Kategorie

Umowa o wykonanie prac projektowych - WZÓR UMOWY

Piotr Chmiel
W umowie o wykonanie prac projektowych Zamawiający zleca opracowanie określonej dokumentacji, w zamian za wynagrodzenie. Umowa wykorzystywana w przypadku projektów budowlanych. Pobierz wzór umowy.


UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH NIE WYMAGAJĄCYCH ZATWIERDZENIA

UMOWA Nr ................

Zawarta w dniu .................... w ....................... między:

.................................................... reprezentowanym przez:

1)....................................

2)................................., zwanym dalej Zamawiającym,

a


.......................................................................................... reprezentowanym przez:

1)...................................

2)..................................., zwanym dalej Jednostką projektowania, zawarta została umowa następującej treści:


§ 1

1. Zamawiający zleca, a Jednostka projektowania przyjmuje do wykonania w oparciu o zlecenie nr......................z dnia.........................opracowanie/adaptację* dokumentacji  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .

2. Szczegółowy zakres opracowania z podziałem na etapy zawiera harmonogram prac, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

1. Jednostka projektowania zobowiązuje się prace wymienione w § l wykonać w terminie do dnia .................................... roku.

2. Termin ustalony w ust. 1 wiąże Jednostkę projektowania pod warunkiem:

1) zwrotu umowy podpisanej przez  Zamawiającego w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia jej Zamawiającemu,

2) wykonania w terminie przez Zamawiającego zobowiązania określonego w § 3 umowy.

3. W przypadku niespełnienia warunków wymienionych w ust. 2 Jednostka projektowania może zmienić termin podany w ust.1, zawiadamiając o tym Zama­wiającego, a w razie nie przyjęcia przez Zamawiającego dokonanej zmiany — od umowy odstąpić bez skutków przewidzianych w § 7.

§ 3

1. Zamawiający dostarczy Jednostce projektowania niezbędne do wykonania przedmioty umowy .............................. w terminie do dnia ..................................... .

2. Jednostka projektowania zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami (państwowymi zakładowymi) i rysunkami normatywnymi.

3. Jednostka projektowania przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową, stanowiącą przedmiot umowy w ............ jednobrzmiących egzemplarzach.

4. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru, jednostka projek­towania zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno — budowlanymi w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć). Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowić będą integralną część wykonanego przedmiotu umowy.

§ 4

1. Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych będzie siedziba Jednostki projektowania.

2. Zamawiający zgłosi się po odbiór wykonanego przedmiotu umowy (całego lub jego części, określonej jako odrębny przedmiot umowy) — w terminie ................ dni, licząc od dnia zawiadomienia o gotowości jego zdania.

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy (całego lub jego części) jest protokół zdawczo-odbiorczy pod­pisany przez obie strony umowy.

4. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi się po odbiór wykonanego przedmiotu umowy (całego lub części) w terminie określonym w ust. 2, Jednostka projektowania może sporządzić jednostronnie protokół zdawczy i przesłać go wraz z dokumentacją Zamawiającemu, na jego koszt i ryzyko, przesyłką pocztową poleconą.

5. Protokoły, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, stanowią podstawę do zafak­turowania wynagrodzenia umownego za zdany Zamawiającemu przedmiot umowy.

§ 5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wyna­grodzenie umowne w wysokości zł................ (słownie .............................................................................................................).

2. Inne postanowienia dotyczące wynagrodzenia .................................................................................. .

3. Należność za wykonany przedmiot umowy Zamawiający ureguluje przele­wem/czekiem * ........................... w terminie dni.............................................. licząc od dnia otrzymania faktury.

§ 6

1. Jednostka projektowania może żądać zmiany umowy w zakresie terminu, a także wynagrodzenia, jeżeli:

1) Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszerzy,

2) zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki projektowania z powodu zmiany przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przed­miotu umowy.

2. Jednostka projektowania może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający przez czas dłuższy niż ..................... nie wykonuje, mimo wyznaczenia dodatkowego terminu swoich zobowiązań wynikających z umowy, uniemożliwiając przez to wykonanie przedmiotu umowy.

§ 7

1. Zamawiający zapłaci Jednostce projektowania karę umowną w razie:

1) odstąpienia od umowy przez Jednostkę projektowania wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający — w wysokości ................ % wyna­grodzenia umownego za prace, od których wykonania Jednostka projek­towania odstąpiła,

2) zwłoki w dostarczeniu danych wymienionych w 3 ust. 1 — w wysokości .................. % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

2. Jednostka projektowania zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:

1) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Jednostka projektowania — w wysokości .................. % wyna­grodzenia umownego za prace, od których wykonania Zamawiający odstąpił,

2) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, a także ustalonego etapu — w wyso­kości ................ % wynagrodzenia umownego za tę pracę za każdy dzień zwłoki,

3) zwłoki w usunięciu wad w wysokości ..................% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad.

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzu­pełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

4. Za opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia umownego Jednostka projektowania stosować będzie odsetki ustawowe.

§ 8

Jednostka projektowania zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa, wynikające z ustawy o prawie autorskim i przepisów o wynalazczości.

  § 9

Jednostka projektowania może podzlecić niektóre prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy innej jednostce projektowania, za której działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność.

§ 10

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Jedno­stka projektowania wyznacza ............................................... .

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zama­wiającego, Zamawiający wyznacza ............................................... .

§ 11

Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe: ...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. .

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: kodeks cywilny, przepisy o prawie autorskim, przepisy o wynalazczości.

§ 13

Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swojej' ważności formy pisemnej i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.

§ 14

1. Umowa niniejsza sporządzona została w ............  jednobrzmiących egzemplarzach  dla każdej ze stron.

2. Integralną część umowy stanowią załączniki:  ........................................................

                                                                       …………………………………………      …………………………….                                                                     …………………….………….       
         zamawiający                                                                                           jednostka projektowania

*- niepotrzebne skreślić

POBIERZ BEZPŁATNY WZÓR: Umowa o wykonanie prac projektowych

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  1 sty 2000
  20 cze 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pobieranie torrentów - wyrok TSUE

  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, iż dostawca internetu może systematycznie rejestrować adresy IP użytkowników oraz udostępniać ich nazwy i adresy pocztowe podmiotowi praw własności intelektualnej lub osobie trzeciej, zajmującej się windykacją tych praw.

  TSUE o dochodzeniu sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy"

  Były więzień Auschwitz nie może dochodzić sprawiedliwości przed polskim sądem za zwrot "polskie obozy". Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

  Pokazy dla seniorów – propozycje zmian

  Pokazy, często kierowane do seniorów, mogą być źródłem nieuczciwych praktyk przedsiębiorców. UOKiK przygotował propozycje zmian w przepisach.

  Zniesławienie – jak można dochodzić odpowiedzialności sprawcy?

  Zniesławienie to przestępstwo, a jego ofiara może dochodzić odpowiedzialności sprawcy w postępowaniu karnym. W jaki sposób?

  SN o kwalifikacji danego związku chemicznego w sprawie o narkotyki

  Zdaniem Sądu Najwyższego o tym jak kwalifikować dany związek chemiczny w sprawie o narkotyki decyduje sąd orzekający.

  Wakacje 2021 - prawa pasażerów

  W wakacje 2021 r. ruch pasażerski będzie zależał od sytuacji epidemiologicznej. O jakich prawach powinni pamiętać pasażerowie?

  Dobry start 2021 – wniosek

  Wniosek o świadczenie dobry start w 2021 r. rodzice złożą według zmienionych zasad. Od kiedy będą przyjmowane wnioski?

  PESEL w spisie powszechnym - UODO wystąpił do GUS

  Prezes UODO wystąpił do GUS w sprawie wątpliwości dotyczących procesu pozyskiwania numeru PESEL od osób dokonujących tzw. samospisu internetowego.

  Termin wdrożenia e-doręczeń przesunięty?

  Przesunięcie terminu wdrożenia e-doręczeń zakłada nowelizacja uchwalona przez Sejm. Kiedy mają wejść w życie nowe przepisy?

  Emerytura dla zwierząt służących w służbach mundurowych

  Rząd przyjął projekt ustawy regulującej status zwierząt w służbach mundurowych. Projekt zmienia w tym zakresie m.in. ustawę o Policji oraz szereg innych aktów prawnych.

  Świadczenia dla niepełnosprawnych w 2021 r.

  Świadczenia dla osób niepełnosprawnych w 2021 r. obejmują m.in. renty, zasiłki pielęgnacyjne czy świadczenia dla osób niesamodzielnych.

  NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych

  Niezgodny z prawem wybór dzierżawców, naruszanie zasad równego dostępu do udziału w przetargu oraz jawności i jednolitości postępowania, a także niezapewnienie najkorzystniejszego wyniku przetargu – takie nieprawidłowości w gospodarowaniu gruntami rolnymi Skarbu Państwa stwierdziła NIK w sześciu na siedem skontrolowanych parków narodowych.

  Nabór wniosków o wsparcie na zalesianie do 02.08.2021 r.

  Do 02.08.2021 r. odbywać się będzie nabór wniosków o przyznanie wsparcia na zalesienie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Beneficjentem w zakresie kosztów założenia uprawy leśnej mogą być nie tylko rolnicy, ale również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

  Ryczałt na dojazdy dla funkcjonariusza Służby Więziennej

  Co do zasady świadczenia otrzymywane przez funkcjonariuszy Służby Więziennej stanowią dla nich przychód ze stosunku służbowego. Nie oznacza to jednak, że zawsze będą one podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  Reforma przepisów o nieletnich - zmiany w izolacji sprawców najcięższych przestępstw

  W resorcie sprawiedliwości przygotowano projekt ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Ma on skutecznie zniechęcić ich do łamania prawa. Nowe przepisy powinny też zapewnić odpowiednie środki reakcji, gdy nieletni popełnią wykroczenie, przestępstwo lub są mocno zdemoralizowani.

  RIO: wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej

  Wójt może zatrudnić komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, w tym także na tym stanowisku może zatrudnić komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych – podkreśliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku.

  Projekt Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej – informacje, wyjaśnienia

  W ostatnim czasie opublikowano treść projektu Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej. Rozpoczęły się również konsultacje społeczne, w których udział bezpośrednio bierze kadra kierownicza Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Państwowej Straży Pożarnej.

  Test sprawności fizycznej policjantów 2021 r.

  Zgodnie z zapisami ustawy o Policji policjant jest obowiązany utrzymywać sprawność fizyczną zapewniającą wykonywanie przez niego zadań służbowych. Co roku policjanci przystępują do testów sprawności fizycznej, których zaliczenie jest wymagane. Każdego funkcjonariusza Policji obowiązuje minimalny poziom sprawności motorycznej, gwarantujący efektywność podejmowanych działań. Testy nie dotyczą osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, ale policjantów w czynnej służbie, a więc tych osób, które w procesie rekrutacji oraz w późniejszych latach służby wykazały się wymaganą sprawnością fizyczną.

  Nowe definicje w ustawie Prawo o ruchu drogowym

  20 maja oraz 1 czerwca 2021 r. weszły w życie dwie nowelizacje ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Zmiany zawarte w tych przepisach w istotny sposób wpłyną na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

  56 mln złotych z Programu Infrastruktura i Środowisko trafi do jednostek policji w całym kraju

  Prawie 500 sztuk motocykli trafi do jednostek policji w całym kraju. Zakupy będą realizowane z pieniędzy unijnych.

  W konsultacjach projekt zmian odnoszący się do sądów wojskowych

  Zmiany w organizacji kolegiów sądów wojskowych, analogiczne do wprowadzonych w lutym zeszłego roku w sądach powszechnych oraz związane z nimi nowe zasady opiniowania kandydatów na sędziów wojskowych - przewiduje projekt resortu sprawiedliwości, nad którym w maju trwają konsultacje.

  Wydawanie pozwoleń na broń prywatną żołnierzom zawodowym

  Posiadanie broni palnej lub amunicji do niej bez wymaganego pozwolenia jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Z kolei posiadanie bez wymaganej rejestracji broni pneumatycznej lub bez pozwolenia miotacza gazu obezwładniającego (z wyłączeniem ręcznego) lub narzędzia albo urządzenia, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, jest wykroczeniem. Jak wygląda procedura wydawania żołnierzom zawodowym pozwolenia na broń? Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne?

  Zmiany w funduszach na nagrody i zapomogi żołnierzy niezawodowych już od 24.06.2021

  Od 24.06.2021 Minister Obrony Narodowej będzie mógł z własnej inicjatywy przekazać do dyspozycji dowódcy jednostki wojskowej środki funduszu pozostające w jego dyspozycji z przeznaczeniem na nagrody dla żołnierzy niezawodowych pełniących służbę wojskową w podległych temu dowódcy jednostkach wojskowych.

  Skutki doręczenia aktu inwestorowi posiadającemu pełnomocnika

  Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych.

  Renty dożywotnie z rosnącym zainteresowaniem seniorów

  Renty dożywotnie cieszą się coraz większym zainteresowaniem seniorów. Rośnie również liczna sporów sądowych związanych z umowami renty lub dożywocia.