reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Infor.pl > Prawo > Konsument i umowy > W sądzie > Sądy polubowne > Rozprawa w stałym polubownym sądzie konsumenckim

Rozprawa w stałym polubownym sądzie konsumenckim

Rozprawa ta jest prowadzona w podobny sposób co w sądzie powszechnym. Jest ona jawna, z tą różnicą, że jest prowadzona przez superarbitra i dwóch arbitrów oraz może odbywać się bez względu na niestawiennictwo jednej lub obu stron.

Rozprawa

Jeśli termin rozprawy został już wyznaczony strony, po wywołaniu sprawy, przedstawiają swoje twierdzenia i dowody na ich poparcie. Następnie przeprowadzane jest postępowania dowodowe. Z przebiegu rozprawy sporządzony jest protokół. Celem superarbitra powinno być nakłanianie stron do zawarcia ugody. Gdy jednak nie jest to możliwe, sąd orzeka co do istoty sprawy. W przypadkach wymagających wiadomości specjalnych, sąd może wezwać w charakterze biegłego rzeczoznawcę z listy rzeczoznawców do spraw jakości produktów lub usług, prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej.

Rozprawa zostaje odroczona jeżeli sąd stwierdzi nieprawidłowości w doręczaniu zawiadomienia albo jeżeli nieobecność strony jest wywołana nadzwyczajnym wydarzeniem lub inną znaną sądowi przeszkodą, której nie można przezwyciężyć. W przypadku, gdy sąd uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną, superarbiter zamyka rozprawę. Jednak przed jej zamknięciem stronom zostaje udzielony głos. Po zamknięciu rozprawy sąd odbywa niejawną naradę, po której wydaje wyrok. Wydanie wyroku powinno nastąpić w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia rozprawy. Wyrok zapada większością głosów i jest podpisywany przez cały skład orzekający.

Wyrok stałego polubownego sądu konsumenckiego powinien zawierać:

 • oznaczenie sądu, superarbitra, arbitrów i protokolanta;
 • datę i miejsce wydania wyroku;
 • oznaczenie stron;
 • oznaczenie przedmiotu sprawy;
 • rozstrzygnięcie o żądaniach stron;
 • przytoczenie motywów, którymi kierował się sąd przy wydaniu wyroku;
 • podpisy superarbitra i arbitrów.

Odpis wyroku sądu, podpisany tak jak oryginał, doręcza się obu stronom z pokwitowaniem odbioru lub dowodem doręczenia, w terminie 14 dni od dnia wydania wyroku.

Zobacz także: Co to są stałe polubowne sądy konsumenckie

Środki zaskarżenia

Strony mogą w drodze skargi żądać uchylenia wyroku sądu polubownego, jeżeli:

 • brak było zapisu na sąd polubowny, zapis na sąd polubowny jest nieważny, bezskuteczny albo utracił moc według prawa dla niego właściwego;
 • strona nie była należycie zawiadomiona o wyznaczeniu arbitra, o postępowaniu przed sądem polubownym lub w inny sposób była pozbawiona możności obrony swoich praw;
 • wyrok sądu polubownego dotyczy sporu nieobjętego zapisem na sąd polubowny lub wykracza poza zakres takiego zapisu. Chyba, że rozstrzygnięcie w sprawach objętych zapisem na sąd polubowny można oddzielić od rozstrzygnięcia w sprawach nieobjętych tym zapisem lub wykraczających poza jego zakres, wtedy wyrok może być uchylony jedynie w zakresie spraw nieobjętych zapisem lub wykraczających poza jego zakres;
 • nie zachowano wymagań co do składu sądu polubownego lub podstawowych zasad postępowania przed tym sądem, wynikających z ustawy lub określonych przez strony;
 • wyrok uzyskano za pomocą przestępstwa albo podstawą wydania wyroku był dokument podrobiony lub przerobiony;
 • według ustawy spór nie może być rozstrzygnięty przez sąd polubowny;
 • wyrok sądu polubownego jest sprzeczny z podstawowymi zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej (klauzula porządku publicznego).

Zadaj pytanie: Forum

reklama

Przydatne formularze online

Czytaj także

Narzędzia

reklama
reklama

POLECANE

reklama

KORONAWIRUS TWOJE PRAWA

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Snochowska

Aplikantka radcowska w OIRP w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama