Kategorie

Pozew rozwodowy 2019 (wzór)

Wioleta Matela-Marszałek
Pozew o rozwód fot. shutterstock
Pozew o rozwód fot. shutterstock
Jak napisać pozew rozwodowy w 2019 r.? Gdzie należy złożyć pismo? Prezentujemy praktyczne wskazówki oraz prosty wzór.

Aktualny wzór pozwu można znaleźć w artykule pt. Pozew o rozwód bez orzekania o winie - wzór

Kto może wnieść pozew o rozwód?

Każdy z małżonków może żądać, aby sąd rozwiązał małżeństwo. Warunkiem jest tu trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Co do zasady rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia. Wyjątkiem są tu sytuacje, gdy drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo gdy odmowa jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Najnowsze zmiany w VAT. Sprawdź!

Sąd nie orzeknie również rozwodu, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Gdzie składamy pismo?

Pozew o rozwód wnosi się do sądu okręgowego właściwego ze względu na ostatnie wspólne miejsce zamieszkania małżonków, jeżeli choć jedno z nich ma tam miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Pismo podlega opłacie stałej w wysokości 600 zł. Można wnioskować o zwolnienie z kosztów sądowych.

Z orzeczeniem lub bez orzekania o winie

Co do zasady sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga o tym czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Sąd może orzec rozwód z winy powoda, pozwanego, obojga małżonków. Możliwe jest również orzeczenie rozwodu bez orzekania o winie, jednak tylko na zgodny wniosek stron. Gdy zatem powód wnosi o rozwód bez orzekania o winie, pozwany musi się zgodzić na takie rozstrzygnięcie.

Orzeczenie o winie ma wpływ nie tylko na długość procesu, ale również na późniejsze roszczenia alimentacyjne.

Małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i znajduje się w niedostatku może bowiem żądać od drugiego dostarczania środków utrzymania. Wysokość alimentów na małżonka powinna odpowiadać z jednej strony usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego, a z drugiej – możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Nie tylko niedostatek uzasadnia przyznanie alimentów. Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

„Nie sposób przyjąć istnienia obowiązku alimentacyjnego w sytuacji, gdy poziom życia obojga rozwiedzionych małżonków jest zbliżony” – wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2000 r. (sygn.. IV CKN 1222/00).

Rozstrzygnięcie sądu o rozwodzie bez orzekania o winie ma wpływ na koszty procesu, które zgodnie z art. 100 Kodeksu postępowania cywilnego mogą być wzajemnie zniesione lub stosunkowo rozdzielone.


Gdy małżonkowie posiadają dzieci

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci w pozwie należy wskazać, jakiego rozstrzygnięcia domagamy się w kwestii władzy rodzicielskiej, alimentów na dzieci oraz kontaktów.

Rodzice mogą przestawić sądowi wspólne porozumienie, dotyczące władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem. Sąd uwzględni taki plan, jeżeli jest on zgodny z dobrem dziecka. W braku takiego porozumienia sąd dokona samodzielnego rozstrzygnięcia. Może władzę rodzicielską przyznać obojgu rodzicom lub tylko jednemu z nich, ograniczając przy tym władzę rodzicielską drugiego do określonych praw i obowiązków. Jeżeli tylko jedno z rodziców otrzyma pełnię władzy rodzicielskiej, to właśnie z nim będzie mieszkało dziecko. W przypadku opieki naprzemiennej sąd określi miejsce pobytu dziecka. Ustalone kontakty będą dotyczyły głównie spotkań z tym rodzicem, z którym dziecko nie będzie mieszkało.

Jeżeli ubiegamy się o alimenty na dziecko, to należy określić ich wysokość. Pamiętajmy, iż kwota zasądzonych alimentów powinna odpowiadać potrzebom dziecka oraz możliwościom majątkowym rodzica.

Wspólne mieszkanie

W wyroku rozwodowym sąd orzeka o sposobie korzystania z mieszkania, które wspólnie zajmują małżonkowie. Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Podział majątku

W pozwie rozwodowym można wnosić o podział wspólnego majątku małżeńskiego. Sąd przeprowadzi podział, jeżeli nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Sąd sprawę o rozwód w pierwszej instancji rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

Próba mediacji

Kodeks postępowania cywilnego wymaga, by w pozwie znalazła się również informacja o tym, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.


Uzasadnienie

W uzasadnieniu powinny znaleźć się dowody na to, iż między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. „Rozkład pożycia jest trwały jeżeli ustały wszystkie więzi łączące małżonków, zupełny jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 12 marca 2010 r. (sygn. I Aca 51/10).

Jeżeli powód wnosi o rozwód z winy małżonka, należy tę winę także udowodnić, opisując niewłaściwe zachowania, które doprowadziły do rozpadu małżeństwa. Można poprzeć się dowodami z przesłuchania stron, świadków, a także innymi dowodami, które mogą być wykorzystywane w procesie cywilnym.

Uzasadnieniu podlegają wszystkie wnioski, jakie zawieramy w pozwie rozwodowym. Udowodnijmy zatem wysokość alimentów, o jakie się ubiegamy na siebie lub na dziecko. Opiszmy, dlaczego wnosimy o określone rozwiązanie w zakresie władzy rodzicielskiej czy kontaktów z dzieckiem. Jakie powody przemawiają za konkretnym rozstrzygnięciem w sprawie mieszkania.

Pozew o rozwód należy własnoręcznie podpisać.

Jeżeli chcemy, aby naszą sprawę o rozwód prowadził adwokat, powinniśmy udzielić mu pełnomocnictwa do prowadzenia tej sprawy.

Poniżej prosty wzór pozwu o rozwód.

Zapoznaj się również z naszym przykładowym pozwem o rozwód do pobrania TUTAJ

…………………………………………………………

(Miejscowość, data)

                                                                                                                                                                                                                                                                            Do Sądu Okręgowego w ...................................

                                                                                                                                                                                                                                                                            Wydział ... Cywilny

                                                                                                                                                                                                                                                                            (określenie sądu)

                                                                                                                                                                                                          Powód: ……………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                          ……………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                          ……………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                          (Imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL)

                                                                                                                                                                                                         Pozwany: ……………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                          ……………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                         ……………………………………………………….

                                                                                                                                                                                                         (Imię i nazwisko, adres zamieszkania)

POZEW O ROZWÓD

W imieniu własnym wnoszę o:

1. Rozwiązanie przez rozwód małżeństwa …....................……...........................….(imię i nazwisko powoda)  z …………………………………………………………… (imię i nazwisko pozwanego)

bez orzekania o winie/z winy małżonka/z winy obojga małżonków

2. Powierzenie ….............................………………………......................………...… (imię i nazwisko powoda/pozwanego) wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnym dzieckiem stron  .............................................................................................. (imię i nazwisko dziecka) urodzonego ...…………………………….r. w .................................................................. .

3. Ustalenie kontaktów małoletniego dziecka…………………………………..…..…. (imię nazwisko dzieckaz ………………………………………..………………………. (imię i nazwisko rodzica) w następujący sposób:

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Zobowiązanie ………...................................................... (imię i nazwisko pozwanego) do ponoszenia kosztów utrzymania małoletniej córki/syna stron .................................................................... (imię i nazwisko dziecka)  w wysokości ………. (słownie: ………...................…………………) złotych miesięcznie,

5. Zasądzenie od ……....................................... (imię i nazwisko powoda) na rzecz …….................................. (imię i nazwisko pozwanego) kosztów procesu według norm przepisanych.

Na podstawie art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. oświadczam, że strony nie podjęły próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, ponieważ pozwany nie wyraził na nie zgody.

Uzasadnienie

..................................................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Własnoręczny podpis)

Załączniki:

1. Odpis skrócony aktu małżeństwa
2. Odpisy skrócony aktu urodzenia małoletniego dziecka stron;
3. Odpis pozwu wraz z załącznikami

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j. t. Dz. U. z 2017 r., poz. 682);

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (j. t. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1360 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 300);

Polecamy serwis: Rozwody

Dowiedz się więcej z naszej publikacji
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Obowiązki biur rachunkowych z aktywnymi drukami online
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.