Kategorie

Umowa agencyjna - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
Umowa agencyjna jest używana w warunkach działalności gospodarczej. Na jej podstawie Agent podejmuje działalność w imieniu zlecającego przedsiębiorcy. Agent pośredniczy przy zawieraniu z klientami umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania ich w jego imieniu.

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa agencyjna


UMOWA AGENCYJNA

zawarta w dniu ....................... r. w ........................., pomiędzy:

1. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS .........................zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


oraz

2. ......................................... z siedzibą w .................................... przy ul. ...................................., numer KRS .........................zwanym dalej Agentem, reprezentowanym przez:

...........................................,

...........................................,


o następującej treści:

§ 1

1. Zleceniodawca powierza Agentowi prowadzenie w jego imieniu i na jego rzecz działalności polegającej na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów dostaw i sprzedaży z odbiorcami inwestycyjnymi.

2. Agent wykonuje również na rzecz Zleceniodawcy usługi dodatkowe polegające na promowaniu towarów Zleceniodawcy z wykorzystaniem dostarczonych przez Zleceniodawcę materiałów reklamowych.

3. Odbiorcami inwestycyjnymi, zwanymi dalej odbiorcami lub klientami są odbiorcy zamawiający towar Zleceniodawcy wyłącznie w celu wykorzystania w ramach prowadzonych inwestycji budowlanych.

4. Usługi świadczone przez Agenta będą wykonywane wyłącznie wobec klientów, z którymi Zleceniodawca nie miał wcześniej kontaktów handlowych.

5. W ramach niniejszej umowy Agent nie jest umocowany do zawierania umów z klientami inwestycyjnymi w imieniu Zleceniodawcy.

§ 2

Agent jest zobowiązany do:

1) stałego pośredniczenia w zawieraniu umów, o których mowa w § 1, z odbiorcami inwestycyjnymi poprzez:

a) informowanie odbiorców o warunkach koniecznych do zawarcia umowy, w szczególności w zakresie warunków płatności, zabezpieczeniach należności, cenach towarów znajdujących się w ofercie Zleceniodawcy (według cen z cennika sprzedaży), warunkach zamawiania towarów Zleceniodawcy, realizacji zamówień, warunkach przechowywania towarów Zleceniodawcy,

b) udzielenie potencjalnym odbiorcom wyczerpującej informacji o towarach Zleceniodawcy z wykorzystaniem materiałów reklamowych dostarczonych Agentowi przez Zleceniodawcę,

c) organizowanie spotkań handlowych (negocjacyjnych) z potencjalnymi odbiorcami oraz uczestniczeniu w spotkaniach Zleceniodawcy i odbiorcy,

d) informowanie Zleceniodawcy o prowadzonych rozmowach z potencjalnymi odbiorcami, terminach spotkań oraz warunkach ewentualnej współpracy Zleceniodawcy z odbiorcą bez zbędnej zwłoki,

2) rozpowszechniania materiałów reklamujących produkty Zleceniodawcy i prezentowania towarów Zleceniodawcy.

§ 3

Zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązany jest do:

1) wyposażenia Agenta w niezbędne materiały reklamowe i informacyjne związane z produkowanymi przez Zleceniodawcę towarami i przekazania Agentowi aktualnego cennika sprzedaży,

2) składania wskazanym przez Agenta potencjalnym odbiorcom ofert handlowych zgodnych z wynegocjowanymi przez Agenta cenami.

§ 4

Każda ze stron jest zobowiązana do zachowania lojalności i uczciwości kupieckiej wobec drugiej strony.

§ 5

Za pośrednictwo handlowe Agentowi przysługuje prowizja w wysokości .… % od wartości netto transakcji zrealizowanej za pośrednictwem Agenta według cennika sprzedaży Zleceniodawcy, jeżeli wszystkie należności zostały przez odbiorcę zapłacone.


§ 6

1. Zleceniodawca wypłaci prowizję po przedstawieniu faktury za miesięczne okresy rozliczeniowe.

2. Wypłata należnej Agentowi prowizji realizowana będzie przelewem na rachunek Agenta, ulokowany w ........................................, numer rachunku ...................................... w terminie trzydziestu dni od daty przedstawienia faktury.

3. Datą zapłaty prowizji będzie data złożenia przez Zleceniodawcę polecenia przelewu w banku.

§ 7

1. Zleceniodawca może dokonać zmiany cennika sprzedaży, informując Agenta o zmianie na co najmniej ....... tygodnie  wcześniej.

2. Wszystkie ustalenia dotyczące cen, o których Agent poinformował klientów przed zmianą cennika sprzedaży zostaną zrealizowane według cennika obowiązującego poprzednio.

§ 8

1. Umowa niniejsza wchodzi w życie w dniu jej podpisania i obowiązuje do dnia ..................... Czas obowiązywania umowy przedłuża się na okres kolejnych ................ miesięcy pod warunkiem, że żadna ze stron nie powiadomi drugiej strony o zamiarze jej rozwiązania. Powiadomienie powinno zostać dokonane w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności co najmniej na siedem dni przed upływem terminu obowiązywania umowy.

2. Niniejsza umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno zostać dokonane w formie pisemnej, listem poleconym na adres drugiej strony pod rygorem bezskuteczności.

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Agenta jest on zobowiązany do zakończenia prowadzonych rozmów i negocjacji handlowych. Obowiązek ten obejmuje również uczestnictwo w zorganizowanych przed dokonanym wypowiedzeniem przez Agenta spotkaniach Zleceniodawcy z potencjalnymi odbiorcami. W okresie wypowiedzenia Agent nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia rozmów i negocjacji z nowymi odbiorcami, jak również świadczenia usług dodatkowych, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy. Za pośredniczenie w rozmowach handlowych okresie wypowiedzenia Agentowi przysługuje prowizja na zasadach określonych w § 5 umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.

§ 11

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy strony rozstrzygać będą w sposób polubowny. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu właściwym dla jego rozpatrzenia będzie sąd siedziby Zleceniodawcy.

§ 12

Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron...........................................          ...........................................
             Zleceniodawca                      Agent

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa agencyjna

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  20 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.

  PE o wolności mediów i praworządności w Polsce

  Parlament Europejski przyjął w rezolucję zatytułowaną "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce".

  Nowelizacja KPA a odszkodowania

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie. Czy właściciele nieruchomości będą dochodzić odszkodowań przed ETPC?

  Czas pracy - od kiedy?

  Czas pracy budzi szereg wątpliwości. Od kiedy się liczy? Co z tzw. czynnościami przygotowawczymi?

  Brak alimentów a dodatkowe zajęcia pozalekcyjne [BADANIE]

  W wielu przypadkach rodziców opiekujących się dziećmi, które nie otrzymują alimentów, nie stać na sfinansowanie jakichkolwiek zajęć pozalekcyjnych.

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych i inne zmiany

  Wynagrodzenia rodzin zastępczych powiązane z płacą minimalną zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Cmentarze i chowanie zmarłych – planowane zmiany

  Nowa ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych ma w sposób kompleksowy regulować problematykę tzw. prawa pośmiertnego. Oto założenia projektu.

  Świadczenie usług cyfrowych - duże zmiany od 2022 roku

  Usługi cyfrowe. 1 stycznia 2022 r. mija termin implementacji przez państwa członkowskie UE dyrektywy 2019/770 z 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści i usług cyfrowych. Co się zmieni po wejściu w życie tych przepisów? Jakie nowe zasady wprowadza ta dyrektywa? Co powinni wiedzieć konsumenci?

  "Małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie - rezolucja PE

  Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której postuluje, by "małżeństwa" jednopłciowe i związki partnerskie były uznawane w całej Unii .

  Straż Graniczna przypomina grzybiarzom o stanie wyjątkowym

  Straż Graniczna zaleca, by grzybiarze, zanim wybiorą się do lasów, sprawdzili jak przebiega strefa stanu wyjątkowego.

  Wnioski o "Dobry start" złożone przez większość uprawnionych

  Wnioski o "Dobry start" złożyła już wnioski o "Dobry start". Z danych ZUS wynika, iż rodzice najczęściej wybierali bankowość elektroniczną.

  Święta Wielkanocne w 2022 r.

  Święta Wielkanocne w 2022 r. to data oczekiwana przez wielu pracowników. Kiedy jest Wielkanoc? Czy jest to dzień wolny od pracy?

  Spis powszechny do 30 września 2021 r.

  Spis powszechny potrwa do 30 września. Jak można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r.?

  Zakup akcji lub obligacji - UOKiK radzi

  Na co zwracać uwagę przy najbardziej popularnych instrumentach finansowych, czyli akcjach i obligacjach?

  Wydziedziczenie – na czym polega?

  Wydziedziczenie jest możliwe tylko po spełnieniu określonych warunków. Na czym w rzeczywistości polega?

  Alienacja rodzicielska - co robić?

  Alienacja rodzicielska, czyli utrudnianie kontaktów z dzieckiem przez rodzica to ważny problem. Co można zrobić w takiej sytuacji?

  Osoby niepełnosprawne - powstanie nowa ustawa?

  Ustawa o wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnościami ma umożliwić pełne wdrożenie Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

  Stwierdzenie nieważności decyzji (KPA)

  Stwierdzenie nieważności decyzji to instytucja z Kodeksie postępowania administracyjnego, która stanowi wyjątek od zasady trwałości decyzji administracyjnych.