Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zakupy przez Internet - poradnik

Internet jest bardzo pomocnym narzędziem w robieniu zakupów. W ten sposób można zaoszczędzić czas oraz pieniądze. Niestety niekiedy robienie zakupów za pośrednictwem Internetu niesie za sobą duże ryzyko. Poradnik pomoże Ci wystrzec się najważniejszych błędów, zwrócić uwagę na najistotniejsze problemy. Wskaże Ci jakie masz prawa i obowiązki.

Spis treści

1. Bezpieczniejsze zakupy w sieci

2. Prawo do informacji

3. Masz prawo do namysłu

3.1. Dziesięć dni na zwrócenie towaru
3.2. Jak odstąpić od umowy
3.3. Odstąpienie od kredytu lub pożyczki

4. Realizacja zamówienia

4.1. Czas realizacji zamówienia
4.2. Niedostępność świadczenia oraz świadczenie zastępcze

5. Reklamacje składamy tak jak w zwykłym sklepie

6. Najczęściej spotykane problemy


1. Bezpieczniejsze zakupy w sieci

Zanim zdecydujemy się na dokonanie zakupu zbierzmy niezbędne informacje zarówno o produkcie, który chcemy nabyć, jak i naszym kontrahencie. Poniżej przedstawiamy 6 kroków określających bezpieczną transakcję:

Krok 1. Ustalamy dane

Przed zawarciem umowy z danym przedsiębiorcą należy ustalić jego imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania (siedziby), telefon, jak również organ, który dokonał rejestracji działalności przedsiębiorcy oraz numer, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany. Posiadanie tych informacji ułatwi postępowanie w przypadku zaistnienia ewentualnych komplikacji.

Krok 2. Poszukujemy informacji o sprzedawcy

Zanim umowa zostanie zawarta warto poszukać na forach internetowych opinii internautów na temat jakości usług świadczonych przez wybranego przedsiębiorcę.

Zobacz serwis: Konsument w sieci

Krok 3. Sprawdzamy towar

Przydatne może być również wydrukowanie strony z opisem wybranego towaru. Pozwoli to w przyszłości ustalić czy otrzymany przedmiot zgadza się z opisem prezentowanym przez przedsiębiorcę oraz może pomóc przy składaniu ewentualnej reklamacji.

Krok 4. Zapoznajemy się z warunkami umowy

Należy dokładnie zapoznać się z warunkami umowy jak również postanowieniami regula-minu, gdyż są one wiążące. Szczególną uwagę powinno zwrócić się na to, czy umowa bądź regulamin nie określają jakichś dodatkowych, ukrytych kosztów.

Krok 5. Ustalamy formę płatności

Konsument powinien ustalić formę płatności przed zawarciem umowy. Zgodnie z przepisami prawa konsument nie ma obowiązku dokonywania płatności przed spełnieniem świadczenia. Gdy przedsiębiorca żąda płatności przed wykonaniem umowy, powinien być to dla konsu-menta sygnał alarmowy.

Dokonując płatności kartą należy upewnić się, czy dana strona internetowa posiada bez-pieczne połączenie (symbol kłódki na ekranie monitora).

Krok 6. Przechowanie umowy

Po zawarciu umowy należy przechowywać umowę (ewentualnie wydruk) oraz rachunki.


2. Prawo do informacji

Przedsiębiorca zawierając z konsumentem umowę on-line powinien udzielić mu jedno-znacznych i zrozumiałych informacji.

Jakich informacji może żądać od sprzedawcy konsument:

 • imienia i nazwiska (ewentualnie nazwy), adresu zamieszkania (siedziby), organu, który dokonał rejestracji działalności przedsiębiorcy, jak również numeru, pod którym przedsiębiorca jest zarejestrowany,
 • istotnych właściwości przedmiotu świadczenia lub usługi,
 • całkowitej ceny lub wynagrodzenia,
 • kosztów i terminu dostawy,
 • możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni,
 • terminu, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 • minimalnego okresu, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okreso-we,
 • miejsca i sposobu składania reklamacji,
 • prawa wypowiedzenia z zachowaniem 1-miesięcznego terminu umowy zawartej na czas nieokreślony.

Zobacz: Gdy dostaniesz inny produkt, niż zamówiony?


3. Masz prawo do namysłu

Zakupy przez Internet oprócz tego, że są łatwe, miłe i przyjemne, to dają nam możliwość przemyślenia podjętej decyzji w ciągu 10 dni.

Zakupy w Internecie to przede wszystkim oszczędność czasu i wygoda, jednakże brak moż-liwości bezpośredniego zapoznania się z właściwościami nabywanego towaru sprzyja podej-mowaniu nie do końca przemyślanych decyzji. Opisy produktów zamieszczane na stronach internetowych niejednokrotnie są ogólnikowe oraz opatrzone niewielkim lub niewyraźnym zdjęciem. Zdarza się, iż dostarczony konsumentowi towar nie spełnia jego oczekiwań lub też okazuje się być przedmiotem zbędnym.

Naprzeciw tego rodzaju problemom wychodzi regulacja, jaką jest ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

3.1. Dziesięć dni na zwrócenie towaru

Dokonując zakupów przez Internet konsument może w ciągu 10 dni zwrócić towar bez poda-nia przyczyny, czyli odstąpić od umowy. Termin ten należy liczyć od dnia otrzymania naby-tego przedmiotu, a gdy umowa dotyczyła świadczenia usługi, termin biegnie od dnia jej za-warcia. Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta o 10-dniowym terminie odstąpienia od umowy. Jeśli tego nie uczyni, to termin wydłuża się do 3 miesięcy.

Zobacz: Kiedy można odstąpić o umowy?

3.2. Jak odstąpić od umowy

Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, należy przesłać przedsiębiorcy we wskazanym terminie stosowne oświadczenie na piśmie. Istotna jest chwila wysłania oświadczenia, a nie data jego dostarczenia. Najpewniejszą formą zawiadomienia przedsiębiorcy o odstąpieniu od umowy jest wysłanie oświadczenia listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Posiadanie dowodu zarówno nadania, jak i odbioru pisma może okazać się przydatne w przypadku wystąpienia ewentualnych komplikacji.

Oprócz złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony przedmiot, przedsiębiorca natomiast obowiązany jest zwrócić całą wpłaconą przez konsumenta kwotę w terminie do 14 dni. Koszty przesyłki ponosi konsument.

Ustawa przyznająca konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni nie odnosi się do wszystkich umów zawieranych przez Internet. Tak jest w przypadku dość powszechnych zakupów z licytacji.

W praktyce oznacza to, iż konsument zawierając umowę z przedsiębiorcą prowadzącym sklep na aukcji internetowej, w wyniku której nabywa przedmiot w drodze licytacji, nie może od tej umowy odstąpić. Należy podkreślić, iż wyłączenie odnosi się jedynie do sprzedaży z licytacji. Nabycie towaru w opcji „kup teraz” umożliwia ewentualne odstąpienie od umowy w terminie 10 dni.

Inne przypadki umów, od których nie można skorzystać z prawa do odstąpienia w ciągu 10 dni:

 • z wykorzystaniem automatów sprzedających,
 • z wykorzystaniem innych automatów umieszczonych w miejscach prowadzenia han-dlu,
 • rent,
 • zawartych z operatorami telekomunikacji przy wykorzystaniu publicznych automatów telefonicznych,
 • dotyczących nieruchomości, z wyjątkiem najmu.

Ponadto prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie znajduje zastosowania, o ile strony nie umówiły się inaczej, w odniesieniu do umów:

 • świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem 10-dniowego terminu,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach progra-mów komputerowych po usunięciu przez konsumenta oryginalnego opakowania,
 • dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • • usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

Konsument nie może również odstąpić od umowy w przypadku:

 • sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta,
 • świadczenia, w ściśle oznaczonym okresie, usług w zakresie zakwaterowania, transportu, rozrywek, gastronomii; w wypadku rozrywek na świeżym powietrzu przedsiębiorca może zastrzec także wyłączenie obowiązku zawiadomienia niemożności spełnienia świadczenia.

3.3. Odstąpienie od kredytu lub pożyczki

Podobnie jak w przypadku sprzedaży tradycyjnej, konsumenci zawierający umowy za po-średnictwem Internetu, korzystają z kredytów oraz pożyczek oferowanych przez przedsię-biorcę, z którym zawierają transakcję lub innego kredytodawcę działającego w porozumieniu z przedsiębiorcą. W związku z tym nasuwa się pytanie, czy konsument odstępując od umowy zawartej na odległość może również zrezygnować z zaciągniętego kredytu lub pożyczki.

Odstąpienie od umowy w ciągu 10-dniowego terminu jest również skuteczne w odniesieniu do umowy kredytu lub pożyczki. Konsument obowiązany jest złożyć kredytodawcy w termi-nie 10 dni oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kredytodawca – bank albo inna instytucja finansowa - ma obowiązek zwrócić konsumentowi poniesione przez niego w związku z kredytem koszty. Konsument nie może natomiast żądać zwrotu opłaty przygotowawczej jak również opłat związanych z ustanowieniem zabezpieczenia.


4. Realizacja zamówienia

Od momentu złożenia zamówienia na zakup danego produktu do momentu odebrania go mija pewien okres czasu. Jaki termin na realizację zamówienia powinien być właści-wy i co zrobić, jeśli trwa on zbyt długo.

4.1. Czas realizacji zamówienia

Konsumenci decydujący się na zawarcie umowy przez Internet liczą na szybką realizację zamówienia. Większość przedsiębiorców, chcąc zachęcić potencjalnych klientów, wyznacza krótki, najczęściej kilkudniowy czas dostawy zamówionego towaru. Zamieszczenie na stro-nie internetowej deklaracji, iż przesyłka dostarczana jest w określonym terminie lub też usta-lenie takiego terminu w korespondencji z konsumentem, jest dla przedsiębiorcy wiążące.

W sytuacji, gdy termin realizacji zamówienia nie został ustalony, zastosowanie znajduje ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowie-dzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.), która formułuje maksymalnie 30-dniowy termin realizacji umowy.

Pan Jacek, chcąc zrobić niespodziankę żonie, zamówił w sklepie internetowym perfumy. Zawierając umowę nie zwrócił uwagi, iż na stronie sklepu nie zamieszczono informacji na temat czasu realizacji zamówienia, nie umawiał się również specjalnie ze sprzedawcą. Pan Jacek dokonał wpłaty i niecierpliwie oczekiwał na zamówiony towar. Po upływie 14 dni od daty zamówienia konsument zdenerwowany tak długim czasem oczekiwania na przesyłkę, wysłał pismo do sprzedawcy z wezwaniem do wykonania umowy najpóźniej w terminie 5 dni z zagrożeniem, iż odstąpi od umowy.

W tym przykładzie działanie konsumenta jest bezpodstawne. Ze względu na brak ustalenia terminu realizacji zamówienia przedsiębiorcę obowiązuje ustawowy 30-dniowy termin na wykonanie umowy. Konsument może podjąć działanie dopiero po jego upływie.

4.2. Niedostępność świadczenia oraz świadczenie zastępcze

Może się zdarzyć, iż zamówiony przez konsumenta towar będzie chwilowo lub trwale niedostępny. W takim przypadku przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 30 dni, poinformować o tym konsumenta oraz zwrócić w całości wpłaconą przez niego kwotę.

Zobacz: Jak przyspieszyć nadanie przesyłki przez sklep internetowy?

Umowa zawarta z przedsiębiorcą może jednak zawierać zastrzeżenie, iż w razie niedostępności zamówionego przez konsumenta towaru, przedsiębiorca może wykonać umowę spełniając świadczenie zastępcze. Oznacza to, że przedsiębiorca będzie mógł uwolnić się od ciążącego na nim zobowiązania spełniając inne świadczenie, lecz tej samej jakości, o tym samym przeznaczeniu i cenie co świadczenie pierwotne. Dodatkowo przedsiębiorca ma obowiązek powiadomić o tym konsumenta na piśmie. Musi również wskazać, iż konsument nie jest obowiązany do przyjęcia świadczenia zastępczego i może odstąpić od umowy. Kosztami zwrotu świadczenia obciążony jest przedsiębiorca.

Pani Jadwiga zamówiła w Internecie za namową koleżanki zieloną bluzkę z najnowszej kolekcji firmy X. Tydzień później nadeszła przesyłka. Konsumentka ucieszona rozpakowała paczkę, lecz okazało się, iż bluzka jest innego koloru. Dodatkowo w paczce załączone było pismo od przedsiębiorcy, w którym widniała informacja, iż bluzki w kolorze zielonym są chwilowo niedostępne. Przedsiębiorca informował również, że konsumentka nie ma obowiązku przyjmowania przysłanego towaru, może odstąpić od umowy i przesłać towar przedsiębiorcy na jego koszt. Zdezorientowana Pani Jadwiga przeczytała zawartą wcześniej umowę i dostrzegła, iż zawiera ona postanowienie umożliwiające przesłanie innego towaru niż zamówiony. Ze względu na to, ze dostarczona bluzka była w nielubianym przez konsumentkę kolorze, zdecydowała się ją odesłać.


5. Reklamacje składamy tak jak w zwykłym sklepie

Zarówno rzecz zakupiona w zwykłym sklepie, jak i sklepie internetowym może okazać się wadliwa.

Konsument, który zawarł umowę przez Internet, może korzystać z prawa do złożenia rekla-macji z tytułu niezgodności towaru z umową. Podstawę stanowi tu ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywil-nego (Dz. U. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.).

Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową przez 2 lata od momentu jego za-kupu. Reklamację należy składać w terminie do 2 miesięcy od dnia wykrycia niezgodności towaru z umową, a niedotrzymanie tego terminu oznacza utratę uprawnień.

Zobacz serwis: Reklamacje

Konsument dochodząc roszczeń reklamacyjnych ma prawo żądać przede wszystkim nieod-płatnej naprawy lub wymiany towaru na nowy, wolny od wad. Wybór sposobu zaspokoje-nia roszczenia przyznany został konsumentowi, zatem składając reklamację konsument powi-nien zawsze jednoznacznie określać swoje żądanie.

Pani Hanna zakupiła w sklepie internetowym nową zabawkę dla córki. Po rozpakowaniu jej w domu okazało się, że ma mały defekt. Pani Hanna nie chciała zwrócić zabawki do sklepu, ponieważ córce bardzo się ona spodobała. Dlatego też złożyła reklamację do sprzedawcy i zażądała naprawy. Sprzedawca uznał żądanie i zaproponował, iż w ciągu 7 dni odeśle na-prawiony towar.

W przypadku, gdy naprawa ani wymiana nie są możliwe, albo gdy sprzedawca nie zdoła uczynić zadość żądaniom konsumenta we właściwym czasie, albo gdy naprawa lub wymiana narażałyby konsumenta na znaczne niedogodności, ma od prawo żądać stosownego obniżenia ceny lub gdy wady są istotne odstąpienia od umowy.

Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do zgłoszonej przez konsumenta reklamacji w terminie do 14 dni kalendarzowych. Przekroczenie tego terminu oznacza, iż reklamacja zo-stała uznana za uzasadnioną.


6. Najczęściej spotykane problemy

Zakupy za pośrednictwem Internetu pomimo tego, iż są bardzo wygodną formą naby-wania towarów, to niestety czasem przysparzają problemów.

Zdarza się, iż przedsiębiorcy nie respektują prawa do odstąpienia od umowy i wskazują kon-sumentom okoliczności, które rzekomo to prawo wyłączają lub ograniczają.

Do najczęściej występującego problemu należy informowanie konsumentów, iż towar roz-pakowany nie podlega zwrotowi.

Zgodnie z przepisami zakupiony przedmiot ma zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana nastąpiła w granicach zwykłego zarządu. Oznacza to, że rzecz nie może no-sić śladów użytkowania, natomiast rozpakowanie czy nawet uruchomienie stanowią zwykłe czynności, które umożliwiają konsumentowi podjęcie decyzji, czy dany towar spełnia jego oczekiwania.

Pan Marcin zakupił przez Internet laptopa. Wybrał model z wbudowaną kamerą, ponieważ chciał mieć stały kontakt z przyjaciółmi poznanymi za granicą. Przesyłkę otrzymał już po 5 dniach. Pan Marcin rozpakował komputer i uruchomił go chcąc sprawdzić czy wszystko pra-widłowo funkcjonuje. Zadzwonił również przy pomocy jednego z komunikatów do przyjaciela, by sprawdzić jakość obrazu przekazywanego przez wbudowaną w laptopie kamerę. Niestety okazało się, iż obraz z kamery nie odpowiada oczekiwaniom konsumenta. Pan Marcin znając swoje prawa zapakował komputer i wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy odesłał do sprzęt do sprzedawcy. Pan Marcin postąpił prawidłowo, gdyż jedynie sprawdził działanie i właściwości towaru, a po stwierdzeniu, iż nie odpowiada on jego oczekiwaniom, nie użytkował go.

Konsument zawsze ma prawo by odstąpić od umowy.

Innymi okolicznościami błędnie powoływanymi przez przedsiębiorców, jako zdarzenia ograniczające prawo odstąpienia od umowy, są: odbiór osobisty oraz promocja. Żadna ze wskazanych sytuacji nie pozbawia konsumenta możliwości zwrotu towaru.

Janina H. kupiła w sklepie internetowym telewizor. Gdy okazało się, iż magazyn, z którego wysyłane są towary, znajduje się na sąsiedniej ulicy, zdecydowała się odebrać sprzęt osobi-ście. Odebrała towar, a po 3 dniach okazało się, iż syn chcąc zrobić niespodziankę kupił kon-sumentce taki sam telewizor. Pani Janina postanowiła, iż skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy i tak też zrobiła.

Konsumentka miała pełne prawo, by od umowy odstąpić, gdyż umowa została zawarta za pośrednictwem Internetu.

Problemem, który również często dotyka konsumentów, jest żądanie przez przedsiębiorców zapłaty odstępnego lub przepadek zaliczki w przypadku rezygnacji z zawartej umowy. Ta-kie żądania nie posiadają podstawy prawnej, a przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić kon-sumentowi całą wpłaconą przez niego sumę.

Pan Adam nabył w Internecie aparat fotograficzny. Umówił się ze sprzedawcą, iż wpłaci 200 zł zaliczki a resztę kwoty dopłaci po realizacji zamówienia. Wszystko przebiegło prawidłowo, jednak po otrzymaniu przesyłki konsument stwierdził, że nie potrzebuje zakupionego aparatu. Wysłał sprzęt wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy do sprzedawcy. Po czternastu dniach otrzymał zwrot pieniędzy pomniejszony jednak o kwotę wpłaconej zaliczki. Zdenerwowany zadzwonił do przedsiębiorcy z żądaniem wyjaśnienia sprawy. Sprzedawca tłumaczył, iż ma prawo zatrzymać zaliczkę, gdyż odstąpienie od umowy przez konsumenta naraziło go na pewne niedogodności.

Przedsiębiorca nie ma racji. W przypadku odstąpienia od umowy w 10-dniowym terminie konsumentowi należy się zwrot całej wpłaconej kwoty.

Opóźnienia w realizacji zamówienia, jak również nieterminowe zwroty pieniędzy w przy-padku odstąpienia od umowy stanowią także dość powszechnie występujące problemy. Wy-konanie umowy z opóźnieniem może rodzić odpowiedzialność odszkodowawczą przedsię-biorcy, jeżeli w związku z jego zwłoką konsument poniósł szkodę materialną.

Odstąpienie przez konsumenta od umowy oznacza, iż przedsiębiorca ma obowiązek zwrócić mu wpłacone pieniądze w terminie do 14 dni. Nieterminowy zwrot środków uprawnia kon-sumenta, który dokonał przedpłaty do żądania odsetek ustawowych od dnia jej dokonania. Aby uchronić się od wskazanego problemu, konsument może wysłać zwracany towar za pobraniem.

Pan Jan zakupił przez Internet pralkę. Umówił się z przedsiębiorcą, iż przesyłka zostanie do-starczona w ciągu 7 dni. Zamówiony towar nie nadszedł jednak terminowo i w rezultacie Pan Jan otrzymał pralkę po upływie 20 dni. W tym czasie wykonał kilka rozmów telefonicznych z przedsiębiorcą w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia.

Ze względu na to, iż przedsiębiorca nie wywiązał się prawidłowo z zawartej umowy, konsu-ment może dochodzić odszkodowania. Wysokość odszkodowania wyznaczać będzie koszt po-łączeń telefonicznych wykonanych do przedsiębiorcy.

Pan Paweł skorzystał z prawa odstąpienia od umowy w terminie 10 dni. Wysłał do przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z zakupionym towarem. Pan Paweł znając swoje prawa oczekiwał przez 14 dni na zwrot wpłaconych środków. Gdy po upływie miesiąca pieniądze wciąż nie zostały zwrócone, konsument wysłał do przedsiębiorcy wezwanie do ich zwrotu.

Ponieważ konsument dokonał wpłaty przed otrzymaniem zamówionego towaru może, również ubiegać się o zwrot odsetek ustawowych liczonych od dnia wpłacenia środków na konto przedsiębiorcy.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Czas pracy 2022
Czas pracy 2022
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Prawo
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu
  Wypłaty czternastych emerytur ruszą w sierpniu, seniorzy nie będą musieli składać żadnych wniosków. Szacujemy, że uprawnionych do świadczenia jest około 9 mln osób – poinformowała we wtorek w Świerczach (woj. mazowieckie) minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  Premier: rozważamy przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. w całości lub części
  Premier zapowiada przedłużenie tarczy antyinflacyjnej 2.0. - rząd rozważa możliwość przedłużenia obowiązującej do końca lipca tego roku tarczy antyinflacyjnej w całości lub części - powiedział we wtorek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów - UOKiK opracowuje zasady
  Oznaczenie treści reklamowych przez influencerów jest problemem związanym z intensywnie rozwijającym się rynkiem mediów społecznościowych i brakiem transparentnych zasad. Dlatego Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy przygotowania nad zbiorem zasad związanych z treściami sponsorowanymi. Jakie to będą zasady?
  Wniosek o „żłobkowe” do 31 maja 2022 r. - czy warto złożyć?
  31 maja 2022 r. upływa ważny termin dla rodziców wnioskujących o tzw. świadczenie żłobkowe. Czy warto się spieszyć?
  Bilet z drugiej ręki - jak uniknąć problemów?
  O czym pamiętać kupując bilet z drugiej ręki? Na jakie przepisy dotyczące odsprzedaży biletów warto zwrócić uwagę?
  Kredyt sędziego a sprawa "frankowa" - uchwała SN
  Sędzia, który zawarł z bankiem będącym stroną postępowania umowę kredytu frankowego nie jest z tej przyczyny wyłączony z mocy ustawy ze sprawy dotyczącej roszczeń wynikających z umowy zawartej przez ten bank z innym podmiotem - wynika z uchwały Sądu Najwyższego.
  Koniec stanu epidemii w Polsce od poniedziałku 16 maja
  Koniec stanu epidemii w Polsce następuje z dniem 16 maja. Zostaje zastąpiony stanem zagrożenia epidemicznego - wynika z rozporządzenie ministra zdrowia w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. Co się zmienia?
  Krajowy Plan Odbudowy. Ustawa o SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE
  KPO dla Polski. Czekamy na formalną akceptację kolegium unijnych komisarzy, to jest kwestia kilku, kilkunastu dni - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller pytany o Krajowy Plan Odbudowy. Podkreślił, że projekt dotyczący likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN wypełnia kamienie milowe uzgodnione z KE.
  Zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 - wątpliwości konstytucyjne wobec ustawy
  Zmiany w Polskim Ładzie. Koalicja Obywatelska wstrzymała się w Sejmie od głosu w głosowaniu nad nowelą ustawy, która obniża dolną stawkę PIT z 17 na 12 procent, bo nie zostały przyjęte poprawki zgłoszone przez nasz klub - mówi poseł Jarosław Urbaniak. Jak ponadto ocenił, nowela ustawa może być sprzeczna z konstytucją.
  MS: sądy znacznie przyspieszyły
  Średni czas postępowań w 2022 r. skrócił się o prawie dwa miesiące - informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Co wpływa na przyspieszenie pracy sądów?
  Dodatkowy termin na pierwsze przesłanie prądu z OZE do sieci [Sejm]
  Sejm uchwalił nowelizację ustawy Prawo ochrony środowiska z poprawką, która wydłuża do 16 lipca 2024 r. termin pierwszego wprowadzenia energii do sieci przez nowych wytwórców prądu z OZE.
  Frankowicze - SN uwzględnił skargi nadzwyczajne Prokuratora Generalnego
  Sąd Najwyższy uwzględnił 2 z 15 dotychczas skierowanych przez Prokuratora Generalnego skarg nadzwyczajnych w obronie frankowiczów i uchylił w całości zaskarżone nakazy zapłaty Sądu Okręgowego w Białymstoku oraz Sądu Okręgowego we Wrocławiu.
  KE proponuje nowe przepisy chroniące dzieci przed wykorzystaniem seksualnym
  Komisja Europejska uważa, że obecny system oparty na dobrowolnym wykrywaniu i zgłaszaniu takich przypadków przez przedsiębiorstwa okazał się niewystarczający, aby zapewnić dzieciom dostateczną ochronę.
  Pandemia już nie chroni przed eksmisją - powrót eksmisji lokatorów
  Od kiedy obowiązuje zniesienie zakazu eksmisji? Co to oznacza dla właścicieli i lokatorów? Jakie są najczęstsze powody postępowania eksmisyjnego?
  Wadliwie zwołane zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Czy uchwała jest ważna?
  Orzecznictwo Sądu Najwyższego wskazuje, że błędy w zakresie zwołania i przeprowadzenia zebrania wspólnoty mieszkaniowej są istotne, jeśli miały one wpływ na wynik głosowania oraz przyjęte uchwały. Osoba zainteresowana podważeniem uchwał powinna np. wykazać, że wadliwe zwołanie zebrania wspólnoty miało związek z wynikiem późniejszego głosowania. Trzeba pamiętać, że oprócz uchylenia uchwały na podstawie art. 25 ustawy o własności lokali, możliwe jest też złożenie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały (z wykorzystaniem art. 189 kodeksu postępowania cywilnego).
  Makijaż permanentny lub tatuaż z odpowiednim tuszem - radzi GIS
  Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, iż wymagania dla tuszy do tatuażu i makijażu permanentnego zostały określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej.
  Kiedy 14. emerytura w 2022 r.?
  Kiedy zostanie wypłacona 14. emerytura w 2022 r.? Kto otrzyma świadczenie? Zasady dotyczące przyznawania czternastek emerytom i rencistom zawiera projekt wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu.
  Kiedy obywatel Ukrainy powinien zgłosić w ZUS wyjazd z Polski?
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o ważnych zasadach dotyczących obywateli Ukrainy, którzy otrzymają wsparcie w ramach programów 500+ i rodzinnego kapitału opiekuńczego.
  Taksa notarialna
  Taksa notarialna to opłata pieniężna, którą notariusz pobiera za dokonanie czynności notarialnej.
  Skala podatkowa
  Skala podatkowa w ogólnym znaczeniu, to rodzaj zapisanego w przepisach podatkowych wzoru matematycznego, który wskazuje sposób obliczenia podatku. Ze skalą podatkową w przepisach podatkowych mamy do czynienia z reguły wtedy, gdy różne stawki podatku dotyczą określonych przedziałów wartości podstawy opodatkowania (np. dochodu). Ze skalą podatkową nierozerwalnie wiąże się też pojęcie „progów podatkowych”, a także pojęcie "kwoty wolnej (od podatku)". W polskich przepisach podatkowych mamy skalę podatkową w podatku dochodowym od osób fizycznych (skala podatkowa PIT) oraz skale podatkowe w podatku od spadków i darowizn.
  Spadek po osobie żyjącej - czy to możliwe?
  Ministerstwo sprawiedliwości proponuje uchylenie jednego z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Czy u notariusza będzie można złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku po osobie żyjącej?
  Wcześniejsza spłata lub nadpłata kredytu hipotecznego - postępowania UOKiK
  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowania wyjaśniające wobec 17 banków w sprawie spłat kredytów hipotecznych. Co sprawdza urząd?
  Konflikt z kontrolerami nie został całkiem zażegnany
  Wznowienie protestu kontrolerów ruchu lotniczego mogłoby uderzyć w całą branżę turystyczną. Do kiedy obowiązuje porozumienie? Co z lotami w wakacje?
  UE: embargo na ropę z Rosji. Trudne negocjacje, trwa szukanie kompromisu
  Od kilku dni UE bezskutecznie próbuje uzgodnić szósty pakiet sankcji wobec Rosji za inwazję na Ukrainę, który zakłada unijne embargo na rosyjską ropę. Część krajów UE jest krytyczna wobec tej propozycji. „To rozbijanie solidarności unijnej” – powiedział PAP unijny dyplomata. Przyjęcie sankcji wymaga jednomyślności państw Wspólnoty, tymczasem na razie na całkowite embargo na rosyjską ropę gotowych jest zgodzić się tylko około 20 krajów członkowskich
  Paszportowe problemy. MSWiA odpowiada RPO
  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odniosło się do sygnalizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich trudności w uzyskaniu paszportów. Jakie rozwiązania zastosowały urzędy? Co z uruchomieniem Rejestru Dokumentów Paszportowych?