Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o wykonanie prac projektowych - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
W umowie o wykonanie prac projektowych Zamawiający zleca opracowanie określonej dokumentacji, w zamian za wynagrodzenie. Umowa wykorzystywana w przypadku projektów budowlanych. Pobierz wzór umowy.


UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH NIE WYMAGAJĄCYCH ZATWIERDZENIA

UMOWA Nr ................

Zawarta w dniu .................... w ....................... między:

.................................................... reprezentowanym przez:

1)....................................

2)................................., zwanym dalej Zamawiającym,

a


.......................................................................................... reprezentowanym przez:

1)...................................

2)..................................., zwanym dalej Jednostką projektowania, zawarta została umowa następującej treści:


§ 1

1. Zamawiający zleca, a Jednostka projektowania przyjmuje do wykonania w oparciu o zlecenie nr......................z dnia.........................opracowanie/adaptację* dokumentacji  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

2. Szczegółowy zakres opracowania z podziałem na etapy zawiera harmonogram prac, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Jednostka projektowania zobowiązuje się prace wymienione w § l wykonać w terminie do dnia .................................... roku.

2. Termin ustalony w ust. 1 wiąże Jednostkę projektowania pod warunkiem:

1) zwrotu umowy podpisanej przez  Zamawiającego w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia jej Zamawiającemu,

2) wykonania w terminie przez Zamawiającego zobowiązania określonego w § 3 umowy.

3. W przypadku niespełnienia warunków wymienionych w ust. 2 Jednostka projektowania może zmienić termin podany w ust.1, zawiadamiając o tym Zama­wiającego, a w razie nie przyjęcia przez Zamawiającego dokonanej zmiany — od umowy odstąpić bez skutków przewidzianych w § 7.

§ 3

1. Zamawiający dostarczy Jednostce projektowania niezbędne do wykonania przedmioty umowy .............................. w terminie do dnia ..................................... .

2. Jednostka projektowania zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (państwowymi zakładowymi) i rysunkami normatywnymi.

3. Jednostka projektowania przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot umowy w ............ jednobrzmiących egzemplarzach.

4. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru, jednostka projek­towania zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno — budowlanymi w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowić będą integralną część wykonanego przedmiotu umowy.

§ 4

1. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Jednostki projektowania.

2. Zamawiający zgłosi się po odbiór wykonanego przedmiotu umowy (całego lub jego części, określonej jako odrębny przedmiot umowy) — w terminie ................ dni, licząc od dnia zawiadomienia o gotowości jego zdania.

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy (całego lub jego części) jest protokół zdawczo-odbiorczy pod­pisany przez obie strony umowy.

4. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi się po odbiór wykonanego przedmiotu umowy (całego lub części) w terminie określonym w ust. 2, Jednostka projektowania może sporządzić jednostronnie protokół zdawczy i przesłać go wraz z dokumentacją Zamawiającemu, na jego koszt i ryzyko, przesyłką pocztową poleconą.

5. Protokoły, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, stanowią podstawę do zafak­turowania wynagrodzenia umownego za zdany Zamawiającemu przedmiot umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wyna­grodzenie umowne w wysokości zł................ (słownie .............................................................................................................).

2. Inne postanowienia dotyczące wynagrodzenia .................................................................................. .

3. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przele­wem/czekiem * ........................... w terminie dni.............................................. licząc od dnia otrzymania faktury.

§ 6

1. Jednostka projektowania może żądać zmiany umowy w zakresie terminu, a także wynagrodzenia, jeżeli:

1) Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszerzy,

2) zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przed­miotu umowy.

2. Jednostka projektowania może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający przez czas dłuższy niż ..................... nie wykonuje, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu swoich zobowiązań wynikających z umowy, uniemożliwiając przez to wykonanie przedmiotu umowy.

§ 7

1. Zamawiający zapłaci Jednostce projektowania karę umowną w razie:

1) odstąpienia od umowy przez Jednostkę projektowania wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający — w wysokości ................ % wyna­grodzenia umownego za prace, od których wykonania Jednostka projek­towania odstąpiła,

2) zwłoki w dostarczeniu danych wymienionych w 3 ust. 1 — w wysokości .................. % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Jednostka projektowania zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Jednostka projektowania — w wysokości .................. % wyna­grodzenia umownego za prace, od których wykonania Zamawiający odstąpił,

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a także ustalonego etapu — w wyso­kości ................ % wynagrodzenia umownego za tę pracę za każdy dzień zwłoki,

3) zwłoki w usunięciu wad w wysokości ..................% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzu­pełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

4. Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Jednostka projektowania stosować będzie odsetki ustawowe.

§ 8

Jednostka projektowania zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa, wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości.

  § 9

Jednostka projektowania może podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy innej jednostce projektowania, za której działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność.

§ 10

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Jedno­stka projektowania wyznacza ............................................... .

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zama­wiającego, Zamawiający wyznacza ............................................... .

§ 11

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: kodeks cywilny, przepisy o prawie autorskim, przepisy o wynalazczości.

§ 13

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej' ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 14

1. Umowa niniejsza sporządzona została w ............  jednobrzmiących egzemplarzach  dla każdej ze stron.

2. Integralną część umowy stanowią załączniki:  ........................................................

                                                                       …………………………………………      …………………………….                                                                     …………………….………….       
         zamawiający                                                                                           jednostka projektowania

*- niepotrzebne skreślić

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonanie prac projektowych

Komplet e-booków: Budowa domu bez pozwolenia + Gwarantowany kredyt mieszkaniowy
Opisz nam swój problem i wyślij zapytanie.

Wycena w ciągu godziny.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Mieszkanie bez wkładu własnego – dla kogo i czy warto?
  Mieszkanie bez wkładu własnego jest programem umożliwiającym wzięcie kredytu hipotecznego, jak sama nazwa wskazuje, bez konieczności posiadania wkładu własnego. Jakie są jego zasady? Kto może z niego skorzystać i czy w ogóle warto? A także, na co zwrócić uwagę, jeśli rozważamy kredyt z gwarancją wkładu własnego?
  Ukrywanie pedofilii karalne, nawet jeśli nabyto wiedzę o przestępstwie przed lipcem 2017 r. – wyrok SN
  Ukrywanie pedofilii i niezgłoszenie jej do organów ścigania podlega karze. Również wtedy, gdy osoba dowiedziała się o takim czynie pedofilskim przed lipcem 2017 r., czyli terminem zaktualizowania obowiązku denuncjacji - wynika z piątkowej uchwały Sądu Najwyższego.
  Sołtys
  Sołtys jest jednym z organów w sołectwie. Kto wybiera sołtysa? Jakie przepisy regulują kwestie tworzenia sołectw?
  Większe kary za zaśmiecanie. 5 tys. zł. mandatu za zaśmiecanie pól, łąk i lasów
  W lipcu Sejm będzie głosował nad zmianami w przepisach kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń za umyślne przestępstwa przeciwko środowisku; zero tolerancji dla tych, którzy niszczą środowisko - powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba w Studiu PAP w piątek.
  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy
  Prezydent podpisał nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Regulacja wprowadza pierwszy pakiet rozwiązań systemowych, które mają pomóc uchodźcom z Ukrainy zaadaptować się w Polsce.
  Skargi nadzwyczajne RPO dotyczące kredytów frankowych oddalone
  Sąd Najwyższy oddalił skargi nadzwyczajne Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące kredytów frankowych. Sądy uwzględniły konsumencki status strony powodowej i weryfikowały umowy kredytu pod kątem obecności w nich klauzul abuzywnych.
  Zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią przestaje obowiązywać
  Po 10 miesiącach przestaje obowiązywać zakaz przebywania w 183 miejscowościach w woj. lubelskim i w woj. podlaskim przylegających do granicy z Białorusią. Wstęp jest zabroniony tylko w pasie o szerokości 200 metrów wzdłuż podlaskiego odcinka granicy.
  Deweloperski Fundusz Gwarancyjny a pozycja konsumentów
  Pozycja prawna i ekonomiczna konsumentów w sporach z deweloperami została wzmocniona, dzięki uruchomieniu Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego - oceniają: prezes Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Małgorzata Ślepowrońska oraz szef Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta Tomasz Chróstny.
  Inwentaryzacja
  Inwentaryzacja to jedno z podstawowych pojęć w rachunkowości. Ustawa o rachunkowości określa zasady, metody i terminy inwentaryzacji ale nie wskazuje jej legalnej definicji. W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, w ślad za piśmiennictwem z zakresu rachunkowości można przyjąć, że inwentaryzacja to zespół działań podejmowanych w celu ustalenia rzeczywistego stanu aktywów i pasywów danej jednostki (tj. podmiotu stosującego przepisy ustawy o rachunkowości) na określony dzień (co do zasady na ostatni dzień roku obrotowego).
  Rok obrotowy
  Rok obrotowy, to jedno z podstawowych pojęć w rachunkowości.
  Błędy medyczne - odpowiedzialność karna pozostaje
  Resort zdrowia ustąpił Ministerstwu Sprawiedliwości w sprawie błędów medycznych – dowiedział się DGP. Będzie możliwość nadzwyczajnego złagodzenia kary zamiast zniesienia odpowiedzialności.
  Podlaskie: Od 1 lipca zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od granicy z Białorusią
  Od 1 lipca do 15 września będzie obowiązywać w Podlaskiem zakaz przebywania na obszarze 200 metrów od linii granicy polsko-białoruskiej. SG apeluje o odpowiedzialne zachowanie i stosowanie się do poleceń służb. Za złamanie zakazu grozi mandat.
  Nie będzie podwyżki 500+
  Podwyżka świadczenia 500+ była tematem rozważeń w ostatnich tygodniach. Przedstawiciele Rządu nie zajmowali jednak ostatecznego stanowiska w tej kwestii. Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zabrała w końcu głos i zaprzeczyła, aby miłałoby ono zwiększone w tym, bądź przyszłym roku.
  Jak nie wydać fortuny podczas urlopu?
  Jak podejść do planowania wczasów, aby nie okazały się one „zabójcze” dla naszego budżetu? Oto wakacyjny poradnik Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF).
  Ziobro: przedstawimy projekt cofający likwidację polskiego górnictwa
  Przedstawimy projekt dotyczący bezpieczeństwa energetycznego Polski, który będzie miał na celu odwrócenie decyzji związanych z likwidacją polskiego górnictwa - poinformował w środę lider Solidarnej Polski, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
  Zawarto porozumienie z kontrolerami ruchu lotniczego
  Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i PAŻP poinformowali o porozumieniu między agencją a kontrolerami ruchu lotniczego. "Nie grozi nam paraliż polskiego nieba. Wszystkie operacje lotnicze będą miały zapewnioną obstawę ze strony kontrolerów ruchu lotniczego" - zapewnił szef gabinetu politycznego ministra infrastruktury Tomasz Tomala.
  Kto otrzyma czternastą emeryturę i rentę w 2022 r.?
  Prezydent 27 czerwca podpisał ustawę z dnia 26 maja 2022 r. o kolejnym w 2022 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Kto otrzyma czternastkę i w jakiej wysokości?
  Wakacje kredytowe 2022 coraz bliżej przyjęcia – w środę zajmie się nimi Senat
  Wakacje kredytowe, będące przedmiotem zainteresowania wielu Polaków, trafią w środę pod obrady Senatu. Jaki będzie kolejny etap zmierzający do ich przyjęcia?
  Dobry start 2022/2023 w pytaniach i odpowiedziach
  Kto może złożyć wniosek o świadczenie dobry start? Kiedy otrzymam wsparcie? Czy od świadczenia dobry start jest odprowadzany podatek? Prezentujemy pytania i odpowiedzi przygotowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
  Klauzule waloryzacyjne do umów - rząd pracuje nad warunkami renegocjacji zamówień publicznych
  Klauzule waloryzacyjne do umów mają umożliwić przedsiębiorcom waloryzację zamówień publicznych. Chodzi m.in. o wzrost cen materiałów i surowców.
  Ugoda kredytobiorcy (frankowicza) z bankiem - opłacalność
  Liczni kredytobiorcy, którzy mają tzw. kredyt frankowy, kredyt odnoszony do euro czy dolara amerykańskiego - obawiają się postępowania sądowego przeciwko bankowi. W związku z tym liczą na propozycje ugodowe ze strony banków. Czy słuszne są te obawy i czy warto zawierać ugodę z bankiem w sprawie kredytu frankowego?
  Oskarżenia o molestowanie seksualne nieletniego a sprawa o rozwód
  Oskarżenia o molestowanie seksualne małoletnich dzieci są oskarżeniami o ogromnym ciężarze gatunkowym, które mają bezpośredni wpływ na toczące się postępowanie rozwodowe i podejmowane w nim decyzje procesowe.
  Kiedy składać wniosek o "Dobry Start” w 2022 r.?
  Wnioski o "Dobry Start" na nowy okres świadczeniowy będzie można składać od piątku 1 lipca 2022 r. Świadczenie przyznaje ZUS.
  Alimenty. Rząd szykuje nowelizację KRO. Co się dokładnie zmieni?
  Coraz częściej pojawiają się informacje, że w polskim systemie prawnym dojdzie do zmian dotyczących uproszczania alimentów, w tym wprowadzenia instytucji tzw. alimentów natychmiastowych.
  Wniosek o "Dobry start" od 1 lipca 2022 r.
  Od 1 lipca 2022 r. rodzic będzie mógł złożyć wniosek o "Dobry start". Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, iż każdego roku z programu korzysta ok. 4,4 mln dzieci.