REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria C

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10607 – LONE STAR / SPX FLOW) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10568 – IIF INTERNATIONAL HOLDING / G+E GETEC HOLDING) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

REKLAMA

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Publikacja informacji dotyczącej zatwierdzenia standardowej zmiany w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze wina, o której to zmianie mowa w art. 17 ust. 2 i 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019/33

Strony 16 - 16 Pobierz pdf

REKLAMA

Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10596 – OTPP / KKR / GREENCOLLAR)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Komunikat Komisji – Aktualizacja danych wykorzystywanych do obliczania kar ryczałtowych i okresowych kar pieniężnych wskazywanych Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej przez Komisję w ramach postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Kursy walutowe euro — 14 lutego 2022 r.

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Decyzja Komisji z dnia 13 grudnia 2021 r. zlecająca centralnemu administratorowi dziennika transakcji Unii Europejskiej wprowadzenie tabel krajowego rozdziału uprawnień Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Słowacji, Finlandii i Szwecji do dziennika transakcji Unii Europejskiej

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.10620 – GIP / SSE / OTPP / SCOTIA GAS NETWORKS) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

Strony 33 - 33 Pobierz pdf

Publikacja specyfikacji produktu zmienionej w następstwie zatwierdzenia zmiany nieznacznej zgodnie z art. 53 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (UE) nr 1151/2012

Strony 35 - 35 Pobierz pdf

Publikacja wniosku o wprowadzenie zmiany na poziomie Unii w specyfikacji produktu objętego nazwą pochodzenia w sektorze winorośli i wina, o której to zmianie mowa w art. 97 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Strony 40 - 40 Pobierz pdf

Ostatnie publikacje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprawa C-154/20: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 9 grudnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Nejvyšší správní soud – Republika Czeska) – Kemwater ProChemie s.r.o. / Odvolací finanční ředitelství [Odesłanie prejudycjalne – Podatki – Podatek od wartości dodanej (VAT) – Dyrektywa 2006/112/WE – Artykuł 168 – Prawo do odliczenia podatku naliczonego – Materialne przesłanki prawa do odliczenia – Dostawca mający status podatnika – Ciężar dowodu – Odmowa prawa do odliczenia w sytuacji, gdy rzeczywisty dostawca nie został zidentyfikowany – Warunki]

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Sprawa C-217/20: Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 9 grudnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank Overijssel – Niderlandy) – XXXX/Staatssecretaris van Financiën [Odesłanie prejudycjalne – Dyrektywa 2003/88/WE – Organizacja czasu pracy – Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników – Artykuł 7 ust. 1 – Prawo do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego – Poziom wynagrodzenia – Obniżone wynagrodzenie ze względu na niezdolność do pracy]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-242/20: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 grudnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Visoki trgovački sud Republike Hrvatske – Chorwacja) – HRVATSKE ŠUME d.o.o., z siedzibą w Zagrzebiu (Chorwacja), działająca jako następca prawny HRVATSKE ŠUME javno poduzeće za gospodarenje šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj p.o., z siedzibą w Zagrzebiu / BP Europa SE, działająca jako następca prawny Deutsche BP AG, które działało z kolei jako następca prawny The Burmah Oil (Deutschland) GmbH [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych – Rozporządzenie (WE) nr 44/2001 – Artykuł 5 pkt 3 – Pojęcie „[spraw, których] przedmiotem jest czyn niedozwolony lub czyn podobny do czynu niedozwolonego albo roszczenia wynikające z takiego czynu” – Sądowe postępowanie egzekucyjne – Powództwo o zwrot nienależnego świadczenia oparte na bezpodstawnym wzbogaceniu – Artykuł 22 pkt 5 – Wykonywanie orzeczeń – Jurysdykcja wyłączna]

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Sprawa C-370/20: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 9 grudnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesgerichtshof – Niemcy) – Pro Rauchfrei e.V. / JS e.K. [Odesłanie prejudycjalne – Produkcja, prezentowanie i sprzedaż wyrobów tytoniowych – Dyrektywa 2014/40/UE – Etykietowanie i opakowania – Artykuł 8 ust. 8 – Ostrzeżenia zdrowotne, które powinny znajdować się na każdym opakowaniu jednostkowym wyrobu tytoniowego i opakowaniu zbiorczym – Dystrybutor paczek papierosów – Ostrzeżenia zdrowotne niewidoczne z zewnątrz – Przedstawienie opakowań jednostkowych – Pojęcie „wyglądu” opakowań jednostkowych i opakowań zbiorczych, przeznaczonych dla konsumentów w Unii Europejskiej]

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Sprawa C-374/20 P: Wyrok Trybunału (dziesiąta izba) z dnia 9 grudnia 2021 r. – Agrochem-Maks d.o.o./Komisja Europejska, Królestwo Szwecji [Odwołanie – Środki ochrony roślin – Substancja czynna – Rozporządzenie (WE) nr 1107/2009 – Artykuł 6 lit. f) – Załącznik II pkt 2.2 – Pojęcie „dodatkowych informacji potwierdzających” – Rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 844/2012 – Artykuł 13 ust. 3 – Nieodnowienie zatwierdzenia substancji czynnej „oksasulfuron” do celów jej wprowadzenia do obrotu – Zakres decyzji państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy uznającej za dopuszczalny wniosek o odnowienie – Przysługujące temu państwu członkowskiemu i Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) prawo do żądania od wnioskodawcy, by dostarczył dodatkowe informacje – Przysługujące państwu członkowskiemu pełniącemu rolę sprawozdawcy prawo do zmiany swojego projektu sprawozdania z oceny w sprawie odnowienia – Zasada ostrożności)]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-708/20: Wyrok Trybunału (ósma izba) z dnia 9 grudnia 2021 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez County Court at Birkenhead – Zjednoczone Królestwo) – BT / Seguros Catalana Occidente, EB [Odesłanie prejudycjalne – Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i handlowych – Rozporządzenie (UE) nr 1215/2012 – Jurysdykcja i uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych – Jurysdykcja w sprawach dotyczących ubezpieczenia – Żądanie naprawienia szkody poniesionej przez jednostkę mającą miejsce zamieszkania w państwie członkowskim w następstwie wypadku, który miał miejsce w obiekcie mieszkalnym wynajętym w innym państwie członkowskim – Powództwo wytoczone przez poszkodowaną, po pierwsze, przeciwko ubezpieczycielowi i, po drugie, przeciwko ubezpieczonemu, będącemu właścicielem tego obiektu mieszkalnego – Zastosowanie art. 13 ust. 3 rzeczonego rozporządzenia]

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Sprawa C-630/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberlandesgerichts Stuttgart (Niemcy) w dniu 13 października 2021 r. – O.K./Mercedes-Benz Bank AG

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-647/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Słupsku (Polska) w dniu 25 października 2021 r. – postępowanie karne przeciwko D. K.

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Sprawa C-648/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Okręgowy w Słupsku (Polska) w dniu 25 października 2021 r. – postępowanie karne przeciwko M.C., M.F.

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprawa C-650/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 27 października 2021 r. – FW, CE

Strony 8 - 8 Pobierz pdf

Sprawa C-658/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Raad van State (Belgia) w dniu 29 października 2021 r. – VZW Belgische Vereniging van de Industrie van Plantenbeschermingsmiddelen (PHYTOFAR) / Vlaams Gewest

Strony 9 - 9 Pobierz pdf

Sprawa C-663/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria) w dniu 5 listopada 2021 r. – Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

Sprawa C-680/21: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgia) w dniu 11 listopada 2021 r. – UL, SA Royal Antwerp Football Club/Union royale belge des sociétés de football association ASBL

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA