Kategorie

Niepożądany odczyn poszczepienny

Kancelaria Bem & Wspólnicy
Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.
Niepożądany odczyn poszczepienny /Fot. Fotolia
Niepożądany odczyn poszczepienny /Fot. Fotolia
Niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) może wystąpić po podaniu każdej szczepionki. W większości NOP ma łagodny przebieg, ale niekiedy zdarzają się stany chorobowe, które mają ciężką postać i wymagają leczenia. Czy NOP można ignorować, czy też w przypadku jego wystąpienia należy dochować określonej procedury? Czy każdy NOP podlega rejestracji?

Definicja niepożądanego odczynu poszczepiennego i jego rodzaje:

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. nr 254, poz. 1711) za niepożądany odczyn poszczepienny (NOP) uważa się zaburzenia stanu zdrowia, związane czasowo ze szczepieniem, które wystąpiły w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki, a w przypadku szczepienia BCG (przeciwko gruźlicy) do 12 miesięcy.

Na podstawie załącznika Nr 1 do w.w. rozporządzenia wyróżnia się:

 1. Ciężki niepożądany odczyn poszczepienny – kwalifikowany jako niepożądany odczyn poszczepienny, który zagraża życiu i może:
 1. wymagać hospitalizacji w celu ratowania zdrowia;
 2. prowadzić do trwałego ubytku sprawności fizycznej lub umysłowej;
 3. kończyć się śmiercią.
 1. Poważny niepożądany odczyn poszczepienny – kwalifikowany jako niepożądany odczyn poszczepienny, który charakteryzuje się dużym nasileniem objawów w postaci znacznego obrzęku kończyny, silnego jej zaczerwienienia, wysokiej gorączki, ale:
 1. nie wymaga zwykle hospitalizacji w celu ratowania zdrowia;
 2. nie prowadzi do trwałego uszczerbku dla zdrowia;
 3. nie stanowi zagrożenia dla życia.
 1. Łagodny niepożądany odczyn poszczepienny – kwalifikowany jako niepożądany odczyn poszczepienny, który nie ma szczególnie dużego nasilenia, a charakteryzuje się występowaniem:
 1. miejscowego obrzęku kończyny;
 2. silnego miejscowego zaczerwienienia;
 3. gorączki.

POLECAMY: E - wydanie Dziennika Gazety Prawnej

Postępowanie w przypadku wystąpienia niepożądanego odczynu poszczepiennego

W przypadku wystąpienia zaburzenia stanu zdrowia związanego czasowo ze szczepieniem – należy natychmiast zgłosić się do lekarza, który zobowiązany jest do oceny stanu zdrowia pacjenta. Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2016, poz. 1866 z późn. zm.) – lekarz (lub felczer), który podejrzewa lub rozpoznaje wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego, ma obowiązek, w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia, zgłoszenia takiego przypadku do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego właściwego dla miejsca powzięcia podejrzenia jego wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania.

Zgłoszenie, o którym mowa, zawiera następujące dane osoby, u której podejrzewa się lub rozpoznano wystąpienie niepożądanego odczynu poszczepiennego:

 1. imię i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. PESEL;
 4. płeć;
 5. adres miejsca zamieszkania;
 6. dane o stanie zdrowia oraz inne informacje niezbędne do sprawowania nadzoru nad występowaniem odczynów poszczepiennych, zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną.

Zgłoszenie niepożądanego odczynu poszczepiennego lekarz (lub felczer):

 1. przesyła listem poleconym w dwóch kopertach, z których koperta wewnętrzna opatrzona jest wyraźnym adresem zwrotnym nadawcy i nadrukiem „DOKUMENTACJA MEDYCZNA”, albo
 2. przesyła za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli pozwalają na to techniczne możliwości nadawcy i odbiorcy, w formie przesyłek kodowanych, albo
 3. przekazuje w zamkniętej kopercie bezpośrednio osobie upoważnionej do ich odbioru za pokwitowaniem.

W przypadku wystąpienia ciężkiego lub poważnego niepożądanego odczynu poszczepiennego właściwy powiatowy inspektor sanitarny, nie później niż po upływie godziny po powzięciu wiadomości, udostępnia informacje o fakcie wystąpienia takiego odczynu właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. Państwowy wojewódzki inspektor sanitarny, nie później niż po upływie godziny od powzięcia wiadomości o wystąpieniu NOP, niezwłocznie przekazuje tę informację Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, wskazanej przez niego jednostce specjalistycznej i wojewódzkiemu inspektorowi farmaceutycznemu.

Zobacz także: Prawa konsumenta

Rejestr niepożądanych odczynów poszczepiennych

Państwowy powiatowy inspektor sanitarny prowadzi powiatowy rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych na podstawie zbioru oryginałów formularzy zgłoszeń NOP, a państwowy wojewódzki inspektor sanitarny prowadzi wojewódzki rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych na podstawie zbioru kopii formularzy zgłoszeń NOP. Dane zgromadzone w rejestrze zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych są przechowywane przez 10 lat od dnia zgłoszenia NOP.

Dane z rejestru zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych są udostępniane przez:

 1. okazanie rejestru zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych do wglądu;
 2. sporządzenie wyciągów, odpisów lub kopii z rejestru niepożądanych odczynów poszczepiennych;
 3. wydanie oryginału rejestru zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.

Zobacz: Prawa pacjenta

Postępowanie w razie odmowy przyjęcia zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego

W razie wystąpienia objawów, co do których zachodzi podejrzenie, że może to być niepożądany odczyn poszczepienny, należy zwrócić się do lekarza przeprowadzającego szczepienie z prośbą o zgłoszenie NOP do rejestru. Ważnym elementem zgłoszenia NOP jest szybkość zgłoszenia zdarzenia do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego; wystąpienie większej ilości NOP w tym samym czasie, wywołanych tym samym preparatem szczepionkowym może stanowić podstawę do wstrzymania szczepień określoną partią szczepionki. Jeśli lekarz do którego zgłasza się pacjent (rodzic zaszczepionego dziecka) z podejrzeniem wystąpienia NOP odmówi zastosowania procedury wynikającej z obowiązujących przepisów, należy udać się do innego lekarza, bądź też interweniować w placówce Sanepidu.

W przypadku odmowy zgłoszenia przez lekarza (lub felczera) niepożądanego odczynu poszczepiennego do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego osoba zainteresowana zgłoszeniem NOP może też złożyć skargę w sprawie odmowy zgłoszenia NOP do:

 1. kierownika podmiotu leczniczego, w którym jest zatrudniony lekarz (lub felczer) odmawiający zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego;
 2. państwowego powiatowego inspektora sanitarnego;
 3. Krajowego Konsultanta ds. Epidemiologii.

W skardze oprócz danych osobowych osoby (dziecka) której podano szczepionkę należy wskazać także:

 1. nazwę szczepionki, numer i serię;
 2. datę wykonania szczepienia, podmiot leczniczy w którym osoba (dziecko) zostało zaszczepione oraz nazwisko pielęgniarki, która dokonała szczepienia;
 3. opis niepokojących objawów zdrowotnych, które wystąpiły po szczepieniu oraz wskazanie czasu ich wystąpienia.

W skardze można zgłosić żądanie: odnotowania niepożądanych objawów poszczepiennych w dokumentacji medycznej osoby zaszczepionej (dziecka), potwierdzenia zgłoszenia NOP do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz ukarania grzywną lekarza (lub felczera) odmawiającego zgłoszenia NOP zgodnie z obowiązującą procedurą. Kto bowiem wbrew obowiązkowi ustawowemu nie zgłasza niepożądanego odczytu poszczepiennego podlega karze grzywny – podstawa prawna: art. 52 pkt. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2016, poz. 1866 z późn. zm.).

Zobacz: Ubezpieczenia

Koszty leczenia niepożądanych odczynów poszczepiennych

Koszty świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z leczeniem niepożądanych odczynów poszczepiennych ubezpieczonych są finansowane ze środków publicznych, na zasadach określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej; koszty te obejmują też koszty rehabilitacji.

Koszty świadczeń zdrowotnych, udzielanych w związku z leczeniem niepożądanych odczynów poszczepiennych osób nieposiadających uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister zdrowia. Niepożądanego odczynu poszczepiennego nie wolno lekceważyć, może być bowiem groźnym powikłaniem po szczepieniu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy NOP powinien zostać zarejestrowany, co pozwala m.in. na wykrywanie nowych, nietypowych odczynów, prowadzenie kontroli bezpieczeństwa nowo wprowadzonych szczepionek, czy też wykrywania partii szczepionek ze zwiększonym odsetkiem NOP. Wpływa także na kształtowanie polityki szczepień, co jest ważne z punktu widzenia zdrowego społeczeństwa.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
VAT w e-commerce od 1 lipca 2021 r.
Tylko teraz
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Prawo
  1 sty 2000
  27 wrz 2021
  Zakres dat:
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytury groszowe z ZUS wciąż problemem

  Emerytury groszowe z ZUS stanowią coraz częstszy problem. Czy planowane są zmiany dotyczące świadczeń niższych niż minimalne?

  Oszczędzamy mniej, ale regularnie [BADANIE]

  Z danych zebranych przez Intrum wynika, iż 80 procent konsumentów stara się oszczędzać każdego miesiąca. Czy to pozytywny skutek pandemii?

  Reklamacja po wakacjach - jak i kiedy?

  Reklamacja po wakacjach może dotyczyć np. usługi turystycznej, opóźnionego lotu czy noclegu. W jakim terminie należy ją wysłać?

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.

  400 plus na dziecko w żłobku w 2022 r.? Podpowiadamy dla kogo przewidziano nowy rodzaj wsparcia.

  Oszustwo "na 14. emeryturę" - co robić?

  Oszustwo "na 14. emeryturę? ZUS przestrzega przed osobami, które oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku o świadczenie.

  Zasada niezmienności składu orzekającego - zmiany w k.p.k.

  Zasada niezmienności składu orzekającego sprawia, że zmiana sędziego oznacza przymus prowadzenia procesu od początku – co nikomu nie służy. Jest jednak szansa na poprawę sytuacji.

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. - zmiany

  Wjazd do Wielkiej Brytanii od 1 października 2021 r. będzie możliwy tylko na podstawie ważnego paszportu. Są jednak wyjątki. Jakie?

  Ochrona konsumenta - przepisy uzupełniające weszły w życie

  Przepisy uzupełniające ochronę konsumentów weszły w życie. Zmiany dotyczą m.in. postępowania nakazowego z weksla czy wnoszenia pism do sądu.

  Noc spisowa - GUS wydłuża godziny pracy 25 września

  Noc spisowa zostanie zorganizowana przez GUS w sobotę 25 września. Jak i gdzie będzie można się spisać?

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego

  Kalkulator zmiany oprocentowania kredytu mieszkaniowego. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował kalkulator, dzięki któremu można sprawdzić o ile orientacyjnie wzrośnie rata kredytu, gdy zmieni się jego oprocentowanie. Jak skorzystać z kalkulatora?

  Ubezwłasnowolnienie - zasady, skutki, procedura

  Ubezwłasnowolnienie jest możliwe tylko w określonych przypadkach. Na czym polega? Jakie wywołuje skutki? Jak wygląda procedura?

  Duże zmiany w prawach konsumenta - dyrektywa Omnibus

  Prawa konsumenta. Szykują się rewolucyjne zmiany w ochronie praw konsumenta. Wdrożenie tzw. dyrektywy Omnibus ma wyeliminować nieprawidłowości podczas wyprzedaży. W przypadku obniżki cen towarów, sklepy - tradycyjne oraz internetowe - będą miały obowiązek podawania informacji o najniższej cenie tego produktu lub usługi w ciągu 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Wpłynie to istotnie na przebieg coraz popularniejszych w Polsce wyprzedaży. Co więcej, zabroniona będzie sprzedaż usług finansowych poza lokalem sprzedawcy, gdy ma to miejsce podczas tzw. pokazów lub wycieczek.

  DVB-T2/HEVC. Od kiedy w Polsce nowy standard telewizji?

  DVB-T2/HEVC to nowy standard telewizji Od kiedy pojawi się w Polsce? Na wiele pytań konsumentów ma odpowiedzieć nowa kampania społeczna.

  Sąd okręgowy – od jakiej kwoty? [ZMIANY]

  Sąd okręgowy rozpatruje m.in. sprawy od określonej kwoty wartości przedmiotu sporu. Zmianę tego progu przewiduje projekt przygotowany przez resort sprawiedliwości.

  Turnusy rehabilitacyjne dla emerytowanych rolników

  Możliwość kierowania emerytowanych rolników na turnusy rehabilitacyjne zakłada projekt, który znalazł się w pracach legislacyjnych rządu. Co jeszcze ma się zmienić?

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku za wrzesień

  Renta rodzinna dla studenta pierwszego roku również za wrzesień? To możliwe, ale trzeba pamiętać o formalnościach. Termin upływa 30 września.

  Sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat

  Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego weszła w życie 16 września 2021 r. Co z umorzeniem spraw o stwierdzenie nieważności decyzji starszych niż 30 lat?

  Świadczenie pielęgnacyjne a śmierć dziecka

  Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje w przypadku śmierci dziecka z niepełnosprawnością. Czy przepisy ulegną zmianie?

  1000 plus – dla kogo?

  1000 plus. Dla kogo przewidziano wsparcie w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego? Prezentujemy najważniejsze założenia.

  Zadośćuczynienie za naruszenie więzi rodzinnej - nowe przepisy

  Przepisy dotyczące zadośćuczynienia za naruszenie więzi rodzinnej weszły w życie. Jakie sytuacje obejmują?

  Zmiany w "500 plus" - nowelizacja uchwalona

  Zmiany w "500 plus" mają dotyczyć przejęcia przez ZUS obsługi programu. Wniosek złożymy tylko elektronicznie. Nowelizacja została uchwalona przez Sejm.

  Punkty spisowe w placówkach ZUS

  Punkty spisowe w placówkach ZUS powstaną w całej Polsce. Jaką pomoc będzie można w nich uzyskać?

  Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania

  Opieka nad seniorami ma być świadczona w miejscu zamieszkania. Rząd planuje zmiany w funkcjonowaniu domów pomocy społecznej.

  Przepisy antylichwiarskie na stałe?

  Przepisy antylichwiarskie zostały uwzględnione w tzw. ustawach covidowych. Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową stałą regulacją.

  ZUS przejmie obsługę 500 plus [WYWIAD]

  ZUS ma przejąć obsługę programu "500 plus"? Czy jest na to gotowy? O szczegółach mówił PAP wiceprezes ZUS Włodzimierz Owczarczyk.