zaniechanie wezwania i odczytanie na rozprawie zeznań świadków przebywających za granicą lub mających stwierdzić okoliczności, które nie są tak doniosłe, aby konieczne było bezpośrednie przesłuchanie świadków na rozprawie, w szczególności takie, którym oskarżony w wyjaśnieniach swych nie zaprzeczył (proj. art. 333 § 2 k.p.k.)
 • poszerzenie obowiązku informacyjnego wobec właściwych osób w zakresie przesłania aktu oskarżenia oraz przysługujących im uprawnień i ciążących na nich obowiązkach (proj. art. 334 § 3 zdanie pierwsze i 337a § 1 k.p.k.)

Dział VIII. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji

wstępna kontrola oskarżenia

 • zawężenie katalogu przypadków, w których prezes kieruje sprawę na posiedzenie (proj. art. 339 § 3 pkt 3 k.p.k.)
 • poszerzenie kręgu podmiotów, którym przysługuje zażalenie na orzeczenie w przedmiocie przepadku (proj. art. 340 § 2a k.p.k.)
 • doprecyzowanie wymogów formalnych treści wyroku warunkowo umarzającego postępowanie (proj. art. 342 §1 k.p.k.)
 • doprecyzowanie zasad pouczania oskarżonego przed uwzględnieniem wniosku o dobrowolne poddanie się karze (proj. art. 343 § 5a k.p.k.)
 • wprowadzenie możliwości orzekania w przedmiocie nieuwzględnienia wniosków o dobrowolne poddanie się karze, wydanie wyroku skazującego bez postępowania dowodowego oraz warunkowe umorzenie postępowania na posiedzeniu, o którym nie zawiadomiono uczestników uprawnionych do stawiennictwa (proj. art. 343b k.p.k.)

przygotowanie rozprawy głównej

 • wprowadzenie możliwości odstąpienia przez sąd z urzędu od wzywania na rozprawę niektórych świadków (proj. art. 350a k.p.k.)
 • poszerzenie obowiązku informacyjnego wobec oskarżonego przy doręczeniu wezwania na rozprawę lub zawiadomienia o jej terminie (proj. art. 353 § 4 k.p.k.)

przepisy ogólne o rozprawie głównej

 • wyłączenie ponawiania wniosków dowodowych, opartych na tych samych podstawach faktycznych (proj. art. 368 § 2 k.p.k.)
 • wprowadzenie możliwości prowadzenia posiedzenia, mimo niestawiennictwa oskarżonego, którego obecność jest obowiązkowa (proj. art. 377 § 3 k.p.k.)
 • wprowadzenie warunkowej możliwości przeprowadzania czynności dowodowych, mimo nieobecności oskarżonego lub obrońcy na rozprawie (proj. art. 378a k.p.k.)

rozpoczęcie rozprawy głównej

 • doprecyzowania zasad udziału pokrzywdzonego w rozprawie (proj. art. 384 § 2 k.p.k.)

przewód sądowy

 • ograniczenie obowiązku informacyjnego wobec oskarżonego na rozprawie głównej (proj. art. 386 § 1 k.p.k.)
 • wprowadzenie obowiązku pouczenia o treści art. 447 § 5 (projektowany 387 § 1a) - doprecyzowanie zasad odczytania protokołów z zeznań świadków (proj. art. 391 § 1 k.p.k.)  
 • doprecyzowanie zasad odczytywania informacji na temat osoby oskarżonego oraz protokołów i dokumentów na rozprawie (proj. art. 394 § 1 i 2 oraz art. 394a k.p.k.)
 • rezygnacja z obligatoryjnego sprowadzania dowodów rzeczowych na rozprawę (art. 395 k.p.k.)
 • modyfikacja zasad zapoznawania się z dowodem rzeczowym, którego sprowadzenie na rozprawę napotyka na znaczne trudności (proj. art. 396 § 1, 1a, 3 i 4 k.p.k.)
 • wydłużenie maksymalnego czasu trwania przerwy w rozprawie (proj. art. 401 § 2 k.p.k.)
 • wprowadzenie zasady uznania z mocy prawa za ujawnione nieodczytanych protokołów i dokumentów, podlegających odczytaniu na rozprawie, z chwilą zamknięcia przewodu sądowego (proj. art. 405 k.p.k.)

wyrokowanie

 • zniesienie obowiązku podawania ustnych motywów rozstrzygnięcia w sytuacji, gdy nikt nie stawił się na ogłoszenie wyroku (proj. art. 418 § 3 k.p.k.)
 • poszerzenie zakresu uzupełniania wyroku postanowieniem na posiedzeniu (proj. art. 420 § 1-3 k.p.k.)  
 • wprowadzenie bezwzględnego obowiązku doręczania oskarżonemu pozbawionemu wolności, który nie ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, odpisu tego wyroku (proj. art. 422 § 2a k.p.k.)
 • zmiana zasad liczenia terminu do sporządzenia uzasadnienia wyroku (proj. art. 423 § 1 k.p.k.)
 • wprowadzenie obowiązku sporządzania uzasadnienia wyroku na formularzu według ustalonego wzoru, także w postępowaniu odwoławczym, nakazowym i przyspieszonym, wyłączeniem wyroków wydawanych przez Sąd Najwyższy (proj. art. 424 § 4 i 5, art. 457 § 3, art. 504 § 2, art. 517h § 2 i 518 k.p.k.)

Dział IX. Postępowanie odwoławcze

przepisy ogólne

 • wprowadzenie możliwości zaskarżenia postanowienia o zawieszeniu postępowania wydanego po raz pierwszy przez sąd odwoławczy; zmiana liczebności składu orzekającego w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących nałożenia kary porządkowej lub w przedmiocie kosztów procesu (proj. art. 426 § 2 k.p.k.)
 • ograniczenie zakresu środka odwoławczego w kwestii nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu (proj. art. 427 § 3a k.p.k.)
 • wyłączenie odpowiedniego stosowania przepisów o rodzajach orzeczeń sądu odwoławczego do rozpoznania środka odwoławczego od uzasadnienia orzeczenia (proj. art. 437 k.p.k.)
 • doprecyzowanie podstaw odwoławczych dot. obrazy prawa materialnego (proj. art. 438 § 1 pkt 1 i 1a k.p.k.)
 • doprecyzowanie zakresu wskazań sądu odwoławczego w sytuacji przekazania sprawy do ponownego rozpoznania (proj. art. 442 § 3 k.p.k.)
 • doprecyzowanie zasad i trybu zaskarżania uzasadnień wyroków (proj. art. 443a k.p.k.)

apelacja

 • wyłączenie możliwości podnoszenia w apelacji zarzutów, których uwzględnienie może nastąpić w trybie sprostowania omyłki pisarskiej, uzupełnienia postanowieniem lub orzekania o kosztach (proj. art. 447 § 6 k.p.k.)
 • poszerzenie przesłanek do orzekania w trybie odwoławczym w składzie jednego sędziego w postępowaniu prywatnoskargowym(proj. art. 449 § 2 k.p.k.)
 • poszerzenie zakresu uzupełnienia uzasadnienia wyroku przez sąd pierwszej instancji na polecenie sądu odwoławczego oraz wprowadzenie możliwości uzupełnienia wniesionej przez stronę apelacji (proj. art. 449a § 1 i 3 k.p.k.)
 • poszerzenie przesłanek oddalenia wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy (proj. art. 452 § 2 k.p.k.)
 • wprowadzenie możliwości odstąpienia od ustnego sprawozdania w sądzie odwoławczym (proj. art. 453 § 1a k.p.k.)
 • ograniczenie zakresu zakazu ne peius w sądzie odwoławczym(proj. art. 454 k.p.k.)

Dział X. Postępowania szczególne

postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

 • modyfikacja zapisów dotyczących niestawiennictwa stron na posiedzeniu pojednawczym i rozprawie głównej w sprawach z oskarżenie prywatnego (proj. art. 491 § 1 i art. 496 § 3 k.p.k.)

postępowanie nakazowe

 • poszerzenie gwarancji procesowych pokrzywdzonego w postępowaniu nakazowym (proj. art. 505 k.p.k.)

postępowanie przyspieszone

 • poszerzenie gwarancji procesowych związanych z możliwością zaskarżenia wyroku w postępowaniu przyspieszonym (proj. art. 517h § 1 k.p.k.)
 • zmiana przesłanek uchylenia wyroku i przekazania sprawy prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych (proj. art. 517i §1 k.p.k.)

Dział XI. Nadzwyczajne środki zaskarżenia

kasacja

 • dopuszczenie możliwości sporządzenia i podpisania kasacji przez adwokata albo radcę prawnego, niebędących obrońcą lub pełnomocnikiem (proj. art. 526 § 2 k.p.k.)
 • dopuszczenie uwzględnienia kasacji w całości na posie- 10 dzeniu bez udziału stron, jeżeli jest oczywiście zasadna (proj. 535 § 5 k.p.k.)
 • wyłączenie możliwości uchylenia wyroku sądu odwoławczego z powodu braków w uzasadnieniu w zakresie motywów rozstrzygnięcia oraz zasadności lub niezasadności zarzutów i wniosków apelacji (proj. art. 536a k.p.k.)

skarga na wyrok sądu odwoławczego

 • zmiany wynikowe (proj. art. 539f k.p.k.)

wznowienie postępowania

 • zmiany wynikowe (proj. art. 545 § 1 k.p.k.)

Dział XII. Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia

odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie

 • dodanie skargi nadzwyczajnej, jako podstawy ubiegania się o odszkodowanie (proj. art. 552 § 1 k.p.k.)
 • wskazanie uczestnika postępowania w postaci organu reprezentującego Skarb Państwa w postępowaniu odszkodowawczym (proj. art. 554 § 2a i 2b k.p.k.), zmiany techniczne (proj. art. 554 § 3 k.p.k.)

Dział XIII. Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych

wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

 • wyłączenie możliwości cofnięcia przez osobę ściganą zgody na przekazanie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i oświadczenia o zrzeczeniu się korzystania z prawa wyłączenia ścigania za przestępstwa inne niż te, które stanowiły podstawę przekazania lub wykonania orzeczonych wobec niej za te przestępstwa kar pozbawienia wolności albo innych środków polegających na pozbawieniu wolności – w odniesieniu do czynów popełnionych przed przekazaniem (proj. art. 607e § 3a k.p.k.)

Dział XIV. Koszty procesu

zasądzenie kosztów procesu

 • wprowadzenie możliwości orzekania, że koszty procesu w całości lub w części ponosi oskarżony w razie umorzenia postępowania, ze względu na cofnięcie wniosku o ściganie, po rozpoczęciu przewodu sądowego (proj. art. 632a § 3 k.p.k.)

Opracowano na podstawie uzasadnienia projektu z dnia 4 grudnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw


KODEKS KARNY WYKONAWCZY

CZĘŚCI USTAWY

OBSZARY ZMIAN

PROPONOWANE ZMIANY

Rozdział IV. Postępowanie wykonawcze

wykonywanie orzeczeń

 • doprecyzowanie rodzajów orzeczeń, które stają się wykonalne z chwilą uprawomocnienia w kontekście wszczęcia postępowania wykonawczego (proj. art. 9 § 2 k.k.w.)

Rozdział XII. Środki karne, środki kompensacyjne przepadek

zakazy, nakaz i obowiązek

 • wprowadzenie obowiązku bezzwłocznego powiadomienia przez sąd odwoławczy pracodawcy skazanego, wykonującego zawodowo czynności związane z prowadzeniem pojazdów w razie orzeczenia wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów (proj. art. 182 § 1 k.k.w.)

Rozdział XXI. Objaśnienie wyrażeń ustawowych

objaśnienie pojęć

 • zmiany techniczno-legislacyjne (proj. art. 242 § 4 k.k.w.)

Opracowano na podstawie uzasadnienia projektu z dnia 4 grudnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 

Dalszy ciąg materiału pod wideo

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA

CZĘŚCI USTAWY

OBSZARY ZMIAN

PROPONOWANE ZMIANY

Dział II. Sąd

wyłączenie sędziego

 • poszerzenie katalogu przepisów k.p.k., stosowanych odpowiednio do wyłączenia sędziego i referendarza sądowego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (proj. art. 16 § 1 k.p.w.)

Dział IV. Czynności procesowe

doręczanie wyroku wydanego na posiedzeniu

 • uchylenie obowiązku doręczania stronie z urzędu wyroku wydanego na posiedzeniu, w sytuacji, gdy w nim nie uczestniczyła (art. 35 § 3 k.p.w.)

Dział VIII. Postępowanie zwyczajne

wszczęcie postępowania, orzekanie przed rozprawą

 • ujednolicenie kręgu podmiotów, którym przysługuje zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (proj. art. 59 § 2 k.p.w.)

Dział X. Środki odwoławcze

sporządzenie uzasadnienia

 • wprowadzenie zasady sporządzenia uzasadnienia wyroku sądu odwoławczego, zmieniającego wyrok sądu pierwszej instancji, wyłącznie na żądanie strony (proj. art. 107 § 2 k.p.w.)

Opracowano na podstawie uzasadnienia projektu z dnia 4 grudnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/15
Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
od 1 stycznia i od 1 lipca
od 1 stycznia i od 1 czerwca
od 1 lutego i od 1 lipca
Następne
Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Renta rodzinna z ZUS. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu

Renta rodzinna z ZUS. Od początku czerwca uczniowie i studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, mogą więcej dorobić do swojego świadczenia. Zmieniły się kwoty graniczne przychodu, które będą obowiązywać do końca sierpnia.

ZUS: Ważne zmiany dla nauczycieli od 1 września 2024 r. Więcej osób skorzysta z tzw. kompensówki i wcześniejszej emerytury stażowej

ZUS informuje, że od 1 września 2024 r. więcej nauczycieli będzie mogło skorzystać z nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego (potocznie zwanego "kompensówką") oraz z wcześniejszej emerytury stażowej. 

Osiem lat więzienia za znęcanie się i usiłowanie zabójstwa ośmiomiesięcznego dziecka

Sąd Apelacyjny w Białymstoku utrzymał w piątek karę ośmiu lat więzienia dla młodego mężczyzny oskarżonego o znęcanie się i usiłowanie zabójstwa dziecka swojej ówczesnej partnerki. Skazany ma też zapłacić 80 tys. zł zadośćuczynienia. Wyrok jest prawomocny.

Głosowanie korespondencyjne dla wszystkich. Wystarczy zamiar zgłosić wójtowi gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców do 13 dnia przed dniem wyborów. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu wyborczego

Sejm przyjął w piątek nowelizację Kodeksu wyborczego, autorstwa KO, rozszerzającą uprawnienie do głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenckich, do Sejmu i Senatu oraz do Parlamentu Europejskiego na wszystkich wyborców.

REKLAMA

“Jak uniknąć ogromnych podwyżek energii”. MKiŚ ostrzega

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ostrzega przed stronami internetowymi, wiadomościami sms, zdjęciami wykorzystującymi wizerunki znanych osób zawierającymi linki wyłudzające dane. Grafiki i posty wzbudzające zaufanie z hasłem “jak uniknąć ogromnych podwyżek energii” pojawiły się w mediach społecznościowych. MKiŚ przypomina, że od 1 lipca 2024 r. będzie obowiązywała ustawa o czasowym ograniczeniu cen za energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło systemowe oraz o bonie energetycznym. Klikanie w niesprawdzone linki i fałszywe informacje na temat sposobów uniknięcia drastycznych podwyżek jest jednym ze sposobów wyłudzania danych, oszustw oraz prowadzenia działań dezinformacyjnych, których celem jest wywołanie paniki.

120,75 zł – o tyle wzrosną emerytury i renty w 2025 r. [Rada Ministrów przyjęła propozycję Ministry Agnieszki Dziemianowicz-Bąk]

W przyszłym roku emerytury i renty wzrosną o co najmniej 6,78%. Rząd zaproponuje Radzie Dialogu Społecznego pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 roku na ustawowym poziomie. Jakie to będą kwoty? 

"Pozbawienie źródła zarobkowania, mobbing, pozbawienie awansu, nagrody czy premii – to działania odwetowe". Ochrona sygnalistów idzie do podpisu Prezydenta

W piątek Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy o ochronie sygnalistów. Te zmiany mają istotny wpływ na zakres ochrony sygnalistów w Polsce. O czym warto wiedzieć?

Renta wdowia już w tym roku. Na początek 15 proc. drugiego świadczenia

Renta wdowia, która ma zostać wprowadzona już w tym roku, ma być krokiem w stronę poprawy sytuacji finansowej wdów i wdowców. Choć na początek będzie to tylko 15 proc. drugiego świadczenia, stopniowy wzrost do 50 proc. ma na celu długoterminowe wsparcie dla osób, które straciły swoich małżonków.

REKLAMA

Wyjazd do pracy za granicą – jak się przygotować?

Wakacje, które już za progiem, to doskonały okres, aby w czasie krótkiego, kilkutygodniowego, zagranicznego wyjazdu podreperować domowy budżet. Dla młodych ludzi może być to z kolei ekscytujące doświadczenie. Niezależnie od tego, z jakich powodów chcemy wyjechać, zawsze warto dobrze się przygotować. Najlepszym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób, które planują wyjechać po raz pierwszy, jest zgłoszenie się do agencji pośrednictwa pracy. Nie tylko pomoże ona w znalezieniu najlepszej oferty, ale też zajmie się wszelkimi formalnościami i dokładnie wyjaśni, jak przygotować się do wyjazdu. 

Jak uniknąć ekościemy (greenwashingu)? System weryfikacji technologii środowiskowych ETV

Innowacyjne technologie środowiskowe to szansa, aby sprostać pilnym wyzwaniom środowiskowym, przed którymi stoją Europa i świat. Jednak stopień ich komercjalizacji i zastosowanie w gospodarce nadal pozostają zaskakująco niskie pomimo  potrzeb rynku i rosnącego popytu. Przyczyną może być potrójne ryzyko niepowodzenia rynkowego: ryzyko związane z wdrażaniem technologii środowiskowej, ryzyko związane z wdrażaniem innowacji oraz ryzyko związane ze zwrotem kosztów inwestycji. Ograniczenie tych ryzyk przez twórców i dostawców technologii jest trudnym wyzwaniem, wymagającym dodatkowych narzędzi. Z pomocą może przyjść system weryfikacji technologii środowiskowych ETV, oparty na normie ISO 14034. 

REKLAMA