REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Umowa o wykonanie prac projektowych - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel

REKLAMA

W umowie o wykonanie prac projektowych Zamawiający zleca opracowanie określonej dokumentacji, w zamian za wynagrodzenie. Umowa wykorzystywana w przypadku projektów budowlanych. Pobierz wzór umowy.


UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH NIE WYMAGAJĄCYCH ZATWIERDZENIA

UMOWA Nr ................

REKLAMA

Zawarta w dniu .................... w ....................... między:

.................................................... reprezentowanym przez:

1)....................................

2)................................., zwanym dalej Zamawiającym,

a

Dalszy ciąg materiału pod wideo


.......................................................................................... reprezentowanym przez:

1)...................................

2)..................................., zwanym dalej Jednostką projektowania, zawarta została umowa następującej treści:


§ 1

1. Zamawiający zleca, a Jednostka projektowania przyjmuje do wykonania w oparciu o zlecenie nr......................z dnia.........................opracowanie/adaptację* dokumentacji  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

2. Szczegółowy zakres opracowania z podziałem na etapy zawiera harmonogram prac, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Jednostka projektowania zobowiązuje się prace wymienione w § l wykonać w terminie do dnia .................................... roku.

2. Termin ustalony w ust. 1 wiąże Jednostkę projektowania pod warunkiem:

1) zwrotu umowy podpisanej przez  Zamawiającego w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia jej Zamawiającemu,

2) wykonania w terminie przez Zamawiającego zobowiązania określonego w § 3 umowy.

3. W przypadku niespełnienia warunków wymienionych w ust. 2 Jednostka projektowania może zmienić termin podany w ust.1, zawiadamiając o tym Zama­wiającego, a w razie nie przyjęcia przez Zamawiającego dokonanej zmiany — od umowy odstąpić bez skutków przewidzianych w § 7.

§ 3

1. Zamawiający dostarczy Jednostce projektowania niezbędne do wykonania przedmioty umowy .............................. w terminie do dnia ..................................... .

2. Jednostka projektowania zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (państwowymi zakładowymi) i rysunkami normatywnymi.

3. Jednostka projektowania przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot umowy w ............ jednobrzmiących egzemplarzach.

4. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru, jednostka projek­towania zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno — budowlanymi w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowić będą integralną część wykonanego przedmiotu umowy.

§ 4

1. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Jednostki projektowania.

2. Zamawiający zgłosi się po odbiór wykonanego przedmiotu umowy (całego lub jego części, określonej jako odrębny przedmiot umowy) — w terminie ................ dni, licząc od dnia zawiadomienia o gotowości jego zdania.

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy (całego lub jego części) jest protokół zdawczo-odbiorczy pod­pisany przez obie strony umowy.

4. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi się po odbiór wykonanego przedmiotu umowy (całego lub części) w terminie określonym w ust. 2, Jednostka projektowania może sporządzić jednostronnie protokół zdawczy i przesłać go wraz z dokumentacją Zamawiającemu, na jego koszt i ryzyko, przesyłką pocztową poleconą.

5. Protokoły, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, stanowią podstawę do zafak­turowania wynagrodzenia umownego za zdany Zamawiającemu przedmiot umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wyna­grodzenie umowne w wysokości zł................ (słownie .............................................................................................................).

2. Inne postanowienia dotyczące wynagrodzenia .................................................................................. .

3. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przele­wem/czekiem * ........................... w terminie dni.............................................. licząc od dnia otrzymania faktury.

§ 6

1. Jednostka projektowania może żądać zmiany umowy w zakresie terminu, a także wynagrodzenia, jeżeli:

1) Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszerzy,

2) zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przed­miotu umowy.

2. Jednostka projektowania może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający przez czas dłuższy niż ..................... nie wykonuje, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu swoich zobowiązań wynikających z umowy, uniemożliwiając przez to wykonanie przedmiotu umowy.

§ 7

1. Zamawiający zapłaci Jednostce projektowania karę umowną w razie:

1) odstąpienia od umowy przez Jednostkę projektowania wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający — w wysokości ................ % wyna­grodzenia umownego za prace, od których wykonania Jednostka projek­towania odstąpiła,

2) zwłoki w dostarczeniu danych wymienionych w 3 ust. 1 — w wysokości .................. % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Jednostka projektowania zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Jednostka projektowania — w wysokości .................. % wyna­grodzenia umownego za prace, od których wykonania Zamawiający odstąpił,

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a także ustalonego etapu — w wyso­kości ................ % wynagrodzenia umownego za tę pracę za każdy dzień zwłoki,

3) zwłoki w usunięciu wad w wysokości ..................% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzu­pełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

4. Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Jednostka projektowania stosować będzie odsetki ustawowe.

§ 8

Jednostka projektowania zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa, wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości.

  § 9

Jednostka projektowania może podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy innej jednostce projektowania, za której działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność.

§ 10

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Jedno­stka projektowania wyznacza ............................................... .

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zama­wiającego, Zamawiający wyznacza ............................................... .

§ 11

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: kodeks cywilny, przepisy o prawie autorskim, przepisy o wynalazczości.

§ 13

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej' ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 14

1. Umowa niniejsza sporządzona została w ............  jednobrzmiących egzemplarzach  dla każdej ze stron.

2. Integralną część umowy stanowią załączniki:  ........................................................

                                                                       …………………………………………      …………………………….                                                                     …………………….………….       
         zamawiający                                                                                           jednostka projektowania

*- niepotrzebne skreślić

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonanie prac projektowych

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

REKLAMA

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Wynagrodzenie minimalne 2023 [quiz]
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/15
  Kiedy będą miały miejsce podwyżki minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku?
  od 1 stycznia i od 1 lipca
  od 1 stycznia i od 1 czerwca
  od 1 lutego i od 1 lipca
  Następne
  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Reklamacja konsumencka 2024 - termin, zasady. Kiedy reklamacja jest złożona? Co powinien zrobić sprzedawca?

  Reklamacja konsumencka zakupionego towaru to ważna kwestia dla każdego sprzedawcy. Ma obowiązek odpowiedzieć na reklamację konsumenta w terminie 14 dni, a brak reakcji może być dla niego bardzo bolesny. A zatem jak sprzedawca powinien zareagować?

  Zwiększy się liczba osób uprawnionych do świadczenia z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

  Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa przysługuje osobom pełniącym tę funkcję co najmniej przez dwie kadencje i nie mniej niż przez 8 lat. W Sejmie na rozpatrzenie czeka projekt ustawy zmieniającej sposób ustalania okresu pełnienia tej funkcji. Dzięki temu więcej osób będzie uprawnionych do świadczenia.

  Netto od 3676 zł (początkujący) do 4363 zł (dyplomowany). Min. B. Nowacka zatwierdziła podwyżki 30% i 33% na 2024 r. dla nauczycieli [rozporządzenie]

  Rozporządzenie o podwyżkach 33% i 30% podpisane. Nauczycielom pozostaje czekać na opóźnione wypłaty (z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.). Nauczyciel dyplomowany po podwyżce o 30% zarabia pensji zasadniczej  4363 zł. Dla nauczycieli ze stażem pensję zwiększy dodatek stażowy (1% za każdy rok pracy, maksymalnie 20%). 

  Ustawa przedłużająca legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych podpisana przez Prezydenta

  Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przedłuża legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca 2024 r.

  REKLAMA

  Zdolność kredytowa 2024 . Ile można pożyczyć na mieszkanie w II. połowie lutego?

  Aktualnie (II połowa lutego 2024 r.) trzyosobowa rodzina z dochodem na poziomie dwóch średnich krających może dziś pożyczyć na zakup mieszkania 687 tysięcy złotych. Okazuje się, że to jedynie kilkanaście tysięcy złotych mniej niż tuż przed serią podwyżek stóp procentowych zapoczątkowanych w październiku 2021 roku. To przede wszystkim skutek niemal 30-proc. wzrostu średniej pensji. 

  Trwa nabór wniosków o świadczenie wychowawcze. Sprawdź, jakie dokumenty należy złożyć do ZUS w celu uzyskania 800+

  ZUS przyjmuje wnioski o 800+ na okres świadczeniowy 2024/2025. Przepisy wymagają też złożenia odpowiednich załączników do wniosku. Jakie zatem dokumenty są wymagane w celu uzyskania świadczenia wychowawczego? Sprawdźmy!

  Waloryzacja emerytur, rent i dodatków 2024. Pierwsze wyższe wypłaty od marca. Jakie kwoty po waloryzacji? Jak czytać decyzję ZUS?

  ZUS informuje, że od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. ZUS przeprowadzi ją z urzędu, a zatem nie trzeba składać żadnego wniosku. Emerytury i renty wzrosną o 12,12 procent. 

   

  Czy i co można zrobić, żeby nie męczyć się ze zbyt głośnym sąsiadem?

  Mieszkanie/dom jest tym miejscem, w którym ludzie odpoczywają. Z pewnością wiele osób bardzo lubi, a nawet potrzebuje posiedzieć w ciszy po ciężkim dniu albo tygodniu pracy. Nie zawsze jest to jednak możliwe. Czasami może być głośno w domu z powodu hałasu od sąsiadów. Może to być spowodowane wieloma przyczynami np. remontem, głośnymi zabawami.

  REKLAMA

  Czy twoje dziecko dostanie się do wybranego przedszkola? Sprawdź, jakie kryteria będą obowiązywały w roku szkolnym 2024/2025.

  Lada moment rozpoczną się rekrutacje do przedszkoli publicznych. Choć na terenie gminy miejsc zwykle wystarcza dla wszystkich dzieci, to nie każdy ma szansę na to, by jego dziecko mogło uczęszczać do wybranej placówki, np. znajdującej się najbliżej miejsca zamieszkania. Jakie kryteria decydują o przyjęciu do przedszkola w pierwszej kolejności?

  Wynajmujesz prywatne mieszkanie? Dziś jest ostatni dzień na złożenie ważnego oświadczenia. Sprawdź, czy dopełniłeś obowiązków.

  Małżonkowie objęci wspólnością majątkową małżeńską, którzy wynajmują należące do nich nieruchomości w ramach najmu prywatnego, mogą złożyć oświadczenie o tym, że uzyskane z tego tytułu przychody rozliczy tylko jedno z nich. To jednak pociąga za sobą określone konsekwencje.

  REKLAMA